I Handelaars Nijveraars Drinkt oeveraal TIEGER, 't es 't beste bier. Jie Viezen Dt*ooim. EioiDiniainiHiDüDisiüisiDiHinisi of de geschiedenis van twie olsjtersche motosiklisten. QD Eli [10 ED li O EÊD EI10 '"Ui fo rgj 66, Dendermondschen Steenweg, Aalst, Tel. 953. y t ©□©□©□©□^D©D[°]G©DI1I E be Allemaan ehn heit 't zelde gedacht ni, dat is jist, en alle gedachten moeten geres- pekteird werren... dad es ooik jist. 'K was oeverlest ba Stokken, op de mert, en 'k hooirden door ehn heivige diskiesje tissen twie echte Olsjteneers. Den ienen zo geeren ons olsjtersge tooi doen vérdwoijnen om zuiver nederlandsch te praten den anderen, integendeel streit oit aal zen macht ver ze te bejaaven... ikke, as platten ajoin, stont dor meh ne krop' in men keel.mor ken kwamp er toch ni tissen. 'K dronk mennen Tieger oit en 'k gink nor mennen tram, 'k dei mehn I ooigen toe en k was vertrokken. IOp iensj wirt er op men deir geklopt en 'k riep AntreiAntrei antrei wiltj da misschien zeggen dak mag binne kommen wirt er meh g'antwoerd... meh ehn grove stemme... en, veir dak kost iet I zeggen,stont er door ne kolossooien grooite maan veire moij... ge moetj ni vroagen hoe da'k verschoet, ne woor En keê na groin wie dat da was a wee... Maikes 1 ja, ja, Markes in persooin Ha stak zenne f graaleken polleiper oit, greip men hand vast, schiedje ze ne kir verzichtig dat de bientjes krokten, en begost te veizelen dat de roiten rammelden. A weê, Ellebeê wa zegde door al, joon en es't bogoilingen ni graalek da The mensj dad in zen ad doagen moet hooiren. Ne mensj die zen oygen tooi ver- racht es nog slechter as eh kindj die zen moeijer verracht. Door moete men ons teige verzetten zeê Goij, ne veirstander van ons schooin, lieve, olsjtersge tooi, moedj aal doen wa da meigelek es ver ze doen op te kommen Ge moedj ha meh ienige maanen verstoon, en nen woer- denboek moaken, ge moedj olsjtersche boeken doen drikken, meitingen geven in 't olsjters, enzuvoesj Menne moed kom vol azzek nog op 't aad boergonsj peis as g'hoOirde zeggen... spant de prieme- rik zen tramperikken en zenne ronderik Lowie en Jef op zwadder, is" KAPPITEL. Werd er ehn roijs rond de wereld CTedoon,... oever den oceoon gevloegen - ol nor de congo getrokken.ten stoon der al verschillende mondjen op veirhand aal de gazetten van vol. veil stoei en bluS en grooiten troelala, en t enje van t spel valt er iet veir en ze bleiven hier. Nen olsjteneer en bestood azooi ni den dienen zei niet en ilikt zen voort in 't zoiver Twie dappere olsjteneers, Lowie en Jel wooren iet van zin wa kosten da zien on heeren oonleg... ge kendj allemool dei twie kastaars wel, eihn Z hoin heere moto sikkel doen in order zetten en op de ver- geeringen woore z'ettes in geheimzinneg gesprek met Thier. Thier en es zo goed ni bekost, ge kendj hem beiter onder de noam van Pieken Weed. Op ne zeikere a moost laboeil nor d'osterkiet ol wel, as de kreemers meh heer anker en zonne, ol heer langeriksken on de gank wooren zonten ze knols oit ver te spannen ol dat de gandarremen ni al en kwampen, en as 't er ienen in 't zicht was, kwamp den benk al en preivelden De pallema- snieders... tippelt ol wel de palle- rnagons... schoft a as ze ten weg wooren, riepen ze 't es toel ze zen laboeil Loa preivelen grandege poem... enz. enz. Da kreemerslatijn es na gielegans verdweinen en azooi zal ons tooi ooik verdwijnen» en dad mag nie zen, niet, begooi, dad en mag ni zen Ellebee goij zeh meh vortjes veir de pinne gekommen, noor menheêr Peiteris, en ge moeitj er mee voersj doen. Doe nen oproep in Den Olsjterschen Tieger en ge zegt das ze den deystendag 31 decem- ber op de mert ne grooite maan goon lieren looipen, en dat er eh wonder zal te zien zen... ne maan meh zu veil neizen as dat er nog doagen in 't joor zen... enzuvoesj... anlin, g'heêt nog geïlikt, ge wetj wel... allei, Hikt a voort in 't zuiver en tot ziensj. Ik waa roepen... ken kost ni, 'k waa opstoon en 't was pesies ol da'k on men bedde gebonne was deir den dier ben ik er toch