SPORTKRONIEK Italiaansche officieren schietoefeningen in Fransch= Savoye De Jubileumfeesten L( ialster che Braaunecr BO^f BESPREKINGEN Wil Rusland verwikkelingen met Polen? De Reichsiag verleent Amnestie Een aftraggelarlj va» fr. Moord of ongeval te Mechelen 2 BAANDAG 4 JULI 19» CE CfïOET VAN HET LECER Op de Graanmarkt i« het le Regiment Ruiterij. ond.r bevel van Kolom I Taw nier, brnmui de muziekkapel van het Je* i.in:- pini-nt, oi - Id. Z E. brengt er den gebruikeüjkcii groet aan het Leger dat hem de militaire eer bewijst En weer gaat de «toet voort midden tien tallen rijen van belangstellenden. GOOSS. bmE b mom bm b inbm mb IN OE METROPOLITANE KERK De Metropolitane kerk it prachtig ver •ierd en midden in toont net prachtig Bclikwieachiin van 6t-Rombout dat 's morgens in de processie werd gedragen. Tuachen de beuken hangen de j.n. h tig geschilde wapenschilden van de bij «onderste steden en gemeenten van het Aartsbisdom Mechelen, Brussel, Ant werpen, Leuven,Waver, Herenthals, Turn hout, Dient, Nijvel, enz. Omringd van groote rooden fluweelen banieren. Van uit hit hoogte dalen verder vier groote draperijen met de wapen- achilden van Z. H. den Paus. Z. E. Kard. Aartsbisschop Van Roey, het Kapitel van £t-Rombout- en de stad Mrehelen en heel het hooge koor is met witte en blauwe hortensias opgesmukt. Z. Em. wordt in het portaal der kerk door Kan. Van Gecechten, de waarne mende Deken van het Kapitel. wijwater en wierook aangeboden en begeeft zich na een kort oponthoud voor 't altaar van 't Allerheiligste Sakriunent naar het Hoo ge Koor waar de Pauselijke Nuntius, Z. E. Mgr Mi cara. de vertegenwoordiger des Koning», Generaal graaf de Jonghe d'Ar- doye als mede zijn eerbiedwaardige va der en zuster opwachten. Bij 't intreden der kerk voert het St- Rombont-koor. onder leiding van Kan. Van Nuffel het - Te Deum uit. Na de uitvoering van het Jubellied betreedt Z. Em. den Anrtabiaachoppelijken troon ter wijl Z. Ex. Mgr Micara rechtover hem eveneens op een troon en vlak voor het Hoogaltaar plaata neemt. OE WELKOMCPOET VAN HET KAPITTEL Namens het Kapittel der Metropolitane Kerk en in vervanging van Mgr Wierts, Deken, wegens ziekte weerhouden, houdt Kart, Van Gencchten, Aartspriester, nu eene Latijnsche welkomrede waaruit zij het volgende opteekenen Het Kapittel is overgelukkig om de ver heffing tot Aartsbisschop van Mgr Van Roejr en heeft onmiddellijk na het verne men van het heuglijke nieuws een brie/ van bedanking aan Z. H. den Paus laten geworden. D«*ze verheffing tot Kardinaal een jaar slechts na de Bi-«-hopswijding is merk waardig en v-reerd niet alleen den Aarts bisschoppen jken 8toel maar is tevens ook een lielooning voor de groote persoonlijke verdiensten van Mgr Van Roey. Verder worden de deugden afgeschil derd waaraan het Kardinaalsraad herin nert. de liefde tot Christus, de iever tot de zielen en de verdediging zelfs ten koste van ons bloed van de H. Wetten der Kerk. Als slot wordt Mgr Van Roey eene lange en voorspoedige loopbaan tocgewenscht en belooft te bidden opdat zijn Kardinalaat vruchtbaar wezen moge. HET ANTWOORD VAN 2. E. DEN KARDINAAL Z. Em. beantwoordt als volgt en even eens in het Latijn, de welkomrede van Kan. Van Cenechterf Hoogeerwaarde fjjeeren en Kanunniken, Van harte danken vnj n omdat vfl voelen hoe innig gij met one vereemffd rijt. De Kerk van Mechelen, waarvart gij niet alleen de luis ter eV. het sieraad uitmaakt, maar de hoogste raad en tenant, werd in onzen persoon, hoe onwaardig ook, met de maiesteit van bet Romcinsche purper vereerd. Deze eer. zooals ge terecht zegde;, valt terug op het Mefropo- litaansch Kapitel. op ons bisdom, zelfs op heel