Nieuws van 't Omliggende. drager. 2) Martelaar. 3) Verheerlijkt. (E. Broeders Van Dale). 15. Turners van St-Rochus met klaroenen. 15 bis Oroïp O L. Vr. Onbevlekt Ontvangen, (St- Rocliuscongregatie) 16. Groep van O. L. Vrouw van de VII Weïen. (Ge- 17. Groep van O. L. Vrouw van Lourdes. (Beggljn- hol). 18. Groep van O. L. Vrouw van Gedurigen Bijstand (Gesticht O L. Vrouw van Bijstand). 19. Groep Litanie van O. L. Vrouw. Genootschap O L V. van Hal(St Niklaas). 20 Oroep van O. L. Vrouw Hulp der Christenen 1) O. L. Vrouw, 't Scapulier er. de christenc gevangenen in Spanje 11218) 2) De Angelus en de Turken in 't gevecht van I Belgrado 11456). 3) De Rozenkrans en de Turken in den zeeslag van Lepanto (1571). 4) De Naam van Maria en Sobieski in dén slag j van Weenen 1683). 21. Turners van 'I Christen Werkersverbond. 22. MuziekmaatschappijDe Stadsfanfare. 23 Kruis en kerkbedienden van St-Maarter.s met i vaan van het H Sakrament. 24 St Amands College. 25. 'I Kath VI. Verbond, 't Christen Werkersverbond, de Middenstand, de Kath. Jonge Wacht, de Oud j studenten der E. Broeders van Dale, dezen van l St Jozefschool, de Congregatiën van mannen en jongelingen, de Bonden van t H. Hart met het 26. De Boys-Scouts. 27. Groep aanroepingen aan 't H. Sakrament, 'met Engelen. 28. Zangafdeellrig der EE. PP. der H. Harten. 29. HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT De Eerw Broeders, de Eerw. H. Kloosterlingen en OceslelIJken vergezellen al binnen. De Laudalen (kleine lanteerneri) al bulten. 30. De Kerkraad en de Overheden. 31. Tweede afdeellng der Brandweer. 32. De Rijkswacht. 33. Dames en |ullrouwen derCongregalliin en andere godsdienstige genootschappen. I>e machl vaa9t^eld Een katholieke Mexikaan is aan Koning Alfons van Spanje en aan Duce Mussolini van Italië, hunne tusschenkomst gaan afsmee- ken ten voordeele der katholieken van zijn land door vrijmetselaar Callès vervolgd. De eerste antwoordde: Onmogelijk I De minste poging van ambtswege door Spanje gedaan, zou onmid- delijk de peseta (spaansche frank) doen zakken op de markt van New-York. De Ver- eenigde-Staten hebben ons opgelegd van ons stil te houden De tweede. Mussolini, zegde Moeste ik tusschenkomen, de Vereenigde-Staten be dreigen ons met den ondergang van ons handelsvertrouwen door de lire te doen dalen Zoo schrijft Francis Mac Cullagh, engel- sche reporter. Gemeenteraad van Kortrijk. ZITTING VAN 4JUNI 1928. 1 VerguoniDgeo van grond worden ver leend op St-Janskerkhof voor begraafplaats der familiën Delbeke-Vandenbroucke Lelan- Horrie; Sauvage-Auverdin; Hoste-Vanhoutte- gbem Matton-Windels Warlop-Demeere van P. Maas der familiën Lamiroy-Bril De- josse - Debrabandere -, Elslander - Dumolin Haelewyn-Mulens Sagaert- Notredame en op bet Magdalenakerkbofvoor uitbreiding der begraafplaats van de Zwarte Zusters. 2. Toelating wordt verleend voor bet bouwen van werkmanswoningen aan Laporte gebroeders, voor 3 buizen in de Beekstraat Ernest Dewercbin, voor 2 buizen in de Siot- Denijsstraat Gustave Orgaer, voor één huis in de BeekstraatMicbel Brouckaert, voor één huis in de Staceghemstraat. 3. Uitgesteld. 