Combisme Christene Volkspartij Hervorming der Maatschappij, geen geweld, maar breede edelmoedige Volkswetten, die de Rechtveerdigheid en de Broederlijkheid verwe zenlijken in de Maatschappij en de Arbeider, Boer, Burger en Werkman, een deftig bestaan verzekeren, dat groote, dat edele werk is het eenige doel der Christene Democraten. Eerbied voor den Godsdienst Vrijheid voor den Burger Re cht en brood voor den Arbeid. Dat is ons woord. Priester FONTEY.NE. De kiesstrijd is ten volle aan den gang, en iedereen weet en verwacht hem er aan dat de Katholieke Bewaarders er leelijk gekwetst en verminkt zullen van tusschen komen. Die mannen hebben nu jaren lang hunne zak ken gevuld en de beurzekens der kleine menschen geledigd; 't Volk den duivel aangedaan, en zijn er toegekomen, door hunne dwingelandij en volksuitbuiterij, eene algemeene verachting te verwekken. Hunne macht is gebroken, hunne dagen zijn geteld, en zij zijn den val nabij. Maar 't is kluchtig om zien hoe de Bewaarders liggen te spartelen op den boord van 't graf, erger als een paling dien ze 't vel afstroopen. Men zou denken dat die mannen hun Bestuur gaan verdedigen, de wetten ophemelen die ze gemaakt hebben, de misslagen verschoonen die ze begingen, en trachten de schurkerijen te ver bloemen die ze gepleegd hebben Dat al doen ze niet omdat ze zelf overtuigd zijn dat geheel hun Bestuur een warboel is ge weest van dwaze geldverkwistingen, van onge rechtigheden en Volksplagerijen. Wat doen ze In plaats van te spreken van Belgiëze scher- schennen met Fdankrijk I Frankrijk heeft eene Grondwet, maar nooit wierd het recht van vereeniging er in opgenomea. De Katholieke Bewaarders waren meester in den tijd, en zij hebben het niet gedaan, integen deel, zij schaften de vereenigingen af die hun misvielen. Hunne tegenstrevers, nu meester op hunne beurt, maken ook gebruik van hunne meester schap om de vereenigingen te vernietigen die hun bestrijden en zoo hebben zij zékere kloosteror den afgeschaft. Beiden hebben ongelijk, want de vrijheid boven alles. Frankrijk heeft ook de scheiding van Kerk en Staat gestemd zij zeggen dat de katholieken hunne kerken en priestere mogen behouden en vrij hunnen Godsdienst uitoefenen maar dat zij zelf er de onkosten moeten van dragen. Daarop heeft de Regeering de Beschrijving of Inventaris bevolen van de kerkgoederen om ze dan over te geven aan d' kerkfabrieken, zooals de kerkgoe deren hi r in België4 regelmatig bestreven worden. En de Bewaarders hebben die gelegenheid te baat genomtt, om het geloovigc volk op te hit sen en npsi -nd te verwekken ten voordeele van hunnen politieken winkel; en de Regeering van 'na® rei: kam heeft als de visch «aan de haak gebeten» en dwaasheden begaan. Nu gaan de oogen open gar n de kerken en de kerkgoederen zullen aan de Katholieken blijven, en 't zai effen zijn. Dat is Frankrijk maar wij zijn hier in België België heeft eene Grondwet, die de vrijheid waarborgt van Godsdienst, van Onderwijs, van Vereeniging en dat voor iedereen; en om die Grondwet te verai.deren zou een groot deel der Katholieken moeten meêstemmen Een enkele Kerk, een enkei Klooster sluiten in Belgis, is eene onmogelijkheid Wij zijn hier in 't Land der vrijheid en als de vrijheid der Burgers hier nog miskend en ver kracht wordt, 't is gewoonlijk door de Katholieke Bewaarders De Bewaarders schermen met Frankrijk en Combes om de eenvoudige geloovige buiten- menschen te verschrikken, en ze onder hunne dwingelandij te kunnen behouden Huichelaars dat ze zijn, van onzen heiligen Godsdienst te misbruiken om 't Volk te mislei den en hun rotte kraam van onrecht te verdedi gen Maar 't is te laat 't Volk ziet klaar in hunne kuiperijen, en de urn is geslagen dat de Demo cratie, de Rechtveerdigheid zal zegepralen. Priester FONTEYNE. PRIEST ER DA ENS De reden van bestaan en het doel der Christene Volkspartij is de zedelijke en stoffelijke lotsver- bete rjng van ens Voll\ Wij verstaan dooë V$fk al degenen die moeten 'leven van hunnen persoonlijken arbeid, in tegen stelling met de Kapitalisten die leven en zich verrijken met het werk van anderen. De arbeider is zijn loon waardig, zegt Christus in zijp Evangelie wij vragen dat de arbeider met een redelijk en gematigd werk, genoeg zou winnen om behoorlijk te leven met