Vraagt overal de EXPORT Zeeberg 1R0ÏÏW1QIJ Yijf BER fJÖEVEREjf Onze Stadspolitiek. same Gtnirait S na 11 Dtniri o ED£ Proeven is ii©h overtuigen van kwaliteit en smaak In de Frocebelschool. Allen naar Aalsl. Deelneming. CUij aanOQQpden Waai' we naar loe gaan. Hoe zij oppassen. DE NAMEN De Fronters en de Kiezing voor de Handelskamer. DOOOOOOOOOOOOQB Bericht. OVERBOELAERE. UIT ffIHOVB. «(siiBHsiisiEiisiiaaiaBB EI0ÖST DB 0ÜIRER0 Y&jf TÜIBJIbK r\uD J1r. Zondag 16 Juli jongstleden,had de plech tige prijsuitreiking plaats aan de leerlingen van de Frosbelschool der Korte Zoutstraat. Deze feestelijkheid, welke zoeals gewoonte een groote massa ouders en andere belang stellenden had gelekt, werd gehouden in den stedelijken schouwburg. Onder de aanwezigen werden opgemerkt: de dames Van de Velde, Breckpot, De Windt, Ringoir, en de hh. Notaris Breck pot en Dr. Van de Velde, leden van het be- stuurscomité der school h. Van Cleemput, inspecteur L. O. Mevr. D'Hondt, bestuur ster der Rijks Middelbare School alhier Mej. De Lauw, eere-bestuurster der ge- meentemeisjessehool h. Valory D'Hondt, bestuurder van de Staatsmiddelbare School te Mechelen Mevrouwen Thiry en Van den Broeck, leeraressen M. O. A. Thiry, leeraar, e. a. De verschillende nummers van het feest programma met zorg voorbereid, werden keurig uitgevoerd. Ze genoten elk, terecht, een gewettigden byval. Zang, gebaren, mi miek, bewegingen, figuren... 't Was alles bekoorlyk schoon door eenvoud, oprecht heid, ongekunsteldheid. De drie leerares sen, Mevrouwen Emilie, Betsy en Bertha, verdienen alle drie een bloenipje, pardon, neen verdienen een heelen geurigen, fieuri- gen en jeugdigen bloemenruiker. Een complimentje verdienen ook de jeugdige artistjes belast met de uitvoering der zes belangwekkende en zeer verschil lende programmanummertjes en inzonder- lijk de solisten Mej. Rosa Nichels en AimeéEliaa, de jonge hoeren Jacques Del- haere en Antoine Cornelis. De plechtigheid aangevangen te 3 uur, sloot rond 5 uur met de uitvoering van het Nationaal lied, rechtstaande aanhoord, en met de kwistige uitdeeling van talrijke en mooie prijzen. De heropeuing van de school heeft plaats op maandag 12 September e. k. De inschrij vingen van nieuwe leerlingen zal geschie den denzelfden dag. Zondag 2 Oktober heeft hier te Aalst eene groote liberale betooging plaats, welke ge paard gaat met de vlaginhuldiging van de wykclub Het Zonneken Minister Petit- jean, zal hier tegenwoordig zyn. Iedereen zal dien dag vrij houden. Verleden Maandag IS Juli, onder eenen machtigen toeloop van vrienden en kennis sen, na eene langdurige en zeer pijnlijke ziekte, werd Mejuffer SUZANNE MOLI- NET, naar hare laatste rustplaats gedra gen. De 25 jarige juffer was in leven regen tes en bekleedde eene plaats aan onze stede lijke Rijksmiddelbare Meisjesschool. Gansch het onderwijzend personeel en al de leerlingen waren tegenwoordig. Op het kerkhof werden twee redevoerin gen uitgesproken eene door Mevr. Thiry, uit naam van Mevr. de Bestuurster en hot onderwijzend personeel en eene door Mej. Zulma Triest, uit naam vaa al de leerlin gen. De liberale partij en de rodaktie bieden aan Mevrouw Molinet en aan de zoo sympa thieke percepteur en goeie vriend Mijnheer Melinet, aan advokaat Mauriee Molinet en aan gansch de familie, do verzekering aan hunner welgemeende en oprechte, diepvoe lende deelneming in hot zoo smartelijk ver lies datzy komen te ondergaan. De Reimktie. Proficiat. Wy sturen onze beste gelukwenschen aan Mevr. CALLEBAUT-SEDEYN, (her bergier, hoek Gentschesteenweg 00 Kool straat), bij de gelukkige geboorte van hun ne zevende achtereenvolgende dochter. Wij verhopen dat de Koningin het meter- schap sal aanvaarden. STEUNGELDEN VOOR DE KOSTEN VAN DEN TOEKOMENDEN KIEZINGSSTRIJD. Hij zal hevig ziju want ome tegenstrevers zullen geene gelegenheid laten voorbijgaan om ons te bekampen. Insturen l'artijsecretariaat Graaf Egmont, Groote Markt, Aalst, of op postcheck G. De Stobbeleir, Van Wambekekaai, 10, Aalst Nr 206919. De steunlijst, met of zonder naam. volgens den wensch van de storting, zal telkens in het blad verschijnen. Zondag 7 Oogst naar Watteren. 