BREUKEN y F. N. ECLAIR HUIS DESMET TER GOUDEN SPADE LeMEILLEUR CAFE Du MONDE M.GLASEIU DE WE IR LIT ek DEMEY ZOMERTRAAN AGENTSCHAP DER MOTOS Walter GHEYSENS veen DRONKAARDS neen, KANTOOR VAN WISSEL JOSEPH VANLAURE Voor owe STOOBS, n GORDIJNEN is) J. D'HAENENS C° Sctoie nieuwe Hoizei le Keepte L'OCCAS ION 7A Coin de la Place du Casino a COURTRAI EJ¥E1§ De toestellen, zonder veer v«c SPECIALIST, 44, Bd de SEBASTOPOL, PARUS, aannemen is de breuk voor goed overmeesteren. Toegepast op duizende hopeloozen verwe zenlijken zij iederen dag wonderen en ver schaffen aan al degrnen die ze hebben aan genomen de GERUSTHEID, de GEZOND HEID en volgens de meening der zieken zelf, de ALGEHEELE GENEZING. Gaat'dus allen den uitstekenden heelmees ter raadplegen, die U kosteloos zjne wonder bare toestellen zal aanpassen en uitleggen te DOORNIJK, Zaterdag 9 Juni, Hot. de Paris, Crombéplaats. MEENEN, Zaterdag 16 Juni, Hotel de la Bourse, Statieplaals. KORTRIJK, Maandag 18 Juni, Höt du Nord. BRUSSEL, Woensdag 20 Juni, Hotel Bota- nique, 65, St-Lazarusstraat. ATH, Donderd. 28 Juoi, Hot. de Ia Régei 21 jaar, oorlogswees en aan j bevolen door het Nationaal werk der Oorlogsweezen, begeert plaats voor licht handwerk, was het slechts voor eenige uren daags. Adres ten bureele van dit blad. Collegestraat, 6, Kortrijk VOOR VOLWASSENEN EN KINDERS om te verkloeken (wcttiglijk gedeponeerd merkI aangenaam van smaak en verteerbaar voor alle magen In de Apotheek DeCrocodiel, Or. Markt, 5, Kortrijk. Waarborg De naam ZOMERTRAAN slaat op de fleseh gedrukt. voor Kortrijk en Type model Sahara met Ballonbanden :>ooo fr. 36, Gentschesti-enweg KORTRIJK A wndrp Au,omobile F- N- 15 hp- a VGUUic conduite inférieure, en état neuf. Pour conditions s'auresser Chaussée de Gand, 36 C ACH I tegen De schele HOOFDPIJN en hevige HOOFDPIJN zonder gevaar voor de gezondheid Verkrijgbaar te Kortrijk Apotheken De Crocodiel 5, Groote Markt. Hulpiau, 34 Leicstraat. Duthoo. 46 Doornijkstraat. De Bie (Maton) 28, Rijsselstraat. Mattelaer, 40 Voorstraat. PtMin TTon+o aux Par,icul'ers d'UD article f our veu&e aiimeotaire de qualité irré- prochable et de trés grande consommation DES AGENTS SONT DEMANDÊS a Ypres, Renaix, Mouscron, Tournai. Pour conditions écrire ou se présenter, 2, Place Joseph Vandaele, Courtral. /si POUORCJANEHJO V V E A IA It E VILLE DE COURTRAI Magnilique et spacieuse Maison de Com merce, rue dc Tournai, 42, avec issue dans la rue St Georges, contenant 470 in*. Occupée par M. Burggraeve sans droit >1e bail. S'adresserau Cabinet d'Affaires de M. Snoeck, rue de Liile, 37a. en Publieke Fondseji Agentschap van de Antwerpsche Hypotheekkas GEWAARBORGDE GELDPLAATSINGEN MET VASTEN INTREST Aan- en Verkoop van waarden op de Beurzen van Brussel, Antwerpen, Parijs en Londen. Uitbetaling van alle intrestkoupons. N zicht der uit te loten titels. Financieele inlichtingen en raadgevingen, algemeen beheer en toezicht der waarden, dit alles met de meeste geheimhouding. MEEB DAN ZO JARE»I PRAKTIJK 