El Echo's Kleingoed v__ r~ A m V V k V DE FRANSCHE BEGROOTING IN HET LICHT DER POLITIEKE MOGELIJKHEDEN Daudet, Pujo en het afluisteren van telefoongesprekken Belangrijk Bericht Opstootjes in de fakulteit te Lyon BYRD TE PARIJS DE INTREDE VAN Z. Em. KARDINAAL VAN ROEY IN ZIJN AARTSBISSCHOPPELIJKE STAD Prof. Fratenrs en log. Rombaot Systematische Stamvormiog Met 30 foto's en 56 tabellen Prijs fr. 12 It. V. STANDAARD-BOEKHANDEL BRUSSEL-LF.UVEN.Afmt ERPEN De ABONNEMENTEN IINNENLAND: I Jaar 72.70; 6 maand 38.70; 3 maand 20.35 Abonnementen te remen op alle postkantoren. Buitenland >i Prijs voor Binnenland «■••Sort nit M onkMtes pu:i.«HoUMl km W wmm urn hit IMmt Miittoi Standaard C i,.Mj)pELI t nul" IM'^EER Tiende Jaar DAGBLAD VOOR STAATKUNDIGE, MAATSC i„.,/PELIJKE EN ECONOMISCHE BELANGEN OPSTEL EN 127, Emiel Jacqmainlaan, 127 Brussel TcL Opstal 122J0 tehjar 22UI iutoaL 222J2 Itlep: SliMJBUH ONZE POSTOHECK3 Standaard-Dagblad 16238 Standaard-Doekhandel16269 Ons Volk Ontwaakt16479 Aankondigingen (Mirax) 17102 MAANDAG JULI 1927 BRIEF UIT FRANKRIJK (Van oiizen correspondent) Parijs, 30 Juni 1927. In den tijd toen men in Frankrijk even gemakkelijk van kabinet wisselde als van een bepaald kleedingstuk, zou de poets door de Royalisten gespeeld vermoedelijk, een crisis in bet leven hebben geroepen. Op dit oogenblik verlangt niemand het ka binet van nationale eenheid hoe weinig sa men hangend en ondeugdelijk ook in veler oogen, naar huis te sturen, deels omdat de financieele omstandigheden een aanblijven geweneeht maken, deels en wel voorname lijk omdat men aan den vooravoud staat der huiswei herziening die de meerderheid in 't parlement tot een goed einde wenscht te zien gevoerd. Zoo moesten noodwendig de interpella ties over de tragi-komisehe ontvoering uit de gevangenis La Santé zonder gevolg blijven. De kamer heeft onbedaarlijk gela chen, gelijk geheel het land eenize dager, te voren en daarmede was de zaak van de baan. Voorloopig althans en parlementair gesproken. Want de zaak zelf is verre van afgedaan Leon Daudet loopt nog op onwettelijk vrije voeten, evenals de directeur van de A. F. Delest en de communist Senard. De strafrechterlijke onderzoekingen volgen hun gang De hoofdredacteur van de Action Frangaise s. Maurice Pu jo is in arrest genomen en het lachwekkende muis je zal toonen nog een staartje t2 hebben. Was het alleen ait; dat de Regeeriug er door in een belacneb'jke postuur is ge bracht, en aan het licht, is getreden dat er veel hapert aan de administratie in do openbare dienster. Het geen altijd hoogst ernstig is, maar zeker in een lijd ölat van hooger hand orde dient gesteld tege&over de groeiende maat schappelijke wanorde en waar het een Re geering geldt die" het gezagsbeginsel her haaldelijk heeft verklaard in ieder opzicht te willen handhaven. "Dat gezag nu heeft ten zeerste ingeboet door de kwestie Dau det na reeds on tal van andere punten te zijn geschokt. Wij denken aan het douane tarief. het lucifermonopolie, de arrestatie van den communis^ Doriot, het ministe; rieel schrijven betreffende Cachin en tutti quanti. Indien dan ook liet Kabinet. Poincare nog_ overeind staat, /wij herhalen het, dan is dat voornamelijk U daqkcr aaq.de W*'*- .vetregelinp. De «ie.rfit:ten hierover zullen niet zonder kleersclleurèh afloopen. Har de nooten gullen er gekraakt worden. Heh- ben de-partijen dcïi linkerzijde besloten een strenge tucht t«\ handhaven en zich met de beslissingen der voorbereidende commissie te vereenigen, ter rechterzijde is men sterk geladen. Het kan dan ook niet ontkend dat op het ontwerp he:-l wat valt aan te merken, zelfs als men van meening is dat de huidige toestand allerminst uit stekend is te noemen. Wat te zeggen van 'n ontwerp dat 't aantal zetels van 5S7 tot 611 wil uitbreiden, waar de Regeering indertijd, toen de parlementaire ver goeding op 15,000 fr. werd gebracht, uit drukkelijk als voorwaarde daaraan heeft verbonden, het aantal afgevaardigden te zullen verminderen. Om niet te spreken van andore maatregelen, de verdeeling der arrondissementen, die meer rekening hou den met de volksvertegenwoordigers dan met de landsbelangen die zij hebben te dienen. Schorten wij intussenen onze be schouwingen op tot- dat de kamer zich zal hebben