18 September by Florent Van den Borgh. Prijsuitreiking aan de Leerlingen der Staatsmiddelbare Jongensschool. Aanwezig HH. Nichels en Bastiaens, (schepen). H. De Stobbeleir, (raadslid). Prijsuitreiking aan de Leerlingen der Staatsmiddelbare Meisjesschool. Aanwezig H. Bastiaens, (schepen). HH. Guns en De Stobbeleir,(raadsleden). Prijsuitreiking der Stedelijke Muziekschool. Aanwezig HH. Moyersoen, (burgemee ster). Bastiaens en Flips, (schepen). De Vos, Gun» en De Stobbeleir, (raadsle den). De partij en de redaktie sturen een wel gemeend proficiat aan al de leerlingen die in de prijskampen eenen goeden uitslag hebben bekomen, hopen dat zij op den goei- en weg zullen voortgaan en wenschen aan de ouders, wiens kinderen werden be kroond, veel geluk. van onze bestuurders die dus tegenwoordig waren op de prijsuitreikingen, bewyzen hoeveel er zijn, van onze stadsbestuurders, die zich de moeite getroosten of hunne be zigheid zoo willen schikken om aan het on derwijzend personeel, maar vooral aan de ouders en de leerlingen, een bewys te geven van sympathie en vertrouwen. De FRONTPARTIJ vooral blinkt uitzij de partij voor de ontwikkeling, de verede ling, de grootmaking van het Vlaamsche volk. BRRR. Zy vaagt daar zwierig haar broek aan. Woorden maar geene daden. Zoeken naar middelen om de jeugd iets nieuws in d'ooren te blazen en den boel in 't leven te houden. Voorde rest NIKS. Hartelijk Proficiat. De Oude Garde wenscht haar werkend lid, den Heer Georges Verhulst, (trombon- aespeler) van harte geluk met den prachti- gen uitslag bekomen in onze stedelijke mu ziekschool. De vriend George heeft het ZIL VEREN EEREMETAAL bekomen in den hoogeren leergang, le afdeeling. Verschillende weken hebben de fronters ia hun blad geschreven over de HANDELS KAMER en over de kiezing die zou plaats grijpen. Zij moesten eene Vlaamsche Handelska mer hebben. Zij zouden Vlaamsche rechters voorstellen en Vlaamsche rechters doen kiezen. Zij zouden eens te meer heel den boel om draaien en al die meneeren nen schüp onder hun broek geven. Zij zouden eens te meer.Vlaanderen red den ...of zij zouden eens te meer.zwijgen ZWIJGENzoeals zij het nu hebben gedaan. De kiezing moest plaats hebben op 10 Ju li hebt gij iets daarvan gehoord Zij heb ben er zelfs geen woordje van gerept in hun blad. Zij hebben geene kandidaten gesteld. Zij hebben de andere kandidaten niet be knibbeld. Zij hebben HUN WALG IN HUN NEN ZAK GESTOKEN. Zij hebben, zooals wij het reeds dikwijls zegden: VEEL, VEEL GEKRITIKEERD. ZIJ ZOUDEN HET BE TER DOEN. En als het oogenblik daar was om het beter te doen en om iets in de plaats te brengen dat zij gedurende weken in hun blad hadden afgebroken, op dat oogenbük waren zy SCHAMPAVIE. Dat zyn echte, onvervalschte fronters- streken. Zoo sal het altijd zijn.Veel lawaai, veel kritiek en op het laatste van 't spel EEN SCH.... in een flesch. 