Den Olsjtcrschcn TIEGER meitink! In de Kabaskesschoel. T^flflpiEST. 3e JOORGANK N° 5 0,50 FR. PER NIMEROE. Den 15 Mei 1931. verschandj alle monjen iene kier I' Bestier en opstel Deiremonsche Stieweg, 68, j TeleSon 953. Die hem wildj aboneiren kan 6,50 ir. zennen op postcheck van Leon Boel, I n° 232000 Annoncen werren onveerd. Aal d'ertiekels moeten ondertiekend werren, 't bestier es ni responsoabel ver d'ingezonnen vortjes. 0VI d'Abonnementen werren per post ver- zonnen. De veirege nimmeroes keê altoyd kroygen. T'es in Olsjt ni zée, 't es in eh klein derpken gebeird. De madam van den drekteir van die schoei es nog al 'n peerebiest en, omda ze ni kontent 'n was meh de prei van den drek teir dei z'er zoij nog de ionkses boij van portierster. Oever ienegte doagen stont er eh klein masken t'halve van de koer, ze zedj heer op heer hiksken, lodj eh reidelek grooit paksken vallen en lupt voersj zonder nor heer visietkortjen om te zien. Dad 'n stont on de portierster (madam de direktris), ni noijg oon, ze dei de schoel- mistes roepen en zoij heer van da paksken voil weg te doen. «Wadde »riep de schoelmistes, ikke da weg koissen g'n hedj meh zeikkes nog ni goe bezien... ik ben hier ver de kinjeren 't onderwijzen... goij zed hier portierster, ver de schoei proeper 't aaven... 't es dus aa weirk van da strontjen op te roapen Wa zegde riep de portierster rooid va koleire wa zegde, onbeschoft stik ge vergetj teige wie dagge beizeg zet... ik ben de madam van menier den drekteir en 'k en zal ni toelooten dat er. Tut, tut, tut... madame van menhier den drekteir op oi neiven... ge zeh ge hier portierster en ge wer ge betoldj... Wie zwoijgen Ik zeg dag' er veir betoldj werd... en vetten nog... en, as da deir moij moet opgeropt werren... kaant er op 't lest ooir- diel nog liggen Doorop ginken de twie mokken voersj en da paksken bleii ienege doagen op de koer liggen tot grooit plezier van de lierlingen en tot grooite noijd van schoelmistes en portierster. Oon alles moet 'n enje kommen.en de zoak wirt veir den Berremiester gebrocht en de twie mokken mosten veiren hem ver- schoijnen. Gien ien van de twie wa heer vont jen aïgeiven. Den burgervader, die moe slimmer zen as d'ander en, ziende dat er gien kwestje meigelek was ver heer doen oeverien te kommen pakten eh miesterlek besloit ha dei de veldjwachter kommen, en ons cham- perterken nog iierder as dat 'n zol nen dieï oong'haven hemmen, pakt eh stik gazet oit zenne zak, ramaseird de stre, droiden er hem iensj goed in en stapt er mee op. Zoll'nhem in in den bak gedaaven hemmen? 1 Echt gebeird. Julleken es 6 jool' en ha heid vernoemen da zen aadste zister goot traan. traan... traan... wa zo da toch meige zen Ha hoit al iensj on zeh maaken g vroagd mor z'n hoi hem gien antwoerd gegoeven. Basta... ha most' het toch weiten en trok verom ba maaken. 't Benksken was just slecht gevloegen want zeh meiken was g'hil slecht geleumd z'hoi heere schooine rok gescheerd on ne noagel die in heere voilbak zat. Julleken komd af op zen zokken. Dag, mamaken..., mamake zoet., traan... wad es dad eh 'K en weit het ni Maaken... ons Irma go traan... wad es da eh Wie meh gerest looten... snotteneis, Maaken, 'k zo da toch geere weiten, traan wa dat dad es Ge moetj da ni weiten... en wie a hosten dagge weg zet oi ge kroijgt taroef Niek na zi 'k moen iest weiten wat dad es... maaken... traan wad... Aa, snotteneis... ah haa... ge moetj iest weiten wat da traan es en, mamaken springd op rneh'n fransge koleere... pakt ze Julleken onder heeren slinken eirem... doet hem baskuleiren en droid hem dor ienegte Slinken op zen blooid achterweirk da g'biel zennen doel rooid zag... Ah haa, ge moetj ge weiten wat da traan es... zi, dad es traan... pardaf 1 zi dad es traan... wetj het na wa traan es... en schoft a naa zee Julleken liep al taieten de koer op... a wist het na. Den blijden dag die was gekoemen... 1 't haawelek hoi plosj... en, noor den dinei pakt Irmaaken... (de broid) heer broerken op heere schouit en streeldjen hem, en kisten hem van kontentement. Ge zed zu kontent, Irmaaken, ge wetj zeikes ni goed wat da dad es... traan Irmaaken most lachen en knikten iensj meh heer kopken. A wei, 'k en zat a ni zeggen, na... mor 't zal a kontje gedenken. lste° April Op de Mert in ne kafei. Kalant Benoi, zooi veil schoim, holj meh iensj ehn scheer ver dennen kaasen- 'band af te snoijn Benoi tert nor de keiken en kom verom meh ehn grooite scheer As 't a blieft, menhier. Kalant Nem, Benoi, hier es mennen Tieger.snadj er de kaasenband af 1 gip van Benoi Twie felle poletiekers van 't stad mosten nor den boiten goon ehn meitink geiven. 'K en goon gien noamen noemen, lodj ons zeggen Pier en Polle, en 't derpken flesseghem. Ze stapten alle twie voL korrasje voersj, In den ingank van 't derp was 't er ooik 'n meitink van de teige partie. Ons twie knols stonten boiten on de venster te loisteren en, 't gein das 'z hooirden 'n stont heer ni oon. Pie werd kood. 'k zal heer nikker goon heer moil toeploosteren zoij'n. A jommer gen doetj zeiker... 't er zen der wel 't foijfteg binnen...bleif ge agaa hier. of ge zodj kennen van 'n koi roijs kommen. koi roijs... koi roijs... zi, bleifd hier stoon en teldj ze mor hert op aal degein die ge deir deis venster zie vliegen Pier trok binnen en Polle zedj'n hem on de venster. Polle hoird dor binnen eh lawoijt van d'helsjge dooivels, ha ziet de venster oepen trekken en ne mensj norboite vliegen. Ien zei Polle loid op. Aal me ne kier hooirt'n ehn beivende stemme die 'n herkost ver de die va Pier Stop Polle, telj nimmer voersj, 'k ben te kikke Juste woord. De onderpastoor vroeg eens aan Jefken in de leering Jefken, waarmede moet men doopen Ik weet het niet mijnheer. Hoe ge weet het niet Waarmede wascht uw moeder u 's mor gens Met den schoteldoek, mijnheer.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Den Olsjterschen Tieger | 1932 | | pagina 1