I Handelaars - Hijveraars Drinkt oeveraal TIEGER, 't es 't beste bier. m i fie Viezeti Dpooim. QDQDEiaiBlDHDIslQislDlBlDIsl of de geschiedenis van twie olsjtersche motosiklisten. ©□©□IslDIginsnislCllslDIËlDIsl 0O000O0yK0Oiaoiaoiaiy P LEON BOEL ËJ p 66, Dendermondschen Steenweg, Halst, Tel. 953. gj EËJDEüDIüDEin^DEIDEilDlHlDCi t Allemaan ehn heit 't zelde gedacht ni, dat is 1st, en alle gedachten moeten geres- pekteird werren... dad es ooik jist. 'K was oeverlest ba Stokken, op de mert, en 'k hooirden door ehn heivige diskiesje tissen twie echte Olsjteneers. Den ienen zo geeren ons olsjtersge tooi doen verdwoijnen om zuiver nederlandsch te praten den anderen, integendeel streit oit aal zen macht ver ze te bejaaven ikke, as platten ajoin, stont dor meh ne krop in men keel... mor ken kwamp er toch ni tissen. 'K dronk mennen Tieger oit en 'k gink nor mennen tram, 'k dei mehn ooigen toe en k was vertrokken. Op iensj wirt er op men deir geklopt en 'k riep Antrei 1 Antrei antrei wilt} da misschien zeggen dak mag binne kommen wirt er meh g'antwoerd... meh ehn grove stemme... en, veir dak kost iet zeggen, stont er door ne kolossooien grooite maan veire moij... ge moetj ni vroagen hoe da'k verschoet, ne woor En kee na groin wie dat da was a weê... Markes ja, ja, Markes in persooin Ha stak zenne graaleken polleiper oit, greip men hand vast, schiedje ze ne kir verzichtig dat de hientjes krokten, en begost te veizelen dat de roiten rammelden. A weê, Ellebeê wa zegde door aï, joon en es't bogoilingen ni graalek da ne mensj dad in zen ad doagen moet hooiren. Ne mensj die zen oygen tooi ver- racht es nog slechter as eh kindj die zen moeijer verracht. Door rnoete men ons teige verzetten zeê Goij, ne veirstander van ons schooin, lieve, olsjtersge tooi, moedj aal doen wa da meigelek es ver ze doen op te kommen Ge moedj ha meh ienige maanen verstoon, en nen woer- denhoek moaken, ge moedj olsjtersche boeken doen drikken, meitingen geven in 't olsjters, enzuvoesj Menne moed kom vol azzek nog op 't aad boergonsj peis as g'hoóirde zeggen... spant de prierne- rik zen tramperikken en zenne rondenk Lowie en Jef op zwadder, xs« KAPPITEL. Werd er ehn roijs rond de wereld tredoon,... oever den oceoon gevloegen - oi nor de congo getrokken... ten stoon der al verschillende mondjen op veirhand aal de gazetten van vol. veil stoei en blut en grooiten troelala, en 't enje van 't spel valt er iet veir en ze bleiven hier. Nen olsjteneer en bestood azooi ni den dienen zei niet en Slikt zen voort in t zoiver. Twie dappere olsjteneers, Lowie en Jet wooren iet van zin wa kosten da zien on heeren oonleg... ge kendj allemool dei twie kastaars wel, eihn Z hoin heere moto- sikkel doen in order zetten en op de ver- geeringen woore z'ettes in geheimzinneg gesprek met Thier. Thier en es zo goed ni bekost, ge kendj hem beiter onder de noam van Pieken Weed. Op ne zeikere a moost laboeil nor d'osterkiet oi wel, as de kreemers meh heer anker en zonne, oi heer langeriksken on de gank wooren zonten ze knols oit ver te spannen oi dat de gandarremen ni aï en kwampen, en as 't er ienen in 't zicht was, kwamp den benk aï en preivelden De pallema- snieders... tippelt oi wel de palle- magons... schoit a as ze ten weg wooren, riepen ze 't es toei ze zen laboeil ILoa preivelen grandege poem... enz. enz. Da kreemerslatijn es na gielegans verdweinen en azooi zal ons tooi ooik verdwijnen» en dad mag nie zen, niet, begooi, dad en mag ni zen Ellebee goij zeh meh vortjes veir de pinne gekommen, noor menheêr Peiteris, en ge moeitj er mee voersj doen. Doe nen oproep in Den Olsjterschen Tieger en ge zegt das ze den deystendag 31 decem- ber op de mert ne grooite maan goon lieren looipen, en dat er eh wonder zal te zien zen... ne maan meh zu veil neizen as dat er nog doagen in 't joor zen... enzuvoesj... aniin, g'heêt nog geilikt, ge wetj wel... allei, ilikt a voort in 't zuiver entotziensj. Ik waa roepen... ken kost ni, 'k waa opstoon en 't was pesies oi da'k on men bedde gebonne