uitgesproken. Eii werpen wij een blik op de begrooting 1923, waartoe de toelichting door den Minister van Finan cien alle aanleiding geeft. Vooreerst blijkt dan dat de toestand der Rijksfinanciën er heel wat gunstiger voorstaat dan een jaar geleden, hoewel een definitieve stabilisa tie nog niet is verkregen. De consolidatie van de vlottende schuld is op deti goeden weg. maar eischfc zware offers. De Fran- sche munt zelf hangt nog in het onzekere. En uit niets blijkt dat een wettige stabili satie in 't zicht is. Wel is duidelijk dat de regeering volgens een vaste lijn voort blijft arbeiden aaii het tot nu toe met groot grooving tot uiting komen, toonen den weg, succes begonnen financieel herstel, de alge- meene beginselen die in dit ontwerp-be- die de Regeering in dit opzicht wenscht op te zaan. Een gunstig teeken is onge twijfeld dat de dienst 1928 Volgens de ra ming met een batig saldo zal sluiten; ter wijl de begrooting 1927 eveneens gunstige resultaten vertoont. Wel is dat batig saldo meer schijn dan wezen. Want het is bestemd te voorzien in verhooging van salarissen en de beta ling der kosten aan de uitgegeven coiisoh- datie-leening verbonden, waarvan het be drag nog niet kan worden vastgesteld. Maar zelfs als men hiermede rekening houdt dan nog zullen de ontvangsten ver moedelijk de uitgaven met 200 millioen overtreffen. Dit verschijnsel is te opmerkelijker, waar in hot algemeen de uitgaven de drukking hebben toe te nemen en de ont vangsten daarentegen minder saam te vloeien do uitgaven voor 1928 zijn geste gen met 1.986 millioen Een van de belangrijkste punten uit de 'oegrooting is onz?twijfe!d dat met de ver hooging der salarissen voldoening zal worden geschonken. In het verleden meen de men zich daaraan, hoe noodzakelijk ook, te kunnen ontrekken door de verze kering dat 'het leven ondcrtusschcn in priis zou dalen. Het stond vast dat d? bezoldi ging en de pensioenen onvoldoende waren, maar in de hoop op betere tijden liet men Gods water over Gods akker loopen. Thans wordt erkend dat een prijsdaling niet te verwachten is, zoodat ingegrepen moet worden. Al levert de begrooting 1928 in menig opzicht een gunstiger aanblik op, zij kan niet worden beschouwd als onwankelbaar vast, zoolang de wettelijke stabilisatie van de Fransche munt uitblijft. En deze is volgens de woorden van den Minister van Financiën niet te voorzien, waar naar zijn meening stabilisatie onte genzeggelijk moeilijkheden voor sommige vakken van industrie met zich zou bren gen. Het hangt er echter slechts van af op welken koers men tot stabilisatie zou overgaan. Van de grootste beteekenis ech ter zai zijn aan wie de uitvoering van deze begrooting zal worden toevertrouwd.Blij ft :t kabinet van Nationale eenheid aan het, roer dan zal do uitkomst wellicht-met den opzet correspondeeren. Indien evenwel de politieke partijen hun spel gaan drijven, de verkiezingen van 1923 niet alleen den tegenwoordige» Minister van Financiën, die de ziel is der financieele herstelbewe ging op zijde zetten maar ook opnieuw gen. dan is er weinig houvast in deze be grooting te voorzien. De financieele toekomst van Frankrijk hangt hoofdzakelijk af van de politieke consultatie. Het land zelf mist niet de rijke ■bronnen om de moeilijkheden te boven te Ik omen. Het is slechts de vraag of de Regeering mannen zal hebben aan wien het land en ook het Buitenland onwankelbaar vertrou wen zullen schenken. Op dit punt is men niet zonder ongerustheid met het vooruit zicht op de aanstaande verkiezingen, die hierop alleen een afdoend antwoord kun nen geven. De aanhangige kicswetherzie- ning geeft aan dit vraagstuk haar volle ,beteck?nis en mede aan de wezenlijke waarde van de ontwerpbegrooting. Abonnenten bij wie, door de post, geen kwijting werd aangeboden verwittigen ons ten spoedigste, wij zorgen dan dat de verzending niet wordt onderbroken. Abonnementsbedrag kan gestort worden op onze postcheckrekening, Nr16268 (De Standaard dagblad) of op het plaatselijk postkantoor. Parijs, 2 Juli.' i 77ty'J ftereoiyAtliifc -Aïuteraceic, dal l\r aansluii.