0©O©O@OOO©0OOO0 X Voer al uwe Bankbewerkingen en Geldplaatsingen Q wendt U tot de Het College van Burgemeester en Sche penen brengt ter kennis der belanghebben den, dat er op Maandag 25 Juli, om 11 ure voermiddag, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding der levering van het paardenvotder voor eene periode van ZES MAANDEN. Voorwaarden ter inzage ten Stadhuize, Bureel 6. DE BEIAARD ZIET ROOD Onze brave, roze Beiaard heeft natuurlijk de gewoonte niet dat men notitie neme van zijn kinderpraat. Denk dan eens, beste le zers,wat een verwoesting het heeft gebracht in het brein van observator als hij be- statigd heeft dat Waarheid zich gewaardig- de een zijner dwaze novelletjes op te mer ken I Hij haeft er een ziekte van doorgemaakt van roze is hij donkerrood uitgeslagen. Het bloed is hem naar de hersenen geschoten, en onmiddellijk hebben wij bij hem een ver gevorderden delirium kunnen waarne men. De Beiaard is het baantje af A pro pos, van een liberaal congres en subsidies aan de tjevenscholen, spreekt hij van Nero, Hendrik IV en Napoleon, die over wereld- problemas gevallen zijn.Ge ziet dat, hé Bei aard, wat er gebeurt als gij stadhuiswoor den wilt gebruiken, en ge in uw leven niets anders dan straatcollegies bezocht hebt. Wij hadden wel gelijk toen wy vreesden, dat er tal van dingen waren dat gij niet ging kunnen begrijpen, 't Is al zoo late De krachtinspanning heeft u tot zinsverbijste ring gebracht en zelfs tot grootheidswaan zin. En wij zijn er een beetje mee verlegen. Wij zijn daar gedeeltelijk verantwoordelijk voor, vermits het onze schuld is dat gij aan 't nadenken gingt misschien de eerste maal in uw leven God toch, waar hebt gy dat verdiend Waarom hebt gij het in zoo'n opgehitsten toestand (une pièvre de la raison, noemt gij het zelf) aangedurfd aan iedereen raadge vingen te geven Enfin, wij vergeven het u, in nomine Christi, in de hoop dat gij het ons ook vergeven zult u zoo verbolgen te hebben gemaakt. Ten slotte vergeven wij u alles, omdat gij ons eerlijk opgebiecht hebt dat uw vorig ar tikeltje niet uit uwen koker kwam (Dank u,openhartigheid is een christelijke deugd). En ook omdat gij den moed hebt gehad een anders doorslecht argument met eigen doch onvoldoende wapenen te verdedigen. Daarvoor zult gij een vollen aflaat hier namaals bekomen. En het spijt ons erg, dat wij hem u zelf niet kunnen geven met de ab solutie erby. Verleden week, we-d alhier door de hee- ren Hole^ans, ger r van den gezond heidsdienst te Gent, $an Wymeersch Valè- re, geneesheer te Sottegem en een genees heer van het Departement van Landsverde diging, het examen afgenomen van de acht leerlingen, welke in 1931-32, de cursussen van het Roode Kruis te Sottegem, hebben gevolgd. Nog nooit was hier do uitslag van het examen zoo schitterend. Trouwens, van die ACHT leerlingen bekomen er DRIE Mej. Van de Putte J., De Tandt B., (Herzele) en de heer Moreels Michel, de grootste onder scheiding TWEE Mej. Dieraert J. en De Keyser, de groote onderscheiding en DRIE Mej. Ceuterick S., Black Betsy en De Vos Mad., (Erwetegem), de ouderscheiding. De nieuwe laureaten wenschen wij van harte geluk voor den bekomen sckoonen uit slag en tevens als de Heer Holemans, bren gen wij onze welgemeende hulde aan de heeren Bogaert F., Gevaert A. en Van Wy meersch Valère, die eens te meer het be wijs komen te leveren van de degelijkheid hunner roode kruisleergangen. Wij durven dan ook de hoop koesteren dat zij zullen volharden in hun heilzaam werk, en dat meer om meer ouders het nuttige, het edele en het aangename van de roode kruisleergangen sullen begrijpen, met de zelve te doen volgen door hun kinderen die den vereischteu leeftyd bereikt hebben. Onze zoo lang gedroomde Rijksmid delbare School kwam na onverpoosd werken en dank aan onzen achtbaren Senator Van de Wiele, voor eenige maanden aan 't licht. Zondag laatstleden had de eerste