13, Peterseliestraat, KORTRIJK TELEFOON 1151 TELEFOON 1151 Bureel open alle werkdagen van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren. Den Zaterdag gesloten om 12 uren. pap voitures j>u autos capitonnés Vuylsteke Frères FABRIEK VAN SCHOENEN A. ROSSEEL-DEVOLDER Voorstraat, 24, KORTRIJK Verkoop rechtstreeks van den fabri kant tot den verbruiker aan de laagste prijzen Gewaarborgd op leder handwerk. Komt zien cn oordeelt Alles wordt ten huize gemaakt. Schoenen op maat aan dezelfde prijzen. Alle herstellingen. - Spoedige bediening. R ED STAR LI X E Regelmatige afvaarten met Snelle Prachtstoomschepen Ruime en schoone inrichtingen voor KABIEN en 3de klas passagiers. Alle passagiers worden in gerieflijke kajuiten ondergebracht. Doorbiljetten voor alle bestemmingen in de VEREENIGDE STATEN en CANADA. Drukwerken en alle inlichtingen worden kosteloos verslrekt op aanvraag door RED STAR LINE 22, Kammenstraat, Antwerpen of door Kortrijk A. VANACKER, 0. L Vrstr. 34 Waereghem R. Windels. wendt u naar het v Leiestraat, 28-30. KORTRIJK Dt arootste has -:- Be laaisie ileawlgiiedtB ECHTE KANTEN Comoleet assortimen Étamine Volle. Tu le. Filet, Laize. Guipure, Cretonne, .Madras, enz Velours ea Broché voor veDster- garolturen LAPERIT Rosr Toiiui, Gautrai ei les eiilrois, s'airesser Itemi !«AL$t-.LEY> 30. rue St-Achafre, 30. MOUSCRON Da m en, Voor uw gemak, vraagt D. W. Corsets en elastieke ceinturen, de beste, de schoonste. 4, Damkaal, 4. KORTRIJK KUNSTKOPERSLAGE IJ Vergulden, bronzen en polieren van allerhande koper, alsook Kunstkoperen voor Meubelfabricanter. en al het ander koper hiervoor noodig. In 't nieuw zetten van Lusters en ver- j vaardiging op tleciriek. Foyers, Schouwgarnituren in gelijk welke glanzen. Fabrikeeren van Foyers, Schouwplaten j in alle stijlen; Bankstelsels, Glazen Kas- ten voor Etalages, enz., enz. Bijzonderheid van geoxydeerde kopere platen voor deuren enz enz REP ARATIEN VAN ALLEN AARD Uitvoering volgens plannen ons ni gelegd. ZWAVELZUUR Z\/V\/V\0/NIAK OPENBARE VERKOOPING van een schoon en kloekgebouwen II A ÜELSIILIH te Heule, k'ortrijkstraat, 373b met koer, hof en afhankelijkheden, inhou dende 195 vkm,, kadaster sectie C587k. Onmlddelijke ingei ot- en gebruiktreding. Een half ten honderd instelpremie. ZITDAGEN INSTEL Dinsdag 19 Juni ,ooa OVERSLAG Dinsdag 26 Juni telkens om 5 ure stipt namiddag, ter her berg Koninklijk HoJ, Meenenpoort, te Kort rijk, bewoond door d'heer Alberic Vanneste. Moderne Eleotrieke Slijperij Slijpen en herzetten van Snijalaam, zooals: Scharen, Messen, Scheerzen, Papiermessen Tondeuzen. Zetten van Zagen, enz. Jules PEPEKSTRAETE Houtmarkt, 22, Kortrijk Spoedige bediening. Verzorgd werk. Ik zoek te koopen gaz en ekctricitelt, 45 tot 55.000 fr. Adres bureel van 't blad. Maison de commerce de la place demande EMPLOYÉ connaissant bien la province et pouvant diriger une affaire d'ar- ticles r,'alimentation. Bonnes références exi- gées. Eenre bureau journal, indiquant pré- tentions, 90us