ïng met de gegevens van dan onder zoeksrechter ingesteld werd blijkt ten volte dat er niet van uit het Ministerie van Bin nen andsche Zaken getelefoneerd geworden is. Het staat anderzijds vast, dat een tech nische bediende van de P. T- T. deze tele- foongrap zou moeten in de hand gewerkt hebben. Au is Mevr. Montard toevallig een telefoniste van beroep, die twee jaar gele de wegens zekere onregelmatigheden uit ha ren dienst ontslagen werd. Immers, ze werd destijds verdacht van verscheidene politie ke gesprekken o m. van den heer Mahy te hebaen afgeluisterd. Daarna kreeg ze eene plaats aan de telefooncentrale van de Ac tion Fran5ai.se waarvan haar man partij ganger is. Dit postje vervulde ze echter maar enkele uren per dag als gedienstig heid. want ze werd er niet voor betaald. Zij hoeft ook nog verklaard, dat ze den dag van het incident, hetzij 25 Juni, niet op de bureeien der Action Fran5a1.se geweest is. Dit puntje dient nader onderzocht. Van den anderen kant heeft meester Mario de Roux den onderzoeksrechter volgenden brief doen toekomen Dc- verdediging "houdt er aan onmiddellijk bij u te prötes- teeren tegen het feit, dat er z,:ch in net on derzoeksdossier nota's bevinden betreffende telefonische gesprekken, die men zoogezegd door middel van een luisterpost zou hebben onderschept. Bij aijn weten is het de eerste maal, dat men op die wijze te werk gaat en dat het gerecht verzocht wordt daar een staat van op te maken. De verdediging be houdt zich alle rechten voor alsof het debat loopen zou over brieven, die wederrechte lijk onderschept werden. Aanvaard....... B -treffende die luisterposten worden verder nog volgende inlichtingen vertrekt Sinds 17 Ju ai rapporteerde eene bedien de bij de P. T. T. aan haren dienstmeester, dat de Boek- en Pufciiciteitshandel van da Action Franeaise ia de rue de Rome, d: or allerlei middeltjes, de gesprekken van derden trachtte af te luist enen. Op 20 Juni gaf de diens to verste aan gemelde telefonis te bevel een luistcrtafel ra te richten, die cp de centrale van den Boekhandel, een bij gebouw van de Action Frangaise gekop peld werd. De kontrool die men aldus uit oefende werd echter iedere» dag om 1.30 u., hij de aflossing van het personeel onderbro ken Zoo komt het, dat de lu-istertafel der P. T. T. niet werkte op Zaterdag 25 Ju-ni, op 't uur, dat het bedrog gepleegd werd. Parijs, 3 Juli. (Hr.vas). De Action Fran5aise co. ft lieden morgm een artikel van Leon Daudet en meldt ons, dat dit artkel haar gewerd door eene postduif. Lyon, 2 Juli. (Havas). Ter oorzake der vertraagde bekendmaking der uitslagen van de toela ting tot het Baccalaureaat deden zich om ls uur heftige incidenten voor. De heer Ehrard. deken der Faculteit, die de studen ten niet bedwingen kon riep de hulp der rioLtie in. Er ontstonden opstootjes- De po- itie joeg de betoogers buiten de Fakulteit cn achtervolgde zo tot op de kaaien der Rhone. Intussenen 'had do jury, hare beraad slaging beëindigd en wilde ze tct de procla matie overgaan. Up dit oogenblik kwam de volksmassa de universiteit binnengestormd. De proklamat:e kon niet doorgaan en de politie meest de plaats weer komen ontrui men. Er vielen heftige incidenten vcor, ge durende welke verscheidene personen aan gehouden werden. DE G800TE VLliCBTEN Parijs, 2 Juli. (Havas). Bij zijne aankomst heeft Byrd, in gc-zelschap van Acosta zich naar 't Amerikaansch gasthuis in de rue Reuiily begeven. Beide vliegers lieten zich met de X-stralen onderzoeken. Byrd had kneuzingen aan de zijde opge- lcopen en Acosta had bij 't landen zijn arm verzeord. Volgens het radiografisch onder zoek zijn de kwetsuren onbeduidend, alhoe wel Acosta zjn rechterarm toch in eeti ver band draagt. Vervolgens gingen de vliegers kleeren koopen in een modemagazijn, waarna ter hunner eere een outbijt ingericht werd in den <c Intergeallieerden Kring Om 3 uur fingen ze naar den Elysée. Bij hun torug- eer in het hotel hebben de vliegers de pers- afgevaardigden, die ze verzocht hadden, oen intevievv toegestaan. Byrd verklaarde imp, dat hij, eens in Amerika terug, een raid gaat voorliereidon boven den Zuidpool met Kieuw-Zeeland als vertrekpunt en met vijfmotorisch vliegtuig. Hij voegde erbij, dat hij zinnens was de- eer van de eerste non-stop vlucht Frankriik- Amerika aan een Fransch vliegtuig te la ten. DRIE MIJL NOORDELIJKER... Londen, 2 Juli. (Reuter). Uit New-York aan Reuter De kapitein van een Engelsche paketboot verklaart, dat Byrd gedurende zijne hecle ie s geen slecht weer zou gehad hebben, indien h:j bij zijne transatlantin-sche vlucht een koois van drie mijlen meer Noordelijk gevolgd had. Bewuste hoot heeft op ce reis van Europa naar New York geen enkele dag slecht wee» gehad. HET JAARLIJKSCHE ENCELSCH VLIECFEEST TE HENDAM (LONDEN) Londen, 2 Juli. Het groote jaarlijksche feest der Engelsche luchtvaart heeft hedennamiddag op het vlieg veld van Hendon, eene voorstad ter N.