TUNGSRAM 1 lïlfflIS Zwavelzuur Ammoniak Au Lilas Zwavelzuur Ammoniak L Victor KELLER 1 Griste Oirk der Wereld TRI1LERIES LEON BEKAERT R. Carrette- Vanden Broucke Zomer-Zondag/1 in de Apotheek. Zondag 2 Juni za\A dienst den ganschen dag waargenom^A,orden door M. Maton, Rijsselslraat, Jotheek De Bie Pokkenzet^K Er wordt ter keDnis gebracht van /'eder dat de volgende koste- looze zitting van pokkenzetting zullen plaats hebb/teD stadhuize Voor vof,ssenen (manneni op de Zater dagen I yen 15 Juni 1929, om 17 uur. Voor Jwassenen (vrouwen) op de Zater dagen yen 29 Juni 1929, om 17 uur. St E&ulusmissiebond, - Donderdagaan- staan» 6 Juni. in St-Maertenskerk, om 8 u.. Vier/ Missie Heilig Uur. ingericht door toedien van St-Paulusmissiebond Z. H. de Pai* smeekt om gebeden voor het Heilig Mfcsiewerk Dat iedere Missievriend dezen aiond vrij houde voor het Missie-Heilig Uur. Tusschen de gebeden door E. P. van den Eynde der Witte Paters van Afrika voorge beden. uitvoering a capella door St-Josefs- koor van O Salutaris Hostia (de la Rue), O Gloriosa Domina (Paleslrina) In Nomine Jesu (Handl), Tantum Ergo (Orlando di Lasso). Wij bedanken hier allerhartelijkst de EE. PP. Picpussen, de zangvereenigingen Pro Ecclesia en St-Anloniuszanggilde om den luister die zij aan de drie eerste Heilig Uren hebben bijgebracht, door hun kunstvol ge zang. De Persafdeeling van St-Paulusmissiebond. Stoomverwerij N ieuwwasscherij 18, Steenpoort, 18 UORTRIJK Gerant J. Cnockaert - Delombaerde Verwen in alle kleuren (Bijzonderheid van modekleuren). Zwart voor rouw ln 't nieuw wasschen van gemaakte kleederen. Droogwasschen van pracht- kleedingstukken. Verzorgd werk. Spoedige bediening Matige prijzen. OUD OHECBISTD £SXJIS Grrymonprez-Taelman 8T-JAN STRAAT, SI Ultslultelljk gekend voor den verkoop van wijnenen likeuren. Dus allerbeste bediening. Eerste Mis. De E. P. Michel Vanden- driessche, van de Paters Trappisten van St-Sixtus (Westvleteren), zoon van den heer Ingenieur Vandendriessche. doet zijne eerste mis heden Zaterdag, om lOy, u. In de deka- nale kerk van St-Maartens Onze beste gelukwenschen aan den jongen leviet Concert. Zondag 2 Juni, op de Groote Markt, om 20.30 ure, CONCERT door de Koninklijke Stadsfanfare van Kortrijk, onder de leiding vao M. Ch. Heylbroeck. PBOQRAMM A. z ERRSTE DEEL 1. Marche Indienne Gael 2. Bona Fortuna, ouv. Canivet 3. Danse des Lutios 4. La Bohème, fant. Puccini 4. Miss Helyette, fant. Audran au BARYUM voor T. S F. MET GASATMOSPHEER VOOR VERLICHTING met gasatmospheer voor verlichting. De prijskamp voor merrieveulens en kweekmerriën van het Belgisch trekras zal plaats hebben voor de 5" omschrijving te Kortrijk, op Donderdag 20 Juni 1929, te 11 ure langs de Vandenpeereboomlaan. De inschrijvingsbulletljns der aan de prijs kampen deel nemende merrieveulens en kweekmerriën, moeten naar het Provincie bestuur gezonden worden vijf dagen vóór den dag der prijskamp. Exemplaren van dit bulletijn zijn te ver krijgen in het bureel 7 van het Provincie bestuur. Alwie eens Dezuttere- H of ma u's WITTE AMMONIAK-ZEEP beproefd heeft, wil geene andere meer ge bruiken, want zij overtreft alle zeepen. Zwemkommen. Het College van Bur gemeester en Schepenen der stad Kortrijk brengt ter kennis van de bevolking dat de zwemkommen der stad zullen geopend wor den van Zaterdag 1- Juni. Deze zullen toegankelijk zijn alle dagen van 6 uur 's morgens tot 13 uur en van 15 