<00000000000000 InYlaanderenYlaamsch ONS DOEL Het oordeel van een Buitenlander NUMMER A Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand sta ik recht voor u, vecht voor U Kenc De Clercq.) REDAKTIE Kring «ONTWAAKT» 67, Keizerlijke Plaats, AALST. PRIJS PER NUMMER 6 CENTIEM. De Nieuwe Tijd Vlaamschgezind Blad voor het Denderland. VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN. A 5 JULI -19-17 Ongetekende «lukken w.rdcr niet opgenowen. hike in-ender l« veiaatwoor. de lijk vo«r 't geen hl| Kfcrillt. Hel toezenden van etn bnel geelt recht op veracIdlng. 2 (l op bo*preking. ABONNEMENTSPRIJS 1 JAAR 1,25. 6 MAAND 0.~5. 3 MAAND 0,50. Tot onze lezers doen wij het dringend beroep Steunt ons met het aanwer ven van abonnenten. «o» In Vlaandren Vlaamsch, zoo was het bij Onz' vaadren in 't verleden In Vlaandren Vlaamsch, zoo moet het zijn Bij ons, ten dag van heden In Vlaandren Vlaamsch,dat is maar recht We zijn, voorwaargeen apen. Om al wat vreemden voren doen Begeerig na te gapen In Vlaandren Vlaamsch I Dat ieder dus Jïcht vlaamsche zeden leve. Zij' nutuctiuaï, in wuuiu en 'schrift Haar heilig voorrecht geve BARD. <□□□□□□□□□□□□□0 Hieronder hebben wij eenige grieven van Itet Vlaamsche volk opgesomd, waarover de le/.er een oordeel zal kunnen veilen Het werd bevonden, in 1867, loen een nieuwe rechtvaardige regeling ingevoerd werd, dat in grondbelasting alleen, jaarlijks door Oost- en West Vlaanderen 962,529 fr. te veel, door Luik. Namen, Henegouwen en Brabant 1,006,774 frank te weinig betaald werd. Noteer goed, lezerjaarlijks. Uit de twee Vlaanderen moeten jaarlijks 60,000 onzer jongens naar Frankrijk trekken waar zij dap. in de handen van werkaanne- mers vallen, en als echte slaven, het zwaar- jpe en hardste werk mogen verrichten, ter wijl er in Belgie 250,00'» vreemdelingen het beste werk, met hooge loonen komen weg halen. In de provincie Henegouwen (1,211.947 inwoners) zijn 42 nijverheidsscholen, tegen 6 voor Oost-Vlaanderen (1,095,006 inwo ners) en 1 voor de provincie Antwerpen, (92o,694 inwoners In het DEBAT MEERT HARDYNS vin den wij o. m. dc samenstelling van het hoo- ger personeel van het ATidderbestuur der Posterijen Klerken aan fr. 2700 18 Walen, 4 VI. fr. 3100: 28 9 Hoofdklerken 42 9 Bureel-onderoversten 14 5 Hoogere graden 18 7 te zanten 102 34 De hierboven aangegeven cijfers werden nooit weerlegd zulke en andere tallooze wantoestanden, waarop we later in 'i bizon- der terugkomen, willen we VOLKOMEN doen verdwijnen. Of wij het gepaste oogenblik gekozen heb ben V Zijn onze oogen nog niet open na 85 jaar beloven en met geven Daarom alleen reeds zou onze beweging te rechtvaardi gen zijn. Maar er is veel meer. We weten dat onze regeerirg zinnens is de Vlamingen als een slavenvo'k te behandelen we weten dal ze bezig is met zich aan Frankrijk te verknech ten en dat de invloed van dat land, na den oorlog, grooter dan ooit kan worden en we weten ook dat onze regeering er op uit is alles behalve recht te doen. Indien onze Haversche leiding een billijke tegemoetkoming had betoond; indien zij ons êen enkele belofte had gedaan, eene be lofte waar we kunnen op steunen en die onze rechtmatige eischen zou hebben ingewil ligd - dan hadden wij wellicht nog immer verduldig gewacht.... Vaar in plaats daar van worden straften beloofd aan allen die durven mee werken ter bevordering van Vlaarnsch rerh». In écn woord wij weten dat wh nnz* hoort*?i. meer kunnen doen s'eunen op vertrouwen in ons bestuur.En nu dat de nood van ons volk tot het hoogste is gestegen, zouden we niet opstaan en alle mogelijke middelen gebrui ken nm te beletten dat Vlaanderen voor eeu wig worde verbasterd We zijn diep overtuigd dat onze beweging geene onvaderlandsche daad is. wel integen deel. Waar er enkel gestreefd wordt om