•- 11 - 1 - - 0 r* - 01 - 1 1111 10 - - - - - J 1 Zoo zieo wij dat de katholieke lijst vao Rousselare-Thielt, niettegenstaande een ver lies van stemmen, een vierden zetel wint ten nadeele van lijst 1 te Kortrijk, waarmede zij gekoppeld was, en wel omdat zij de sterkste De ondervinding heeft eens te meer geleerd dat eendracht macht is. Iotusschen betreuren wij rechtzinnig het mislukken van M- Duchatel, die zich in zijn midden te Moskroen zoo verdienstelijk had Spijts eene hevige krachtinspanning en eene langdurige voorbereiding, zijn de liberaleo er niet io gelukt een der bunnen erdoor te balen, noch voor den Senaat, noch voor de Kamer, Welk eene ontgoocheling! Zij komen versterkt uit den strijd, 't is zeker, maar zij hadden meer verwacht. Hebben zij immers niet op alle tonen gezongen dat de katholieke partij aan 't zieltogen was en dat zij nog alleen in staat waren bet land te redden En ziet de kat holieken staan pal, sterk als een burcht, spijts verwoede aanvallen en hardnekkige pogingen allerhande. Arme Mr Gillon Hij heeft gelukkig nog de kans van herkozen te worden voor den Pro vincieraad. We konden onze oogen niet gelooven toen we Dinsdag de roode vlagge zagen wapperen aan Volksrecht. Was er daar wel reden toe De socialisten behouden hun twee vertegen woordigers io de Kamer, en er komt een bij langs het achterpoortje, we komen juist te zeggen op welke manier maar ze verliezen een zetel in 't Senaat. Ze zijn dus even ver. Ten tweeden, spijts de gevoelige vermeer dering van het kiezerskorps, is hun getal stem men slechts met 600 aangegroeid. Als ze nu toch victorie kraaien, 't is dat ze met een kleintje tevreden zijn en oogen en ooren sluiten voor de schromelijke daveringen die hunne vrienden het land door hebben op- geloopen. Neen, DE werkliedenpartij zijn ze niet meer. 't Vertrouwen is eruit de gloeiende veel belovende zonae van 't socialisme is aan 't verbleeken De nationalisten juichen, 't Is bun recht. Hun aanwinst hebben ze gehaald uit de zui vere katholieke groepeeringen, die zij recht streeks en onrechtstreeks hebben benadee- ligd daar moeten zij niet fier op gaan. Zij wisten op voorhand dat zij geen gekozene konden hebben in ons arrondissement ze staan des te meer in het ongelijk. Het taalvraagstuk zal opgelost worden zon der hen de misbruiken zullen verdwijnen zonder hen en wij hopen wel dat alle Kat holieken eens voor goed zullen begrijpen dat de tijd gekomen is om de vlaamscbe extre misten de wapens uit de banden te rukken maar België zal blijven wat bet is, onafhanke lijk en onverdeeld, met zijn Vlaamscbe pro vinciën, die. wii wenschen het vuritf- in opzicht hun volle recht zullen verkrijgen met het aanbreken van het jubeljaar, met zijn Waalsche provinciën die evenveel recht heb ben op vrije ontwikkeling, met zijn twee ras sen dus, die als tweelingbroeders elkander moeten steunen en begrijpen, in hun beider belang en tot hoogeren opbloei van het ge meenzaam land dat zij samen met hun bloed verdedigd hebben. Dat zal gebeuren, trots den overmoed van droomers en scheurmakers. in liet (,and. Zooals te voorzien was, heeft de volksraad pleging van Zondag den stand der politieke partijen niet gevoelig gewijzigd. Niettemin staan de socialisten er slecht voor zij hebben op vele plaatsen gevoelige verliezen geleden, zelfs in Wallonië, waar zij meenden onoverwinbaar te zijn. De liberalen hebben voordeel gebaald uit de extremistische politiek van nationalisten eenerzijds, van communisten anderzijds, en hunne positie versterkt. Zij hebben een deel der