QBM BREUKEN J. HOUDMÖNT-VYNCKE KT TER GOUDEN SPADE B. VAN HYFTE Belle Caisse miuirme nieleleé Sitae plttM enreaistreerias WEE0UIN Sceurs GELDLEENINGEN Z'oTZ ttaMitmit Indnstriel a fertre Huis STAELENS i PENSION OSBORNE Crédit Foncier de k. DUMOKEAU GRDOTE UlTVERKOP De 5URDIAC Raard ANTWERPSCHE HYP0THEEKKAS KANTEN, GORDIJNEN, STOORS ïvöbêrt "V E R 6 A L L F VOOR HET BAKKERSBEDRIJF MAISON WAAR wordt gij best bediend voor uwe aankoopen van STOVEN, GASTOESTELLEN enz?... Verkoopt men u alles gratis t' huisjbesteld, geplaatst, verzorgd, vermaakt?... Is de ingang vrij en kunt gij gerust prijzen i inlichtingen vragen?... alles in waarborg verkocht?... Leiestraat, 29, KORTRIJK HUIS GESTICHT IN 1840 De alomvermaarde Familie VEKDONCK BANDAGISTEN - SPECIALISTEN 4 maal gebreveteerd voor breukban den zonder staal en zonder elastiek. Diploma met Gouden Medalie in de Wereldtentoonstelling van Gent Breuklijders 00GEN OPEN! Voor uwe Breukbanden wendt U tot ons alomgekend oud Huls VERDONCK. te Anseghem, deze zal U beschermen tegen alle bedrog en kwakzalverij. Vraagt inlichtingen aan uw geneesheer onze breukbanden zijn de eenige die men dag en aacbt kan dragen. Speciale Breukbanden voor alle doorzakkingen, voor zak navel en uitblijvende breuken. Bijzon dere BUIKBANDEN voor zwaar lijvige personen. Honderden getuigschriften op zegel vanc-eneggs GËtf kostelooze raadpleging. V -M J^©£jj»*-*»«DOI»CK. Bandagist specialist» Kerkstraat, 16, ANSE- GHB3P''1® sprekelijk -- «ÉURTRUK Ib het Hotel Den Gou den Appel Consciencestraat, alle MAAN DAGEN van 9 tot 4 ure. Te GENTIo het Hotel de la Gare Zuidstmie, Wilsonplaats, alle 1' en 3C VRIJ DAGEN der maand, van 9 tot 1 uur TE GEFRAARDSBERGEN Hotel De Gouden App.l Statie, dèn 2dt VRIJDAG van ieuere maand, van 9 tot 3 ure, Andere dagen ten hunnen huize, des voormiddags- UIT DER HAND TE KOOPEN Scheone en welgelegen HOFSTEDE. Kloeke gebouwen, beste landen; inhou dende 6 a 6 1/2 Hectaren. Vrij van pacht. Voor inlichtingen bij Mr Snoeck, Beheer der van goederen. Ri|sselstraat 37a. Kortrijk. Reklaani Planos 100 a 150 pianos te koop aan zeer voordee lige prijzen.10 jaar waarborg Een schoon burgershuis uit ter hand te koopen, gelegen te Kortrijk, Doornijkwljkstraat. Voor adres zich te bege ven bureel van het blad. MEN VRAAGT ajoursteksters, St-Jo risstraat, 8, I/S. marque National, éi vendre d'occasion. S'a dresser chez Robert Verwee, Rue du Buda, 8. Courtrai. merk National, bij occasie te koop Zich wendei bij Robert Verwee, Budastraat, 8, Kortriji. It -bes et Manteaux Rue des Horticulteurs, 13A COURTRAI koopen of boüweh Van woonhuizen en hofsteden. Oplossing binnen de 8 dagen. Strikte geheimhouding. BUREEL te Kortrijk, Wapenplaats, 10, den Maacdag van 9 tol II uur en van 3 tot 5 uur. A VENDRE belle maison de rentier. S'a dresser Cabinet d'affaires R. Snoeck, adthl- j nistrateur de biens, Courirai, 37a, rue de i Lille. CHAMBRE GARNIE A L0UER pour Mon- sieur seul. Adresse bureau du journal. Ai ltïétl geld voor koopen en bouweh van hulzen. Spoedige oplossing. Paul de Baets. Zwarte Zusterstraat, 2, Gent. Dins- en Vrijdag van 9 tot 12 uur. Alle dagen uitgenomen Woensdag van 7 tot 8 u. 