een twee maten-twee gewichten-stelsel te doen verdwijnen kan slechts spraak zijn van ge rechtigheid en zuivtr nationaal gevoel. Zijn dan de VI. Hoogeschool en Bestuurlijke Scheiding gunsten die wij met verontwaar (figing zouden moeten weigeren Vader landsliefde wil niet zeggen door dik en dun iedereen verdedigen die,wie weet door welke middelen, heerschappij in handen kreeg. Dagelijks tuimelen er in het buitenland ministeries zijn de bewerkers van hun val d«n landverraders Neen, als wij de over tuiging hebl-en dat zekere regeerin.g nood lottig is. hebben wij tot plicht dezelve te bestrijden, want het algemeen belang, de zaak van ons volk alleen moeten wij in acht nemen FRANK. Waar gaan we naartoe O— Volgens een Duitsch schrift, DieBilanz des Krieges mag men de gezamenlijke verliezen der oorlogvoerenden aldus schat ten Oorlogsteeningen 35 miljard Dooden7 miljoen. Gewonden 17 miljoen. Verminkten 5 miljoen. Verliezen ondergaan door vermindering van geboorten 9 miljoen. Indien men de 350 miljard oologskosten moest betalen met stukken van 20 mark, voegt schrijver van het opstel erbij, zou hef getal stukken voldoende zijn om negen maal de erenaarslijn te omzoomen. En alleen een trein reikend van Parijs tot Vladivostock zou de dooden kunnen bevatten. En nog mag dpze verschrikkelijke slach ting geen einde nemen, naar het oordeel van vele burgertjes, die nog dagelijks vleesch kunnen etetl en hun borreltjes van "25 cent drinken Een onnadenkend lezer Ge ziet toch wel dat de mannen van dit blad duitschge zind zijn. Zij doen anders niets dan snuffelen in Duitsche schriften Schrijver Wellicht snuffelt gij in Duit sche marken en dat is veel gevaarlijker in opzicht vaderlandsliefde. Enneeen beetje verder geven we eenige interes sante woorden van een Engelschman De Hollander C K. Flout srbree' nn»jinf« T laagsche Post een artikel dat heet l RE VAN VLAANDEREN en waar- het volgende voorkomt hoe men nu ook over het Vlaam* ivisine moge oordeeten. het is nu een realiteit. Het zal er na den oor zijn en als de Belgische regeering illen negeeren of fnuiken, dan ;ge dingen gebeuren in België, logsjaren. met wat de Vlamin otseiing hebben bereikt, laten zich niet uitwisschen uit de Vlaamsche ge schiedenis zoomin als uit die van de wereld. De Belgische regeering schijnt dat niet te Legrijpen Van de Fransche stad uit. waar heen zij de wijk heeft genomen, heeft zij dezer dagen een paar Besluit-Wctten uitge vaardigd die precies het tegendeel uitspre ken van een verstandig tegemoetkomen aan de Vlaamsche verlangens. Ten eerste wordt alles wat onder Duitsch Bestuur tot stand is gebracht, hij voorbaat van nul en geener waarde verklaard en wordt aangekondigd, dat het na den oorlog terstond zal worden teniet gedaan.maar bovendien worden zware straffen bedreigd tegen allen,die de Duitsche politiek in BelgiC (althans na den datum der afkondiging van het Besluit15 April) zuilen hebben bevorderd. Niet alleen dus tegen de huidige hoogleeraren aan de vervlaamschte Gentsche Hoogeschool.maar ook tegen allen, die metterdaad en wie weet. in woord of geschrift het begin van invoering eener bestuurlijke scheiding hebben helpen bevor deren. De oorlogsverklaring, uit Havere.aan het Vlaamsche aktivisrae. Meer politiek on verstand. grooter gemis aan inzicht in de heteekenis van w it er opleeft in de ziel van Vlaanderen, kon de Belgische regeering niet hebben getoond. Want wat wij nu beleven, naast aan onze deur, is de herboorte van Vlaanderen. Over de methoden van het aktivjsme kan men oordeelen gelijk men wil, dit feit valt niet te verdoezelen Het is, op de wijzerplaat der Belgische geschiedenis, de Vlaamsche ure. En dat behooren wij, hier in 't Noorden,goed

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Nieuwe tijd | 1917 | | pagina 1