zetels teruggenomen die zij in 1925 ver loren hadden. De bijval van fronters en nationalisten was voor velen een verrassing, doch minder dan zij zelf verhoopt hadden. Alle weldenkende katholieken zijn er spijtig om. Laat het ons maar zeggendat succes weze voor sommigen onder hen, die met hunnen tijd niet willen meegaan, een ernstige waarschuwing. Voor de communisten is de vrucht nog niet rijp, maar ze gaan traagzaam vooruit. In 't Kortrijksche hebben zij hun stemmen aantal verdubbeld, 't Sloeg hun echter tegen te Luik ze verlozen hun zetel en Jacquemotte blijft alleen van zijn soort. Io het Vlaamscbe land hadden de Katho lieken het hard te verduren toch klopt de balans en de katholieke blok heeft alle aan vallen zegevierend afgeslagen. Zetels verloren, zetels gewonnen, ja, maar toch blijven onze vrienden de baas, en verre de sterkste groep in Kamer en Senaat. Voegen wij erbij dat sommige uitslagen ons boven mate moeten verheugen Gent, waar de katholieken op een aanwinst van 10.000 stemmen mo^en wij zen; Antwerpen, waar zij voorde eerste maal op de socialisten vooruit zijn Luik, met eene winst van 13.000 stemmen, Verviers en Ber gen, met de ontneming van een zetel aan de socialisten. H. HARTEFEESTEN 28 Juli 1929. Een heerlijk voorbeeld 1 Iedereen herinnert zich de prachtige ver slering van de Wijngaardstraat ter gelegen heid van het bezoek van Zijne Majesteit Koning Albert aan de Technische Scholen der Stad. Wij vernemen dat het bedrijvig komiteit van deze bij uitstek nijverige straat, besloten heeft nog veel meer te doen en met de.andere gebuurten te wedijveren om ter schoonst, voor den Koning der Koningen, op 28 Juli aanstaande, bij de plechtige toewij ding onzer stad aan het H. Hart. Naar verluidt zou het Feestkomiteit van dit gebuurte, ditmaal de jaarlljksche sfads- toelage voor het inrichten van feestelijkheden gebruiken om de versiering op 28 Juli uit te breiden en nog meer luister bij te zetten. Dit prachtig Initiatief strekt ter eere van de bewoners der Wijngaardstraat en kan niet genoeg geprezen worden. Ten andere, wij hooren dat ook andere feestkomiteiten en gebuurten van zin zijn het schoon voorbeeld der Wijngaardstraat te volgen en de toelagen voor Kortrijk-Kermis geheel of ten deele te nutte te brengen voor de feesten van het H. Hart. Bravo 1 Zoo wordt 28 Juli voor Kortrijk een triomfdag ten aanschijn van de duizende en nog duizende mannen die in den stoet zullen stappen en van de massa toe schouwers die van einde en verre naar Kort rijk zullen toestroomen De tentoonstelling van versiersels, spreu ken over het H. Hart, beelden, enz., in de bovenzaal van het Stadhuis, werd het voor werp van eene algemeene en verheugende belangstelling de inrichtende damen hadden de handen vol om de koopers te gerieven, om raad te geven zij verdienen veel lof om hun ijver voor het H Hart. Spreuken en aanroepingen lot het H. Hart zijn te verkrijgen, (zoolang de voorraad strekt) bij de E. E. Zusters Verrue, Doornijk- wijk, bij Af. Vermout, Guldensporenlaan, 34, bij Af. Alb. Decaluwe, Overleiestraat, 52, bij den H Koster van O.L. V. kerk, Groeninghe- straat, 34, ook in St-Maerlensjongelingen- kring. Grijze Zustersstraat, waar zij tot 28Juli te koop zullen blijven. Zoo wat overal worden bloemen vervaar digd, echte wonderen van vrouwelijke kunst vaardigheid. Wie helpt er nog mede om op 28 Juli Kortrijk te herschapen in een bloemenhof ter eere van het H. Hart VAN KOKTHIJK ORDE VAN DEN STOET Bemerking. De processiegroepen vor men zich in de volgende straten Korte Steenstraat, (de eerste groepen) Lekkerbeet- straat, (middengroepen) Wijngaardstraat tol aan de Veemarkt (de laatste groepen). Zij vertrekken vandaar .