flijn arm Vlaanderen. op intellektueel, materieel en moreel ge bied. Worden tot lid aangenomen al de studenten in het Land ran Aalst geboren, er woonachtig.of zij, die er hunne middel bare studiën voltrokken hebben, mits lidmaatschap van het G. S. C. en eene bijdrage van minstens3 fr.li.-.iij!;s: run- tengouwsche leden betalen Vier en eere- leden vijf Ir. In het bestuur ze '.en een praeses, een abactis fisces en een zede-, meester. Bij de kiezing aan den praeses. had er een ballotage plaats tusschen de heeren Philemon en Frans De Boeck. Beiden 'wilden elkaar de eer afstaan, doch eerst genoemde wees het voorzitterschap-be slist van de hand. Frans De Boeck werd dan met algemeenc stemmen gekozen. Tot abactis fiscus werd verslaggever deze3 verkozen en tot zedenmeester de immer-guitige en geestige Uylenspieghel- tiguur van onzen club, vriend Fons Ver- snick. Onze kring telt reeds een vijftiental leden, naast verscheidene eereleden. Na het Kerstverlof zal hij waarschijnlijk een nieuw :n stoot naar om'noog krijgen, dank zij de aanwerving van een vijftal nieuwe studenten uit de streek. Zoo zal het Land van Aalst een heele rij jonge mannen geleverd hebben aan de Vlaamsche Universiteit. Het weze fier op deze mannendaad I 1-1-1918. Antoon MERWANS. Stud, pltil. class. STRIJDPENNING AI.aat elk in vrede vertrekken 0,30. Omdat Pieter uit de Pieter Couckesiraat op de petitie der pri/sverhooging op het gasverbruik, zeer aristokratisch niet tv li ter, taken heeft 0,15 Omdat men met zijn leeuwtje overat binnen of buiten geraakt 0,25. Geen nutteloos goed:i versenden a. u. b. 0,53. Opdat trembodegem Vlaamsch worde en 't k. gezuiverd worde van allefranskiljonitlisch en an der gebroed 1,25. Ontwaaktheeft ne kleine Pallieter gekocht 4,79 Miskende dichter 0,25. Opdat onze vriend zijn aan- vallenopgroolcr vijanden richten zout,00 Andrè en Poiydoor mochten in den Ha genbeek niet omdat -ze geen col drotgen o,25. Opdat P..Marie en Sytvie zou met rust laten o,4o Omdat fefken in de Zoutstraat een redevoering van 4 uren gaf 0,25. Toejuichinchen. Omdal Leon sprak van een Franscke koterie lijk 'nen Engelschen haan 0,16. Uit Erembodegem Omdat Nestorkens oogen zoo waterachtig waren en hij van schrik bij Jantje om raad ging o.lo. Om dat Oskarken mag Fransch broebeien en de Aktivisten niet'o.Io. Omdat de Langen van nu af aan zuiver Nederlandsch gaat praten o.lo. Omdat de phenixen nu ruzie maken om een piaatske te bekomen in 't vleeschkot o.lo. Uit den tijd dat d'hor- tensia bloeiden F.h bien le boulangeur! Vrallonne toujuurs a. u. b. 0,12. Elk zijne aeurt is 'Iniel. TOTAAL lo,o5fr. N. d. R. De redaktie heeft zich hier en daar eene verandering veroorloofd. Wij hopen da', de belanghebbenden den zin er van zullen begrijpen. Laai ons wijs zijn a. u. b. BRIEVENBUS FR. S Voor uw gedicht wordt goede zorg gedragen. Wij vreezen dat zulke pe rels voor eenieder niet vatbaar zijn. De Overgave van Antwerpen in 1914 Eene Bladzijde Geschiedenis der Scheldestad Prijs 0,15 fr. Vaderlandsche Liederen van R. De Clercq, worden verkocht ten voordeeie van de propaganda aan 25 centiem- Aan mijn Aalstersche vrienden O Vlaaiicle r gehore O Vlaanderen schoon, waar geboren ik ben, ik nergens een landje als het onze nog ken o de eirene en golvende, vruchtbre landouwen, die eeuwen reeds hier bunnen rijkdom ontvouwt hier dorpjes een ketkske met huizen er rond. ginds steden reusachtige bouwen, den grond, als bakens van vrijheid, overal ontrezen, en overal hoog om hun rijkdom geprezen. Uw schoon en uw goed, door uw zangers geboekt in lijn en in kleur door uw schilders gedoekt, in heelden en groepen .