RÖGÖE PILLEU Vrouwen, Mannen, J. De Praeter .1 Vrouw Accou-Fontyene II I i is de beste en gemakkelijkste ill lil I lil AAVuurmtdoover V olksbskkerij Café Frangais Magazijn van klakken MaRTOUGIN Van i ,50 tot 5 a 6 fr. die ooit bestaan heeft. 1, Gioeuplaals. Antwerpen j Longp.lien en Longplaasters de nuttige bestandrieelen der voedsel» en (jaan in 'i bloed oji er in de verst afgelegene hoelu- kens van 't lichaam de onzuiverheden te gaan opzoeken, die het bezoedelen. lliniCN Pil slecht slaaPt en uwe nachten onderbro- I li UI L H U IJ ken lijn door droevige droomen; INDIEN GIJ zenuwachtig zijt en niet al te wel op uw geraak INDIEN (JIJ geen eetlust hebt, slecht uwe spijzen verteert; INDIEN Gr IJ neigingen hebt tot braken en overgeven den mond bitter en platachtig de tong dik en beladen den adem walgelijk en zuur aan hoofdpijn lijdt; ruischingen in <fe ooren; draaiingen in het hoofd; ontsteking of brand in 't bloed; IIVÖIEIV GIJ 't zuur hebt en zurigen aden; met slijmen en gal gekwollen zijt of aan opstopping lijdt, Twijfelt niet te nemen de van L. OUPUIS, apoth., Jumet, want zij alleen verjagen uit de maag de gal en slijmen, die de spijsvertering belettenZIJ WERKEN op de darmen on doen de verstoptheid verdwijnen; ZIJ ZUIVEREN liet bloed door gansch het lichaam; ZIJ VERJAGEN den brand of ontsteking door uitwerping van alles wat nadeelig is. MAAR S.ET WEL OP BE WAMAAKSELS Stelt u voor dat de Rootle Rillen van L. DU PUIS niet anders mogen verkocht worden dan in doosjes van fr. I .£2 omringd^van een rood line, toegemaakt met een verzekeringslood en het handteeken dragende van .sCS* WEIGERT DUS de pillen van roodachtige kleur in 't klein verkocht, want het zijn namaaksels die u aangeboden worden, zonder waarborg. WEIGERT OOK de pillen van zulkdnnig rood kleur buitén den aangeduiden prijs verkocht, want het zijn ti echte roode pillen van L. DUPUIS van Jumet. AANVAARDT NOOIT andere pillen dan die van L. DUPUIS, want zij alléén zulten voorzeker genezen. De vrouwen In de keerjaren zullen niet meer lijden dan zij het willen. Dank aan de ECHTE ROODE PILLEN van L. DUPUIS, is het hun gemakkelijk zich te ontmaken van dat hartzeer, dat hun leven zoo verbittert, van de hoofdpijnengloeiingen, buikloomheid, slechte spijsvertering, scheelhoofdpijn en de soms zoo afzichtelijke uitslag van het aangezicht en de handen. ScheelhooFdpy n. Die kwaal is vervorzaakt door de aanwezigheid in de masg vin gal en slijmen die de spijsvertering verhinderenzij komt ook voort van de verstopping. Het zal dan gmakkeMjk zijn zich ervan te ont maken door het gebruik vin de RmJ* Pllkn zij zullen gal en sKjmen verdrijvsn en de veniUppiBg doen verdwijnen. De does, fr. 1.25. Frwws tegen fr. l.BO postzegels. Verkrijgbaar in al de apotheken. MODISTE, STATIESTR. DENDERLEEUW Vrouwhoedev, Mutsen, Kappen, al volgens laatste mode. Verandering en herstelling naar begeerte. naar de nieuwste voriwe. Door mijne goede waar en gematigde prij zen, verhoop ik liet vertrouwen van het Volk te verdienen. Vrouw ACCOU-FONTEYNE, DENDERLEEUW. CHOCOLADE ANTWERPEN -DE IB E STE Slempels schooner met al de toebehoorten STEMPELS voor borduurwerk en lijnwaad te teekenen de naam in bloemen 1 fr., geleverd binnen de 24 uren. Aanvragen in ons bureel. Om den MINIMAX te gebruiken bij een begin van brand heeft men niet noodig deze op te pompen, er is hoegenaamd geen mecanisme aan. Met eenen slag op den grond op den knop gegeven, verkrijgt men eene vuuruitdoovende uitspatting van ongeveer 12 meters hoog. De verkoop dezer Vuuruitdoovers overtreft 79,000 stuks in 1904 en 1905. Sedert 1 januari 1904 heeft men i6o3 beginnen van brand uitgedoofd waarvan de schriftelijke bewijzen in de bureelen te Brussel berusten. a^to Het toestel kost fr. 57,5o met eene herlading. In geval van brand worden de herladingen LrKAllb en FRANCO vernieuwd, welteverstaan telkenmale dat deze gediend heeft om 't vuur uit te dooven. Agent voor't arrondissement Turnhout JOSEF ADRIAENSSEN, Nieuwstraat, Ghkel. Solvynatraat, 57, ANTWERPEN. De Volksbakkerij geeft aan vrouw en kinderen den doctor gratis, in geval van ziekte. De Volksbakkerij heeft daarvoor 4 geneeshee- ren. De Volksbakkerij geeft brood gratis in geval van ziekte van het hoofd des gezins. De Volks bakkerij geeft thans 9 cent. bij den deel per brood van 0.30. De Volksbakkerij levert ook brood aan 25 cent., met eenen deel van 4 centiemen. öij den Heer Fraas Prötzel, bijzonderen uitverkoop van het ver- maarde bier der Brouwerij Spatenbrau Munich Alle dranken, van eerste hoedanigheid! «c. ndien gij hoest tv ndien gij steekten hebt, ndien gij belemmerd zijt op den adem, dóór fluimen en slijmen, fti ndien gij benauwdheden hebt, k ndien uwe borst ratelt en piept, ndien gij lijdt aan oude en overdragene bronchiet of verwaarloosde pleu ris. JpUr ndien gij longlijder zijt, NEEM LONGPILLEN 1,50 LONGPLAASTERS.0,75 Volksapotheek J. DE PRAETER, 235, Lange Beeldekensstraat, fANTWERPEN. nabij het gasthuis Stuivenberg Bijdépóts DENDERMONDE: Van der Meynsbrugge; M EC HELEN (Neckerspobi.) Gabaret; MECHELEN (Stad) Zech, Graanmarkt 36; BRUSSEI. Fr. Vergauwen, Anspachlaan; AALST De Valkeneer; GENT De Meuleuaere, Steendam; KORTRIJK Dutboo, Doornickstraat, 52; MOESCROEN Philipparl-Hendrix, Statiestraat RONSE De Douder, Kleine Markt; SOTTEGEM Van der Schueren, Neerstraat BN IN ALLE GOEDE APOTHEKEN VAN 'T LaND. Aalst, drukkerij van P. Daens-Mayart.x

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Nieuwe tijd | 1906 | | pagina 4