Lijsten der VEREENIGDE KATHOLIEKEN NA DEN STRIJD SENAAT llde Jaar Nr 22. Weekblad. 20 centiemen het Nummer 1 Juni 1929. ABONNEMENT Een jaarfr. jO.OO Iêü scËrijlt ia in alle postimreeliB iai 'l laad De Leiewacht AANKONDIGINGEN VOLGENS OVEREENKOMST Drukkers - Uitgevers J - FORMEI^IT C*% Ri jsselstr&at^ Koi*ti*ïfl£ P0STCHECKREKEN1NG PROVINCIEVERKIEZINGEN VAN 9 JUNI 1929 Distrikt KortrijkGemeenten Kortrijk, Aelbeke, Anseghem, Bavichove, Belleghem, Cuerne, Gyselbrechteghem, Hulste, Ingoy- ghem, Lendelede. Marcke, Ooteghem, Rol- leghem, Sint Denijs, Sweveghem, Vichte, Harelbeke, Beveren, Deerlijk, Desselghem, Vy»e-St-Elooi, Waereghem Onder N° 3 1. BEKAERT LEON, nijveraar, uittredend lid, Sweveghem 2. DE BRABANDERE HENRI, landbou wer, uittredend lid, Desselghem 3. G1LL0N LEOPOLD, advokaat, uittre dend lid, Kortrijk 4. VERBEKE PROSPER, vlashandelaar, Harelbeke 5. FACON AURÈLE, nijveraar, burgemees ter, Belleghem 6. BAELCAEN HECTOR, landbouwer, uit tredend lid, Ingoyghem 7. VERHAEGHE FELIX, brouwer, burge meester, Waereghem 8. SPRIET JOZEF, handelaar' Kortrijk 9. CHRISTIAENS REMI, landb., Kortrijk 10. VANGHELUWE GEORGES, nijveraar, Kortrijk 11LAGAE GEORGES, nijver.Kortrijk Distrikt MeenenGemeenten Meenen, Bisseghem, Lauwe, Reckem, Wevelghem, Moorseele, Gulleghem, Heule Onder N°5 2. DEGRYSE HONORÉ, vlashandel.. We velghem 3. DEWITTE CHARLES-JOSEPH, nijver., 4. KINDT MAURICE. Gulleghem 5. CATTEBEKE ERNEST, landb., sche pen, Heule Distrikt Moeskroen Gei centen Moes- kroen, Coyghem Dottenijs, Spiere, Helkijn, Herseeuw, Luingne, Avelghem, Autryve, Bossuyt, Caster, Heesten, Kerckhove, MoeD, Tieghem, Waermaerde Onder K° 5 1. DEBRABANDERE CAIVILLE-JOSEPH, landbouwer, Moen 2. KINT LOUIS, nijveraar, Moeskroenj 3. VANNESTE HUBERT, Dottenijs 4. VANSTEENBRUGGE ACHILLE, Avelg- 5. ESQUENET^ARTHUR,'Coyghem Kieners, die wenscht dat de belangen onzer provincie in goede handen rusten dat handel, nijverheid en landbouw ondersteund en opgebeurd worden dat a'le nutteïooze uitga ven vermeden worden, weest goed indachtig dat alleen de VEREENIGDE KATHOLIEKEN u zekerheid daarover kunnen geven. UITSLAQ der Eamerkiezinges van 26 Mei 1926. KAMER. De katholieken wioneu vijf zetels 1 te Rousselare, t te Gent, 1 te Nijvel, 1 te Ber- i jen, 1 te Verviers Zij verliezen er zeven i 1 te Kortrijk, 1 te Oostende, 2 te Tongeren, 1 te Turnhout, 1 te Virton, 1 te Dendermonde De liberalen winnen 8 zetels 2 te Brussel, 1 te Doornijk, 1 te Oostende, 1 te Verviers, 1 te Tongeren, 1 te Arlon, 1 te Namen zij verliezen er drie 1 te Brugge, 1 te Soignies, 1 te Dinanti De socialisten winnen zes zetels 1 te Kortrijk. 1' le DanderrDoudo, j.. i~ 1 te Luik, 1 te Virton, 1 te Turnhoutzij ver liezen er veertien 1 te Oostende, 1 te Yper, 2 te Brussel, 2 te Mechelen, 1 te Gent, 1 te Aalst, 1 te Nijvei, 1 te Bergen, 1 te Doornijk, 1 te Arlon, 1 te Namen, 1 te Dinant De fronters winnen drie zetels 1 te Yper, 1 te Oostende, 1 te Aalstzij verliezen er een te Roeselare (Van Severen) De kalh. vl. nationalisten winnen twee ze tels 1 te Mecbelen, 1 te Turnhout Twee onafhankelijke katholieken zijn geko zen Delille (Brugge) en Vindevogel (Aude- naerdc) en één communist (Jacquemotte, te Brussel) de communist Vanoverstraeten van Luik, is niet herkozen. Samenstellinj der nieuwe kamer. Katholieken 76 te voren 78 Ooafh. katholieken 2 Liberalen 28 23 Socialisten 70 78 Frontpartij 