Plechtige Prijsuitreiking plaats. Aan onze lezers en lezeressen zeggen hoe fier onze jonge scholieren achter de fanfare Orpheus slapten, ware over bodig, maar nog fierder waren die va ders en moeders, die toch eens einde lijk hunne kinderen ter plaats naar ONZEN Ecole Moyenne mochten sturen We zagen als eere-komiteit onzen Heer Burgemeester, en socialistische Raadsleden, nevens ons Raadslid Heer Fischlowitz en Heer Van der Donkt, lid van den Beheerraad toch dienden we de afwezigheid der katholieke ge meenteraadsleden te betreuren en nochtans moeten we laten opmerken, dat onze Middelbare School hoege naamd niets anders is dan eene offi- cieele instelling van den Staat. De onderwijzers en onderwijzeres sen onzer gemeentescholen waren vol tallig en we mogen stellig zeggen dat ze het harte hoog hielden om naast ons, onze kinderen ter prijsuitreiking op te leiden. (Schitterde door zijne af wezigheid E. H. B. Van den Breen, leeraar in Godsdienst). Aan allen die de Middelbare School hoogschatten en in de bomvolle zaal aanwezig waren, roepen we hartelijk tot toekomend jaar En nog al tijd aan meer leerlingen Heer Bestuurder Luyckx, na uitleg gegeven te hebben over den garg der school, sprak ook over de aanstaande opening der Middelbare Meisjesschool. Zulks wierd natuurlijk met luidruch tig applaus ontvangen Ziehier de uit Hier kreeg hij nu een tweede les. Op de stemming moesten zich twee zijner vrienden onthouden, daar zij in de zaak rechtstreeks betrokken wa ren en zoo kwam het dat zijnen voor stel verworpen wierd met 3 stemmen tegen 3. 't Ventje wierd rood als een kal koen, berstte van gramschap en ieder een vreesde dat hij eene geraaktheid ging krijgen. Kiezers van Overboulaere, gij ziet wat al onregelmatigheden zouden ge beuren, waren de liberalen daar niet. A. VOORBEREIDENDE AFDEELING, ZESDE STUDIEJAaR 1® Goossens Marcel, 9/10 der punten 2® Nei- rinckx Gustave 3® Van Wayenberg Marcel. 1® STUDIEJAAR 1® Schaillee' L., 7/10 der punten 2' Stockbroeck P.; 3® De Fru Albert 2® STUDIEJAAR 1® Schotte Valè re, 8/l0 der punten 2® Romeyns L.; 3' De Troch Albert. Hartelijk proficiat aan leerlingen als ouders, voor de bekomen uitsla gen. De kunstopvoering der leerlingen was perfekt. We aanzien het tevens als plicht ons gemeentebestuur, gesterkt door raads lid Fischlowitz, te danken voor de be wijzen die ze geleverd hebben van sympathie aan ons Officieel Onderwijs en verwachten dan met fierheid de opening der Meisjesschool op Vrijdag 16 September, in de lokalen der Gaf felstraat. Leve ons Officieel Onderwijl V. U. Donderdag laatst was het vergade ring van onzen gemeenteraad en waar lijk deze die ze niet bijgewoond heb ben mogen rekenen dat ze veel verlo ren hebben. Alhoewel het aan de gemeentebe sturen verboden is, scholen aan te ne men of kontrakten te vernieuwen vóór de kiezingen, hebben onze bestuurders hier gevonden dat er voor hen noch wet,noch reglement bestaat en hebben zij de vrije lagere en freubelschool aangenomen voor eenen nieuwen ter mijn, alhoewel die scholen aangeno men zijn tot in 1935. 't Is hetgeen on zen leider M. Fontaine hen deed op merken er bijvoegende dat zij nu een publiek bewijs gaven van de onrust welke de toekomende kiezingen hun verwekken waren zij zeker nog de meerderheid te hebben, ze drie jaren op voorhand hunne scholen niet zou den heraannemen, wetende of niet we tende dat zulks in dezen tijd niet toe gelaten is. Op een ander punt had de Dictateur ook besloten de wetten en reglementen te overtreden, maar hier ook is onze Musolini mis geweest. Hij had niet beter gevonden of een gemeentelos moest aan politieke vriendjes verkocht