atü RENAULT GARAGE MODERNE De Nieuwe Ford Au Roi du Caoutchouc Garage Befaaegrhe M PiAFRIKAANSCHEN LEEUW BLOEDPERELS AU ROI DU CAOUTCHOUC ÖEOOTE RIKLAAIW1IK Hypothecaire Leeningen Groote prijs van don Maroc 700 km. Kienwe ureiiDiu op allo «Jeliniors van wsoWeit uerta IS U EEN SLACHTOFFER DER RHEUMATBIES? Stoofaiel BreiioeAerei-Ierceriên fftlpltp BeenbOBverij te Knopen ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS J. VANDEMEULEBHOUCKE genezen alle bloedziekten PIANOS Er zijn veel Imperméabel-winkels in Kortrijk, doch er is maar één die met recht zijn naam van Koning van de Caoutchouc verdient. Dit verdient hij ten volle door de sierlijkheid van zijn modellen, de onverslijtbare sterkte zijner stoffen, de billijkheid zijner prijzen. Om gansehj Kortrijk tej overtuigen houden wij een KEGE^MA^TKLS vanaf fi-. Gi%BARDII\EH us 'I It EIXCH-COAT 8 1^;; voor Damen, Heeren en Kinderen Ieder stuk is beste Engelsche stof en vervaardigt in ome fabrieken. Rechtstreek sche verkoop van fabrikant tot verbruiker ÖÖ,Groote Markt KORTHUK Ieder kooper ontvangt daarenboven een geschenk van weerde. Hijselwti-ant MEEIVEW UNION FONCIÈRE ET HYPOTHÉCAIRE Naamlooze Maatschappij Maatschappelijk'kapltaal10.000 000 Fr- 19, St-Gudulaplaats, 19, te BRUSSEL A VENDEE BE LA MAIN A LA MAIN Boulevard Vandenpeereboom, 19 COUHTHAI BELLE MAISON I avec tout ie contort, chauffage, éclairage, 1 (gaz et élcctricitë) distribution d'eau a tous I les étages. Libre d'occupation. S'adresser pour les I conditions. Quai du Chateau, 1Courtrai Cüeldplaal sinten gewaarborgd door hypotheken in lc rang. Ool's?lien en bewaringen: 5'/., 5 1,2 'n 6 Plaatsingen op Hypotheek6 y. 7 f'2 vrij var. belasling volgens belang rijkheid en duur der plaatsing. KORTRIJK Jules HOLVOET, 9, Albertslraat. I Men ei-aagt te huren Poort of magazijn voor plaatsen van Auto. Aanbieding zenden naar bureel van 't blad I j onder ietter A. B. WAEREGHEM Karet DE GLOIRE, 160, Olm. MEENEN Eugeen KRIM, 77, Bruggestraai. :n worden gevraagd In de streek waar onze Maatschappij nog n I Men vraacrt KEUKENME|Dvoorkatho- I ueu vraagt Hek gesioten I wenden 23. Plein, Kortrijk. Zich l vertegenwoordigd Is. den 155 April 3 VIVASIX aangekomen op de drij eerste plaatsen le met 110 km. middelbare snelheid '2* op 10 minuten 3° op 4 minuten 2 MONASIX aangekomen op lc en 2' plaats T met 92 km middelbare snelheid 2' op 6 minuten K eclit&itreeliwcli A gentschap Gentsteen weg, 41-43, KORTKIJH Tel. 395 Tel. 395 VERBAZEND SUCCES VAN NIEUW GENEESMIDDEL EEN VOLLE 10 DAAGSCHE BEHANDELING WORDT U ABSOLUUT GRATIS AANGEBODEN. zoekt ingevoerd vertegenwoordiger voor W. Vlaanderen. Schrijven met inlichtingen en photo (wordt teruggezonden) bureel gazet, letters S. C. S. A lflUPT" maSD'iique maison de maitre avec A lUUÜi tout confort moderne. 1 Avenue Jean de Bethune, Courtrai. A Superbe terrain d'environ 1 H., convenant comme terrain a bStir ou terrain industriel raccordé au chem. de ter de l'Etat, environs de Courtrai. Un ruisseau longe la propriélé. Situation unique pour l'élevage. Front i rue de 150 m. Prix avantageux. Pour renseignements s'adresser .i M. Latte, architecte, Avenue St-Amand, 18, Courtrai. en vraagt GOEDE MEID. Goed loon. Zich wenden Peter Benoltstraat, 3, Kortrijk, bij voorkeur den Maandag. Men vraagt ajoursteksters 8a, St-Joorisstraat, I/S. Te bekomen bij HENRI BRUNEEL, houthandelaar te Meulebeke, alle slag van SPARREN, alle lengten en dikten, dienstig voor vlashandelaars, landbouwers, enz. Zeer voordeelige prijzen. UIT DEK HAND TE KOOP PRACHTIG HEERENHUIS te