8 6 Katb. vl. nationalisten 2 "Communisten 1 2 187 187 De Senaat telt 93 leden die rechtstreeks gekozen worden 40 andere leden worden door de provincieraden aangewezen, en 20 door coöptatie, t.t.z. door de gekozen senato ren zelf. Onder de 93 senatoren door het volk ge kozen, waren er vroeger 41 katholieken nu 41 13 liberalen 13 39 socialistea 36 93 2 kalt. vl. volkspartij (Mechelen en Hasselt) 1 (ronter (Audenaerde) 93 De -socialistische groep is hier dus ook van drie leden gesmolten. De Katholieke Kiezers die, uit ziekelijkheid of gebrekkelijkheid, wenschen op 9 Juni naarhun stembureel gevoerd te worden, z(jn: vriendelijk ver- zocht hun naam en adres oo te geven aan G. Lagae, voorzitter der Katholieke Jon ge Wacht, Vanden Peereboomlaan 70, T/S. P. Debaecke, schrijver der Katholieke Vereeniging, Groote Markt, 9, T/S. G. Godderis, schrijver van den Midden standsbond, Langesteenstraat, 10, T/S. 9 JUNI 1929 Ia ODze proviocie hebben de katholieken de meerderheid. Zij moeten ze behouden, want op hun bestuur valt niets te zeggen wel integendeel, zij hebben gedurende de laatste jaren onzeglijk veel gedaan voor aller hande maatschappelijke inrichtingen, voor vakonderwijs, mutualiteiten, werkloozen- fonds, woningnood, voor de teringlijders, voor de kroostrijke gezinnen, enz. De cijfers zijn daar. De socialisten zullen beknibbelen, natuur lijk ze blijven in hun rol loochenen kun nen ze niet. Maar. of zij het beter zouden doen, dat is de vraag. Wij hebben spiegels de provincie Hene gouwen o. a. beeft een socialistisch bestuur en we weten hoe het daar gaat. hoe men er het geld klieft met hamers, hoe partijdig er te werk gegaan wordt in het bedeelen van hulpgelden, hoe men er de jeugd tracht te ontchristenen godsdienst is privaatzaak?! met het geld van al de lastenbetalers, dus ook van de katholieken. Ten anderen, de uitslagen der Kamer- kiezing zijn daar om te bewijzen dat de socialisten, het land door, het vertrouwen der werkersmassa beginnen te verliezen. We mogen het belang der kiezing van 9 Juni niet onderschatlen. Het is noodig dat wij dus over de macht der provinciale Raden een juist gedacht vormen. Benevens hunne uitgestrekte bevoegdheid in de uitvoering der wetten en in het beheer der gemeentezaken 't Is immers de Be stendige Deputatie, anders gezeid, het uit voerend bureel van den Provincieraad, die de beslissingen der plaatselijke besturen goed- of afkeurt hebben zij tusschen te komen In het vaststellen van wedden en loo- nen, in schoolzaken, in allerhande maat schappelijke werken, instellingen van volks gezondheid, enz.zij kunnen veel tot bevor dering van handel en nijverheid, kunsten en wetenschappen, tot het lenigen van den woningnood. Men kan zich gemakkelijk inbeelden hoe zulk eene macht in de handen onzer politieke Wê mogeff met verkiezingen hunnen invloed laten gevoelen op den algemeene politiek van 't land. Im mers, de provincieraden moeten 40 senators aanstellen zij kunnen dus, wil het slecht uitvallen, de Regeringsmeerderheid in ge vaar brengen. Slecht uitvallen Neen, dat kan, dat mag niet. En dat zal niet, toch niet in West-VIaanderen, indien de kiezers hunnen plicht begrijpen. De katholieke kandidaten zijn verdienste lijke mannen, die de achting en het vertrou wen gewonnen hebben, omdat ze, elk in hun midden, bewijzen leverden van bekwaam heid, van onbaatzuchtigheid en dienstveer- digheid. Laten