a centiemen lie) nummer MAANDBLAD VAN PRIESTER FONTEYNE ïtatt). üetoaaröerspartii iV 17 A. D.V.N. Aiei Ï006 DE NIEUWE TIJD SOL Vn:j NSSTRAAT, 57, ANTWERPEN. Abonnement ten voordeele van den Strijdpenning Eén frank 's jaars. iooo nummers, 8 fr. ioo nummers, en de verzendingskosten. fr. o,go DE WAARHEJD IS ONS WAPEN DE RECHT VEERDIGHEID ONS DOEL WAT HEEFT DE gedaan om den stoffelijken toestand van ons Volk te verbeteren. Paus Leo XIII schreef in zijnen wereldbrief Rerum Novarum in 1892 Er moet aanstonds en krachtdadig ter hulp gekomen worden aan 't kleine Volk, aangezien het grootste deel ervan in eenen toestand ver keert van armoe en onverdiende ellende. De Katholieke Bewaarderspartij, rijk en mach tig, is 22 jaar meester in 't Land. Waar zijn de verbeteringen, de hervormingen, die den VolkswelSUnd moeten verzekeren Geene oppervlakkige beschouwingen, maar in den grond gegaan van het ware leven van ons arbeidende en lijdende Volk Naamlooze maatschappijen hebben de spaar penningen van onze Burgers, zoo zuur gewon nen, zoo kommervol gespaard, bij honderden millioenen weggeschuimd. De vermaarde onder nemingen van Rusland lieten een verlies van 780,000,000, waarvan de 3/4 voor België. De Congoweerden. een verlies van 314,000,000, om trent de tortuin die Koning Leopold II in den Congo gewonnen heeft. De zaken var. de Bourse de Bruxelles een verlies van 224,000,000! En er zijn er nog veel andere Onze rijke Bewaarders hebben geene wet wil len maken om die baanstroopingen te beteugelen; zij hebben ze dus op hun geweten Wij zouden er moeten bijvoegen, dat hunne best- vrienden er gewoonlijk aan 't hoofd van stonden. Wat doet de Katholieke Regeering met de Koolmijnen der Kempen Die oneindige schat ten, tweemaal zoo groot als geheel den rijkdom van Belgenland, die de Voorzienigheid ons Volk had voorbeschikt om tot eenen algeineenen wel stand te brengen, dien heiligen Volkseigendom, zij schenkt hem weg, voor eenen niet, aan gra ven en barons en groote rijkaards, nog eens meest aan goede vrienden. De oude edeldom heeft met het zweerd de lan derijen, den bovengrond veroverd, geroofd; en nu stelen de blazoen- en geldrtdders, met de wet, den ondergrond, de Koolmijnen; alles moet hun toebehooren, en 't Volk mag verhongeren Ondertusschen wegen de Lasten zwaarder en zwaarder, onverdragehjk, op de schouders van ons kleine Volk. De Belastingen zijn gestegen van 28 fr. per inwoner in 1880, toi 34 fr. in 1902. En het is meest het arbeidende Volk dat die dwaze geld- verkwistingen heeft mogen uitzweeten, want de belastingen op de levensmiddelen bedroegen in 188Ö 14,48 p'r inwoner, en 20,19 in 1903. Dat 100,95 s jaars voor het armste werkmansgezin, van enkel 3 kinderkes 't is 50 dagen arbeid Het Leger, de Bloedwet ook, 't zijn de Volks jongens alleen die er slachtoffer van zijn, en dat altijd meer en meer. In 1880 hadden wij 111,967 kazetnslaven; en in 1903 172,768. Eene ver meerdering van 60,649 manschappen En met de nieuwe Forten, zal het jaarlijks nog 5000 man meer zijn Onze Boerenstand, eens vrij en weeldig, roept nood, groote nood. De Vlasfeelt, eens de rijkdom van Vlaanderen, is verdienen; de Hopteelt, eens de welstand van Brabant, sterft uit; en zoo gaat 'te: altijd voort mêt'orir.' 