-om 10 ure stipt. 1. Eerste Aldeellng van de Brandweer met klaroen. 2-3 4. Kruis en Kerkbedienden van St Jan's, St- Eloy's St Rochus- en O. L. Vrouwkerk. 5. Groep van 't Kind Jezus van Praag 6. Groep der Heilige Faiullte (metjle söcfit Sl-Joseph). 7. Groep der H. Ursula. 8. Groep der H Qodetieve l) Maagd. 2) Martela res, 31 Verheerlijkt (P! der Godelleven. 9. Qroep der H. Appolonia (Begijnhof). 10. Groep van den H. Joannes van Malha en de Trinitaiissen (Begijnhof - SI Jozet s geslicht). 11. Groep van den H. Aloyslu» I) ln de wereld, 2) In het klooster (Broeders Van Dale). 12. De Koralengroep van St-Lodewljks 13. Aldeellngen Kruislochlers van al de Scholen, mei Vaandel (Eerst de melsjcsgroepen, dan de knapengroepen). 14. -Qroep van den H. Tharclsltis als 1) Christus drager 2) Martelaar 3) Verheerlijkt, (E. Broeders Van Dale). 15. Turners van St-Rochusmet klaroenen. 15b, O. L. Vrouw Onbevlekt (Congregatie St- Rochus). 16. Groep van O. L. Vrouw van de VII Weiien (Gesticht Verrue). 17. Groep van O.L.Vrouw van Lourdes(Begijnhof). 18. Groep van O. L.Vrouw van Oedurlgen Bijstand. (Oestlcht O. L. Vrouw van Bljsland). 19 Groep Litanie van O. L. Vrouw, Genootschap O. L V. van Hal (SI Niklaas) 20. Groep van O. L. Vrouw Hulp der Christenen 1) O. L 1 'rouw. 't Scapulier en de christene ge vangenen in Spanje (1218). (2 De Angelas en de Turken in 'I gevecht van Belgrado 114581. 3) De Rozenkrans en de Turken in den zeeslag van Lepanto (1571). 4) De naam van Maria en Sobleskl in den slag van Weenen (1683). 21. Turners van 't Christen Werkersverbond. 21b. 'I Christen Werkersverbond. Opgelet. De volgende groepen nemen hare standplaats bij de kerk en sluiten zich aan bij de voorgaande om 10.20 u. 22. Muziekmaatschappij De Sladsfanfare. 23. Kruis en Kerkbedienden van St-Maartens met Vaan van het H. Sakrament. 24. Sl-Amandscollege. 25. Boy Scouts. 26. Groep aanroepingen aan 't H. Sakrament, met Engelen. 27. I) De Kath. Jonge Wacht, 2) de Middenstand, 3) 't VI. Kath. Verbond, 4) de Oud Studenten der E. Broeders Van Dale, 5) dezen van St Jozefs- school, 6) de Congregatiën van Mannen en jonge lingen en Bonden van hel H. Hartal de Vereenl- glngen met het Vaandel. De Leden vergezellen zoo talrijk mogelijk met een fakkel op de Iwee zijkanten. 28. Zangafdeellng der EE. PP. der H. Harlen, 29. Het Allerheiligste Sacrament De Eerw. Broeders, de Eerw, H. Kloosterlingen en Geestelijken vergezellen al binnen. De Lau- daten (kleine lanteernen) al bullen. 30. De Kerkraad en de Overheden. 31. Tweede Aldeellng der Brandweer. 32. De RI|kswachL 33. Dames en Juffrouwen der Congregatiën en ande re godsdienstige genootschappen. N. B. Na de elndzegenlng op de markt zingende groepen en schoolkinderen in choor Lauda Jerusalem Dominum terwijl het H. Sacrament door hunne ran gen teruggedragen wordt I M. Ruzette stond aan het hoofd der katho lieke lijst voor der. Senaat, 't Was een poli tiek man die in zijn midden hoog in aanzien stond niet alleen om zijne gaven vao hert en geest, maar ook om zijne gedienstigheid. j Als Gou/erneur, als Senator en als Mi- i mister heeft hij aan zijn arrondissement, aan zijn provincie, aan het land menigvuldige diensten bewezen. God schenke hem den eeuwigen loon. Brugge komt nog een ander smertelijk verlies te ondergaan door het afsterven van j Z. E. Kannunik Iserbyt, pastor van St-Sal- vator. De overledene was lid van den