CDeel^blacl dep Lribepale Paptij oan het flppondissement Aalst Zondag 24 Juli 1932 Vierde Jaargang Nummer 30 Heeren Katholieken, Socialisten en Fronters DE STANK VAN ONS PARK. Zij komen tot betere gevoelens. Van heden af tot Nieuwjaar BIJ 14 JULI. ZE ZIJN DAAR DE MOUWVEEGERS Gij moet de GemeeDteverkiezingen niet verplaatsen en niet spreken over de Kamer of'Senaatyerkiezingen. De nienschen moeten nu kiezen voor de Gemeentebelangen. Gij moet u geen masker opzetten maar de kiezers laten oordeelen wat gij op Gemeentegebied beloofd en volbracht hebt. Neemt uwe verantwoordelijkheid en speelt geen piepertje duik. - De groote Janussen. De alweters. kost een abonnement op ons blad sleokts 7.50 l'r. De heer Hvmans en de Broodbelasting. PRIJS PER NUMMER Fr. 0,50 REDACTIE Lokaal GRAAF EGMONT "f Groote Markt, Aalst. Tel. 370. ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR Fr. 15.00 Als ons raadslid M. De Stobbeleir er op wees dat den aankoop van den grond op den Gentschen Steenweg (grond palende aan de eigendommen der kinderen Liéoart en Van O^erstraeten) nutteloos was, dan zegde het sche pencollege WIJ GAAN DAAR EEN KLEIN PARK MAKEN. (Die aan koop kost meer dan 100.000 franken). Er moet meer lucht, gezonde lucht zijn want de huizen staan te dicht bij elkaar. Wij hebben hier ons groot stadspark. Daarachter iB nu een mestplein ge bracht (ophooging van grond afgestaan door M. Gustaaf Moyersoen, omdat al wat er neven komt bouwgrond zal worden). Alle vuiligheid en verpesten de uitwerpsels worden er aangebracht en in brand gestoken. Inwoners, is het u nog niet voorgekomen alsof het alle dagen brand en dat de stank, volgens d9 wind blaast, u overvalt in alle straten van de stad. Dat komt van ons luchtig stadspark. G'en moet niet vragen wat het is voor de menschen die daar rond wonen. Reklameeren of sakkeren helpt niet want dien boulevard moet opgehoogd zijn in eenen bepaalden tijd zooniet moet de stad nog schadeloosgelden be talen aan M. Gustaaf Moyersoen. (Hoe nijger het stinkt hoe beter dus). In hunne bladen zitten de socialisten en fronters op den nek van de katho lieke schepen van Openbare Werken. Nu niet, want zij hebben er allemaal schuld aan. In het schepencollege of in den gemeenteraad zwijgen zij en ne men zij elkanders verdediging. MCJILENTREKKERIJ, maar binst dien tijd zitten wij met de pakken. Aalstenaars, onderzoekt uw geweten en in Oktober zult gijKIEZEN. Als ik in de gemeenteraadzitting een voorstel indiende om steun te ver- leenen aan de werklooze bedienden dan werd mij de vraag gesteld GAAT GIJ STEUN VER LEEN EN OOK AAN DENIET GESYNDIKEER- DE BEDIENDEN En mijn antwoord was JA De tweede vraag was WAT DOET GIJ DAN MET DE NIET GESYNDIKEERDE WERKLIE DEN. Mijn antwoord was OOK ONDERSTEUNEN En al de socialisten EN FRONTERS en katholieken, zegden dat dat on mogelijk was en dat het niet kon zijn. EN NU We lezen in het frontersblad Het Land van Aalst, (eerste blad van Nr 29 van 17 Juli) Wij verdedigen dan ook het standpunt dat voortaan de werkloozen- steun aan alle werkloozen zonder onderscheid dient te worden uitge- keerd I'ardaf. Daar is het. Nu ineens zijn die heeren van gedacht veranderd. Ook de heeren socialisten. Waarom Omdat, n het Walenland er nog oneindig veel NIET gesyndikeerden zijn en dat zij dus moeten trachten, met schrik op het lijf, van die menschen naar hunnen kant te krijgen. Het voorstel dat dus over enkele weken van mij (het manneken uit den kakstoel) niet deugde of niet kon worden aangenomen, zoo min voor de be dienden als voor de werklieden, is nu goed en socialisten en fronters verde digen het reeds. De katholieken volgen. De schoen begint te nijpen. De kiezing naiert. Er zullen nog andere ver anderingen komen. ER ZULLEN NOG MEER BELOFTEN WORDEN GE DAAN. Zij komen tot betere gevoelens, de groote kritiekers, do alweters, de af- keurders van al wat van hen niet uitkomt. Aalstenaars In Oktober zult gij... KIEZEN. Gustaaf DE STOBBELEIR, uittredend Raadslid. Helden van 1302 O'er hen heb ik het niet. Op 11 Juli 1932 herdenk ik de lang vergeten helden van 19'4. Helden van 1914 Ér. waarom niet In wat waren zij min heldlaftig dan de helden van 1302 Feiten als den Gulden Sporenslag moe ten wij beschouwen in bet licht der geschie denis. De helden van 1302 waren mannen van hun tyd, vechtende .an geslacht tot ge slacht, nu eens gemeente tegen gemeente, gilde tegen gilde, dan tegen vreemde heer- schers. De geschiedenis staat vol van veldslagen, van ridders en poorters, van zwaarden en goedendags, van moe-7 -;n brandy s my ten en siaan. 