KORTRIJK, Kasteelkaai, 1 met medegaande hoving, verandah, ga rage, peerdenstal en twee groote maga zijnen Bewoond door de eigenaarster en vrij met de geldtelling. Uitsluitelijk te handelen met de eigenaarster en te be zoeken eiken Maandag en Dinsdag van 2 tot 4 uren 's namiddags k lijdt, de Kruisri kent, die uw gewrichten en spieren wringt, uw krachten ondermijnt en uw leven één langgerekte miserie er I O-daag sche behandelingen van Mr Arthur Richards verbazingwekkend nieuw Geneesmiddel, die terzijde gezet zljr. voor lezers dezer courant. Gratis en en franco thuis. Verzuim ntet deze unieke gelegenheid te benutten. U zal versteld slaan over de verkregen baal. Hoe treurig ook uw geval, zelfs indien u alles geprobeerl en dit heell getaald, Indien de dokters u als ongeneeslijk hebben opgegeven, geet de hoop nlcl op Mr Arthur Richards wonderlijke Duo Formula waaronder hel deze groote specialist Duo Formula Is esmlddel voor Rheu- verzekerdzijn, dat h( irheid spreekt. U kar •It zulkt zijn, d; verbazingwekkende gevallen zou noe- Dit laatste is in den vorm van dui n brieven van mannen en vrou- die geheel vrijwillig getuigenis alleggtn van hun wonderlijke vcrlos- *an alle pijn en lijden. Deze :n komen van lieden, die Jaren- lan hel bed gekluisterd waren tientallen daironder boven de 60 en 70 Jaar oud, voorheen de lollerlngen der rheumathlek ten prooi, nu alle levensgeluk weder ten deel. ook deen I Deze wondere Duo For mula Behandeling kan u genezen zoowel als zij hun genas. Dat Is waarom wij speciale toebereidselen gemaakt hebben waarbij een aanlal 10 dagen Behandelingen gratis en Iranco zullen gezonden worden aan lezers dezer courant, die slachlolters zl|n der Rheuniatiek, Jicht, Lenden Rheumatlok, Ischias (lleupjlcht) of eenlge andere Urlnezuurzlekle. Hel Is om u onwcdcrlegbaar bewijs en persoonlijke verlossing v lijden Hel Is duidelijk dat w een buitengewoon aanbod nl coupon of eer briefkaart, indien u dit liever is v ontvangt de 10 dagen Behandeling: pretiig en absoluut onschadelijk om Ir de ergste en hard gevallen, u begint folteringen te gevoelen onzegbare vreugde, ontwaken zonder Gpvraaffd lnsP£C,eur voor Kor,r'ik en Mbvaaagvt omstreken voor oud gekende Levensverzekering. Bewerking van brand en ongevallen. Vaste positie voor actieve perso nen. Vast loon en hooge commissie. Schrij ven J. V. Brusselschelaan. 24, Gent Wordt gevraagd DACTYLO Adres bureel van 't blad. ichtrust, verlangend om uit bed te springen voor hel werk en Doch talm niet, Post uw aanvraag heden nog en maak een eind aan uw lijden. Waarom een oogenbllk langer in smart Ie leven, wanneer het pos ten van deze aanvraag u verlichting kan brengen zonder eenlge kosten Porto naar Engeland per gesloten enveloppe 1,73 ctm, op een brief kaart geplakt 1.00 ctm. in stad. Adres ten bureele van 't blad. Een jongeling perbest gedrag, heel wel op de hoogte, ge diend hebbende bij het regiment der strijd wagens (chars d'assaut), vraagt plaats als autovoerder bij handelaar. Adres ten bureele van dit blad. Gratis Behandeling aan M. Arthur Richards (Room 260) 50, Grays Inn Road Londen W. C. I. Engeland. Gelieve mij Gratis en Franco en zonder eenlge verplichting mijnerzijds, uw speciale 10 daag- sche behandeling le zenden. MEN VRAAGT AANSTONDS eene bekwame linnennaaister (tnachien), alsook LEERMEISJES bli Dewerchin en Mattelacr, Tuinstr., 27, i/s. VA orden gt- vraagt! STEKSTERS voor ajour op atelier. Efiene steksters voor tehuis en zakdoekplooiers voor op atelier. Zich wenden Statiestraat, 4. Werklieden worden gevraagd MOULEURS EN NOYAUTEURS, zich wen den Fonderies de Ia Lys, Komen-Fransch. R. Sxoecz C'V Kortrijk. KAPITAAL frs. tO.OOO.OOO Maatschappelijke Zet RB8ER7EN. 26.287 501,76 ANTWERPEN, Hulrfevettepsstraat. 