4. De Raad keurt het ontwerp goed van openbare verkoopiog van bouwgrond gelegen P. Deconinckdreef. Ingesteld aan 60 fr. v. m. 5- De overeenkomst tusscben de Onder standskommissie en de Congregatie der gast- buiszusters Jesus-Maria-Jozef, voor het ver plegen van ouderliogen (oudmanhuis Voorstr.) en met de Zusters Verrue voor de weeskin- ders, wordt aangenomen. Voor bet oudmanhuis is de grondslag van den onderboudsdag 4-50fr. aan den index 520, vermeerderd of verminderd met 5 t. b. per 25 puoten. Voor de weezen van Verrue's 5 fr. daags op dezelfde bBsis. De opbreagst van het werk der weezen komt toe voor 1 3 aan de kinders, 1.3 aan bet Gesticht, 1 3 aan de Ooderstandscom- missie Aan ieder uittredende weeze wordt een volledig trousseau geschonken. 6. Aan de kommissie van Openbare Onderstand wordt toelating verleend voor de openbare verkoopiog van bouwgrond in de nieuw geopende straat tusschen de Vanden Peereboomlaao en den Aelbekesteenweg. De gronden zullen ingesteld worden aan den minimumprijs van 100 fr. Verplichting voor den kooper een woonhuis op te richten bianen de 18 maanden. 7. Toelating wordt ook verleend aan dit bestuur, voor het verkoopen uit der hand, van bouwgrond gelegen in de Bleekerstraat 115 vm 85 aan M. Henri Dutoit; 124,20 vm. aan M. Gilbert Florin 48,40 vm. aan M. Tbeofiel Fastré523,90 vm. aan Robert De- sauw 127,25 vm. aan Octave Maertens. 8. Toelating wordt verleend aan de Kommissie van Openbare Onderstand, voor het openbaar verkoopen van boomen staande te Harelbeke, Swevezeele en Waeregbem. 9. De raad keurt de prijzen goed vast gesteld door dc onderstandskommissie voor den onderboudsdag in het Hospitaal en in het Moederbuis. 10 De raad keurt de aanbesteding goed voor het opbouwen van nieuwe bureelen voor de Onderstandskommissie, in de Budastraat, M. Victor Verschoore wordt aannemer ver klaard. Dan volgen een reeks beslissingen van bestuurlijken aard 15. De raad besluit het heffen van ge- meenteopceniiemen op de openbare verma kelijkheden ook van toepassing te brengen op de danspartijen. 16. Eene teruggave van bouwtaksen wordt verleend aan Carly Arthur, voor zijn huis Voorzienigheidstraat, 22. 17. De raad keurt goed de bijvoegsels aan de begrootiog 1928 der kerkfabrieken St. Maertens, St. Rochus, St. Elooi en St. Jan Baptiste. Het betreft bijgevoegde kredieten om de loonen der Kerkbedienden eeDigszins te ver beteren voor St. Maartens 9500 fr., St. Ro chus 8000fr., St. Eloy 7180fr.St. Jan 3900 fr. De rekeningen der Kerkfabrieken, der Mu ziekschool, der Teekenscbool, van het Stads- laboratorium en de Brandweer over het jaar I 1927 worden goedgekeurd. Voor de Muziekschool bedraagt de gelde- li|ke tusschenkomst van de Stad 113.000 fr. -, de Proviocie verleent een toelage van 15,000 fr., de Staat van 7.500 fr. De Teekenschool heeft aan de Stad, voor het verloopen dienstjaar, 64.500 fr. gekost de Slaat en de Provincie kwamen wederzijds tusschen voor 9,000 fr. 31. De raad stemt een krediet van 3250 fr. voor het leggen van een deel water loop in de St. Rocbuslaan. 