1914. Wij zijn menschen van onzen tijd vredig en rustig, onbewuste maar des te eerlijker internationalisten en antimilita risten. Droegen de voorvaderen krijgshaftig en fier den kruisboog, de speer, den goeden- dag hun nakomelingen voelden bitter wei nig voor 't oorlog voeren. Van den plicht der landsverdediging werd men mits betaling ontslagen. De poor ter, die naar de oefening der burgerwacht of garde-civiek moest, giDg er morrend heen. 't Ging boven hun begrip. Zij leefden al leen voor arbeid en kermis, voor 't voedsel en de ruste. 4 Augustus 1914. Het ongelooflijke, dat waaraan niemand dacht, wordt werkelijk heid Oorlog Op ons vredig landeke rukt aan het mach tigste leger van de wereld, niet met bezems maar iaet verdragende kanonnen en brand stichtersmateriaal De paradesoldaten van 1914, het leger der lotelingen en der vrijwilligers, moet het vuur in. Hoe Onvoorbereid en ongeoefend te gen keurtroepen aangevoerd door burger- officieren tegen beroepsvechters beschik kende over verrekijkers tegen varkens en vliegmacbienen vechtende met gewe ren en klakbuizen tegen mitrailleuzen en moderne artillerie. Luik, Namen, Haelen, Antwerpen... Zij strijden terwijl duizenden weerbare mannen buiten alle gevechten blijven. Zoo waren de miliciewetten in België. Wij staan tegen de overmacht. De Duit- schers rukken vooruit in het vreemde land. Wij moeten wijken, immer wijken, met dat neerdrukkend gevoel dat hangt over de le gers in aftocht. Yzer Daar staat het leger pal 1 Daar wordt ieder regimentsvaandel een glorie- vaan. Maar hoeveel zwarte looden bladen syn er niet noodig geweest om de gloriebladzij de van den Yzer te kunnen schryven Helden van 1302 Zy verdedigden hun vrij volksbestuur tegen den Franschen in dringer. Hebben de stryders van 1914 het vry volksbestaan niet verdedigd tegen den Duitsohen indringer De slag van de Gulden Sporen heeft uren geduurd. De stryders van 1914 hebben vier lange jaren in't gelid gestaan, vier jaren lang het oorlogswee in lyf en ziel gevoeld. De Vossenschoolmeester vertelt roerend over de helden van 1302. Hij doet de kinde ren strijdliederen «ingen over klauwende leeuwen. Wanneer de Vossenschoolmeester ▼oorby het gedenkteeken der gesneuvel den van 1914-1918 gaat duwt ky den hoed Damen, Juffers, Heeren bedienden. Over enkele weken stuurde ik u eene verwittiging aangaande de 50 stadsbelasting op uw loon. Ik zegde u wie er voor stemde (al de katholieken, al de fronters en al de socialisten). Ik voegde er aan toe dat M.Haelterman zich onthield om te verklaren dat zij (de socialisten) van oordeel waren dat het nog de beste belasting was die kon worden geheven. Ik voegde er ook nog aan toe dat socialisten en fronters altijd op uw stem- meken jagen als zouden zij uwe eenige verdedigers zijn. Ik zegde ook dat aij steeds op u beroep doen om bij hen aan te sluiten. DRIE WEKEN ZIJN VOORBIJ en nu reeds durven de SOCIALISTEN in Recht en Vrijheid, Nr 28 van 17 Juli 1932, een nieuwe» oproep tot u doen. En dan nog wel in dezen zin Bedienden strijdt met ons ter verdediging van uw recht op leven Vervoegt de rangen van het groot syndikaal leger. Sluit u aan bij den algemeenen bond van bedienden van het arrondissement Aalst Ge moet toch maar durven hé. In het artikel zeggen zij verder dat gij ge bukt gaat onder een regiem van knechten van de burgerregeering. Damen, Juffers en Heeren bedienden Hebt gij een protest gelezen tegen wat ik schreef over de houding van die heeren hier te AALST NEEN Hebt gij uw belastingbiljet nog niet ontvangen Zoo ja, is het dan geen waarheid wat ik heb geschreven Beambten,bedienden,gepensionneerden, loopt maar in massa naar uwe be- lovers, zij zullen het wel schikken Often ware dat gij met de toekomende gemeenteverkiezingen eens de proef zoudt durven of willen doen ZOUDT GIJ DURVEN... KIEZEN... IN OKTOBER e. k. Gustaaf DE STOBBELEIR, uittredend Raadslid. wat dieper in den nek en spuwt op den