uur tot 20 uur, uitgenomen den Zondag namiddag, den Maandag, de beide kommen, van 7 tot 20 uur, den Woensdag, de min betalende kom van 9 tot 12 uur. en van 16 tot 18 uur, den Donderdag, de beide kommen, van 7 tot 10 uur de vol betalende kom, van 10 tot 12 uur. den Vrijdag, de min betalende kom, van 10 tot 11 uur, de beide kommen, van 15 tot 20 uur, den Zaterdag, de min betalende kom, van 9 tot 11 uur. De beide kommen zijn voor de Domen voorbehouden den Maandag, van 7 tot 10 uur, den Dinsdag, van 17 tot 20 uur, den Donderdag, van 7 tot 10 uur, den Vrijdag, van 15 tot 20 uur. Verdronken. Maandag avond werd aan de Visscherskaai een lijk aan boord ge trokken dat boven water dreef, 't Was dat van Adolphe Lefever, 76 jaar oud, die in 't Oudmannenhuis verbleef. Niemand weet hoe de ouderling in de vaart gerocht is. A LOÜEK chambre garnie ou p. a. terre. Ecrire MAX, Librairie Centrale, 42, rue de Tournai. Courtrai. GEVRAAGD deftige MEID SERVEUSE. voor café. Zich wenden Groote Markt, 20 Kortrijk. Burgerlijke Stand van Kortrijk van 23 tot 29 Mei 1929. TROUWBELOFTEN Kaoul Hoste, bediende. Edm. Depracterstr. en Alice Staelens, zb H. Nolfstr - Polydoor Boene, handel. Ie Leers (Nord) en Angelina Naert, zb.. Noordilraat.- jan Loonllens. wijnhandel. Ie Gent en Maria De Clerck, zb.. Wapenpl. Serge Skafchkoff, Ingenieur, SI.Joris straal, en Louisa Beke, zb geli. Beverlaai - Theoflel Bolsius, handelsreiziger, Graanmarkt en Maria Dumor- ller. bed Beheerstr. - Albrecht Malfalson, labriekw. en Lcona Verborg, zeilde bedr., beide Doornijkslw. - Leo Coudenys, m/beenhouwer, Ie Meenen en Marga- rellia Rondelaere, zb.. Bruggeslw. Gerard Vanden- dilessche, groenscller, Ooornljkwijkslr. en Anlonla Callcwaert, zb,. Vooruhgangslr Denys De Vuyst, schrljnw.. Voorullgangslr. en Alma Santens. dlenslm Doornljkwijkstr. Gustaal Noppe, m/voerman, te Harelbcke en Marietta Hofman, zb., Hugo Verriesll. - Mlchiel Vermeulen, fabriekw., te Harelbeke en Racbel Hamers, naaister, Houtmarkt. - Leo Casaert, verwer, te Oyghem en lvonna Vandekcrkhove, naaister. Mar- ckestw. - Karei Debrabandere, werklulgm., en Luclen- neCastelain, zb.voorh. te Kortrijk, belde te Waere- ghem. - Lionel Monserez, bediende, te Kortrijk en Lcontlna Wlnne, stopster, te Meenen. Lodewljk vanwalleghem, goudsmid, te Kortrijk en Martha Van- denbrouckc, zb., te Heestert. GEBOORTEN Jacqueline DelcersnIJder, Fllsabethlaan. - Norbert Hoste, Herderstr - Hilda Spriet, Budastr. Paulette D'Hondt, Doomijkstw. - Christiana Vandenberghe, Iseghemstr. Marcel Lelevcre, Budastr. Michel Van- houtteghem, geh. Walle. - Roger Paltyn, Slaceghem- steenw. - Jacques Laporte, Laan der weggevoerden - Daniel Callens, Genlstr. - Daniel Delaere, Reepkaal. geli. te Oulleghcm - Laurette Doipels, Flliep van Elzaslaan. - Roger Vlleghe, ProostdIJstr. Jozef De- praetere, Klakkaersreke. - AgnesTurpyn, Meenenstw.- André Prevost, Jul. Llebaerllaan. Jacqueline Van- doorne, Moorseclestr. Omer Malielaere, St, Denljs- straat. - Lydla Van der Hoeven, Schlnckelestraat. HUWELIJKEN Julien Egels, werklulgm., Doornljkwijkstr, en Maria Orgaer, naaister, Voorzlenlgheldstr. - Maurlls Lem- mons, vlasbcwerk te Gulleghem en Oodellcve Van- neste, dlenslm., Beggljnhofstr. Alfons Vandenheede, zb Audenaerdest. en Ellsa Dejkmyn, naaister, Apos telsslr. - Engel Llbbrecht, lanJb., te Sweveghem en Zulma Vandeputte, zb., Hazelaarstr. - Paul Cottenlcr, bcenli., ie Swevegnem en ivonne Dccock, meesteres kleermaakster. St. Denljsstr. Gerald de la Kethulle de Ryhovc, Jonkheer, advokaat, te St. Mlchlels bij Brugge en SlmonneGoethals, zb., Doornl|kwljkstraat, OVERLIJDENS Jan Terryn, 65 scheerder, wed, van Sldonle Deknudt, Papegaalstr. - Ernest D'halluln, 26 j., belon- bew.. Watermolcnstr. - Theoflel Ysenbaert, 84 j„ zb., wed. van Mathllde Vanhoutteghem, Moorinneslr.