ons vaderland Het hoeft dan ook nic- mand te verwonderen, dat gij juicht in de vreugde uwer harten en dat gij eerst en voor al Gode er lof om biedt. Voor zooveel eer aan den roemrijken bis schopszetel van Mechelen verleend, hebben wij niet nagelaten In den naam van geeste lijkheid en volk, onzen dank aan den H. Va der te betuigen, en niet alleen voor de eer. maar voor het hooge blijk van genegenheid die Hij aan ons bisdom en ons vaderland wilde geven. Immers hierdoor beoogde Hij. zooals Hij duidelijk verklaarde, een open baar bewijs te geven van zijn genegenheid tegenover de geestelijkheid en het volk van Belgii». Bljiven wij dus dankbaar jegens dien liefdelijken vader. Die dankbaarheid zullen wij vooral betui gen, indien wii één van geest, van wil cn van gedrag blijven met den Apostolischen stoel. De waardigheid van Kardinaal immers bestaat vooral hierin, dat degene wien die eer te beurt valt. door een innigen band ver- eenigd is met den stoel van Petrus cn me; den persoon van den opperherder, zoolang dat hij bereid weze alles te ondernemen en alles te onderstaan, om ze te verdedigen, om hem eer en onderdanigheid te betoonrn. om ziin rechten te vrijwaren en te verdedigen Indien wij dus daartoe verplicht zijn. moet bok gij u aan dien plicht niet onttrekken, daar gij om «eggen* één persoonlijkheid met ons uitmaakt. En gij zult daartoe bereid zijn, evenals heel onze geestelijkheid. De geschiedenis immers bewijst dat het Mechelsrh kapitel, ook in vfelige tijden steeds getrouw bleef aan dezen apostolischen Stoel, en daarvoor alle menschelijk gevoel en vrees wist op zij te zetten En ook de overige geestelijkheid stond hierin niet achteraan. De Belgische priesters waren steeds cn zijn nu nog voor hem gehoorzaamheid, eerbied en gehechtheid tegenover den Opperherder, een voorbeeld voor alle andere. Dit is hun eeretitel, dit is nu voor ons een bron van vreugde. Geve God dat zij In alle omstandigheden dezen lof verdienen voor de katholieke gees telijkheid is geen lof kostbaarder, verheve ner, zekerder. Immers, wie het voestpoor volgt van den Opperherder, wijkt niet af van de rechte baan: wie met hem vereenigd blijft, wordt gevestigd In het geloof en gesterkt in de liefde. Blijve de gedachtenis dezer plechtighe den in ons aller geest, ten einde te gepaster uur daaruit kracht en sterkte te putten om groote zaken te doen voor Gods glorie en voor de eer der Kerk. NET RINCKUSSEN De kanunniken van het Kapittel tre den nu vooraan en terwijl het Sint-Roin- bout-koor het statige Statuit vaji Van Nuffel aanheft de Heer sluit niet hern het heilverbond dat hii zoude zijn de overste van zijn volk aat aan hem de waardigheid «oude blijven van het pries terschap van altijd! kussen zij een voor een den Bic«-'ioppelijken ring dien Z. Em. hun aanbiedt Een kort Löf en de zegening met h<*t Allerheiligste alsmede den Bisschonpelii- ken letten besluiten deze indrukwekkende kerkelijke plechtigheid en onder het spe len van de Tocento in fa von Widon op meesterlijke wijze door orgelist Pee lers uitgevoerd verlaten Z. Kin en fijn gevolg de Metropolitane Kerk en bMk ven zij zich naar het Aartsbisschoppelijk paleis waar het defilee zal plaats hebben. HET OEFILE Tijdens de kerkelijke plechtigheid hebben de volksmaatschappijen zich Jang-» de St-j KatheTTjne-. Kan. De Decker en Sehsakte- ten iu stoet opgesteld. 't Is kwart v«.ór zes uur al* zij ri-ij .- K retribunen defsleeren asdfr .aide toejui- ingen, w.inoo pi -.its nemer: Z. E. Kir.l Van Rcey. >ir I'.i eijkc Nuntius Li.