-ondoenlijk gehouwen door beeldhouwers, leeft nu nog voort in uw gouwen, door 't woord van ons lippen, door 't woord van elkeen, in 't hart van ons volk, zoo eendrachtig bijeen, spijts nijd ende laster. Aleeuwig in wezen zal blijven uw goed en uw schoon, hoog gerezen O Vlaanderen schoon, waar geboren ik ben, ik nergens een landje als het onze nog ken. (2) Dat klinkt lief ik dichtte het in volle hoop en lach, voor mijn kinderen, toen ik nog onderwijzer was, o, zalige tijd al zijn oogenblikkeu zóo handtastelijk ie kunnen wijden aan Vlasnderer.s komende kracht Zóo dicht, zöo zingt men, in kinderlijke stemming maar met de oogen en de ooreti wijd open, lijkt dat gedichtje sprookjesachtig, vetmooid... Het weze aldus eïn voorzang voor't Vlaamsche kind, eer 't in Ce werkelijke wereld geslingerd wordt. Ik had gezegd, lezen avond, te spreken over mijn (1) Deze aangevulde voordracht werd voor 't eerst gehou den te Aalst, in den schooi van den kring Ontwaakt. /l6 Juni 1917 V» Uit Sprietels (onuitgegeven kinderbundel.) Arm V I a a n d e r e n, en daar'begin ik alrce met een gedicht, dat u bevalt, moge 't u even diep in 't herte gaan, wa; ik hierna u zeggen wil. Eerst toch moeten wij kennis maken met malkaar, is 't niet Ik zag 't zonnelicht te Moorsel.in't hertje van Vlaande ren dus, in een drukbezochte herberg. En daardoor komt het, dat ik mijn deel meespreken tnag en wil over onze groot e plaag, de dronkenschap, waaraan ons volk nog im mer erg lijdt. In't arrondissement Aalst zijn er gemeenten, die I her berg hebben op 25 inwoners (vrouwen, kinderen en g'tjs aards inbegrepen). Te Moorsel, in de kom herbergen voor den oorlog op die 25 gooien, zoo dicht st£ Geen enkel voik ter were.- mijn vaderhuis heb ik er smoordronken zien liegen, plat uitgestrekt voor de kachel en snorkend itjk een varken: Bij de inhaling van 't Geitenmanneke' 3) uit de KLaihaug (wijk van Moorsil) heb ik een inwoner bier zien drinken uit een emmer en men lachte er om Waar ziet men zulks nog Vergelijk ons eens met Saksen in Duitschland (4) SAKSEN: dorp zelf, waren er 25 t op 't dorpsplein kunt ge ze bij elkaar. Inwoners Oppervlakte Brouwerijen Gebrouwen bier 4, 285,000 Hl. 14,992 vierk. Km. 450 VLAANDEREN: 4.651.970. 13,708 vietk. Km. 2COO 10,000,000 Hl. zonder de kolossale rest vreemd bier die nog ingevoerd wordt. En waar blijft dan de alcohol de genever En waar de gevolgen van ons drinken hen eerste gevolg.de openbare ondersteuning, want, wie drinkt, zuipt worm ten langen leste een behoeftige. 'T VERVOLGT. VANBEUGEM. een bokkenhouder, dien de menschen iet hun gekheden krankzinnig hebben (31 Het geldt hi« van 't omliggende gemaakt (4) Zie Vlaanderens Weezang door Claudius Sev 3? 3" C r. S £i rt> "2 3 *a - CJ n c -t c CK? JT -r n

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Nieuwe tijd | 1918 | | pagina 4