32. Een krediet wordt gestemd voor het bouwen van 16 kabienen in de stedelijke zwemkom. Laagste aanbod Maurice Toye, 16.000 fr. 36. De raad aanveerdt het voorstel van de Bestuurscommissie van de Beroepschool voor de inrichting van nieuwe leergangen van levende talen en wiskundise vakken. Ia ons nummer van verleden week werd deze inrich ting uiteen gezet. 37. De raad stemt eene toelage van 1500 fr. ten voordeele van het Provinciaal verbond der Gemeentesecretarissen, voor het houden van een Congres te Kortrijk. 38. Eene toelage van 3000 fr. wordt verleend voor het vieren van den Kolonialen Dag op 1 Juli 1928. Het programma vermeldtTe Deum om 11 S u., middagconcert op de Markt 's na middags luchtbalwedstrijd voor de kinders en Concert door het Muziek van het 43e liniere- giment van Rijssel's avonds, muziek ge speel door de Kon Philharmonie, verlichting van St. Maartenstoren en vuurwerk, 39. De raad stemt eene toelage van 5.000 fr. ten voordeele der tooneelmaatschap- pij Deugd en Vreugd voor het inrichten van feestelijkheden ter gelegenheid van haar vijftig jarig bestaan, in Augustuseene toelage van 4000 fr. voor het geven van kunstconcerten ter gelegenheid der Gulden Sporenviering, door het zangkoor Eigen Schoon (7 en 8 Juli uitvoering van Jacob van Artevelde, van Gevaert, en Klokke Roe- landt. van Tinei)Eene toelage van 2.000 fr. ten voordeele van het Provinciaal Verbond der kroostrijke gezinnen, voor het houden van een congres in onze stad op 22 JuliEene toelage van 500 fr. ten voordeele der dtrol- I slommenvereeniging De Getrouwe Vrienden ter gelegenheid harer jaarlijksche feestverga- j dering, den eersten Zondag van Juli. GEHEIME ZITTING. In geheime Zitting wordt de nieuwe behee- rende Commissie van den Schouwburg samen gesteld zij zal vijf leden tellen drie Kat holieken, een Socialist, een Liberaal onder j Voorzitterschap van den Schepen van Schoone Kunsten, M. Gillon. De jaarwedde van den Stadssecretaris wordt vastgesteld op 45.000 fr. met vijf jaar lijksche verhoogingen van 1000 fr. Deze van den Stadsontvanger op 42.000 fr., deze van den Politiecommissaris op 30.000 fr., beiden genieten ook een zeker getal jaarlijksche verhoogingen. Er worden zes politieagenten benoemd Saelens, Cornelis oorlogsinvalieden AUemeerscb, Seys, Rvsman, en Dendooven, oud strijders, de drie laatstee van Kortrijk. Er waren 130 aanvragen. Toelagen voor de Stadskermis. 1Royale Phllharmonique 1200 mdsharmonle - Onder Ons 1200 De verdeeling' der ganzen 3. Eanlare Kunst na Arbeid 4. Harmonie Volksrech Fecstcomiteilen 5. Kortrijk Vooruit 6. De Schinkelzonen 7. Sint Jan 8. Doornljkwijk 9. 'I W'eerhulzeke 10. Vlasmarkt 11Wijngaardstraat 12. Veemarkt 13. Staceghemsteenweg StIr lik' Kortrijks Tooneelverbond Kortrijk Sport 24. Kortrijk Stade 25. Vrije Brandweer 34. Stedelijke Zotteboldersbond 35. Nationaal Werk der Oorlogsinvalieden 36. Kortrijks Neerhof (Pluim en Kleinvee) Priesterlijke Benoemingen Z. D. H. de Bisschop van Brugge heeft benoemdonderpastor op St-Rochus, te Kortrijk, E. H. Vandekerckhove, leeraaraan St-Lodewijkscollege, te Brugge. Berlen van Kobe Spinhols, een neerstig en oolijk koeiboerke met zijn kot vol jongens, zag op zekeren dag dat hij ging te