- .ai <ie Jonger d'Ardoje, de Bisscbopepn, M,rr Beyls, v ire rector, Ministers Ja spar. Hy- maas, Hou tart cn Uaek, Vader Van Roey, die eveneens lude wordt toegejuicht, ui preloten en onder voorzitter v?n Kamer en Sen ast; baron Thibaut en Batan Des camp*, e. a ooraan stapt bet gewapend Pompiers- korps en de muziekkapel aer wc» zenjougeoa, velgen de vrjje en gemeentelijke jongens- sebolcsi (de meisje* -lorden lonc* den stoel opgesteld), de podv;oders. ue turoers, de Christexv ftyaa c.iten van 't Spoor en van de privaatn(jverhedni. de V. O. S.. de Boe re::- en Ho»enierspi!deu. de l::.tholike Too- neelkringen, de Kristenc Middenstander*, de Pjjiusciijke Zouaven, de Bonden van he: li. Hart. 't Al vormt een machtigen stoet met h-.ixkrden mooi gekleurde v.aggen en tientallen van muziekvereenigingen. DE 0NTVANC8T OP 'T AARTSBISO OM Aon dcu ingang van 't Aartebisdom wor den Z- E. door Mecbelscbe schoolmeisjes bloemen aangeboden. Z. E. bcgcett zien onmiddellijk naar de mooie troonzaal cn iaat er zien een voor een de verschillende overheden alsmede de vertegenwoordigers der officiöcle inricht in gen voorste Den. Eerst ontvangt hij de hulde van het Epis copaat cu m bun naam stuurt Z. D. Hgw. Mgr Heylen hem enkele hartelijke woorden toe. Vervolgen* is d beurt aan de leden der Regeering in wier naam üoofdminister Ja* par het woord voert. Dit alles gebeurt echter in de grootste in timiteit. Volgen de staatsministers, Baron BecO-, gouverneur der provincie Brn-band, de se n-ators, volksvertegenwoordiger*, gemijter de abten, 1 Lseraarskorps der Leuvensche Hoogeachool, de Dekens, enz. In t voorbijgaan komen de meesten va der Van Roey groeten cn hem van harte ge- hikwenfchen. Na deze ofïiciëèle begroeting had in de prachtig versierde heuiclcnzaal een inde- me begroeting plaats. Wat hi«*r algemeen werd opgemerkt was de hartelijke welkom groet van het personeel aan hun weerkecren- den Kardinaal door tbovenier Frans Van den Berg. De kermisfeesten waren een beletsel voor het inrichten van andere openbare feeste lijkheden en het gciui der groote klok ge paard met de ontgloeiïng Tan St. Rombouu- toren besloten deze grootsche inhuldiguigs- feegten die eens te meer hebben bf-wezen welke sympathieën de Mechelschc bevolking voor hunnen geliefden Kardinaal-Aartsbis schop koestert. ZIJ JACEN DE BEVOLKINC OP STRAAT Parijs, 3 Juli. (Havas). •«- De Matin heeft volgend te-, Icgram van zijnen korrespondent uit Lansle- bouig in Savoye: Sinds 3? Juni, gebeuren er aan de Fransche grens in Savove spijtige incidenten. Zeven batterijen Italiaansch berggescbui houden schietoefenning op de bergvlakte van den Kont Suisse, op plaatsen, die volgen* bei aanbechtingstrokuat van «Sói van Lanslc- bourg afhangen. De bevolking, die daaz ter plaa:-c in hutten woont, werd door een Ita liaansch officier en cenige soldaten op straat gezet cn verzocht, zonder dralen elders heen te haan. Mannen, vrouwen, grijsaards cn kinderen moesten gehoorzamen en met hun vee 5, 6 uren lang m open vc-d kampeeren op 2,150 m. hoogte, terwijl het beuitekngs sneeuwde en regende en hun oogst door de woestelingen vernield werd. Die incidenten duren neg voort en aan het gemeentehuis hangt er aangeplakt, dat dit regiem tot 15 de zer zal voortduren. De burgemeester van Lanslcbourg heeft protest aangeteefcend bij de parlementsleden van zijn departement, als ook bi den Italiaanschen konsul te Chambé- ry en den Franschen te Turijn. Parijs, 3 Juli. De minister van Buiten'.andsche Zaken heeft van het Fransche gezantschap te Rome, rvct één bericht ontvangen aangaande inci denten, die op de Fran?ch-Iialiaansche grens ter gelegenheid van schietoefeningen door Ita liaansche batterijen, zich zouden voorgedaan hebben. (Va ent) -I Ue liednci NOTA 'nette tent aan 1,iemand het recht iren ter