's avonds, of volgens afspraak. MEN VRAAGT eenen goeden paar- dengeleider. Zich te wenden, 24, Moskroen- j straat. Kortrijk. Superllcie 2.000 ms environ, partiellement a étage. Chauffage et éclairage installés. S'adresser A. Deconinck-Bouttens, Enclos des Capuclns. Courtrai. Aoüat et Vente «*p jpw-ra -jfc, au oomptant de XaSXJCAIsÖ anciens et modernes EaTAMPES et Manuscrits intéressants LtBlAIRS-ExïKRT Place du Broei 5 COÜRTB*T~ Huismoeders laat u niet bedriegen met schoenen in uwe handen te laten steken, gansch opgevuld met papier, maar koopt ter trouw in gewaarborgd zuiver leder in het 4., August Reynaertstraat, 4 (bij de SialicKORTRIJK Fantaisie Damenschoenen, In alle kleuren en laatste mode, aan 87 en 98 Ir. leder dame bekomt als geschenk een paar schoone zijden kousen. Schoenen voor heeren en kinderen naar de laatste mode aan goedkoope prijzen. FANTAIS1EKOUSEN SCHOENEN OP MAAT Alle vermakingen worden spoedig en ten huize gedaan, TCOIylT ZIEN EN OORDEELT. OCCASIE Te koopen eenen Auto ESSEX, 4 deuren, hebbende maar 6 maanden in gebruik ge- I weest. Zich wenden M. H. Deloddere, Voor- I straat 5. Blankenberghe Av. Charles Deswert, 142 Verzorgde keuken MATIGE PRIJZEN Loopend water. BijeenkoTSt der begoede Kortrijksche burgerij. BELGISCH GROND KREDIET HYPOTHEEKLENINGEN om het bouwen en aankoopen van huizen te VERGEMAKKELIJKEN UITGAVE VAN OBLIGATIEN AAN 6°/u zuiver van alle tegenwoordige en toekomende lasten Algemeene Agent j Mijnheer OüMEIA SAET WISSELAAR 1 St-JorlsstraatKORTRIJK. Men vraagt meisjes om perfoté te stekken. 14, Bloemistenstraat, Kortrijk. DOKTER alleen. vraagt voor Kortrijk, deftige meid, keuken kennende, beschikbaar rond 15 Juni. Schrijven Dr Jacques lserbyt, Heule. GENEZING ZONDER ORATIE ZONDER HINDERENDE AND ZONDER GEVAAR OF TIJ'ERLIES MET ALl.EN WAARÏRG door de nieuwe ajiale GE- B R EVE T E E R D Erefjelbare toets tellen ZONDI_ VEREN van den BELGISC1N Gedi plomeerden Speciat Breuk- meester-Professer. de eenigste door dGenees- kundige korpsen eGezond- beidsdienst sangenom, draag baar DAG cn NACI zonder ongemak weerboen niet alleenlijk de zwaar ZAK- WATER- ADER- en AVEL- BREUKEN, maar v.rengen bij de nog mogelijkeevallen de zekere, volledige GENEZING LEEST DBZE BEWIJ2N Vrouw Geenes, 89, Langtuinstrt, St- Pieters-Jette, na lang lijden, is op kcm tijd volledig genezen door ons toestel vivolle- dige maagzinking. Vrouw VermoeseiRans- fortstraat 66, Molenbeek, tweemaaeope- reerd zonder hulp is op een jaar gene^ van darmuitzakking. Heer Welvaert, lat de vaart, Middelburg, van zakbreuk vledig genezen, Het dochterke van heer Dmet, 19, Sergeant Debruynestraat, Curnem, Brussel, genezen op 6 maand van dibele Specialist Albert Dumonceau gr uitleg io 't Vlaamscb van 9 tot 2 GENT, de-i 3C Zondag en 2C Vrié|der maand, Hotel de Termonde, (Zuidstal:). YPER, den 1° Zaterdag der maand, bte du Nord, 63, Statiestraat. ROUSSELAERE, den 2n Dinsdag, Hol Ja-a, 16, Ooststraat. THIELT, den 1" Donderdag, Hot l'Anir. AUDENAERDE, den 2° DonderdagBottl de Bruxelles, (statie). DOORNIJK, den 3:' Zaterdag, Hote dtjord, 11, Crombéplaats. BRUSSEL, in zijn bijzonder huis, ï-67, Rue de la Meuse, 65-67. M' Mmc Arthur DUMONCEAl Me dagen in ons BIJHUIS, open van 8 t(6 te KORTRIJK, Kokelaereitraat, 3. geef rjai e 2 u. tj Firma Thibau-Hons 3. Doornijkwijk, vraagt goede borduutlrs voor Singermachienen, alsook neusdtk- stiksters (met getrokken draad). MEN VRAAGT effene en ajourstedbrs voor op