1 Den Olsjlcrschcn TIEGER 1 I I Belangrek bericht Geachte Lsïzeressen en Leizers, PRIJSKAMP. Van onze Leizers. ie JOORGANK N° 3 0,50 FR. PER NIMEROE. Den 15 December 1929. verschandj alle monjen iene kier Bestier en opstel Deiremonsche Stieweg, 66, Telefon 953. Die hem wildj aboneiren kan 6 Sr. zennen op postcheck van Leon Boel, n° 232000. Annoncen werren onveerd. Aal d'ertiekels moeten ondertiekend werren, 't bestier es ni responsoabel ver d'ingezonnen vortjes. o d'Abonnementen werren per post ver zonnen. De nimmeroes van dees joor kroijge ze grates ver niet. Ter bestoon in ons Olsjtersche tool, azooi veil woerden die ne mensj doageleks oitsprekt zonder te peizen dad es goed of slecht. Nu, wajer vinnen da g'hiel naterel en op hondert, zen d'er neigen en neigeteg die doen gelek asse wajer. Alia, hoe dikkes en hooirde ni zeggen den dienen en heit gien zittende gat... of, meh gat doe jier va zitten... of nog :'k zol iensj moete kakken... 'k zol iensj moete pissen..., en dad es nog noijg gemodereird want g'hooired dikkes kieren anders zeg gen, ne woor A wei... as die zelfste woerden op papier gedrikt staan zen der van die 99 per hondert toch nog 't foijfteg persooinen die da te grof vinnen... te veil peiper en zaat... Alla, toe, lodj ons na ne kier lojik zen meh ons oijge zich zeiven en lodj ons iensj leizen en schroijven gelik asse me spreiken Wa moeten ons ni beiter tooinen as dammen oijgentlek en zen - Den Olsjter- schen Tieger es en echte Olsjtersche gazet wor da g'hiel d'olsjtersche humoer vier- komt... en, wad es olsjtersche humoer...? van tien neige kieren boikmoer Die meh slechte gedachten bezieldj es den dienen kaan in alles slecht vinnen ne koij die op de grond leit... ehn proim die van den booim gevallen es... nen ballon die omhooig vliegt... As ge na toch ne kier niet ne mier ehn meigt zeggen... toensj goog' het nog al veir zêe Mor, alla, wa zeilen d'er ons in getrooisten... Dus, geachte Leizeressen en Leizers mag ek heir vroagen van men verdeidedink in heir hannen te pakken ieder kieren dat er iemand den Olsjterschen Tieger zol willen afkeiren Mersie op veirhand en veil plezier ba 't leizen van deizen nimmeroe. Ellebee. Ba den nieven boos op de mert hangt er nen apparel SICER. Ge kendj er ni oever nei 3of i deir van 't volk, allemaan komt dor loisteren nor dienen toeffen T. S. F. Good iest iensj zien wa dag er va peisd en vroagt ten de kondisjes on Valery ïSCHELFOUT, Meilendries 26 en Meile- \stroot, ji, Olsjt. De puntjes vervangen door letters de zóó gevormde woorden moeten dezelfde zijn, van boven naar onder en van links naar rechts gelezen VOORBEELD S PUT SUPER TEL R ie) vind men in Aalst een lekkere drank een wild dier iets met gaatjes in het einde van eene sigaar. 2") Is in de hel vervangt boter iets buitengewoon een lichaamsdeel zoo heeft er Adam twee. 3") zwarte drank een familielid beteekent niets nuttig in 't fransch stad in Algérië. Antwoorden in te zenden vóór 25 Decem ber 1929. Meer dan 500 fr. prijzen door de Brouwerij geschonken Wie doet er aan mêe. Onzen Nievejoorswensj. Oongezien dammen veir nievejoor nim mer en verschoijnen 'n kaan de redakse ni mankeiren van on aal de leizeressen en leizers ne gelikkege kerstdag en ne zoolege nievejoor te wensjen. On de jónge maskes ne goeien sjikken tip meh veil klaa. On de jongens eh iel moksken dat looter eh goe vraaken zal werren. On ons weirkmensjen wensje men g'hiel 't joor deir goe weirk... goei looinen, eh zwak leeveken, en goei gezondhed en veil veirspoed in de familje. Ver de roijke mensjen wensje men 'n goei gezondhed, en... dormei alles, aal 't ander kenne ze kooipen. Ver onze kommersanten, goei zoaken, goei opbringst en veil winsjten en, ver 't sloiten on grooit en klein wensje men 'n klein betjen mensjlievendhed .ver de dooid eireme kinjekes zu veil meigelek indachteg te weizen en 't helpen... Amen. De Redakse. De redakse kreig den volgenden brief Zeg iensj, F'oijnen Menhier Boel Wad es na oijgentlek a doel Meh g'hiel a plezierege gazet Vol meh lollekes en pret Heet a toch iens teiven reskeiren Van 't Olsjters volk t'ameseiren Letj mor goed op wa dagge doetj En ziet dag a zeiven ni ehn... Want... t' en es niet van vortjes te moaken Moorop toijd on iets nief geroaken Enfin tot hier toe sloi'r a nog al deir En 'k kaan der a kapaabel veir... Ik mandjegen a ien van deis doagen Ba aa iensj iet kommen te vroagen Mor 'k zal 't doen ba middel van teis blad, 'k Wooin in de schoensjte stroot van 't stad Mor... woorlek, t'es t'er alles mêe Want ge'n etj bogot gien iene kafêe Woor rla'g a gerief kentj kooipen In de Lange Zaastroot zó toch Tieger [moeten looipen Dagge da meh Menhier De Blieck most [flikken 'K teif wedden dat de voort zol likken En, dorboij ehn goei fakkel Ellebêe Da valt ons hier ooik nog ni mêe... Allei, Bowël, 'k schien oit va roijmen 'T trekt wel op ni veil... mor loot et mor [verschoijnen En tracht da sport iensj t'arranjeiren Da 'k meh ni te veil moen deplasseiren 'K haaf on nen Tieger en ehn Ellebee [sigaar Mor doveir veir looipen... dad es bazaar Jie Eirre. ONS ANTWOERD. Mersie, Jie Eirre, ver a kompliment, mor as ge ni geeren boite godj ver eh gelooze- ken te drinken en eh sigarken te smoeiren. wa kennen dad arrangieren zêe komman- deird ehn half tonne Tieger en dooized sigaaren... ten hêe alles ba d'hand. Ellebee. As ge nog nooit in gienen otomobil gezeiten hedj kêe d'er ni van mêe klappen. As ge ten ne kier in ienen gezeiten hedj van n'import wa meirk en ge zedj a toensj iensj in ne CHEVROLET ten zedde zudooneg bekooirt en begiesterd dag om den dooivel gienen anderen 'n zodj willen. Auto Palace, Veldstroot, 6, Olsjt, ba EDGARD SCHOUPPE.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Den Olsjterschen Tieger | 1929 | | pagina 1