initiales R. D. S. kleine prijzen op krediet. Ook nog andere huizen. Zich begeven Kleine Yperstr., 17, bij Rigole, grens Heule. Tel 651 Kortrijk. p- état neuf a vendre, matque Bord, naEQ pariS, 58, Boulevard Vandenpeere a ville. Adresse bureau du jour- de chaussée dans le centre, pouvar t cautionner en bat que, ayant jeune fille présentant bien, pour la vente de cristaux du Val St Lambert, porcelaines, verreries, etc. Prendre adresse bureau du journal. TRIBUNAL DE COMMERCE COURTRAI Verwerij en Nieuw wasscherij SI AD!» E r\T i Bijzonderheid voor rouw ln 24 uren Ontvlekken en verwen van I alle Gemaakte Kleedingstukken Depot te Kortrijk, bij TANGHE-CORNILLE I 1, Leopoldt-traat, 1 1 FAILLITE de Roobruuck Maurice, négociant en cuir, a Courtrai. EXTRAIT JUGEMENT Par jugement en daie du 19 mai 1928, rendu sur rejei du concordat piéventif a la faillite, le dit Roobrouck Maurice a élé dé- j claré en état de faillite et la cessation des paiemenls a été fixée a six mois. Juge-Commissaire M. Joseph Calewaert. CurateurMaitre Andté Delvoye, avocat, a Courtrai. Clóture du procés-verbal de verification des créacces le jeudi 28 juin 1928, k 10 h. du matin. I Débats le samedi 14 juillet 1928 suivant, i a 9 v, h. du matin, chaque fois a la salie d'audience, Palais de Justice. U Greffier. H. MATTELAER. Déclarations Fiscales (discrétion absolue) wij zijn het eens tfet is het bestey^)j. S - l DtWAflLMtHt que l'on ne rencontre qu'une fois Obligée, par suite de vente. de quitter a bref délai l'immeuble qu'elle occupe, une des plus Importantes maison de gros de la place se volt obligée d'écouler au prix d'usine A partir de ce jour 7 juin tout un stock d'articles de ménage consistant en Verreries, Cristaux, Faiences, Porcelaines de Chine, de Limo ges et ordinaires. Poteries d'art Articles en Métal. Cette vente forcée conslitue done pour vous une occasion exceptionnelle a salslr d'emblée, les articles étant offerts en-dessous des prlx d'usine. Veuillez tenir compte que la liquidation et le démé- nagement dolvent se faire en un temps Irès court. Lots importants de vases i'i 2 fr., a 4,95 a 10 fr. etc., etc. De grootste keus Gaztoestellen 39, T-.eiestra»t, 39, KOK TR I.I K Koopt niet zonder eens na te gaan Het huis gelast zich met 't plaatsen, vermakei, enz. est en vente EMace Joseph Vandaele, COURTRAI Lc ME1LLEUR CAFÉ DU MONDE est de qualité pure et irréprochable. II est pent-être le plus cher, il est SURÉMENT lc MEILLEUR. C'est le seul caié du gourmet. Bureau Comptahle (Fr. Morin)^langrijke Belgische Brouwerij 35, Rue de Moorseele, COURTRAI Comptabilité SODS IQDtGS SéS f PRIX MODÊRÊS Achat et Vente au oomptant de vraagt in dezen omtrek goede UIZETTER j anciens et modernes voor hare bieren op vaten en flessehen Estampes et Manuscrits intéressants Schrijven Aankondiging O. V. Ager.cie Du- J. SIMOK^Vt^ Latxas-Emx-t quesne, Brederodestraat, 24, Gent. Place du Broei 5 COURTRAI

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Leiewacht | 1928 | | pagina 3