-W. van Londen, plaats gehad. Dc Engelsche soevereinen cn den Koning van Spanje waren erbij aanwezig. HET OORDEEL VAN EEN DUITSCH VLIECTUIC BOUWER Berlijn, 3 Juli. (Havas). Iu de revue Noord cn Zuid 'i verklaart een Duitsch vliegtuig bouwer, dat de transatlantische toe.i' die tot nu toe werden volbracht, sport zijn geweest en geen bewijs ie%*Q ren, dat de bestaande vliegtuigen BULLETIJN VAN HET K. M. I. Éi 3 Juli. Een anricyclonische kam st zich naar bet Oosten van ons land. dt opgevolgd door Atlantische depressies, morgen neemt men d:e waar ten W. cn an Ierland. Ze zullen weldra onze ge- n daten bereiken. Zondag waaide er een zwakke gematigde Westerwind, de ncmel was be wolkt en nevelig, het motregende en de tempo- natuur schommelde tussschen 11® eu 153. Vooruitzichten -Wind van V.. to: Z.-W. we ntelende in sterkte. Hemel bewolkt. Regen op kornst. Gematigde temperatuur (lö» tot 20"). Heden morgen las u.jn 13° te Parijs, Kopen- .•apen, Oslo, Item en Utrecht, 14° Londen 3 mm. 9 Ouest-sur- d/lnod West-Zuid-West 2 m. 0 u. 10°23' West. Wissel, 16° te Stockh< Barometer Maximum temper Minimum temper: Wichtigheid JSfederslag Windrichting .WindriciKing We: Windsnelheid Zonnesciiijn Magnetische afwijking Hoogwater Oostende. 1.99 en 15.27 Antwerpen 6.41 en 18.58 uur. TABORA Zond.'t;morgen werd op dc Groote Markt te Brussel ie jaarlijksohe groet aan de vlag van Tabora gebracht. Militairen hielden de v.. en schoolkinderen voerden een cantate uit. DE MEENINC VAN MINISTER HOUTART OVER DE BEI.CA Het Fransclie blad Paris-Soit publiceert een interview met H. Houtart. Minister van Finan ciën. Op de vraag van den journalist, wat men wel denken moest over de vervanging van den tegenwoordige» frank door de Bel ga antwoordd-. H. Houtart: Spreken we niet over Belgas, hc is geen betaalmunt voor het buitenland. Er is geen sprake van, van de b?lga de munteenheid te maken. Ik meen dat de kleine munt factor is van goedkoop leven. Dc belga 2 duur leven brengen. Ik behoud den frank, want België moet het land blijven van het goèdkoopc lev- •ALGEMEENE PROPAGANDAVERGA- DERING VAN DE KATH. JEUGD- AKTIE. Zooals elk jaar richt- de Bond voor Ka tholieke. Vrouwen en zijn JeugJafdeeliug een jjroote algenteone propagandavergade- ring in, voor zijn leden en andere belang stellende dames.De Bond wil meer en meer een krachtig en aktief organisme worden, dat alle vrouwen en meisfes vereenigt in denzelfden geest van trouw aan de katho- li ke beginselen en ijver voor het goede. - -L.'.rotn worden al degenen, die iets vos. oor Katholieke Jeugdaktie. 't zij li.orzusters, sociale werkers en werk aan ;t ldaat- juaLct U. Het moet vo'.r I zijn van 10 motoren, elk van 1000 1 Onbelast zou het 115,000 kg. wegen 20,000 kg. nuttige vracht kunnen 135 passagiers en 6,000 kg. reisgoed zou het kunnen dragen alsmede eene beman ning van 35 koppen. Het zou een maxi mum snelheid van 300 km. per uur ont plooien. Voor een regelmatigen dienst komen twee lijnen in aanmerking Eer lij n-New-York met pleisterplaats te Ply mouth en Berlijn-Pernambuco-Montevi- deo-Buenos Ayres met pleisterplaats te Zurich, Marseille en de Kanarische eilan den. Steller van het artikel beweert, dat de technische voorwaarden 0111 een regelma tigen transatlantischen dienst, vervuld zijn. De verwezenlijking is alleen nog eene geldkwestie. reBehnatiaen pasumaevwlieokt- •AÜT!'* buUmoecbwa, ©xufprwjreri-sson, jonge nen verzekeren. De Vonstrukteu^ zeg" i «r.jts. verzocht de vergadering bij te wo- der, d::t hij .een tr.uisatlanlisih appa-" die zal plaats hebben op Dinsdag 12 Het moet vqor-»®r*« f half vijf »n oint-Jan Berchmans tk van 1000 1 .ei .M'cïr, 36, Ahtwerpen. IV PiOgramana aghi. 4 1/2 uur: Welkomgroet door E. HJ Croegaen, Bestuurder van den Bond en van de Jeugdafdecüng. De Jengdafdeeling": Hoe ze inrichten Mej. Maria Verstraeten, sekretaresse van den Bond. Uw roeping door E. H. Van Hoeck. 