ingelikt van op te stoon, mor ken vond men kleeren ne mier, Markes hoi zoo'n gespeldj en de zoijn loote liggen... ik trok meh da pak oon en liep nor de mert, de knol en was dor nog ni, ik sprong op zenne stoel en zedjen meh in zen plosj. In iene kier hooir ek eh laweijd van d'helsjhe dooivels en 'k zag door Markes kommen algelooipen met ehn broek tot oon zen knienen, maaven tot oon zen elleboe- gen, zen vest en geleé woijd oepen en ber- revoesj in twie schoenen die tot t'halven van de planken van zen voeten kwampen. Achter hem kwamp er ne gielen zweirem volk gelooipen al roepende Markes es verreizen moor... as ze moij ten zoagen stoon, woore ze allemool gelek as van d'hand goesj gesleigen. Alles was stille. keer wooren Jel en Lowie verdweinen. Thier kwamp allien op de vergeerink en as onze presedent hem vroeg woor da zen kamerooten wooren ten antwoerden hei meh eh serieis gezicht ze zanj z'heelen piep nor Alrieka Allemaan lachtegen da most natierlek ehn voort zen want Peiken Weed es bekost ver de grooistje voorteïlikker van 't stad niemand en waa hem gelooiven, ha mokten hem koot op den dier ja, da good azooi, as ne leigeneer ne kier de j woorhed zeid en ze gelooven hem ni, ten mokten hem dik. Thier hiel voet ba stek, I ha zwoer ba hooig en ba lieg dat 't ne I giele jisten was... spiekelden op de grond i en mokten hem eh krois. I Mor menschen lieï toch, assek aijlen na zeg dat 't jist es z'hemmen thoisj gezaadj dasse nor Lourdes ginken beewee- 1 gen en ze zen deeze merged om zeeven 1 hieren vertrokken. Zie, hier zanj heelen Moest ge denken dat een REKLAAM jgj j~3 in dit klad U van nut zou kunnen zijn vraagt inlichtingen hij jgj O LEON BOEL Dirksken stont dor veire moy paretten te moaken en te roepen Allee, mertekoe, doe bogooi a bakkes oepen... lodj a iensj hooiren ol ze vermorzellen meh hier... Allemol goed en wel, mor ik en kost menne mantel ni oepen sloon of z'hoin menne kalleson gespannen en ha was vol roest plekken van op dennen ardoin te klel- Seren... ze zolle kennen peizen hemmen dat str...ijkplekken wooren. Geild iest men broek al, smeeregen.j diel... riep ek en 't volk begost te lachen da ze schokten. Ik stak mennen eirem omhoog, alles zweig, en ik begost te spre-! ken... Ik verteldjen heer 't geval, ik sprak oever de geschiedenis van onze stad... van in de jooren 489 as de vandaalen ons kwam-li pen plunjeren...'k sprak van de jooren 870JI van Bodewoyn den oyzeren eirem... I 'k sprak van de jooren 1399 van Hip de staaten en jan zonder vrees... ik zoy dat de die ons olsjtersche tooi schooin vonten, dammen der mosten lier oever zen, dat dadde ehn eirlenis was ver ons alleen, en dat da niemand nie en kost noor doen, enzuvoesj. Allemaan begost te schrieven,|[ te schrieven... snottebellen lank.,, z'hoïtii? mei® giel zeekes de mert kennen schieren de troonen. Aal meh ne kier stont 't ros beioord door, 'k spronk er op en reid nor hois En aalft 't volk achter moy al zingennen Goddeweg, goddeweg, goddeweg..,p: woij zoijn hier, woij zoijn de maanen vanK t'arjoin kortier, enz. C Was meh da nen drooim Ellebee. adressen wor dak moen klaa nortoe stieren. P Azzek mieke de diehe van toid ne kier ieved ied zeg ver te zwanzen en wildj da nil zeggen dak altoois lieg newoa Enlin, de jongen sprak meh zekken kon-jr vikse dammen allemool oevertuigd wooren, Inderdood, van 's anderdoags al kreiger.|f men alle doagen kortjes en brieven ui» Parijs, Bordoa, Angoulème, Nice, Biarritz Madrid, Marseille en Alger. In de toeko-J mende episoede zal ek vertellen oever heeiB gevoorendheiden in Madrid (stieregevecht ne en in de woesteijn II, gij 'K za beginnen meh 't leste. Ze zen all®. twie goed gezond weirgekommen, De: dn re: kamerooten stonten heer on 't lokooi al tel wachten... Ze wirten van heere motosikke j; gepakt en deir twintjeg eiremen geloyk noij. 1 boeven gedreigen. De presedent heid heeijL' j gelellisiteird oever de goeien oytslag varf

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Den Olsjterschen Tieger | 1929 | | pagina 2