grond. Zijn leerlingen doen hem na. Vossenleiders vlechten lauwerkransen rond de helden van 1302. Men werpt met rette eieren naar de oud-strijders van 1914. Anti-militaristen, komedianten als Ja cobs, de held van 't gebroken geweer, die schreef wij hebben den handschoen opge raapt toen Duitschland ons op 4 Augustus aanviel huldigen de helden van 1302 en doen invalieden van 1914-1918 afranselen. Internationalisten, die vaderlandsche lie deren uitjouwen, brullen den Vlaamscben Leeuw, 't lied van hou en trou aan den ge boortegrond. Politiekers als het Kamerlid Balthazar, die ons, N. S. B'ers verwijten voor vader landers omdat wij onze gesneuvelde ka meraden, onze doodgemartelde opgeeisch- ten, onze gefusilleerde burgerhelden blijven herdenken,kouden de feestredenen ter eere van de helden van 1302. Wanneer wy, die het beleefd hebben, herinneren aan den inval der Duitsche le gers, aan den meineed der Duitsche staats mannen, aan al de oorlogsgruwelen waar mede Duitschland ons arme volk teisterde, dan zijn wij haatzaaiers. Maar zij, die ons dat verwijten, die eischen dat wij zwygen over den Duitscben inval van 1914, zij die zelfs de misdadigers verontschuldigen, zy schreeuwen op 11 Juli kun haat uit tegen Frankrijk voor het mis- dryf dat in 1302 gebeurde. Oud-strijders kijk goed uit uw oogen Wat ziet gy Dat zij die u verachten de hel den van 1302 vieren dat wie niet vlagt op 11 Norember, uw Vredeshoogfeest, zyn vlag laat wapperen op 11 Juli dat wie met minachting over u spreekt, gij de stryders van 1914-1918,den mood vol heeft over de helden van 1302 dat wie spot met vader landsliefde een razende patriotard wordt op 11 Juli dat auti-militaristen, dragende het gebroken geweer op den jas, de helden van Groeningen, herdenken dat op 11 Ju li, bij de feestvierders ter eere vau de Klau waertsvan 1302 op de eereplaats staan de Leliaerts van 1914. De Leliaerts van 1914 waren van 't «elf de Judasgebroed als de Leliaerts van 1302. In 1302 stonden de Leliaerts naast de Fransche overweldiger, in 1914 kozen de Leliaerts de partij van Duitschland tegen hun bloedeigen volk. De geschiedenis her haalt zioh. Moeten wij de helden vai 1302 herden ken Niemand beeft meer het recht dan de N. S. B'ers die in 1914 hun gansche plicht dodei. Maar de viering van 11 Juli mag niet ge steld worden in het teeken van het milita risme en den rassenhaat. Op 11 Juli, als op 11 November, herden ken wy het offer van hen, die alles veil had den voor het gemeenebest. En naast de kei den van 11 Juli 1302 stellen wij de bri gands uit den boerenkrijg, de boerenjon gens, wiens offer even groet was, al leden zij de neerlaag, als de overwinnaars van Groeningenkouter. Helden herdenken van over 630 jaar en de oud-strijders van 1914 vergeten, de doo- den van over zes eeuwen huldigen en de le venden, die uit den oorlog van 1914 kwa men, laten bedelen om een stukje recht.dat noem ik de oud-stryders van 1914-1918 be spotten. Kameraden, heeft Prolo gelijk Jef PROLO. Artikel ontleend aan Het Strijders blad Nr 28 van 10 Juli. Dit artikel schryft brutale waarheid ea menige Vos zal bet misschien tweemaal leze». DE REDAKTIE. XXXXXXXXXXXIXXXXXXXX Een brief een den heer Renkin. De heer Paul Hymans, heeft te Lausanne kennis genomen van het voeratel van den heer Van Dievoet, betreffende de revalori- satie van het graan. De Liberale Staatsminister heeft onmid dellijk een schrijven gericht aan den heer Renkin, die te Brassel verbleef, waarby hij zich verzette tegen het voorstel. Dat protectionisme is zoo weinig in ver band met de voorgenomen politiek en ket aceoord van Ouchy. Het is ook «ehadelijk voor de belangen van de Belgische verbrui kers. XIIUIIIIIII2IHIHI Vandervelde maakt den lof van leger en gendarmen. In een Kamerzitting dezer dagen heeftde patron den lof gemaakt van de gendar men.Zij traden aiet brutaal op volgens hem. Zou de socialistische pers die verklaring eens willen opnemen. Vandervelde heeft zich ook wel gewacht het Leger aan te vallen de communist Brunfau», die zulks wel deed - werd ket zwygen door den Patron opgelegd, want ky heeft het nut der aanwezigheid van onze soldaten Maandag kunnen vaststellen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Liberaal | 1932 | | pagina 1