- Geraro verougstraete, 27 J.p wljnaflrckker, eclitg van Rachel Coussement Staceghemstr. - Louisa Duquesne, 90 j zb.. wed. van Celestln Halsberghe, Kleine Lelestr. Frederlk Chauvln, 73 j., zb wed. van Ro salia Debus, Voorstr. - Maria Lambrecht, 32 j zb Gulden Sporenl. Hendrik Moerman. 75 J., zb., echt. van Maria Vctbeke, Staceghemstr. - Phllomena Coop- man, 89 j., zb.. Doomijkstw - Adolf Lefevre, 76 zb wed van Maria Rogier, Voorstraat. Gcrmalne Bostoen, 30 J., zb., echt. van Julien Florin, CapudJ- nenbelulk. DEERLIJK. - Oeb.Jacques Deleersnyder, kalslj- de naar St-Louls - Odette Bracaval, Hoogslr. - Etlennc Furnier, kalsijde naar VIchte. Marcella öepraeter, Kapellestr. - Verplancke, Paanderstr. - Albert Bekaert, kalsijde naar Beveren/Lele. Huw. René Dhulst, 26 j fabriekwen Allx Maebe, 27 fabriekw. - Gull- lelmus Lecoutere, 25 meubelm. te Heule en Marle Demelre, 22 j., borduurst. Overt. Rais Baert, 4 m - Oermana Dujardin, 47 j fabriekw. Denlse Baert. 4 m - Petrus Vandendriessche, 79 j.. echt van Marie Caby. lt*, Steenpoort, IS KORTRIJK Jos. Cnockaert-Delombaerde ROUWARTIKELEN - ji li ij cl in magazijn - Rouwhoeden. laatste modellen Bijzonderheid van Voilen Crêpe en Qeorgina HOUWJüWBBLEN KUNSTTANDEN Voor het maken, vermaken, veranderen van uwe mondstukken wendt U tot Victor VAN HAVERBEKE MEG. - 3D ENTISl'B 2. Reepkaal, 2. Kortrijk (tusschen Leiebrug en Moederhuis waar gij in volle vertrouwen en met spoed zult bediend zijn aan prijzen buiten alle con- curentie. Begeeft zich zelf ten huize, op aan vraag van den klient ook buiten stad Sociéte J»yie mr lTniuslrie li Frail GEVRAAGD goede mecanicien. Zich wenden Ysfabriek, Damkaai D KORTRIJK en omliggende plaatsen n Kapitein Buffalo Bill cirk op 4 masten met 3 pisten 2 tootJen. Vijftig voorstellingen, uitge- oerd dockuostenaars van alle dit op 3 fea en 2 tooneelen. AANlL VAN DEN POSTWAGEN uitgevoeidoor 200 personen. Echt leven dige ron^ beleefd en uitgevoerd door echte roodhuid! indianen, cow boys, met zeden en gewogen hunner streek en met gansch bun wilalrootschheid. Geen verjijkin^ met andere bestaande arken- Kolossahnrichting. 10,000 zitplaatsen. BuffaBill raadt eenieder aan zijne inriebtidje bezoeken vooraleer kaarten te Het pliek kan oordeelen en de verge lijking d<en met de andere cirken die trach ten de jnigen Buffalo Bill Da te volgen. VaoalO ure 's morgens bezoekt zijnen Diereop, de aanpalende tenten, zijn lijn waden rp, zijne groote stallingen. De k wordt door 20 wegenistreinen ZA1RDAG 8 en ZONDAG 9 JUNI J drie vertooningen daags 's namiddags en 's avonds. f SOCIÉTÉ ANONVMe I Siège social h SWBVegHEM ens les actionnaires sont prlés de vou bl<é asslster a l'assemblée générale extrffdiraire qui se tiendra au siège social a Stfvegiem, ie lundi 17 Juin 1929 a 10 h. ORDRE DU JOUR I Proosition de prélever la somme de tren mie francs sur les bénéfices de i'exer- cerc e 128/1929 actuëllement acquis pour la p rter la réserve spéciale. Priosltion de r mplacer les 300 ac- lioris acelles par 3000 parts sodales sans désignatn de valeur ni de capital et d'échan- get ces arts nouvelles contre les actions adciennj, a raison de dix parts nouvelles pour uractlon ancienne dans les conditions a détermer par l'assemblée. Poutf a donner au Conseil d'Admlnistra- tlon po réaliser cette opération. 