kort bol len met zijn voorraad koorn. Wat daarmee gedaan, vroeg 't boerke zich af. Ik zou wel wat koorn gaan vragen aan mijnen kasteel heer. Zoo gezeid, zoo gedaan. Daar hij op het kasteel niet wilde aankomen met ledige handen, draaide hij een van zijne ganzen den nek om, deed ze braden en nam ze mede. De kasteelheer aanveerdde de gans en zei tot zijnen pachterWel bedankt voor uwe gans, boer, maar Ik weet niet wel hoe ze verdeeld. Ziehier het gevalik heb eene vrouw, twee zonen en twee dochters hoe zal ik die gans verdeelen zonder iemand nadeel te doen Boerke Spinhol antwoordde Laat mij begaan. Hij haalde een mes uit zijnen zak, sneed den kop van de gans af en sprak tot zijnen heere Gij zijt het hoofd van 't huisgezin, aan u den kop. Dan sneed hij de stuit af en sprak tot de dame des huizes Uwe rol is van thuis te blijven en het kasteel te bewaken. De zate komt u toe. Dan sneed hij de pooten af en gaf ze aan de zonen Aan u de pooten, want het staat u de wegen uwer voorvaderen te volgen. Aan de dochters gaf hij de vlerken't En zal niet lang meer duren vooraleer gij zult uitvliegen. Ik geel aan elk een vlerk. En ik, ik ueem de rest. En 't boerke eigende zich geheel het beest toe. De kasteelheer glimlachte en gaf aan zijn pachter koorn en geld. Een rijke boer van in 't ronde, die te gie rig was dat hij op zijn hemde zat, had hoo- ren vertellen dat de kasteelheer aan een arm boerke koorn en geld geschonken had voor een enkele gans. Hij stak vijf ganzen aan het spit en droeg ze naar denzelfden kasteelheer. De heer sprak Ik dank u voor uwe gan zen, maar ik heb eene vrouw, twee zonen en twee dochters, en ik, dat maakt zes. Hoe zal ik met die 5 ganzen gelijke deelen maken De rijke boer dacht na, maar vond geene oplossing. De kasteelheer deed boerke Spinhol ont bieden en beval hem de verdeeling te doen. Berten Spinhol nam eene gans, gaf ze aan den heer en zijne vrouw, zeggende Daar zljt ge met drieën, de gans meegerekend. Hij nam eene tweede gans die hij aan de twee zonen gaf en zei Dat maakt nog eens drie. Dan gaf hij er nog eene aan de twee doch ters En dat maakt nog eens drie. En de twee laatste voor hem houdende Met mij meegerekend, dat maakt altijd drie. De verdeeling is gelijk. De kasteelheer glimlachte nog eens en gaf een tweede maal koorn en geld aan boerke Spinhol. En de rijke boer Hij joeg hem uit zijne tegenwoordigheid. (Vrij vertaald naar Tolstoi) V. Mielke. I IX' S X A O. Apothekersdlenst. - Zondag 10 Juni, zal de volgende Apotheek open zijn R. Mu iier, Robbeplaats. Cognac Sorln de beste. Concert. Zondag 10 Juni, om 20 y, u., op de Groote Markt, Concert door de Ko ninklijke Stadsfanfare van Kortrijk onder de leiding van M. Ch. Heylbroeck. PROGRAMMA 1. Marche Finale 2. Poële et Paysan (oav. ope I 3. Boheemschc Danswijze 4. Les Pêcheurs de Perles tf j 1. Sigurd (Font.) 2. aSerenade b,' A Peilt Pas Paul Gilson Suppé Stadfeld Bizet AVELGHEM. Zondag rond den middag had op den hoek der Kortrijk- en Molenstraten eene botsing plaats tusschen den auto van M. Vannieu- wenhuyse, van Kortrijk, en het gespan toe- behoorende aan R. Vanleynseele, handelaar alhier. Door