5 1/2 uur: «Wat doen de kloosterorden Beroemde artistieke film (D.R.A.C. Abdij van Lérins, de Trappe, Solesmes. enz. De Missies in Marokko. Het Hosptium van Beaume, van St. Bernard, de Gran de Chartreuse j, de Mont Sint-Michel, enz Ingezien het groot belang van een katho liek vcreenigingeleven voor de jeugd, nu de tegenwoordige umstandighrden het godsdienstig en zedelijk leven van het- jon ga meisje zoo dikwijls in gevaar brengen, durft de Bond op een talrijke opkomst re kenen, eerst en vooral vanwege de meisjes zelf, dan ook van al degenen, die zich intc- resseeren aan Katholieke Aktie. NATIONAAL LIJFRENTEFONDS VOOR MIJNWERKERS He; v. rslag over de verrichtingen van he: iationa.il Lijfrentcfonds voor mijnwerkers in litt dicnstjaai iy;6 i> verschenen. Da.-- - l.'iikt dat het getal ondernemingen gedurende het deinstjaar 19:6 bij de Voor- inrgska-sen aangesloten met hc: oog op de tp-epassiiig der verzekeringswet dd. 30 Dc- dc:über 1924, 215 bedraagt waaronder 1:0 itiinonc'i rncmingen en 95 daarmee gelijk ge- W'ids ondernemingen. SDc j gezamenlijke ontvangsten bedragen $7»! >6,7.11.83. Daarentegen bedragen de ttcnyoor 't dienstjaar 1926 fr. 82,655,147.10. Bovendien hoeft het Nationaal Fonds voor Staa;-rekening een som uitgekeerd van fr. tv.424.-->545 aan geperisionncerde werklie den ca weduwen. Het heef: eeneens aan g* si-ifipcerde werklieden renten uitbetaald Aigemeene Spaar- en Lijfrentekas tep| |lrr van fr. 630,406.86. Ic: bdtt'g slot der ontvangsten op de uitga- t in de reserve gestort, wat het bezit Nationaal Fond- op 31 December brengt op 96,353,829.87 fr E EIKELAAR V :i dc persen der privaatdtukkerij der fit m® D« Coene te Kortiijk kwam zoo pas <i< '.ww 1- aflevering van het eigen ujdsohrift cv 0 Eikclaar Ze is met de Grotius van De Rod op kalkpapicr uitgevoerd en .rijk geil ust -erd. De inhoud is volkomen gewijd aar een srhrijving van de veelzijdige bedrijvig heid der kunstwerkstede, een der meest geÖt-.de van heel hel Vlaamsche land. EEK MOTIE DER VEREENICINC VAN TELECRAAF EN TELEFOON Va-i wege de Verecniging van Telegraaf Telefoon ontvangen we volgende motie He: Natier*-al Kcmitei: van de Aigemeene Vcre«i..g ng ven Telegraaf en Telefcon. v |n zijn lokaal. 23. St-Goo.-ik«p!ein. «eli dat dé handelwijze door de Rcgcering gevolgd erin Ut staat de rechtstieeksche belaslin.cn te ver mindk-cn te»wijl de inkomsten van de Staatsbe- dicndsK,onvoldoende blijven en onderworpen rijn aai. eene overdrevene afhouding, teekent pro test aai tegen de gouvcmementeele traagheid in he' vet) elpen in hun nood. vraagt dat er cnmid- deliirsncccv doo: een vcorl.xrpigen maatregel !eni{:in4 gebracht worde aan den nood van de be dien W de».officieele beheeren en gaat tot de HISTORISCHE OVERTOCHTEN OVER □EN OCEAAN Wie de eersten waren, die per schip den Oceaan overstaken, is nog steeds niet uitge maakt, doch er zijn aanwijzigingen, dat reeds in het begin onzer jaartelling schepen uit Noord-Europa bezoeken aan dc Amerïkaan- sche kust hebben gebracht. Voor de moderne geschiedenis echter beginnen de beroemde reizen over den Oceaan met de ontdekking van Amerika door Columbus, die in 1492 in 69 dagen tijds van Palos in Spanje naar San Salvador zeilde. De Pelgrimvaders hadden in 1620 voor hun reis van Plymouth naar kaap Cod nog 66 dagen noodig, doch de Dread nought, een Amcrikaansche klipper, een van de beroemde snelle zeilers, maakte in 185$ een recordrcis in Oostelijke richting, van New York naar kaap Clear in Ierland in 12 dagen. Dit was heel wat korter dan de t i id van de Savannah, die het eerste stoomschip zou zijn geweest, dat de reis maakte en v.m Savannah naar Liverpool in 1819 nog 27 da* gen noodig had. Hierbij dient ook de reis van de Cura5ao gememoreerd te worden, het eer ste stoomschip, dat de reis over den Oceaan heen en terug meerendeels stoomende heeft afgelegd. Het schip vertrok den 2Ön April 1827 van Hellevoctsluis, kwajp 24 Mei te Paramaribo aan. vanwaar het 2 Juni de reis naar Cura5ao voortzette, dat het 8 Juni be- reikte. Op de thuisreis vertrok het 6 Juli van Cura5ro en kwam den 4en Augustus te Hel levoctsluis aan. De Great Eastern, het be roemde groote raderschip deed het in i3"o van Southampton naar New York in 11 da gen. Eerst in onzen tijd is de overtocht per stoomschip tot minder dan een week terugge bracht. De Mauretania heeft het in Septem ber 1924 van New York naar Cherbourg ge daan in 5 dagen. 