3) Ppositlon d'augmentation du capital social ur Ie porter de trols a quinze mil lions rfrancs aiconcurrence de 9.000.000.00 de francsar incorporation des réserves au ca pital Emission de 9000 parts sodales nou- velle4ui seront attrlbuées gratuitement aux portp des trois mille paris sodales a rai- (pn f. 3 parJs sodales, nouvelles-pour une jfa^aoclale exlstante après'la IraSsiui.notion premie au 2° cl-dessus. concurrence de 3 000.000.00 de par la création de 3000 parts sodales lies, sans désignation de valeur ni de a souscrire en n iméraire. irmination du taux de cette émisslon iroit de préférence éventuel a accorder ciens actionnaires. Isation de cette augmentation de capi- de l'assembés, sinon pouvoirs h co4rer au conseil d administration pour 'augmentation Ie capital décldée. ellement, pouvoir:, a donner au conseil allser les appels de fonds ultérieurs. létermlnation des conditions et moda- émisslons ei fixation de la date en jouissance, des droits et avanta- parts nouvelles. j iropositlon de reltire certaines parts nominatives inal.iénables sans l'au- torisajm du conseil d'administratlon. .edifications a apporter aux articles et 24 des statutsjpour les mettre en ance avec les dézisions prises et aux rticles pour remplacer Ie mot ac- par parts sociples Missieurs les actionnaires qui désirent assisfïr a cette assemtjiée sont priés de se confomer aux prescriftion de Partiele 20 des stituts en avisant la Société de leur in- tentloi d'y asslster eterioéposantleurstitres et pou/oirs clnq jours fvant la date de 1'"" sembhe au siége social IOOm LANDBOUWERS 1 ij zult eveneens uw oogsl per telftTC vermoederen mei 5000 kg... suikerbeelen, Ö500 kg... voederbeelen. 5200 kg... aardappels. OOO kg._ hooi. ZWAVELZUUR AMMONIAK. undigc mcslslolfcn. Alle landbouws rn alle handelaars lige meslsloiïcn v< 500 kg... GRAAN PER HECTARE geven cap réali Even pour 4. lités d'entfe ges d 5. social Uit der hand te koopen SCHOON BURGERSHUIS van 10 plaat sen, verandah, aanhnorigheden voor ateliers oi magazijnen, groote hof, enz., te Cuerne. HUIS met kleine mekanieke weverij bij Kortrijk. Zeer voordeelige conditiën. NIJVERHEIDSGROND te Marcke. Om- trenG 13.000 vm. Goede conditiën. SCHOON RENTENIERSHUiSTmrïngd van schoonen beboomden hof, fruit- en groensel- hof, vijver, enz., groot 40 h 80 aren naar be liefte. Uiterst voordeelige prijs. VERSCHEIDENE andere eigendommen. Desnoods groot gemak van betalen. Alle kostelooze Inlichtingen ETUDE CONiTII*fEI*IXA.LE te Kortrijk, 2i, Belfaslslraat (achter het Justi tiepaleis. D1IINGRND GEVRAAGD Leermeisjes van 14 tot 16 jaren. Zich aanbieden 212, Veld- straat. M0T0CYCLETTE Ready, Blackburn motor, 350 cc., pneus zoo goed als nieuw, per occasie Ie koopen. Zich wenden Capu- cynenbeluik, firma Deconinck-Boultens te Kortrijk. OVER TE NEMEN MEUBELMAGAZIJN met timmermansate lier. Zeer geschikt voor werkman die begeert zich te plaatsen. Schoone winsten verzekerd. Kleine overname. ^HERBERG SPECERIJWINKEL te Mocs- 5 htctos per week. Voor alle inlichtingen zich wenden ETUDE COMTIMENTALE 2i, Bel f at straat, te Kortrijk. llen vraagt lossers bij