den schok verschrikte het peerd en sprong in de spiegelruit van den tabak- winkel van Mad. Cornez. Het dier werd door de glasscherven aan den kop gekwetst. DEERLIJK. OTJXJ GEKEND HUIS Grymonprez-'faelman ST-JANSTRAAT, 81 Uitsluitelljk gekend voor den verkoop van wijnen en likeuren. Dus allerbeste bediening Plechtige eeremis. De dorpgenoot E. H. Norbert De Meestere, zoon van M. en Mevr. Arthur De Meestere-Van Wambeke, Zaterdag te Brugge priester gewijd, heeft hier Maandag bij de aanwezigheid van vele parochianen in de kerk vair Ste Columba, voor de gelegenheid stemmig met de pauze- lijke en kerkelijke kleuren opgeschikt, zijne plechtige eeremis opgedragen en ten over staan dezer ongewone plechtigheid was de parochie in feeststemming. Versierde zege poorten met gedichten stonden opgetimmerd en aan alle huizen wapperden de vlaggen. Stoetsgewijze vooraigegaan door de muziek Ste Cecilia der Jongelingenpatronage en vergezeld van talrijke bloedverwanten kwam de leviet ter kerk aan waar hij met het gebrui kelijk ceremonlevertoon zijne plechtige eere mis opdroeg omringd van de parochiale geestelijkheid en van de E. H. Kesteloot, pastoor te Snaeskerke, E. H. Colle princi paal aan 't college te Thielt die ook aan het Evangelie een treffend gelegenheidssermoen predikte; E E. H.H. A. Kesteloot en C. Ver- straete, respectieflijk onderpastoors te St Jo ris ten Distel en te Moerkerke. De kerkelijke plechtigheid werd met een plechtigen «Te Deumbesloten waarna de muziek de nieuw- gewijde priester, omringd van familieleden en geestelijken, terug naar de ouderlijke woonst uitgeleide deed. Bij de aankomst al daar nam de voorzitter der muziekafdeeling het woord en bood den jongen priester de gelukwenschen aan namens patronage en muziek Ste Cecilia waarop deze dank zegde en daarna allen zijnen priesterzegen gaf. Wij wenschen den jongen leviet een lange en vruchtbare loopbaan-God en Kerk tereere en ons Volk ten goede 1. Sudcasi Weber i Valse) Strauss Kent U de Cravenette waterdichtheid? Die uitstekende gabardinen koopt u bij ROBERT JAXX 5 STEENPOORT 5 Een Middagconcert zal op de volgende Zondagen gegeven worden op de kiosk der Groote Markt Zondag 7 Juni, door Onder Ons. Zondag 24 Juni, door de harmonie Volks recht. ETEN om te leven?... Neen, leven om te eten, als het keuken is met de HD1LE BE TABLE MS CHAB'MlIi Bevolking- In de maand Mei werden 59 geboorten aangegeven (29 mannekens en 30 meisjes) 61 overlijdens waaronder 22 mannelijke, 27 vrouwelijke, 12 kinderen on der de 7 jaren en 4 kinderen levenloos aan geboden. 31 huwelijken werden gesloten en 3 echtscheidingen uitgesproken. 136 personen verlieten de stad en 149 kwamen er zich vestigen VOOR UWE VERZEKERINGEN Brand, Ongevallen, Leven en Lijfrenten - Voor uwe hy potheekleeningen tot het aankoopen of bouwen van woonhui zen, nergens beter en voordeeliger dan bij de Naamlooze Maatschappij De Kortrijksche Onderlinge Doornijkstraat, 60 -:- telefoon, 139 Bureeluren eiken werkdag van 9 tot 18 u. Burgerlijke Stand van Kortrijk van 30 Mei tot 6 Juni 1928. MEDEGEDEELD - Degenen die begeeren het huwelijk aan te gaan, gelieyen