1 uur en 49 minuten. Het jaar 1919 is het groote jaar geweest van d bedwinging van den Occaar. door dc lucht. Het Amcrikaansche watervliegtuig NC 4 vloog van Trepassv via de Azoren naar Lissabon, kapitein Alcock en luitenant Brc-.vn vlogen van St John's naar Clifden in Ierland f tQ6o mijl in 16 uur 12 minuten) en cc R 34, een Engelsch luchtschip van het stijve type maakte de reis Engeland of liever Schotland (East Fortune Amerika (Mineola) I3130 mijl) in 108 uur 12 minuten en keerde van Mineola terug naar Pulham in Engeland (3200 mijl) in 74 uur en 56 minuten. Tot 1922 moest men wachten voorde Oceaan weer per vliegtuig werd overgetrokken, dit maal van Portugal naar Brazilië, rge.-. was weer een groot jaar door de reis om de we reld van de Amcrikaansche legervliegtuigen, •lie daarbij ook den Oceaan overstaken en door den overtocht van den Zepcltn Z.R. 3, de latere Los Angeles, van Frie lrichshiifen naar Lakehurst, in 81 uur en 71 min. J92O was het jaar van dc Poolvluchten, maar ook van een vlucht Spanje-Argentiaië, en dan zijn. wc bij dit jaar aangekomen met den ongeluk-' kigen tocht van Nungesser en Coli. de Pinc- do's rondvlucht naar Amerika en de groet». Oceaan vluchten New York-Europa in één ru'x van Lindbergh, Chambcrlin en nu weer Byrd. de Alba. DE YOECOSLAVISCHE DRODMAN IN VRIJHEID PLECHTlfiUEI» TE JIECHELEN (Fan onzen correspondent.) Meehelen 3 Juli 1927. Van den regen der laatste dagen die heeJ het feestplan had gedreigd in do war te sturen, was Zondag morgen geen spoor meer te vinden en samen niet hej goede wèer was ook de geestdrift weergekeerd die straks herhaaldelijk zou tot uiting kooien. OP DE RADHENOPLAATS De ruime Raghenoplaats is netjes ver sierd en aan den ingang der H.mswijck- straat rijst een groote zegepoort waarbo ven het wapenschild van Z. E. Kardinaal Van Roey omringd van wapperende Vlaam sche en andere vlaggen. De Kardinaal-Aartsbisschop wordt hier opgewacht door geestelijke, burgerlijke en militaire overheden wijl af «n toe het ka non buldert dat einde verre de plechtige inhuld.2 ng van den Prins der Kerk moet, aankondigen. Wij bemerkten hier H.H. D.D. Hgw. Mgr Rutt<-n, bosschop van Luik en vim Eupeu en Maimedy Heylen van NamenRasneur van Doornik; Coppieters van Gent, verge zrld van hunne priv.iat sekretarissen Kan. Tarcisine, cn/.. en De Boeck, Apostolisch vikauis van Nieuw Antwerpen (Congo), als mede Mgr Kerkbofs, lVgraive en De Wach ter, hulpbisschoppen. Verder de Huisprei ten van Z. H. d»n Paus Mgr Van Cau- wenberg. Tessens en .Tanssens. vikari-scn- geoeraal van 't. Aartsbisdom, Mgr Lade ize, rector der Leuvenche Uoogeschöol; Mgr Evrard deken van Brussel; Mgr Zech, Da ken van Antwerpen Mgr Delnloige, h aan de Leuvenache Hoogescm-o! Mgr de Trannoy ,almoezenier van 't Hof en Mgr Luytgaèrens. leider van den Belgischen Boe renbond heer Crepin, ridder van de Unie van het Heilig Grafhet kapittel en d< Eerekanunniken de leeraars der Leuven se he Hooceschool in toga onder leiding van Mgr Bevis, vice-rector. alsmede de gemij terde abten Mgr Crets van A verbode en de Hoog Eerwaarde Heereu Hoppenbrou vers van Grimberghen Franken v t» Bois Sri- gneur Isaac Bennebroeck van Postel Wil lems van Steenbrugge De Kerkhove van den Cesar borg (Leuven)Nève van Lophem; Van der Mei ren van Denderinondo Schoen van Bomhefn Van Donrbck van Vol-Dteu Smets van WestznaHeDe Groote van West vleteren en Kuypers van Roehefortde Z. E. H. Pater Rutten, overste van het Mis- siahüii van Scheut en de Provincialen der verschitcndr- klooatergemeeten in 't Aarts bisdom cn in 't Land gevestigd de Z.Z E.Er H.H. Dekens en de Besttm rdc-rs der BisscJiczpolijke Colleges; enz. De familieleden van Z. E. den Kardinaal, heer Van der Piete. schoonbroeder ven Z.E.. de E.E. H.H. IY August Van Roev, leeraar te Elsene. Lode Van Roey. onderpastoor te Aerscbot. apotheker Bartholomeus te Me ehelen. Dr Dupont vu Ti Heren th3.s. Dr De Penter van Nijvel. Dr Tricot van Antwer pen. Vdctor Van Roey, architect te Acrsehot. Firmin De Beer van Herenthal Burgem-'ster Dessnin, schepenen