zijn huisge zin dat hij door den Staat verzekerd weze tegen de ongevallen des levens, ziekte, werke loosheid, krachteloosheid, en dat hij in zijnen ouden dag een pensioen geniete, voldoend? om te leven. Er moet dus een minimum van dagloon zijn en een maximum van werkuren. Voor alle Staatsbedienden vragen wij het Recht van Vereeniging, door de Grondwet gewaar borgd Alle Belgen hebben het recht zich onge wapend te vereenigen. Wij vragen ook 3 fr. als minimum van dagloon en verhooging van alle kleine t. aktementen. De vruchten van den arbeid behooren eerst en vooral aan den arbeider die ze voorbrengt er behoeft dus ten minste eene billijke verdeeling van winsten te zijn tusschen arbeid en kapitaal. SCHOOLKWESTIE. Daar de Volksenwctendheid de wortel is van alle zedelijke en stoffelijke ellende, moet zij uit geroeid worden door het eenig doelmatigmiddel het verplichtend Onderwijsdoch de keus der scholen moet volstrekt vrij zijn, en de vrijheid zonder gelijkheid is eene fopperij. LEGERKWEST1E Wij aanvaarden de Krijgslasten weike de ver dediging onzer nationale onafhanklijkheid nood zakelijk vereischt, maar die lasten moeten recht vaardig verdeeld worden, en bijgevolg het hate lijk voorrecht van 't Geld, de plaatsvervanging moet afgeschaft worden, en de diensttijd merke lijk verminderd gelijk in Holland waar hij slechts 8 maanden duurt. BELASTINGSTELSEL. Ons belastingstelsel moet in den grond her vormd worden. De lasten zouden moeten vallen op den over vloed van de rijken en niet (gelijk het nu is op den nooddruft van arbeider, boer en burger. De roerende fortuin, bestaande in papieren- waarden, aktiën enz., en die veel groeter is dan de onroerende fortuin, betaalt nu niets. De kleine eigendom moet ontlast worden. BURGERSBELANGEN. Goedkoop Staatscrediet voor den kleinhandel, democratisatie der Nationale Bank. Bescherming van den eerlijken handel door de ernstige beteugeling der bankroet en bankbreu ken. Evenredig patent voor al de handelaars, name lijk voer de groote Bazars en magazijnen van Naamlooze Maatschappijen. Overname der Verzekeringen door Staat of Gemeente. LANDBOUW. De landbouw, de eerste nijverheid van ons land en de voornaamste bron van nationalen rijk dom, moet de eerste bekommernis zijn der Re geering. Onze landbouw verkeert in eene doodelijke crisis; de winsten zijn te klein, de pachten te hoog en de lasten te zwaar. De zoolang beloofde vermindering van grond lasten mag niet langer uitgesteld zijn; de grond eigendom mag niet langer de zwaarste lasten dragen en de boer 't al betalen. De regeling der pachtprijzen in evenredig heid gebracht met de jaarlijksche opbrengst en den prijs der landproducten is 't voornaamste werk der vrije Boerenbonden. De nijverheidsplanten Vlas, Hop, moeten krachtig beschermd worden, maar niet averechts gelijk nu. De hypotheekschuld, die den kleinen boeren- eigendom verplettert, moet trapsgewijze door den Staat overgenomen worden, en een goedkoop landbouwcrediet gelijk in Duitschland ingericht. POLITIEK PROGRAMMA. Gelijkheid en Rechtveerdigheid voor alle Bel gen en alle Partijen, door't enkelvoudig Alge meen Stemrecht, één man, ééne stem,en de loyale toepassing der Evenredige Vertegenwoor diging, met provinciale omschrijving, enz. Gansch het Programma der Christene Volks partij ligt besloten in deze twee hoofdpunten 1° de treffelijke BROODWINNING van Ar beider, Boer en Burger; 2° hun volledig BURGERRECHT. De Christene Volkspanij is eigenlijk geene politieke Partij, 't is eene christene sociale Partij, die voor doel heeft de Maatschappij te verbeteren en te hervormen volgens de grondregels van 't Evangelie RECHTVAARDIGHEID, BROE DERLIJKHEID, en al de menschen van goe den wil uitnoodigt tot het opbouwen der nieuwe Maatschappij op de Rechtvaardigheid gesteund en waar de Vrede bloeien zal. 't Is voor die heilzame grondbeginselen van sociale hervorming dat Priester Daens al zijne krachten en zijn leven heeft geslachlpfferd. Vrienden, Kiezers van 't Arrondissement Brussel, zoo gij overtuigd zijtdat het Programma der Christene Volkspartij eene bron zal zijn van welvaart, vrede on geluk voor gansch ons Volk, kiest dan op 27 Mei voor de lijst van PRIESTBR ID-A-EHSTS

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Nieuwe tijd | 1906 | | pagina 2