SER/W rUUSn... moon mmiHTind Jacht op politici is open Herwig Van Holsbeeck wint zilveren medaille in New-York MOET ER G1 ZAAT OP? Gregoriaanse New Wave d'haese erik Win een aankoopbon van 500 fr. en m wam - Oever vanzelfsprekend Even aanlopen, aan de zoutstraatpoort weer of geen weer, altijd welkom Geraardsbergsestraat 74 VRIJ IN UIT v ook op zon- en feestdagen. hu welij ksreportagen studio- en publiciteitsfotografie MOLENSTRAAT 70 AALST 21 76 08 Nieuwe Gazet van Aalst - 20 mei 1983 3 «Ge moetj ni schoein zèn ver sjans t'emmen», zuchtte onze hoofdre- dakteur verrukt, en gelijk had hij. Geen druppel regen gewaagde het om een exemplaar van de tentoongespreide NGvA's te bevochtigen, deze topdag En intussen kon ook het boogschutterskraampje, waar onze vooraanstaande politici duchtig op de korrel werden genomen, uit groeien tot een van de vele attrakties in de Geraardsbergsestraat. Met pijl en boog schieten naar onze raadsleden met nog een kans de N. G v.A. in de wacht te slepen. (JC) De esbattementen van de appelboom, gebracht door PACT in de Geraardsberg sestraat. (JC) Herwig Van Holsbeeck is niet alleen bekend als eigenaar van de Galerij Pieter Coecke en dynamisch voorzitter van de dekenij Molenstraat- Werf. Hij is ook aktief als kunstenaar. 'k weit-m-hoeveil joren. as 't er dor iveranst ne slimmerik de krooisboeg ooitgevon- nen hooi, wird ergezeid naa 'n zal 't wel gienen oerlog nimmer werren, meh azoei eh vried waopen Noding vond er nog nen andere flaa-plezanten eh kanong ooit En 't wird gezeid naa 'n zal 't noeit ginnen oerlog nimmer werren, meh azoei eh vried waopen In vieting-achtting vonten der nog ander gaasbommenen ooit, en 't wird gezeid... ja, ge weit 'n 't aal. En wad hemme ze de leste joren nog allemol ooitgevonnen Vliegers die bommenen koste smoyten. lest kleine, tèn groeite en zelfs gheile groeite. Naa 'n hemme ze doveir ailesj gin vliegers nimmer vandoeng, want z' hemmen raketten ooitgevonnen. die ge nie 'n hoeirt of 'n zie kommen. En die atoembommenen en woterstofbommenen... en neutronenbommenen. en wie- wetj wa stoot er ons nog allemol te wachten Allemaan wetj wa dat er geer in Sjampoenen gebeird es meh die ieste stoem- bomme. En wad hemme ze ten noding neweir al gezeid En woor zen ze naa ver de moment al oever on't klappen Ja vanoyges, 't er zen der naa die zeggen dad azoei mor eh ghiel klein atoemoerlogsken toch zekke kood nie 'n kaan. Dat er alhier en adoor wel nog imand zal oeverschieten... Want naa 'n weit ek ni zjust nimier ofda ze ver de moment tingdoezjed of honderddoezjed kieren ghiel den eerdbol kennen ooitmoeiren meh de atoemkoppen die z'al hem men. En doboy, da komt er zeikes toch ni op oon, iene kier es al veil te veil As z'azoei voesj doeng, heid binnen 't kért allemaan zen oygen raket of bomme... en dat er ons ten nog ne kier iene schief beziet Zeg na ne kier, zen da na nog mensjen, die zekken dinges arranzjeiren Joot. z'hemmen al veil dinges ooitgevonnen ver de mensjen 't leven gemakkelek- ker te maoken. Z'hemmen medekamenten ooitgevonnen womei dagge va ziktes kentj geneizen woor dagge vroeger most van optrekken Z'hemmen 't zuveir gebrocht da z'a kennen oppereiren ver dinges woor da z' oever ienegte joren allesj nog nie 'n tiften op peizen Gebeirt er iveranst eh malheir direkt schitj er eh ghiel spel in gank ver toch de slachtoffers kennen te redden, meh 900 of helikopters, meh doktoers en d'allerniefste ooitvindingen En dad es mor schoein oeik, want elk leeft geren en elk leeft mor iene kier. 