NIEUW TE AALST Aalst heeft sluitende begroting Ghislaine Van De Voorde 053/78 56 09 Leo de Bethunelaan 31 AALST Friese delegatie te Aalst Aalsterse zegswijzen KAPSALON VOOR DAMES Maquillage Manicure Zonnebank met quartzstraler OP AFSPRAAK HOTEL-RESTAURANT-CAFE DES ARCADES Nieuwe Gazet van Aalst - 20 mei 1983 - 5 Het belangrijkste nieuws op de perskonferentie van het stadsbestuur d.d. 10 mei jl. kwam ongetwijfeld van schepen voor Financiën Etienne Bo- gaert. Deze verklaarde, nietten onrechte met een zekere fierheid, dat hij geslaagd was in zijn operatie «Bistourie». De begroting 1983, die op 19 mei besproken werd, zal immers niet alleen in evenwicht zijn maar zal een boni vertonen van 229.000 fr., en dit ondanks het feit dat er in 1982 nog een deficit was van 281 miljoen. Om dit financieel exploot te realiseren kon de schepen rekenen op de medewerking van al zijn kollega's uit het schepenkollege. Dit begrotingsevenwicht kwam niet alleen tot stand dank zij een verhoging van de inkomsten, maar vooral dank zij een drastisch snoeien in de uitgaven. Meteen zal het mogelijk zijn dat de stad Aalst kan genieten van de saneringslening, uitgeschre ven door de Vlaamse regering. Zoals Etienne Bogaert zelf verklaarde wenste hij niet langer iedere maand zijn hoofd te moeten breken over de vraag of het personeel en de gepensioneerden nog langer konden betaald worden. Als voorbereiding op de begroting werd ondertussen een interessante brochure opgemaakt voor de gemeenteraadsle den. waarin deze een beknopt overzicht krijgen van alle inkomsten en uitgaven waarover Aalst beschikt. Hierbij worden geen cijfers gegeven, maar wel alle be grotingstermen in detail uitgelegd. Terloops weze nog vermeld dat samen met de begroting, de gemeenteraad ook kennis zal krijgen ven de beleidsnota van het nieuwe stadsbestuur. Keizershallen Even belangrijk als het nieuws over de begroting was de mededeling van de schepenen Anny De Maght en Robert De Pauw dat er een principeakkoord getrof fen werd met de brouwerij De Gheest voor het opkalfateren van de spektakel zaal van de Keizershallen. De stad Aalst zou instaan voor het herstellen en ver nieuwen van dakkonstruktie en dakbe kleding. terwijl de brouwerij op haar bebrt zou instaan voor een nieuwe bekleding, en binnenafwerking. Alles is voorlopig nog in een projektfase. maar men heeft toch al enkele mondelinge beloften bin nen o.a. voor subsidiëring van de dak werken voor 30 door het Ministerie van Binnenlandse Aangelegenheden voor het Vlaams Gewest. Meteen werd bewezen dat een degelij ke samenwerking tussen privé- en open baar initiatief mogelijk is. terwijl de stad Aalst aldus de mogelijkheid krijgt om op relatief goedkope wijze de Keizershallen te vernieuwen. In dezelfde zin dient het initiatief gezien waarbij het stadsbestuur aan alle be drijfsleiders van Groot-Aalst een brief stuurde met de vraag tot mededeling van de vakantiejobs, die de bedrijven aanbie den, alsook de kwalifikaties die van de kandidaten gevraagd wordt. Achteraf wordt dan via de pers en de stadsberich- ten kontakt opgenomen met de jongeren zelf, die een vakantiewerk wensen te ver richten. De taak van het stadsbestuur be staat er dan enkel in de lijst over te maken van de ingediende kandidaturen bij de geïnteresseerde bedrijven. Ook voor alle andere informatie over vakantiewerk kunnen deze industriëlen of middenstan ders bij de ekonomische dient van de stad terecht. Kuituur Op het kulturele vlak kon schepen Chris Borms niet zoveel nieuws brengen, tenzij misschien het feit dat ei opnieuw iets ge daan wordt tot meer koördinatie binnen de Aalsterse toneelwereld. Hiervoor werd een vergadering gepland met alle Aalsterse toneelverenigingen. Ondertussen worden de gekende ad viesraden zoals deze van de twee aka- demies geïnstalleerd, wordt gewerkt aan de volgende Dirk Martensprijs en aan het komende Festival van Vlaanderen Op 29 september e.k. zal in dit kader «Pro Musica» uit Keulen te gast zijn in de St.- Martinuskerk. Ook het nieuwe feestkomitee schoot op 11 mei jl. uit zijn startblokken o.a. tenein de de volgende 11-juli viering te kunnen voorbereiden. Leefmilieu Zeer belangrijk nieuws kwam er even eens van het milieufront. Schepen-Aridré Doorns kon aldus melding maken van een belangrijke milieutentoonstelling. die op 5 juni eerstkomende plaats heeft in de Abdijhoeve te Affligem Naast ontelbare Aalsterse milieuverenigingen verleent ook de leefmilieudienst van de stad Aalst haar medewerking Details hierover zul len later nog wel volgen. Ook de milieubermen wil het stadsbe stuur ekologisch aanpakken Hiervoor werd een planning opgemaakt, die o.a. voorziet in twee maaibeurten per jaar en zo nodig in de afvoering van het maaisel In deze wegbermaktie wordt ook veel medewerking verwacht van de bevolking zelf Voor deze bevolking