I Den Olsjterschen TIEGER I I Belangrek Bericht. HET BIER. JP v JOORGANK N° 2 0,50 FR. PER N1MEROE. Den 15 November 1929. 3? Bestier en opstel yk Deiremonsche Stieweg, 66, Telefon 953. verschandj alle m: njen iene kier i.-j Die hem wildj aboneiren kan 6 fr. zennen }jk op posteheck van Leon Boel, n° 232000. Annoncen werren onveerd. Aal d'ertiekels moeten ondertiekend J werren, 't bestier es ni responsoabel ver j| d'ingezonnen vortjes. o d Abonnementen werren per post ver- zonnen. De nimmeroes van dees joor kroijge ze grates ver niet. t'Was ehn kolosöole grooite verassink ver d'olsjteneers asse 't zondoags smeires van den Olsjterschen Tieger hooirde- gen spreiken. 't Was ehn g'hiel revoliesje onder 't volk, allemaan trachtegen van on nimmeroe IEN van den Olsjterschen Tie ger oon te geroaken. In alle heirbeirgen zoate ze meh klikskes ba ien, te lo'isteren nor ne gelikkige joois die eh gazetjen ken nen mêescheiren hoï en die't loïd op vêer- lêisdegen. Teres gelachen, mensjen lie!..gelachen! ge mocht in gin iênen kaiêe binne kommen ol 't was Hêe den Olsjterschen Tieger al geleizen eh Tracht on ientjen oon te geroaken... ge zedj ne kir hertelek moeten lachen A wêe, giachte leizeressen en leizers, om dagge reigelmooteg teis bloikeii zodj kroijgen, roihn ek heir oon van ehn abon nement te pakken. Wad es na nog zes ïrang ge drinkt zes tiegerkes mier en 't es gelooipen Na moe» ek heil' ooik nog zeggen dagger nooit 't slechste. ni ehn meigd oit roapen ooit de verrojekes da'k heil' vertel, ge meig nooit gien slechte gedachten hemmen dad en es ni schooin. 'k Zal verrom ienegte vortjes loote vol gen meh de vaste jhoep dagger veil plezier zodj van genieten. Ellebee. nog ienege adressen woor dagge kent heir gazet kooipen In de volgende etablissement kêe ooik de gazet kroijgen en a looten aboneiren. - Ge kentj door ooikne lekkeren Tieger drinken... moor of dagge 't alle kanten ehn Ellebee sigaar kentj kroijgen...? door twoijfelek oön, g'hetj toch altoijd mensjen die ni ehn weiten woor dad heer profoijt leid 0. De Smedt, Zonnestraat. Wed. Van Yperzele, Windmolenstraat. De Sutte, Gentsche steenweg. Verdoodt, Callebaut, Max De Vidts, Gentschestraat. D. T'Kint, an Schuylenberg, Vlaanderenstr. Graal van Egmont Groote Markt. Cl. De Smet-De Cock, Feestpaleis Vlaanderenstraat. Burgershuis Groote Markt. Delcord, Vaart. Henri Delens, Cumontstr. Em. Lenssens, Veldstraat. G. De Smedt, Vooruitgangstr. Van den Bulcke, Hovenierstraat. Alfons Triest, Varkensmarkt. Frans Meert, Borluutstraat. Honoré De Neve, Kleinen Bolleweg. G. De Buck, Klapstraat. Fosco, Moorselbaan. O. De Bruyn, Van Ket, De Wolf, G. Bonner, Langestraat, Spaens, Boelpap, Bocqué, Dreef. GROOITE PROIJSKAMP (vervolg) Neigeste vroag. Wie est'er de beste bozinne van aal de die, die hier in stoon Tiendje. Vv orom Ellefste. Wie es ter de schoensjte bozinne Twellefste. Worom Dertiendje-, Wie es ter de schaaste bozinne Viertiendje. Worom Voijftiendje. Hoe lank kêe on ehn Ellebee sigaar smooiren van ne ïrang, zon der looten oït te goon Zestiendje. Woveir valt de gazet den Olsjterschen Tieger in de smoak van iederien Dormei sloïte men den ieste proijskamp. Ter zen veil proijzen te winnen..schooin proijzen Kaskes lekkere sigaren van 25.. ver de mansmensjen..., pralinnekes, poeierdooiskes, noljekoekers, ridikuls, enz. ver de vraamensjen; ooik nog veil tiegerkes ver iederien. Allee zêe, zendj heil' ant- woerden in, nog 't enjen van deis mondj, on LEON BOEL 66, Deiremondsche stieweg, OLSJT. De Jurie zal motjen trekken in wa kafei dammen de proijzen zeilen oit dielen De boozen die nog gien Ellebee sigaaren verkooipen moeten heer hosten, want nóór nievejoor kenne ze van de goei kondiesjes nemier genieten Wad es ne gelikkege mensj Ne gelikkege mensj es ne mensj die, as sen gedoon heit meh weiken eh tiegerken op zeh gemaksken drinkt, eh goed Ellebee- ken smoeirt en zen broek on alles veegt... No wa wachte ver gelikkig te zen Mag het bier als voedsel worden aanzien, ofwel, is het- van alle voedende stoffen ontbloot? Deze vraag werd verschillend beant woord. In alle geval geven we hieronder de vertaling van een oordeel gegeven door het korps der geneesheeren en verschenen in het blad Bruxelles Médical Ingevolge zijne voedende, vertee- rende, versterkende, verfrisschende grond stoffen is er geen gezondere drank dan het bier, en welke beter past aan alle gestelte nissen. Het is voedend, door de bestanddeelen, zooals bloem, gom, suiker, minerale zuur stoffen welke het inhoudt. Hei is versterkend, dank aan hare bitter- gevende grondstoffen, haren geur, den al- CG'Ol en gisistoïfen welke de fabrikatie er inbrengt en de gisting er in vermeerdert. Het is verteerend, door de mengeling dezer verschillende grondstoffen die, zwe vende in een groote hoeveelheid water zich in buitengewoon voordeelige voorwaarden bevinden om, in de maag, de eene op de andere te werken en, zoodoende er, met de medewerking van het maagsap, nieuwe be standdeelen te vormen. Het is verf nsschenddank zij zijn inhoud in acide carbonique (koolzuur) welke in tegenstelling; met sommige vooroordeelen er een heel lichte drank van maakt. Het bier houd wel is waar eene zekere dosis alcool in, maar zoo weinig a 3 of 4 p.c. hoogstens, en zoodanig versmolten en gemengd dat deze kleine hoeveelheid, ver van te schaden, als zeer weldoenend mag worden aanzien, eene echte en gewaar deerde voedende waarde heeft. Nota der Redactie Dit alles kan waar zijn als het betrek heeft op waarlijk goed bier van goede stoffen gemaakt, zooals TIJGER, enz. geliefd stêeken es Sintje Merten, De Patrooin van ons op weg, zeh peerd es 't aad en kaan nimmer vliegen. Naa zitjen scherlings op den ingelschen zeppelein en ha hêe veil sigaren meegebracht zêe. As g'er moedj hemmen vroagd on de kleinstje-gramein wor dad Ellebee woendj, ha zat a wel zeggen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Den Olsjterschen Tieger | 1929 | | pagina 1