't Lifst zu lank meigelèk En van den andere kant maoke ze van die smeerlapperoy womei da z' op nen ik-en-ne-goy aal de mensjen, mor ten allemool, wegvegen. Want meh die klodden van schooilkeljes en zelfs spesjole kostims. door moen ek meh lache zee. Pakt dagge kentj oeverleven... mor wa tèn eh Wa gojje eiten Wa gojje drinken Womei moeje a noding klien Ge 'n meigt on niet oonkommen, want 't es allemol besmetjEh schoei verooitzicht hein 't Es ni ver op te peizen En zeggen dad allemaan da wetjen dammen der niet kennen teigen doSng. Een betoeigink Ja - en ten hè Zeilen die groeite koppen heer dor on stoeiren Wa zolle-ze Dad es na iene kier't mensj-dom. PETJEN Er was een tijd dat zelfs de vliegende tapijten nog met van kernkoppen voorzien waren, en enkel dienden om tijdens de vlucht je voeten aan te vegen. Gregorio Sulca-Chavez kon- strueert echter tapijten die in geen van beide klassen kunnen geselekteerd worden. Wat deze Peruaan op touw zet, is immers kunst. Het is je dus geraden dat je met propere schoenen zijn expositieruimten betreedt... Gregorio Sulca-Chavez en Erich Van der Eist in de Geraardsbergsestraat. Gre gorio, tapijtwever uit Peru, Erich, vernieuwer in de dekenij en bewonderaar van de Peruviaanse kunst. (JC) Groot was zijn verwondering toen hij on langs een bericht in zijn brievenbus vond waarbij gemeld werd dat hij. een zilveren medaille behaald had bij een kunstten toonstelling in New York Deze tentoonstelling, die plaats had in het Celiseum in deze beroemde Ameri kaanse stad, werd georganiseerd door de Académie Européenne des Beaux- Arts met zetel te Melun in Frankrijk. Naast andere Europese kunstenaars, werden drie grote akwarellen van Herwig Van Holsbeeck geselekteerd om deel te nemen aan deze tentoonstelling van moderne Europese kunst. De geselek- teerde werken werden op kosten van de «Fondation Bilan de l'Art Contemporain» van 7 tot 11 april jl. aan het New-Yorkse publiek tentoongesteld Naar Herwig Van Holsbeeck achteraf vernam zijn zowat 100.000 Amerikanen de tentoonstelling komen bezoeken. Eén van de gevolgen van de gewonnen onderscheiding is het feit dat de werken van de Aalsterse kunstenaar in septem ber eerstkomende ook zullen tentoonge steld worden in Dallas de hoofdstad van de staat Texas. Meteen betekent dit de eerste grote in ternationale erkenning en doorbraak van Herwig Van Holsbeeck als kunstenaar, nadat hij reeds eerder vermeld werd in de «Dictionnaire de l'Art Contemporain» uit gegeven in Italië. (MP) We stonden opgesteld in coalitie met boekhandel Kim, en hadden aldus een prachtzicht op de voorbijstromende (en halthoudende) belangstellenden. U ook op ons Naast de «gazet» leek de ballon wel hét populairste artikel op deze vijfde topdag. Hoeveel drama's speelden zich zaterdag niet af in de harten van dreu- messen die hun kleinood zonder waar schuwing aan flarden zagen springen Vooruitziende moeders kwamen ook wel eens bedrogen uit. Hun «kom, ik zal je bailon vasthouden, want straks laat je hem nog ontploffen» werd door topdag goden genadeloos afgestraft, want een licht geschuur tegen een muur zorgde al even vlug voor de klap. in hun hand Pact vormde één van de grootste blik vangers. met hun straattoneelopvoering van «De Appelboom». Hoewel zeker nog twee juffers extra zouden hebben blijven staan indien er een beenverwarmer in de kostumes inbegrepen zat en indien het toverwoord «aerobic» op de decorboom prijkte, wist deze uiterst populaire ac- teursgroep een ruim publiek te boeien. Zelfs de toeloop naar de stempellokalen was er niets bij. in vergelijking Net als Pact brachten Mantjen de Vos en zijn Wichelse straatzangers een alterna tief gebruik van onze straat