atelier en effene steksters voor t'is Zich wenden Statiestraat, 4 IjS. van schouwgirnituren, li ters, vazen, servieen bromn en allerhande fantaisieaai- kelen. Zich wenden, 2, St-Joéis- straat, Kortrijk. HUIS UIT HEK HAND TE KOO'ES! gelegen Hugo Verriestlaan 4a, met m«gazljn 60 mt vierkant. Vrij -net 15 Mei. Ziel bege ven Oude Kasteelstraat n' 13. met aanhoudend vuur is de EENIGE met VOLLEDIGE warmteuitstraling en bespaart 40 kolen door zijn gebreveteerd stelsel van UITSTRA LINGSBUI ZEN 350 tot 500 frank kolen profijt in eenen winter. Ook alle goede kachels en haarden te verkrijgen. I>e grootste keus in LCSTICRS 4, Leiestiaal, 4, KORTRIJK KAPITAAL: frs. 40.000.000 -r- RKSERVEN 54.332 142,22 Maatschappelijke Zetel te ANTWERPEN, Huidevettersstraat. 35. Zetel te BRUSSEL, Regentlaan. 44. LEENINGEN op vaste goederen en om te bouwen. GRONDPANDOBLIGATIEN Interest 7 SPAARKAS Interesten 4.70°/,, 6° 6.50 Agentschappen In de steden en voornaamste gemeenten des lands Kortrijk: Mr. Joseph Vanlaere, 12, Peterseliestraat; SwtvtghemMr. Ch. Van Lersberghe; Rolleghem Mr. A. D'Hooghe; BelleghemMr. A. VandeWalie; HarelbekeMr. Jos. Brys; Hulste: Mr. J. Van Wynsberghe; Vichte: M™ Oct. Vlaene; DeerlijkMr. Jules De Haene, koster; Ingelmunster Mr Léon Verthé, bouwkundlge-schatte.-; Wynckel St-EloiMr. H. De RyckereAnseghem Mr. Paul Quatannens. Brlse-Blsen, Btamines Canevas, Frlnjen, Volle, gekleurde - Gordijnen, echte Filetkanten en Stoors, enz., enz. - Bijzondere groote keus van FOURRUREN, PELSEN, VELLEBANDEN voor kleedergarnituren in allen aard en aan prijzen bulten alle concurrentie- Maken en herstellen, alles wordt ten huize met groote zorg gedaan Laat u niet bedriegen of misleiden. Het huis heelt geene bijhuizen. O. L. Vrouvvstraat, 1*2. KORTRIJK DICHT X3E GROOTE MARKT Prijsvermindering voor voortverkoopers en naaisters. Magazijn des Zondags open gansch den dag. Uit der hand te koopen Schoon en kloekgebiuwd handelshuis gele- gen ia volle centerIer stad. Onmiddellijk vrij. Voor inlichtingen bij den Notaris aer- tens H. ConscienceSiraat, Kortrijk. Studie van den Notaris ll. taris ij. NSTEENHUYSE te K'ttrijk Openbare verkoopng van een uiters wel gelegen Magazijn met Ijoer' Embellissez votre Home N'achetez vos Mascottes, Fétiches, Cou- vre-théières, Abat-jours, Lampadaires et j autres accessoires pour appareils d'éclairage i électrique que chez Marguerite LYBEER Rue de Buda, 33, a COURTRAI Fournisseur de théatres, hötels et salles de spectacles. Seule maison vendant ses articles directe- ment du fabricant au consommateur sans intermédiaire. Spécialité pour fumoirs, boudoirs, bureaux, chambres it coucher, salons, verandahs, ves tibules et voitures-automobiles. Prix déftant toute concurrence. Sur demande on fabrique tous modéles suivant dessins. La maison n'a pas de succursale Etude du Notaire BOSSAERT Courtrai. A VENDRE Belle maison de rentier a Cour trai, Esplanade 16. Pour conditions et per mis de visite s'adresser en l'étude du Notaire Bossaert, rue des Vieux Remparts, 17, a Courtrai. stalling en afdak, ge rijk, Sint Janslaan. Vrij van gebruik. OVERSLAG Do om 4 ure stipt 's Nord, Statieplaats, aan en gelegen tekort groot 1^0 m*. i^lcrdag 13 juni 1929, imiddags, ter Hotel du Kortrijk. A vendre de U main a la nain pour causes detention d'affaires BELLE MAISON pE COMMERCE servant actuellement de garage, avec salie d exposi tion et atelier. Situation excel!en|e, libre de suite. 