Weg met den Oorlog AQAQAO QAOAOA GRIJPT TOE, DP, BEZEMS WACHTER I MARCEL R. BREYNE. (Uit 1 VOYGVO OYOVOY Reeds op liet vierde jaar drukt de oor log op ons allen, 40 maanden zijn de beschaafde volkeren van Europa bezig met elkander uit te moorden. Daarbij leg gen zij een volharding-en uithoudingsver mogen aan den dag, die beter een edeler zaak zouden ten dienste staan. En onein dig veel is er geleden,alle standen hebben hun deel van den bitteren kelk gedron ken. In zooveci families wordt een vader, een broeder, een verloofde betreurd.Maar meest van al heeft hei wer kende volk geleden. Want buiten het zielewee. waarin het niet het geringste aandeel heeft, komt nog die ik in een dagblad dat oorlog richten wij'de vaag: Denkt gij dan dat, aangezien reeds 8000 oorlogen niet in staat geweest zijn een duurzame vrede te brengen, denkt ;,ij dat deze oor log den 80011,,rn eene eeuwigdurende op lossing zal brenger. Laat ons meer in bijzonderheden ireden. Heeft b. v, de oorlog van 1870 het vraagstuk overElzcz- Lotharingen opgelost .Ven. niet waar. En dat, omdat geen oorlog een vraagtuk oplossen kan Indien Duitschland nu het onderspit moest delven en Frankrijk be kwam Elzas-Lotharingen terug, dan zou Duitschland eene bloedeigen provincie verliezen, en het zou er ook op uit zijn eene gunstige gelegenheid te benuttigen om ze te herwinnen I Ware dan de vraag opgelost Internationale vraagstukken zullen nooit opgelost worden, zoolang waan geleefd hebben en dat er nu nog zooveel aanhangers van die valsclte ge dachte zijn Wanneer twee ol meer landen tegen el kander vechten dan zijn na eenigen tijd, de twee groepc: heel dikwijls uitgeput. Daar men dan van beiderzijde het staken der vijandelijkheden wenscht, zoo geeft men van beider :ijde een en ander toe en ten slotte komt men tot een modus viven- di, waarin men zich wederzijdsch schikt. Deze goede wil en dees gevoel voor recht zijn het dan. die de oplossing bijbrengen niet de vorige slachtingen, niet de oorlog - Hadden b. v. Russen en Dnitschers voor het begin der vijandelijkheden zooveel goeden wil aan ooord gelegd dan nu, dan zouden zij ten tair.st# evenwel alt nu.< t' akkoord geraakt zijn.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Nieuwe tijd | 1918 | | pagina 1