worden. Hier werd er hem onmiddellijk door onzen vriend gezegd, dat hij wederom de politiek van twee maten en twee gewichten wilde spelen, dat wanneer het de vraag goldt van eenen tegen strever, hij riep dat er geene banen meer verlegd of verkocht wierden, maar als het zijne kiesbeloften aangaat hij dien maatregel niet meer kent. uitgesproken in zitting van 12 Juli 1932, door ons Provinciaal Raadslid 0. De Winter. Mevrouw, Mijnheeren, Het gaat hier over vraag 63, Deze vraag is geen nieuwe het is er eene die reeds sedert drie jaar is gedaan, in de 2® Commissie is besproken, en op voorstel len voor onderzoek en het stichten van eene speciale Commissie, in de kartons is geble ven. Er is eene Commissie tot stand gekomen. Op al dien tijd is deze door den heer Ronse slechts EENMAAL bijeengeroepen. In de commissie kwam men tot akkoord een in stelling tot stand te brengen waar het zou mogelyk geweest zyn een stiel aan te lee- ren aan degenen die niet totaal onbekwaam zijn. Kan dat gebeuren Volledig 't akkoord, maar intusschen blijven die menschen zon der steun en dat is de hoofdzaak. Ik heb verleden jaar 1 fr. steun per dag gevraagd voor de gebrekkelijken en verminkten met ten minste 50 invaliditeit. Men zal mij misschien antwoorden zooals ieder jaar wy kennen het getal niet van de ongelukkigen die in onze provincie wo nen... of, wy weten niet hoeveel er 50 °/o invalied zijn. Daarop moet ik antwoorden. Er is tijd genoeg geweest, die redens gelden hier niet meer. Veronderstellen wy dat er in enze provincie een 1000-tal in aan mer king zouden komen om een frank daags pro vincialen steun te genieten, dat zou een som uitmaken van 365.000 fr. per jaar. De De putatie zal waarschijnlijk vragen waar die som vandaan te halen Welnu, Mijnheeren, er zijn in de begrooting 10-tallen subsieden ingeschreven van veel minder belang. Ik moet ze niet noemen aan den raad, een ieder heeft zyne begrooting en velen zullen onmiddellijk met mij 't akkoord gaan. Men zal my misschien doen opmerken dat die ongelukkigen reeds een pensioen ge nieten van den Staat. Daarmede gaan wy ook akkoord. Van het jaar 1929 slechts worden die misdeelden erkend als men schen. De Staat geeft hun een tegemoetko ming die niet mag aanzien worden als een inkomen, die niet mag in aanmerking ko men door de armbureelen, die niet mag gel den voor hun ouderdomspensioenen, enz. De Staat aanziet die tegemoetkoming als een schadeloosstelling voor hun minder waarde in de samenleving en die som be loopt voor een man met 100 invaliditeit 2.250 fr. Het staat dus vast dat sedert 1929.de ge- brekkelyken en verminkten in ons land iets genieten en ik ben gelukkig vast te stellen dat zulks geschiedde onder een liberaal be stuur. Tot voor 1929, werden die menschen aanzien als verstootelingen en nochtans zij verdienen de meeste achting. Wy staan hier voor een soort menschen, die door het noodlot,niet door hunne schuld misdeeld zijn gebleven of geworden. Laat ons deze indachtig zijn, Mevrouw, Mynhee- ren, laat ons hier vandaag gezond oordee- len, overwegen en besluiten en het gedane voorstel stemmen. Dan zullen wij een goede en liefdadige daad tot stand hebben ge bracht. Katholieken en fronters hebben de vraag verworpen. KERMISFEESTEN. M. Pros. Bosteels, stelt zyne kunstschil deryen en etsen tentoon in de zaal van het Vredegerecht onzer stad. Deze tentoonstelling blyft open van 23 tot 31 Juli, eiken dag van 10 tot 13 u. en van 15 tot 17 u. Geen twyfel of deze imterressante, dege- lyk geschoolde schildèr zal in ruime mate belangstelling wekken. 40G0^

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Liberaal | 1932 | | pagina 2