zich vijf weken op voorhand, ten bureeie van den burgerlijken stand, kamer 2 ten sladhuize, aan te bieden. TROUWBELOFTEN Louis Qobralville, kolon. agem Ie Pondrome en Maria Bauttemans, zb., Behecrstr. - Casimir Baelens, dlenslkn.. Beekslr. en Maria D'hacne, fabriekwerkst. - Georges Dclannoy, wever, Sl Rochuslaan en Bertha Verpote, zb., Vaartslr. - Leopold Deschrijver, olieslag. Loodwltslr. en Godelieve Noltebacrt, bobijnst Jan Breydellaan. - Maurice Halsberghe, glazenmak.. Kleine Leieslr, en Gcrmaine Vcrhamme. zb., Ka'peliestr. - Michel Handekyn, vlasbew., Ie Cuerne en Georgine D hacne, dienslm Bcllaslstr. - André Nevejans, sta- tlebedlende tc Cappelle la Grande en Maria Seynbaeve, dienslm Ie Wcvelghem voorh. Ie Kortrijk. - Jan Her man, handel. Ie Deerlijk en Jeanne Lannoy, zb., Ie ThlcIt voprh. Ie Koilrijk. GEBOORTEN Raoul Debels, Vlasmarkt - Henrleite Messeaen, Meenensir. - Ronald Barber, Reepkaai 7», gehuisv te Rousselare. - Maria Cannoot, Iseghemstr. - Elisa Alle- gaerl, Elisabelhslaan. - Elienne Callewaert, Brugge- sleenweg. HUWELIJK Jozel Christiaens, handelaar Swcveghemstr. en Julia Otlevaere, zb.. Toekomslslr. OVERLIJDENS Louis Sagaert, 16 maand. Doornijkwijkslr. - Ivo De Cosier, 86 j., zb Toekomststr. - Frans Lybeer, 65 J. schoenmaker, echtg. van Maria Eggermont, Veldstr. Maria Van Coppenolle, 67 J., zb Voorstr. - Leopold Sandra, 67 zb.. echtg. van Maria Casier, Recollet- tenslr. - Henri Deloort. 73 zb., echtg. van Maria Cingiaere, Kapittelstr. - Maria Pappens, 79 J-, zb., Voorstr. DEERLIJK. - Geboorl. - Noël Vanhoenacker, Hoogstr. - Gilbert Vandorpe, Kapellestr. - Blanche Debocvere, Harelbekeslr. - Albert Vanmeerhaeghe, Audenaerdschen Heilweg. Marie Vandebuerie, Kal- sijde naar Vichte. - Bernard Dlssenbcrgen, gehuisvest te Wetteren. - Ferdinand Vanherreweghe, Kapellestr. - Marie Vancracynest, Tapuitstr - Hubert Loosveldl, Helrweg naar Waereghem. - Beyls, zoon, Hoekstraat. - Huwel Albtccht Pannecoucke. 24 j., meubel maker, te Kortrijk en Juliana Weyhaeghe, 27 J.. huis- werkst., - Oclaal Migneau, 25 J., wever, en Rachel Denraed, 25 J., labrlekwerkst. Overt. Pauline Azou, 86 J. - Noëlla Derudder, 3 J. - Adolf Vcrcruys- se, 69 J., dienstknecht. - Maria Lanneau, 42 j echtg. van Maurice Roobrouck. - Carolus Demoes, 57 j., eeltig, van Nalhalla Verschaeve. goed opgebracht, voor stiel aan te leeren. Goed loon, gemak voor fransch aan te leeren. Schr. of aanbieden Confiserie St-Antoine, Qualy, Luingne, (Mouscron). Monsieur seul. Cui sine soignée. Prix modérés. Bd du chemin de fer, 27. E, V. Men vraagt meisjes voor te polieren, bij de heeren Beheit, Bloe mistenstraat, 6. Kortrijk. Uit der hand GOED HUIS MET STAGE te Kortrijk, 10 min. van de statie, 3 plaatsen, 2 kamers, zolder, kelder, koer, hoveken, electriek. TUSSCHEN BISSEGHEM en KORTRIJK schoon huis. onlangs nieuw, 3 plaatsen, 4 kamers, zolder, kelder, koer en grooten hof SCHOONE BOUWGRONDEN te Bisse- i ghem, baan van Bisseghem naar Kortrijk. L OP 10 MINUTEN VAN DE STATIE VAN KORTRIJK: schoon burgershuis met inrijpoort en achtergebouwen voor magazij nen of werkwioke). HARELBEKE. Schoon en groot handels