35. Zetel te BRUSSEL Regentlaan, 44 LEENINGEN op vaste goederen en om te bouwen. GRONDPANDOBLIGATIEN Interest 7 SPAARKAS Interesten 4.706"6.50"/, Agentschappen in de steden en voornaamste gemeenten des lands. Kortrijk: Mr. A. Debruyne, wisselagentMr. Aslétic Capelle, Beverlaai, 27 Sweveghem Mr. Ch. Van Lersbergbe; Rolleghem Mr. A. D'uooghe; Belleghem Mr. A. Van de Walle; Harelbeke Mr. Jos. Brys; Hutste Mr. J Van Wynsberghe Vichte Mmc Oct. Vlaene; Deerlijk: Mr. Jules De Haene, koster; Ingeimunster Mr Léon Verthé. bouwkundige-schatter; Wynckel St-EloiMr. H. DeRyckere Anseghem Mr. Paul Quatannens. Oud Huts EECKHOUT. gesticht in 1880 MBESTEH-PELSMAKEH 23, Wijngaardstraat, 23, KORTRIJK Bijzonderheid van nieuwegheden Halskraagjes (tour de cou) vanaf 75 fr. Verders alle soorten marters, enz. Bewaring der Pelsen-Fourruren met waarborg tegen motten en brand. Zorg van nu af bij 't afleggen uwer fourrure voor hare VERANDERING. VERMAKING, enz., om bij't eraanbreken van 't gure jaargetijde, haar nog slechts te komen halen en aandoenI C EN rijtuig dat de verwezen- lijking is van eene geheele nieuwe opvatting op het ge bied van modern en econo misch vervoer. SCHRIJFT IN VOOR EEN PROEFRIT BIJ DE KORTRIJK IV. V. Hovenierstraat T"-508 Zij zuiveren het bloed Zij vernieuwen het bloed Zij drijven het slecht bloed af Zij verrijken het bloed bij longe lieden en bloedarmoedigen. en vermijden bloedopdrang bij oude menschen. Het bloed immers mag noch te dik noch te dun zijn, het mag niet verarmd zijn, noch uitgeput, noch verflauwd, noch vergiftigd, noch brandig. Bij een gezonde mensch moet de bloedgraad juist zijn Welnu door het gebruik van bloedperels wordt het bloed wederom normaal in zijne bestanddeelen de natuurlijke aangelegenheden worden weer zooals ze moeten zijn bij alle gezonde menschen alle onregelmatigheid in den bloedsomloop wordt vóórkomen, op korten tijd verdwijnen alle ziekteteekens, het slecht bloed wordt op eene natuurlijke wijze weggedreven en het nieuwe en gezonde bloed neemt de plaats in van 't slecht bloed. Onthoudt ditIedere bloedperel die gij inneemt, is e9n druppel -:- gezond bloed te meer voor uw lichaam Gebruikswijze van bloedperels 1 of 2 vóór ieder eetmaal - 3 tot 6 per dag BLOEDPERELS (Bloodpearls) zijn verkrijgbaar In alle apotheken van België, aan den prijs van 7 fr.de doos van 50 perels Iedere doos Is toegesloten mei een vergulden zegel waarop deze woorden gedrukt staan BLOODPEARLS EXPORT BELGIUM Weigert alle namaaksels, deze zijn meestal waardeloos. Elscht altijd de ware bloedperels (Bloodpearls) Indien uwen apotheker ze u niet kan bezorgen, schrijf dan rechtstreeks naar het algemeen dópöt voor België Apotheek MATTELAER. Voorstraat, 40, Kortrijk (poslcheck 26081), die ze u aanstonds zal opslureti tegen 7,35 fr. in postzegels, postmandaal ot postcheck. B. VAN HYFTE Oudste fabriek van Belgifi en ook de goedkoopste Altijd keus van 100 tot 150 pianos. vf _i een goede kleermaakster mLCu vraagt alsook een leermeisje, goed loon, altijd werk. In 't Nieuw Panen Kleed, bij Declercq Steyt, Overleiestraat, 52, Kort rijk^ W.- w»rwf meisjes om ajour perforé uen vraagt te Stekken. Zich wenden Bloemistenstraat, 14, Kortrijk. Firma THIBAD-RONSE 3, Doornijkwijk vraagt goede DRAADTREK- STERS. Verzekerd werk gansch het jaar en goed loon.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Leiewacht | 1928 | | pagina 4