Van den ITend». Van Haesendonck, Schaepherders, Van Siagmolen en Coolen, de Mochclsche katholieke gemeenteraadsledenheer Mat- thys. Burgemeester van Borgcrhout voorzitter van den Antwerpsehen Gouw- raad de leden der Bestendige Deputafcif Nobels. Vrrmaelon en Van d- r Linden,gnl fier Schobbens, dc ieden der Bestendige De- Ïutatie van Brabant, de Arrondissement®- omissarissen, enz. Aan 't Hoofd der Burgerlijke overheden bemerkten wij ok nog Hoofdmini-t«r J; par. Minister Baels, heerens Beyens, Car ton de VViart. Renkin staatsministers;Bur- gemecBter-volksverteuenwoordiger Van Cau- v.elaertd» senators Carnoy, Lamborelle, De Ley, hertog d'ürsel, de Coek d>- Ra- meven, o. a.volksvertegenwoordigers Marck, V. d. Eynde. Van lÜevoet, P.ras- <inne. Mampaev. Keeramaekers, Feuillien, Romlxiuti, Van Isacker. Ciynman% enz. Ten slotte zijn nog aanwezig Generaals Hellebaut en Dugardyn, liet offioiereokorps en vertegenwoordigers van alle openbare in stellingen van Meehelen als van de provin ciën Antwerpen en Brabant. DE ONTVANOST Z. F.. Kardinaal Van Roey d o enkele da gen in de Abdij van den Cesaisberg beeft doorgebracht, verschijnt te 3-30 uur cp den Leuvpnschen steenweg. Hij is vergezeld Mgr Van Cauwenfcergh. vikaris-generaal en van E. H. Leclef zijn bijgevoegd hulpschrij ver, en begeleid van een schadrnn Luncier» van het 3e I«anciers onder bevel van kom mandant Verhaeghen. Als de statige figuur van Z. E. in roode capa-magna op de Raghenoplaats verschijnt gaat een eindeloos gejuich op en bulderen de silvoschoten die doo* de artlil- ri-te.u van het 14de gelost worden, onder leiding van kontmandant Van Langendonck op Zandpoort vest opgesteld. Z. E. wordt door het Episcopaat opgewacht en bij zijn uit trede tuit acn auto wordt hem door Kan. Van Genechten. nampns het, kapittel, hel Kruis ter omhelzing aangeboden. Burgemeester Detuia treedt ru vooraan en stuurt Z. E. namens het Mochelsch M; gistraat en de bevolking volgenden we feomgroet toe REDE VAN BURCEMEESTER DESSAIN K, Wij, Mecbelarvn, ze?fr«>n den ll#il dank. om'iat Ilij de Het is onzen oprechten w-nsch. Eminentie, tal d« da?en van uw Pontificaat zou-len vet- ioopen in rust en vred». Maar moest de StBt» of dc Kerk zich in moeilijke omstandigheden, bevinden, dan weten wij dat wij een waakzame» en moedigen Herder zouden vinden, die door Zijne kraabldadigheid fsaat en Kerk zou verde- d^rca tegen de aanvallen van den vijand. II». magistraat van Meohelem eerbied:; jegens fc-ees-.eiij.:» overheid, is altijd gehecht geweest »n zijne Bisschoppen en wij kur.nen C*e Em!- nentie <ie verzekering geven dat ztj in ons hir,- n den beperkten kring d»r gemeente getrouwe toe^e-dano medewerkers zal vindt n. Weer gaat gejuich op en Z. E. zichtbaar ontroerd beantwoord als volgt den groet zij ner medestadgenooten j ANTWOORD VAN Mgr VAN ROEY Aohtbare Heer Burgemeester, Ik ben U diep erken'.eli k voor de gevoelens welke gij, in uw naam als in naam van het Ma- gistraat cn van de bevolking van Meehelen, komt uil :e drukken. Naar Rorne eeroepen door Zijne Heiligheid den Paus, heb ik daa- <le ov«rgro«iU< genoten tot de hoogaio kerkelijke waardigricid vezbeved te worden. It Is mij dan ook buitengewoon aangenaam, bij hot woderkeeren van zulke n^rk- waardige reis. den welkomzgroet van ganscli do stal, uit uwen mond <n Li zjlke welaprekcndo taai, te ontvangen. Deaa hulde l»'p- monde den AütSbisscf cn, Primaat van Belg: erheffen. Wij zijn overtuigd Ie traditie alleen niet voldoe ijn, om aan den Aartsbiss, an Mecheleo dezo eer ie blijs vij gelukkig zijn in Uw pets «dt ader beu: eden >-et bet, den om cn met „willen voegen bij Oterl den n:euwcu Kardir.u.il t» bejegenec eedbewijzen in t» huldigen. Uit do verheid mijns banen, aeg 1» U dank, cn door li aan a! d« inwoners van Meehelen, voor dit uitnemende blijk van eerbied en waar- doering biJ mijne terugkomst uit de Eenwigo Stad. Ik ben er dankbaar voor, nie'. zoozeer alsof ik al deze lof betuigingen voor mijn nede- rigen persoon zou aanvaarden, niaar omdat sk ze aanzie a-s bedoelende do verheven waardig heid waarmede it bekleed werd. Gij doet goed dezs waardtchei'l te huidige:), cn de groote eer. aan Meehelen er: aart fransch België geschonken, plechtig te erkennen. Zijr:» Heiligheid heeft inderdaad aan ons Ka tholieke Vaderland en aan den roemrijken garts. bissciioppelijken stoel rau- Meehelen een nieu wen luister willen verleenen. .Mc; U. Mijnheer d<^ B'v meester, verheug nnj om do 0 Ar..' .