Omer Saey Zonen, 29, Grcvininghe- straat, Kortrijk. MEN VRAAGT eene goede Haltster, een dag per week, voor maken en/vermaken* Adres ten bureele van 't blad. MEM VRAAGT MEISJES vJorzakdoeken te plooien, zich wen.en 59, Vandenpeere boomlaan. STÉM0-DACTYL0 expérhnenlée est de mandée chez Omer Saey Flls, 29 rue de Groeoinghe a Courtrai. Speciale Voeders, alsook mengeling van gebroken granen zaden voor kleine kiekjes, duiven en alle gevogelte LiHDBOUW- GROENSEL- E» BLOEHZkOEN GROOT KLEIN A. GERMONPREZ 19, Papegaaistraat, 19, Kortrijk Telefoon 207 fn de maand Augustus aanstaande Bedevaart naar Llsleux, Pellevolsin en Paray-le-Monial onder de leiding van Eerweerde Pater Juli aan, der Paters der HH. Herten (Picpus), Pottelberg, Kortrijk. Men vertrekt uit Brussel. Men kan inlichtingen bekomen en van nu af inschrijven bij den Heer Jan Mulders, hoedenjabrikant, Inden Armen Duivel, Letestraat, 25, Kortrijk. K EI> STAR -Jcnv« Regelmatige afvani-ten met zo snelle P rachtatoomnv-v-Q Ruime en schoonè Inrlchtlngert-^J™^ KABIEN en 3de vlas passagiers. Alle passagiers worden In gerieflijke kajuiten ondergebracht. Doorbiljetten vooi alle bestemmingen In de VEREENIGDE STATEN en CANADA. Drukwerken en alle Inlichtingen worden kosteloos verstrekt op aanvraag door RED STAR LINE 22, Kammenstraat, Antwerpen of door Kortrijk A. VANACKER, O. L. Vrstr. 84 Waereghem R- Windels. IIVLEG pOTER 't Is hoog tijd, en w. verzoeken onze achtïare dienteel zij, zonder uitstel te bevrigen voor al wie zijn boterpotten nog liet heeft voorzit.] tegen aanstaan den vinter. 3 Maal n de week nieuwe aankomst, uitgekozene hoedanigheid. MATIGE PRIJZEN ln den Onden Boteiwinkel 3 9, Pijssalstraat, 79, Kortrijk. MAIS0N DE GROS DEMAN'DE demoiselle de magasin, 5 rue du Nnisetier, Courtrai CUERC1IE A LOUl.R a Courtrai ou envi rons, miison avec jardin et garage ou pos- sibilité ei fair; un écrire au journal G. S- EEN SCHOON EN GERIEFLIJK APPARTE MENT te huren, bij de statie, bestaande uit 4 kamers op mansarde, met bijzonderen ingang. Adres bureel van 't blad. Huisvrouwen. Wilt ge eene schoone, reine, blanke wasch? Wilt ge geld, tijd en arbeid sparen? Wilt ge uw linnen en wollegoed lang bewaren Gebruikt dan geene andere zeepen dan deze der ZEEP7JEDERIJ DEZUTTERE-HOFMAN ROBERT D'HAESE. opvolger 3, Reepkaai, 3. KORTRIJK Huis alom en van ouds bekend voor zijne BESTE 3RUINE ZEEP en WITTE AMMONIAKZEEP, volkomen zuiver en vrij van alle schadelijke bestanddeelen. Vraagt ze bij uwen winkelier en eischt het merk D - H op de papieren die de zeep dekken. Tc buren, kamer met pensioen ernstig man. Adres bureel MÈMAGE 2 personnes, voudrait louer ap partement 1 ou 2 pieces meublées. Ércire au journal J. S. C. On demande un chanffeur, bonnes références exigées. s'Adresser chez G. Wante-Maes, 22, rue de la Lys, E V. On demande i louer maison aux environs de Courtrai ou irontlère. Faire offre Roels, 1Place de Strasbourg, Lille. Graanmarkt, 155 kortrijk l aatste nieuwigheden - - voor Dames - - Alle toebehoorten voor naaisters Fantasieartikelen, Zijden. Voeringen. Passementerie. Knoppen. Linten. Kanten Bijzondere keus van zijden Echarpen en Colifichets HUIS VAN VERTROUWEN MANMEN EN VROUWEN GEVRAAGD GEVRAAGD goede kuischvrouw, drie bij Eug. Gheysens.^Audenaarde Steenweg, halve dagen per week. Adres bureel van 103, IS. 'tblad.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Leiewacht | 1929 | | pagina 3