huis, in eene der bijzonderste straten, talrijke plaatsen, groote aanhoorigheid voor maga zijnen, garage, werkwinkel, enz. Zich wen- den Etude Continentale 1 14, Toekomststraat (Doornijkwijk) Kortrijk. Open den Woensdag en Vrijdag van 10 tot 16 ure. Leening van kapitalen aan de koo- pers Alle inlichtingen kosteloos gaardstraat, 45, Kortrijk. Verriestlaan (Voetweg 43) beste toestand, goed onderhouden, dienstig voor handel. Voordeelige voorwaarden. Zich wenden Meenensteenweg, 9, Kortrijk. Mprt VMAfft eene goede meid' goed Men vraagt ,00[] Leiestraat, 31. te bekomen ter Brouwerij LUST Kortrijk. 21 rue Albert, Courtrai. 21 rue Albert, Courtrai. A vendre ou a éc'aanger contre pelite voiture plusieures limousines RENAULT garanties en trés bon état de marche. De 5 000 a 10.000 frs par limousi ne. S'adresser 21, rue Albert, Courtrai. eene K°ede WINKEL- Men vraagt DOCHTER bij M. Wante- Maes, Leiestraat, 22, Kortrijk. Ter Jouden Spade vraagt men: Eene kuischvrouw (kost en inwoon). Een vendeur beginneling fransch en vlaamsch. Een kopersmid plaatbewerker. Een koparsmid beginneling. Zich aanbieden, Leiestraat, 29. Acheteurs de line en Paille Courtier Seine Inférieure (France) offre lins cultures environ mille hectares sous bon aspect. S'adresser a Monsieur Oscar Des- mulliez, négociant a St Georges sur Fontaine Ie Bourg (Seine Inf"). Ecrire en frangais. Dit der hand te koopen schoone en welgelegene Bouwgronden, te Kortrijk, IJzerkaai (Nieuwe Leie). Inlichtingen ten bureeie van R. Snoeck, beheerder van go aderen, Rijsselstraat, 37A. Kortrijk Sludlc van Meesier MASSELUS, Notaris, Ie Deerlijk OPENBARE VERKOOPING BOU \V<.HD\UE\ ie DEEELiJK. Sieeawez Deeüijï plaats naar ds sialic 6120 vierkante meters verdeeld in 17 loten van 6 x 60—360 vierkante meters. (Zie plakbrieven). Onmiddelijk ingenot- en gebruiktreding Boom- en houtgewassen voorbehouden. OVERSLAG Dinsdag 12 Juni 1928, om 4 ure namiddag ter herberg Gemeen tehuis te Deerlijk BEKICHT De ondergeteekende maakt bekend dat hij zich gelast met het Vervoer vau Verhuizingen alle goederen en personeel per autodienst aan voordeelige prijzen. Henri BRUNSWIJCK, Doormjksteenweg, 30, Kortrijk. Telef. 1147. Ifpn rrraafft seffens te koopen, opbren- Acu vraagt gende of genoeglijke eigen dommen, als nijverheden in allen aard. hoeven, kasteelen, brouwerijen, enz. Kapita len voor command., deelgenoot. Plaatsing van titels. Schrijven Banque d'Etudes, 23, Avenue de juin, Brussel Uit der ha d te koopen Schoone en welgelegen HOFSTEDE (Moor slede- Passchendaele). Kloeke gebouwen, beste landen; Inhou dende 6 a 6 1/2 Hectaren. Vrij van pacht. Voor inlichtingen bij Mr Snoeck, Beheer dervan goederen, Rijsselstraat, 37a, Kortrijk Voor uwe Imperméables Trench-Coats, Gabardinen, enz. komt direkt bij den fabrikant. Groote keus van zijde mantels in alle kleuren voor Damen. Komptant en op krediet. Op aanvraag komt reiziger ten huize. Stipte geheim houding. (Gesloten huis.) HARELBEKESTRAAT, 3, KORTRIJK. - Men vraagt winkeldochter zich wenden St Jorlsstraat, n" 8b 1/S.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Leiewacht | 1928 | | pagina 2