-■«helding d:e «-dwaardigst» ge» 1 van op denzelfden steden. Voone heeritjk veriod moge blijven: schoppen die sinds bijna vu ikt die in 't bijzo als de bero»~«.- r aiMt t e M <r .1 1. waars bet immer g-t tt dank- aan d« groo;« *1»- p «e.- -1 •- 8 nt-R0Mtto«.t c«u»»n gt-t r.. - d 'nebb i..i de rierli.v Fi n 1i« «oor de edelste begaafdheden van geest cr. 'i_rt en door de hoogste verdiensten jegens Kerk tn Vaderland hebben uitgemunt. Met hunno waardigheid thans bekleed, hoop ik op hunne stappen te mogen wandelen, en alzoo, evenais die gevierd» Prinsen der Kerk, te kunnen bijdragen tot den vooruitean-r en den roem onzer s:ad. Zij waren er trotach op burgert van Mielen te zijn, en hur.ne bezorg lh.-.d ging eerst vc^ral raar deg-.-nen die zij a_l hunne medeburgers aanzagen. Naar hun voorbeeld, zal ik doen wat mogelijk is om den bloei der stad te Iwvdrdcrer. iiato b<"'.angen litaten mij nauw ter "harte. Als Bis* schop ben aan Meehelen verbond»» door ban den die door den dood alleen zutl-n verbroken worden, co, alii>-ewel ik, als K.ir-linaal, toehoor aan de g-i-s-elijktieid der sta«l B >me, is Zijco Heiligheid de Pau- zoo goed de banden ons sarr.ensnoen-n te lat«-n bestaan. Ja, zij zijn v»s. ter en s.erker geword»n dan ooit. Ik zal gelufef kig zijn. meer nog dan vroeger, hier te leven» hl- t._- t - ir-i V- - i !i-t ral beschikken, »n het zai roe uiterst aangenaam zijn. met het Magistraat mede te werken lot stoffelijke, zedelijke, geestelijke, god-Ji«ris:ige omwikkeling der stad. U in 't hijzon'ler, geachte Heer Burgmeester, wil ik hier hulde brengen voor alles wat gij sinds jaren gedaan heb; voor ons duurbaar Me ehelen. Door uw» bestuurlijke begaafdheden, door uwe burgerlijke deugden, door net voor beeld van uw privaat cn openbaar leven, zijt gij volkomen wtazdig aan 't hoofd derer Ik «op het be- tbnzger» l blijven, t-n dat wij lang lub len samenwerken, elk op welzijn en tot hoogeren Die welvaart en ontw van overtuigd zoowel bekomen worden door van alle maatsohappeli ■an Meehelen. gij z'jt er kan slechts frachtig streven iden. door het hen *1 degene»1 ad en inwoners tot het Kardinala W in de hc ris Genera 1, Bel drdffma liga;;. Ie Tirana v.cr 1 vrijheid «csteld. Tcrclf' 1 van de regeeringr te Belgrao icescbc rcgecring overhandigd. Ic 3 Juli. I d'lssVe^lcN krtijd werd I die het algemeen belang van voor oogen hebben. Vlogc d«- eendracht eerste voorwaarde van allen vooruitgang bestendigd worden, de -ndraoht die beden, bij deze gTO't- sche berooging, zoo sprekend to*, oiling komt I HET TEEKENEN VAN HET CULDEN BOEK Door stadsarchivaris Dierickx wordt na de begroeting Z. E. het gulden boek der stad ter ouderteekening aangeboden. En met vaste hand tcekent Z. E. midden een door onzen stadsgenoot Ign. Kennis prachtig verlucht blad - Z. E. Kardinaal Van Roey, Aartsbisschop van Meehelen. IN 'T HEILICD0M VAN O. L. VROUW VAN HANSWYCK Door de zegepoort bereikt Z. E. het Heiligdom van U. L. Vrouw Hariswyck. Hij wordt er door Pastoor Van Stappen opgewacht cn bidt er enkele oogenblikLen voor 't Allerheiligste en voor 't wonder beeld der Moeder Gods, terwijl orgelist Net-s, iiulpbeiaardic:enkele welgelukto orgelnummers uitvoert. NAAR DE KERK Voorafgegaan van de Mechehche volks maatschappijen en van tientallen Bonden van het H. Hart uit het omliggende, trekt Z. E. nog altijd in Capa Magna, en onder een baldckijn, zegefleud d->or de Mechel- ache straten. Duizenden staan lang" de met de drie kleur en de leeuwenvaan bevlagde huizen opgesteld en knielen eerbiedvol neer om daarna door handengeklap en luide wel kom-groeten de groote vreugde te uiten die hen bezielt. Voor het Baldckijn wordt den rooden Kardinaalshoed gedragen die Z. H. den I'auz tijdens het openbaar consistorie op t hoofd van onzen Aartsbisschop plaatste en na het Baldakijn volgt de lange stoet van Bisschoppen, Abten, burgerlijke ca militaire ov. ri eden, 't Is een gewemel vaa purperen, witten cn zwarten gewaden en van uniformen van allerlei vorm en slag.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Standaard | 1927 | | pagina 1