we nu ervoor zorgen dat zij in den Provincieraad de plaats innemen die hun toekomt dan mogen we de toekomst gerust te gemoet zien, dan zijn we zeker dat er degelijk werk zal verricht worden. SCALDIS zeep in het Arrondwsement Waoneer wij het aantal stemmen nagaan, door de twee katholieke lijsten bekomen, is de uitslag voor ons arrondissement zeer be vredigend. De werklieden deden eene aan winst van meer dan 4000 stemmen bij de kie zing van 1925 maar wij moeten het met spijt bestatigen de kandidaten der lijst n" 5 (Vereenigde Katholieken) voor de Kamer heb ben er bijna 2000 verloren. Het feit is wei eenigzins het gevolg van eene bijzondere pro paganda, welke wij, terloops gezeid, niet kun nen goedkeuren doch ook de liberalen en de nationalisten hebben ons kwaad gedaan. Oüze vrienden zullen trachten uit de les voordeel te trekkeo, we ziju er van overtuigd. De christene werklieden zijn het slachtoffer van het onredelijk koppelingstelsel. Zij beha len 4000 stemmen meer en moeten een zetel afstaan aac de socialisteo, die er slechts 600 winnen -, de socialisten hebben drie gekozenen met 22000 stemmeD, terwijl de christen werk lieden er maar een hebben met 20000 stem- Ook in andere arrondissementen was de bedeeling der zetels, door het bijhalen van den overschot van elders, eene verrassing. En zoo komt het dat de stemmen van duizendc kie zers moeten dienen om een onbekende erdoor tc halen. Het is woorlijk te verwonderen dat deren slachtoifers zijn in alle parlijeD, "nog laoger geduld wordt. Wij moeten er nochtans bijvoegen dat, aangezien de koppeling altijd ten bate komt van de talrijke groepeeringen, de katholieken ongelijk hadden elkander niet beter te verstaan om er voordeel uit te balen. Kortrijk - Avelgbem Harelbeke Meenen. Moeskroen. - Moorseele Yper. - Meessen - Passchendaele Poperioghe Rousbrugghe 24299 4368 9460 12943 13726 4726 11433 4946 1797 4471 2913 7573 23180 4150 8880 12147 13048 4455 10128 4353 1594 3893 2549 6703 Titeivoerenden Titeivoerenden 6372 433 243 14) 20 9 27 22 1088 60 9 4 .2 5 2294 209 18 5 13/ .2 16 4 3100 144 18 7 17 8 9 3 2539 142 26 10 9 4 23 2 1300 95 19 3 6, 2j 5 1640 95 3 1 2j 766 35 9 3 398 36 497 27 1 —1 354 25 1 - 1682 77 25 26 6 4 4 3 23030 1378 372 65 79 33 91 39 5398 254 65 4 4| 5 - 1133 37 5 2 3 1- 2156 106 12 5 2o'- 4911 j 127 38 6 5 6027 I 130 36 4 7 10 3 1286 83 11 2 1575 60 10 18 3 l1— j" 976 32 8 2 - 1 1 182 12 1 426 14 1 1 ij—H- 62 1516 58 20 4 1 25648 916 208 48 38 18 10 2 8 n der kandidaten !4 602 12 20 51 Titeivoerenden 37 49 37 4 Zijn gekozen Lijst t. MM. BOSSUYT. Lijst a. M. COOL 1 11 11 - 3 2 57 3i 211 1 - 3 32 3 1 Hl 2 1 - 1 11 2 1 2 10 1006 83 109 67-41 42 13 7 >265 103 1582 148-14 3 6 2 6 248 17 4 1 i 1 766 120 4 1 1 1 565 18 9 5 4 1 3 1 230 10 2 2 1 220 9 3 1 3272 119; 26 36 25 6 1 3 25 772 26 14 I 3.2 9 603 24 3 12 1 - 2 1 1193 45: 34 15 1—1 990 29 6 1 7 18 972 50 3 7 1 1-413: 615 122 72 52 13 6 8*6 Titeivoerenden Plaatsvervangers 11 3 5 i 36 24 145 14 3 4 22 1 8 4 112 7 1009 106 65 22 97 143 - 466 25 6 13 351 40 78 27 12 5 68 4 218 6 3 10 7 44 5 3 301 30 9 8 2 2 11 90 46 5 69 17 1 38 41 39 6 6 5 2 2 7 18 5 - 1 1 - I 38 17 1 4 1 9 32 9 1 10 2 - 3 98 25 6 83 19 2 I 38 7410 2759 491 180 249 |l 15 88 368 125 i- Ijst 5. MM. MULL1E en BRUNEEL de MONTPELLIER.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Leiewacht | 1929 | | pagina 1