betj-reking 1 n De Stan- nu r ft hiuit gerei* aan te t ragen. Alle errtuir estat/daicn innen itteile te uor -n gericht nan Ucdai tie De Standaard briir ank mn hu de hertelling verwarring t iie A'. V, Standaard-liuei halt dei te Met betrekking tot het Russisdh-Poolsche geschil verneemt de Roel, dat de onderhan delingen tuaschon Tsitserin en Patek niet tot eenig gevolg geleid hebten. De sovjet re set-ring blijft vasthouden aan haar beken- tic ciacnen cn heeft verklaard, dat zij. n- dien die «iscfcen niet worden ingewilligd, geen verdere onderhandelingen wil voeren en ook geen diplomatiek vertegenwoordiger meed naar Warsaw zal zenden. Naar verluidt, heeft de govjet-regeering inmiddels Stomoniakof aangezocht voor den eea-.ntschapsaport te Warsaw voor het geval het conflict met Polen zou wonden bijgelevd.Stomoniakof heeft hierover echter bedankt. De Fransche zaakgelastigde on- deme-'int, naar gezegd wordt, een nieuwe pogirur om in het geschil te bemiddelen. Bijzondere beteekeni* wordt aan deze po ging echtar niet gehecht. Berlijn, 2 Juli. (Havas). De Reichstag heeft heden met 164 85 stemmen het kommunistisch wetsont werp tot amnestieverleening voor politieke misdrijven, verworpen. H:j beeft integen deel h- t ontwerp goedgekeurd, dat door de bevoegde k. minis*ie van den Reichstag werd neergelegd. DEBAT OVER DE DOUANEKWESTIE Berlijn 2 Juli. (Havas). Door de gisteren getroffen besliasüig van den Rijksraad, die zich tegen eene verhoogi-ig van het toltarief op sui ker en aardappelen verzette, wordt de Rij ksregee ring cn de reg'-er.mzf«ezinde f artijen in eene moeilijke p.ï*itie gebracht Jezen morgen he-ft het kabinet vergaderd om de kwestie te bespreken. Kr is besloten de® Reichstag een dunbe! wetsontwerp voor te leggen, een ccrrte, dat het aanvankelijk ontwerp der Rijkategeering voor tariefver- hooginu bt-heist en een ander, dat met de beslui'-den van don R jksraod ovcrecn- stcmt. l)i* twee ontwerpen komen Maaudaz a.s. aan de dagorde soodat we dus een groot deo.it over de douanckwesti- mogen ver wachten. Waarschijnlijk zal het ontwerp der rc^eering d r 't Parlement aanvaard wordan. Het biift echter te bezien welke houding de Bijesraad daarbij za. aanne men. D. DE LANCE cn W. STüICK Fransche Ver taaloefeningen, .e deeltje: NcderlanscM Fr.msch. Wolicrs, Groningen. 1927. Prijs Kid. 1.00. voorop l.i.c-ioiE.-cht.' 0 Ua.ugsu u; -:n- e.- sraw; <*h? ssociiiJklMiJ.poch h.i jvooif nut -'r k-rooie Ksartlo van il;; boekje sijri <1« octei. »e;i np hei goc-J ci-broik der vooru-lMil». een <lc aooilifksie kaplucl* dor »n raak kunst, ook voor <xi». VI* jren d:« iue: d.en leibal loopcn der gallicis men. Ea ik mocht wel lijden dot ïommir- z-er se- br-i.ut'drukkin*. die «en etewn des 'o«: Mond b.'.t-a can elke pas.na. Dit om doorslaafl »tond.*n boven aan elke poema. Dit osn door-lsao- - «dsaen. V. d. Pr 1 eorrctpond De St?deiijke Vrije Brandweer van twintigtal ingezetenen der stad, w«i Mei 1675, dit vrijwillig pompierskorjis slicht, iu vervanging van het toen forst-a de. cn waarvan uc i.iansehappen hcziwtjfc w-.ruan. Het volgend jaar werd die Vfj f Brandweer door den Gemeenteraad. •ft. cieel erkend en twee jnar later, door feu Koninklijk Besluit bevestigd. Van de twintig stichters zijn nog l - eê in hzt korj.