was deir den dier ben ik er toch ingelikt van op te stoon, mor ken vond men kleeren ne mier, Markes hoi zoo'n gespeldj en de zoijn loote liggen... ik trok meh da pak oon en liep nor de mert, de knol en was dor nog ni, ik sprong op zenne stoel en zedjen meh in zen plosj. In iene kier hooir ek eh laweijd van d'helsjhe dooivels en 'k zag door Markes kommen aigelooipen met ehn broek tot oon zen knienen, maaven tot oon zen elleboe- gen, zen vest en geleé woijd oepen en ber- revoesj in twie schoenen die tot t'halven van de planken van zen voeten kwampen. Achter hem kwamp er ne gielen zweirem volk gelooipen al roepende Markes es verreizen moor... as ze moij ten zoagen stoon, woore ze allemool gelek as van d'hand goesj gesleigen. Alles was stille. keer wooren Jei en Lowie verdweinen. Thier kwamp allien op de vergeerink en as onze presedent hem vroeg woor da zen kamerooten wooren ten antwoerden hei meh eh serieis gezicht ze zanj z'heelen piep nor Airieka Allemaan lachtegen da most natierlek ehn voort zen want Peiken Weed es bekost ver de grooistje voorteilikker van 't stad niemand en waa hem gelooiven, ha mokten hem koot op den dier ja, da good azooi, as ne leigeneer ne kier de woorhed zeid en ze gelooven hem ni, ten mokten hem dik. Thier hiel voet ba stek, i ha zwoer ba hooig en ba lieg dat 't ne giele jisten was... spiekelden op de grond en mokten hem eh krois. I Mor menschen lie? toch, assek aijlen na zeg dat 't jist es z'hemmen thoisj gezaadj dasse nor Lourdes ginken beewee- gen en ze zen deeze merged om zeeven 1 hieren vertrokken. Zie, hier zanj heelen |öj Moest ge denken dat een REKLAAM [gj r"-° in dit blad U van not zou kunnen zijn S~l vraagt inlichtingen bij ra Dirksken stont dor veire moy paretten te moaken en te roepen Alleê, mertekoe, doe bogooi a bakkes oepen... lodj a iensj hooiren oi ze vermorzellen meh hier... Allemol goed en wel, mor ik en kost menne mantel ni oepen sloon oi z'hoin menne kalleson gespannen en ha was vol roest plekken van op dennen ardoin te kleï- ieren... ze zolle kennen peizen hemmen dat str...ijkplekken wooren. Geiid iest men broek ai, smeeregen dieiriep ek en 't volk begost te lachen da ze schokten. Ik stak mennen eirem omhoog, alles zweig, en ik begost te spre- ken... Ik verteldjen heer 't geval, ik sprak oever de geschiedenis van onze stad... van in de jooren 489 as de vandaalen ons kwam pen plunjeren...'k sprak van de jooren 870 van Bodewoyn den oyzeren eirem.. 'k sprak van de jooren 1399 van ilip de staaten en jan zonder vrees... ik zoy dat de die ons olsjtersche tooi schooin vonten, dammen der mosten fier oever zen, dat dadde ehn eirienis was ver ons alleen, enl[ dat da niemand nie en kost noor doen,;[fi enzuvoesj. Allemaan begost te schrieven, te schrieven... snottebellen lank... z'hoin giel zeekes de mert kennen schieren met de troonen. Aal meh ne kier stont 't ros beioord door, 'k spronk er op en reid nor hois En aal ft 't volk achter moy al zingennen jj Goddeweg, goddeweg, goddeweg.., ft woij zoijn hier, woij zoijn de maanen van* t'arjoin kortier, enz. E Was meh da nen drooim Ellebee. adressen wor dak moen klaa nortoe stieren. T Azzek mieke de diehe van toid ne kiem ieved ied zeg ver te zwanzen en wildj da ni® zeggen dak altoois lieg newoa Eniin, de jongen sprak meh zekken kon-B vikse dammen allemool oevertuigd wooren.,E Inderdood, van 's anderdoags ai kreigen® men alle doagen kortjes en brieven uitl Parijs, Bordoa, Angoulème, Nice, Biarritz, 3 Madrid, Marseille en Alger. In de toeko-B mende episoede zal ek vertellen oever heer® gevoorendheiden in Madrid (stieregevecht n en in de woesteijn b II, 'K za beginnen meh 't leste. Ze zen alk 4 twie goed gezond weirgekommen, Dej kamerooten stonten heer on 't lokooi ai ttu wachten... Ze wirten van heere niotosikkeM gepakt en deir twintjeg eiremen geloyk no® boeven gedreigen. De presedent heid heel geiellisiteird oever de goeien oytslag varl

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Den Olsjterschen Tieger | 1929 | | pagina 6