'A'Stc landtLuv-nijver heden. In 1880 hadden wij nog 32 op 100 Bóeren- Eigenaars; in 1895 maar 28 meer; dus reeds 72 op 100 waren tot Pachters yervallen. In 1895 bedroegen de werkloonen op den bui ten in 't algemeen genomen bij den kost 1,21 voor de mannen, en 0,74 voorde vrouwen. Se dert dien, bekent de Regeering, zijn ze nog van eenige centiemen gedaald. In Vlaanderen staan ze aan 72-centiemen voor de mannen In de Vlaanderen ook, zijn er jaarlijks 60,000 mannen, uit nood gedwongen naar Frankrijk te trekken, om 't stukje brood te verdienen dai 't rijke Vaderland hun weigert. In 1890 hadden wij 2976 Landverhuizers voor Amerika; in 1902 3464, en in 1903 4117 En de Regeering blijft onverschillig; zij denkt 't zijn maar Boeren, uie toch voor ons zullen stemmen, en dat is genoeg De Kleine Burgerij roept moord en brand. Men houdt eenige congiessen. men eet en ürinkt op hare gezondheid, en laat ze verkwijnen. Onze Arbeidersstand, ons hert breekt, als wij er van spreken moeten. De Koning zelf heeft het moeten bekennen België heeft de langste werkdagen en de laagste leonen van geheel de beschaafde wereld Men heeft eens 61 der bijz. Nijverheden on derzocht. en gevonden dat 14,046 werklieden nog moesten slaven van 12 tot 18 men daags toe. Men heeft ook de locnen berekend, in 1896 van 617,892 nijverheidswerklieden, en men vondt er nog 170,785, meer dan 27 op 100, die voor 10, 12 uren arbeid en meer, nog aan hongerioo- nen staan, van 50 centiemen tot 2 fr. daags. Leeft daarmee, in steden waar alles zoo duur is Daarom ook zien wij in de Vlaamsche Nijver heidssteden het grootste deel der huisvaders ge dwongen, de hand te reiken naar Disch en Wel dadigheid. En eindelijk, onze Ouderlingen van 65 jaar, vergrijsd in het lijden, gebroken van den arbeid, worden geschat aan 9 eens tfeags. En dat in een Land waar de Staat 1,20 betaalt voor de misda diger in de gevangenissen; 0,80 voor de land loupers van Hoogstrèten, en alwaar voor de Rechtbanken, de onderhoud der honden geschat wordt op 50 c. daags Christus mocht eens zeggen De vogelen hebben hunne nesten, de vossen hunne holen, en de Zoon des menschen heeft geenen steen :>i er zijn hoofd op te rusten; en nu, zijne arme Broeders, zooveel, zooveel, te midden de pracht en de weelde van een rijk land, mogen ook zuch ten Heere, de koeien eten vette gras, de peer den graan en haver, de honden vleesch, en ik uw kind, heb geen brood voor vrouw en kinde ren Heere wij bidden dagelijks geef ons .dagelijks brood. waarom is ons gebed ineen KatholièP' Land geen wz'ar:ieid,'£eworden Droogen brood en verachting Duizende en duizende arme zwoegers trekken naar Brussel, 's morgens voor dag, om lanne dagen, door koude en hitte, regen en wind, te sla.'cn voor hun stukje brood, en 's avonds hui' afgebeulde lijf naar huis te sleuren... e: martelaren, hun wordt de Noordstatie ontzei - zii worden verbannen naar de modderpoel Maritiem; hun besmeurde arbeidspij en hun zweet zijn zuo onaangenaam voor de i lijn beschaafde wereld Er moet verandering komen. God schonk de wereld aan de kinderen der menschen, opdat de mensch op de wereld mensch zou leven, vrij zooals het een redelij., schepsel Gods behoort, en in eerlijken welstand zooals een erfgenaam van God er recht toe heeft. Dat moet de wil zijn '.-:i de wet van God, en niet dat de mensch, de Koning van 't Heelal, zijn !;ind hier zijn leven zou slijten in verachting, en op de wereld den honger zou hebben voor eenig erfdeel. Heeren Bewaarders, en gij zoogezegde Katho lieke Regeering, gij die beweert de verdedigers te zijn van den Godsdienst, gij die 2? jaar mees ter zijt in 't Land. wat hebt gij gedaan om den wil van God, om de Rechtveerdigheid en de Broederliefde te doen heerschen in ons Land Weinig of niets Gij hebt geschermd met den Godsdienst, om het eenvoudige geloovige Voik te beter te kunnen onder den voet houden en uitbuiten; maar het groote werk van maatschappelijke hervorming hebt gij niet volbracht. Gij hebt het niet gedaan en zult het niet doen, omdat ge Bewaarders zijt, mannen van den geld zak, ikzuchtig en harteloos, en onbekwaam ooit eerbied en ware liefde te hebben voor het kleine, voor 't arbeidende Volk.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Nieuwe tijd | 1906 | | pagina 1