Bisschop- pelijken Raad en Ridder inde Leopoldsorde Hij kwam ter wereld te Harelneke den 12 Juni 1852. Zijn naam is gehecht aan de jam merlijke schoolpolitiek der liberale regeering van 1879 en aan de geschiedenis van Heule, waar hij te dien tijde onderpastor was. Ge durende acht maanden werd hij in 't gevang opgesloten en er behandeld als een der ergste booswichten hij had de klok doen luiden om de bevolking op te roepen tot protest tegen de hatelijke handelwijze van den com- I missaris der regeering, die, met de hulp der gendarmen, de katholieke school kwam I sluiten 1 Men weet hoe korts daarna de liberalen werden weggevaagd. De moedige priester werd in eere hersteld en door zijn volk verheerlijkt. Hij ruste in vrede. Aan zijn achtbare fa milie bieden wij onzen christen rouwgroet, met de verzekering dat de naam van den afgestorvene zal in eere blijven. I I\* STAD De lezers van DE LE1EWACHT die niet regelmatig bediend worden door den verkooper zijn vriendelijk verzocht hun te doen inschrijven als abonnent bij hunnen briefdrager of ten bu- reele, Rijsselstraat, 27. 't Is de eenige middel om het blad re gelmatig te ontvangen. Cognac Sorln de beste. Kerkmuziek. De zangvereeniging Pro Ecclesia, zal Zondag, 2 Juni, om 9y. u. in St-Maarteoskerk, de Missa Domloicalls van Joh. Winhubst uitvoeren. Bericht aan de liefhebbers van ernstig kerkmuziek. Ob 'M Ob sn:isi«. i:\ Yi.i.i.x Baron Ruzette, Staatminister, gewezen Gouverneur der provincie, is Zaterdag avond op twee-en-zestigjarigen ouderdom, te zijnen huize, ie Brugge, aan eene beroerte bezwe- j ken. Dit schielijk afsterven verwekte 's an- j derdaags te Brugge groote verslagenheid. qas.iaamiaA >0 CD }|3A)jaA0aayv M 1 1 1 1 - 0 a3 ®!II!,J19A 1 1 1 1 1 1 1 O -O "E inbiBj III 1 UI - O qosjaamjaA - O. c 0- 2 b H A 2 )[aA)ja&oaay\ s maqIIapaa|a«A OV T- O 2 jsjij do aamaiags |B)3Q 5 - S rj> 2 I baat i j ag m j p- o - - s aAOqaass.AA S n 1 - - aggywag s s s s - a 3 K 10 a SI 1 S o 5 ej[ags|AnA O «4 C4 n b aqJaaqiaA N - CO CO W 3 UI b H hl a 2 s|»qjao0 S n m N aggiMag S 2 2 1 2 2 O 2 O f— aqags[AnA co <-■ w O ro co gjaaoAag 1 }Sli| do nammags jegaQ 3523' 656 1555 1040 1012 522 i sAaqj. lli- nAauaj. 1 - N 1 i Njl Q 3 guaanoj^ - 1 - 1 - -r o a aap|aqasjap-A 0. - 2 - s H S gaudseg - 00 - pi UI S-* uema|naj«j u, - w. - s I UBIU3Q W M - CO OJ (M 2 s H hl 3 i J3ISB0 CO CO O N 2 O snagAnj. s s 2) a 2- s C~ (M CO IO - CM l»R3?4®W 0, co - n OO a ji xnaasagnaj^ - 1 1 M 1 co 5 gsaag ag 0 1 - - 1 2 2 CO b 02 Jail°d cc M C 2 s 3 ai||nW co w 0 0 2 najag SI 1 !Q a ipams ad O w CB 2 b jaaqonodnQ - 1 1 K 2 O jpOBQ ag co co co WJ - S 0 hl O i VU1!»! g -V O O N >0 K noll!0 8 E S? S jsiij do aammags |ega{) 1 2 5 s sT~ I f SqOOBf i 1 1 - 1 i i Aunog 01 1 1 1 1 - C a ei 1 xnajs »I°°D C4 KI 1 1 w H a-* gsooqiaA M 1 S M - 1 K UI -a ajpnojq-puBA C4 C4 CO CM w 2 5 jfantnoaag 0 - 0 vo co n 0 0 H hl 1 ap|3AapnBA w M S S 3 K 2 anunqag 231 47 97 202 102 82 S gsjq do namcna)s jagaQ s I ajapuBqBjqag Pj 3 jBj|Aaa CD 04 n c-> S 3 J3iqnj3|»g 1 1 2 1 2 0. gAnssog S N 00 S b I Jaqjoj^ CD CO co ro rn 1 (I) 0.5 SAB||BA co I co g OJ 0. b - O nogsBg - 1 05 s - 1 S tl 3 |3)Bqang a a s K s S Mnaaj|B0 2 s S S 0 5 )8l;| do aammags jajag 6399 1086 2281 2978 3388 1272 nammais ajipjaj jsjsq 23468 4240 8952 12583 13311 4536 I □3A3ijqraa|s ajj)aia na 3HJM |S|30 831 128 507 358 416 190 Ü3PD0A93 D3SSÖQ 9p Dj D9i9|jp3|S |Bj3g 24299 4368 9459 12941 13727 4726 SNOINVN H3d ONLLLVAN3WVS a M X i. H'

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Leiewacht | 1929 | | pagina 2