41, Chausée de Gand. COURTRAI. S'adresser: a l'adresse cl-dessus'ou Rue Conscience, 6, E/V. TE KOOPEN OP CREDIET EEN HANDELHUIS met kelders, maga zijn, garage, St Janstraat. EEN HUIS in de Veldstraat. EEN GROOT HUIS met600 meters bouw grond einde der Moorseelestraat. NIEUWE SCHOONE WERKMANSHUI ZEN en voor bedienden met 200 m. grODd. Zich begeven voor inlichtingen Doornijk wijk. 47, Kortrijk. ET HUISGEZIN met één kind zoekt huis te huren 300 a 400 fr. Brieven on der letters M. P. bureel van het blad. REIZIGERS gevr. op provisie voor de stad en de omgevingen, bij voor keur die het bakkersbedrijf kennen. Schr.: A. B. P. Publ. Burton. Korte Nieuwstr.. 28 Antwerpen Occasie PIANOLA gansch nieuw groot formaat. Oude Vesting straat 10. UIT TER HAND TE KOOPEN uit reden vati vermeerdering SCHOON HANDELSHUIS dienendeals auto garage, met tentoonstellingszaal en werkhuis. Zeer wel gelegen en aanstonds vrij. 41, Gentschesteenweg. KORTRIJK. Zich wendenaan het hierbovengemeld adres of Consciencestraat, 6, T/S. A LOUER maison deux étages, jardin, bel les dépendances pouvant convenir atelier de couture, bureau. Deux entrées, au besoin garage ou magasin attenant. Adresse bureau jourhal. FIRMA ÏHIUflli BONSE, 3, Doornljk- wijk, vraagt 1") goede draadtreksters 2°) bekwame coupeuse voor lingerie. POUR CAUSE DE DEPART, belle maison avec jardin a vendre de la a la main, située Square jean Bethune, 7. S'adresser même adresse. VENTE PUBLIQUE a COURTRAI, rue de Buda, 29 Les Notaires BOSSAERT k Courtrai et GROOTJANS a Diest, vendront publlque- ment aux jours cl-après fixés, l'immeuble suivant Ville <le Courtrai Une spacleuse maison avec cour, jardin et sortie particuliere slse et située rue de Buda, 29, connue au cadastre Section F, n° 856a et 856/2, pour une contenance de 3 ares 24 centlares. La maison sera mlse a la Ubre disposition de l'acquéreur a partir du 16 aoüt 1929. ADJUDICATION 6 Juin 1929. fois a trois heures précises de relevée, a l'Hótel du Nord, chez M. Ernest Langlez-Vandendries- sche. Place de la Gare a Courtrai. La maison peut ehe visitée tous les jours ouvrables de 9 k 16 heures. Uit der hand te koopen schoone en welgelegene Bouwgronden, te Kortrijk. IJzerkaai (Nieuwe Leie). Inlichtingen ten bureele van R. Snoeck, beheerder van goederen Rijsselstraat, 37A Kortrijk HANDEL over te r.emen te Kortrijk in center van stad. 5.000 fr. ontvangst per week. Alleenlijk marchandiseen winkelgerief overnemen. Pacht 5 OOOfr.'s jaars. Schrijven bureel van 't blad letters M. D. Xe koop 1° Schoon magazijn in center der stad. 2° Grooten hof, alle gebruik, 2500 meters vierkant met villa, zeer goede ligging. Zich wenden Vandenpeereboomlaan, 68, i Kortrijk. Etude du Notaire HOCKE A Courtrai. '1 A vendre de gré a gré Ville de Courtrai, Bd Pierre Tack, 83. Une belle Maison de Rentier avec jardin d'une contenance de 4 are 29 ca. MEN VRAAGT meisjes van 14 tot 18 jaar om in filet en kanten te werken. Broei 6, i Kortrijk. Worden aanstonds gevraagd i goede steksters voor confectie. Zich wenden i Korte Steerstraat, 10. Kortrijk. Drukkerij J. Formint, C'" Kortrijk.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Leiewacht | 1929 | | pagina 4