weer in de belangstelling. Dat de Aalstenaar derge lijke initiatieven niet onverschillig als «fol klore» afscheeft, bleek uit de verkeers' opstoppingen die zich voordeden waar gezongen en gespeeld werd. Mantjen wist zichzelf waar te maken als een ideale volksanimator, en het gelach tus sen of tijdens de «klassiekers» was voor hem dan ook een dankbare repliek. Wijzelf hadden een soort uitweg voor de agressie van de Aalstènaar bedacht, in de vorm van een draaiendë schietschijf, met als mikpunten de sublieme politici- tekeningen van Frans Wauters. Met rub berpijl (wees gerust) en boog mochten de voorbijgangers hun verborgen liefde haatgevoelens jegens het schepenkolle ge uiten, als ging het om een voodoo- ritueel. Totnogtoe echter, zijn er geen klachten van betrokkenen vanuit een of ander ziekenhuis binnengekomen. Jammer genoeg waren er nog geen spot prenten van de oppositieleden beschik baar want daar zal anders ook een en ander aanleiding gegeven hebben om er «een pik op te hebben». (Een schot in de roos bijv. Nog jammerder is het dat politici het schietspel nooit eens op zich zelf kwamen uitproberen. We kunnen tersluiks wel verklappen dat de prent van Remi Van Vaerenberg toevallig meer ge troffen werd dan de anderen 't Zal ook wel zijn statistische logika hebben, ze ker Zo zie je maar dat uw NGvA ook ludieke pijlen op haar boog heeft... Mantjen De Vos en zijn Wichelse straatzangers op de Jacquettenkermis AKV Voesj en de centjes. Hoeveel er naast vielen weten we niet. (JC) Gregorio Sulca komt uit Ayacucho (spreekt uit«een Peruaans stadje»), en zweefde speciaal de Andes en de oce aan over om zijn weefkunst hier te ver tonen Volgens zijn landgenoot-schrijver Julio Ramon Ribeyro (onze NGvA-cor- respondent in Peru vindt men in zijn werken de motieven terug van de oude pre-Columbiaanse weefsels. Verder ver talen we met ons zondags Peruaans voor u dat «een tapijt van Gregorio Sulca eerst en vooral iets buitengewoon moois is, iets waar men bewonderend stil bij blijft, iets dat men wil bezitten omdat het een meesterwerk is». Nu. misschien kunnen intussen rëeds talrijke lezers hiermee in stemmen, want Gregorio was op zijn toernee langs Vlaamse steden ter gele genheid van de topdag te gast in het kunstwinkeltje Hilkka aan de Geraards bergsestraat. Wie hem miste (samen met zijn gezang van eigen liederen en gitaarbegeleiding steeds)kan nog steeds terecht in andere Vlaamse toevluchtsoorden van deze Pe ruaanse kunstwever (o a tot 6 juni in «Het Pand», Dendermonde). Voor meer inlichtingen kan men wel nog terecht in het Aalsterse bij werkgroep Peru, Ta- wantinsüyü, Hof ter Burghtstraat 3. 9440 Erembodegem. tel. 053/70.07.09. Gre gorio Sulca in Aalst zelf»nog aan het werk zien, kan helaas niet meer; jawel, hij heeft zijn matten opgerold Elke week kan u in uw Aalsterse krant een aankoopbon ter waarde van 500 F winnen, geschonken door een Aalsterse handelaar I Wat moet U doen Makkelijk I U hoeft slechts de afgedrukte ajuintjes te tellen (kijk eveneens naar de voetnoten), neemt een gele briefkaart, schrijft er het aantal ajuintjes op alsmede het volgens U aantal juiste antwoorden die op ons redaktieadres zullen binnenkomen Waag uw kans 97 lezers telden in ons n< 18, 30 ajuintjes. Mevrouw CHRISTIANA DE WOLF uit Aalst raadde 92 juiste antwoorden en was het dichtst bij de waarheid. De aankoopbon van 500 F. van de Koffiebrande rij DE PAEPE wordt haar eerstdaags overge maakt. Proficiat steenbergstraat 28 fotograaf 9308 hofstade - aalst (053) 77 os 73 Huwelijkslij sten Geschenken

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 3