werd trouwens een mooie maar sobere brochure opge maakt. waarin alle mogelijke praktische tips en informatie over de aktie groene straten wordt uiteengezet. Deze bro chure zal o.a. op de Topdag gratis ter beschikking gesteld worden. In feite be treft het hier een herwerkte en vollediger uitgave van wat vroeger reeds bestond Op het leefmilieuvlak werd verduidelijkt dat het stadsbestuur niet zozeer gekant is tegen nieuwe schietstanden in de Termurenlaan te Erembodegem voor zover de door de provinciale overheid opgelegde voorwaarden stipt nagevolgd worden De politie zal terzake streng toe zicht houden Minder gelukkig is men met de aanvraag tot het oprichten van een nieuw bezine- station aan de Boudewijnlaan Hier is men trouwens reeds in beroep gegaan tegen een vroeger toegekende vergun ning. Over het afschaffen van een voetweg te Meldert was men minder loslippig. Dit dossier is blijkbaar nog steeds in onder zoek. Openbare Werken Schepen van Openbare Werken De Maght bleef op de perskonferentie zeker niet ten achter bij haar kollega's Met een zekere fierheid deelde zij mee dat bin nenkort een nieuwe bewegwijzering zal aangebracht worden in het stadhuis zelf Terloops weze hier vermeld dat de finan ciële dienst van de stad Aalst einde mei zal verhuizen van de gehuurde bureel ruimte op de Hopmarkt naar het geres taureerde Huis Van Langenhove. De dienst Ontvangerij blijft voorlopig op haar oude vertrouwde plaats Ook aan de belangrijkste invalswegen van de stad zullen weldra bordjes ver schijnen waarop de voornaamste aktivi- teiten van Aalst zullen vermeld worden De esthetisch verantwoorde borden zul len de bezoekers van de stad aldus wij zen op de belangrijkste aktiviteiten die er plaats hebben zoals Topdag. Ambach tenmarkt. Festival van Vlaanderen. Jaar beurs. Karnaval enz Aansluitend hierbij wil het stadsbestuur eveneens binnenkort plannen aanbren gen van de Aalsterse binnenstad, waarin het voornaamste stratenpatroon zal vermeld zijn alsook de parkeermogelijk- heden die voorhanden zijn. Op langere termijn kan dan gedacht worden aan een vollediger bewegwijzering waardoor de bezoeker van Aalst niet langer in een doolhof zal terechtkomen Nieuw voor Openbare Werken is tevens het feit dat iedere géintersseerde weldra de be schikking zal kunnen krijgen van de lijst van de afgeleverde bouwvergunningen Deze geïnteresseerden dienen hiervoor dan wel een abonnementsgeld van 2500 fr per jaar te betalen wat meteen ook een mogelijkheid is om de stadskas te spijzen Éénzelfde bedrag zal in het ver volg ook moeten neergeteld worden voor De Topdag is heel erg geslaagd, zelfs de regen werd ervoor verdaagd Overal was er volk met hopen je kon bijna echt op de koppen lopen de «Koppen lieten zich ook gretig bekijken ze wilden met hun aanwezigheid de topdag verrijken. Je kon je eigenlijk niet draaien of keren, of je zag een of ander stadsbestuurslid Janeren Toch was de verkoop naar 't schijnt, niet navenant de winkeliers kregen véél kijkers, maar slechts af en toe een klant. De mensen kunnen immers niet blijven inleveren en betalen en waar de belastingen passeerden, blijft niet veel meer U- halen Maar crisis of geen Aalst behield zijn lach De humor regeert nog mee, en met gezag Je hoefde maar even de Draekenieren te zien om te weten Aalsterse humor blijft in de top-tien «Oude Ambachten» vertoonden zij héél origineel, ze gaven zo de Aalsterse uitdrukkingen ook nog eens hun deel. de gebuisde kandidaat-feestleider D'Hondt wou meedoen maar het ging mis hij had ondertussen ondervonden dat «moilentrekken» toch niet lonend is Perversje de lijst van de burgerlijke stand (geboor ten huwelijken enz.) Slechts diegenen die het wensen komen natuurlijk op deze lijst terecht. Tot slot weze nog vermeld dat men wel dra hoopt te kunnen starten met de bouw van een nieuwe atletiekpiste in de Os- broek Alleszins goed nieuws voor de at- letiekliefhebbers MP Na een bezoek aan Middelkerke, Diksmuide en Brugge, arriveerde een delegatie van de F.N.P. (Frisk Nationale Partij) te Aalst. In het restaurant Torenhof had een verbroedering plaats tussen de VU en de FNP. Kamerlid Jan Caudron schetste de taaltoestand in ons land en verklaarde dat de nationalisten achter de eisen van de Friezen staan. Deze eisen erkenning en behoud van de Friese taal in administratie en scholen. (OJ) Stationsplein 8, AALST 053/77 32 96 Restaurant open alle weekdagen en zondagmiddag. Specialiteitscampis, paling Aperitief gratis Wil je een kartoon van jezelf Spaar dan de 6 tekeningen van deze derde reeks. Noteer erop wat de prent wil zeggen. De 6 opeenvolgende tekeningen stuur je op naar de redaktie. Een jury zal het beste en juiste antwoord aanduiden. Dan krijg je een spotprent getekend door Frans Wauters. Dit is de 6de tekening

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 5