«. adjudant De Vos Jozef cn kor poraal Üe Motte Armund, waarbij :.i »ot ge voegd worden, ais jubnaris, scigcan. IK Saeaelacr. Ter cere vr.11 die drie j«h:J»*, rissen, alsook aU hu!dei>lijk aan dcu kapi tsin-bevelhcbber, den Heer Frits De \N olf, om zijn 2ó jarigen dienst ais officier in he 'Aalstersch Pompierskorps, wordt, Maan dag a.s. een groote betooging ingericht. Groote feesten hebben plaats, te Aalst. °p 2, 3 en 4 JuiL om dit So jarig 1.iu j A yAN BLADEL De Teugels strakl te herdenken. Lit alle gouwen van hel, v 2, Fr R,,mbouts. Opvoedkundige land, zelfs uit het buitenland komeo korpi Reeks. - R. K. Jongensweeshuis, Tilburg, sen of afgevaardigden naar de D?nuer. p*ijs gld o So ,taj, im hun buide im d» Vrij. Brand-, weer van Aalst te betuigen. ru njc bewerk.uc vioi hes Pronseh work vaa AbW Ileeds vóór 16 u.,Zaterdag namiddag wa- 11 ilo-.u ver-cuijnwnl onder znlk sn«t(Stlevm r,.p,|. v,.'ri, ri h»i tf iiidi. Ai in •'ol ia *'r- Itombou:»* BceJu too gaat eeu twee- ren reed» ve.cn, zij aan net st. ion, zij 111 ii;Ji Jruk mjk< bai.t. Ditlt u t„woaietm. de stad.Liikcle waren per auto at gekomen, n_: ,s .;.j.rdua.i een moou- cu sroadige b;j<lra<. Gedurende de 3 feestdagen, is, op de over-, «n «r wert- ;'*n km' «oord onnien dr 1» dekte Botermarkt een groote tentoonstel-' iing van Brandweermateriaal, tentoonstel iing w:lke. den Zaterdagnanüddag, om 17 u. 30 plechtig geopend wordt. Kond 16 u. 30, was op de Groote Markt een bonte mengeling van pornpierskostu- rm-n, in feestkleedij. Om 16 u. 30 vergaderden, in de gewon? zittingzaal van den Gemeenteraad, de offi- cieele afgevaardigden der korpsen, welke het middenbestuur der Federaties uitma ken. Nadien verwelkomde in beide talen kapi tein De Hert de toegekomen pompiersof- fuieren. welk?, zelfs uit den vreemde, den broederband kwamen sluiten. Aalst is fier, dit jaar de zetel te wezen van het Kongres. Hulde en dank aan den Voorzitter der Federatie, den Heer Goossens. De bovengenoemde Voorzitter dankte om de gulle ontvangst te Anlst genoten. Allen vereenigden zich dan om bloemen neer te leggen.aan den voet der Aalstersche slacht offers van den oorlog, en aan wie een mar meren plaat is opgericht onder het jcroot portaal van het stadhuis. Broederlijk kwa men samen dan al de reeds tegenwoordige rompiers. Wij zagen er. komende zelfs uit Frankrijk, uit Nederland, uit Engeland, uit Polen en andere vreemde landen. Aan den gevel van vele huizen wapperde rseds de driekleur, nu vooral, daar de regenbuien niet. meer te vreezen zijn. Het zonnetje zelfs is ran de partij. De bevolking inter- resseert zich ook cn groet met welgevallen die mannen die zich offeren tot welzijn van iedereen. Onder het afdak der ruime Botermarkt haasten de fabrikanten van brandweerma- teriaal hun pompen, hun auto's en andere bluschmachines in orde te brengen voor de tentoonstelling die heel belangrijk is. Heer Goossens, voorzitter der Federatie, omringd door een groot aantal brandweer mannen, in een gepaste rede. verklaart d tentoonstelling open en randt ied°r de- tegenwoordige pompiers aan grondig U toestellen na te gaan. "s Avonds was be' algerueene rrear-r Rond hsit tien Ti "n de «pro.* adwrtriu. Veel. heel veel volk nam er aan deel. zoo „a wel enkdinren, als dc maatschapmiën de w* stad en talrijk waren dezen die liohtballoH tjes opstaken. Verschillende muziekmaatschappijen d«r stad verleenden hun w?lwillende medewer king. Er heerschte tucht en vooral leute DE FEE8TEN ZONOAC De vrernde afgevaardigden zullen zeker een beste herinnering houden van de ont vangst die zij te Aalst hebben genoten. En velen, zijn gekomen ruim 3COO pompiers brengen nog meer beweging in de stad, waar. ter oorzHke der kermis, tal van bui- tcnmenschen rondwandelen. In d« Zittingszaal van de Handelsrecht bank wordt de zitting van den Provincialen Bond van Brandweerkorpsen van Oost- Vlaanderen gehouden. Luitenant Arys steunt, op het feit dat op verschillende ge meenten nog geen brandweer bestaat. De Provinciale Bond ijvert opdat daar het nooddr:nz.ndste ten minste zou gedaan worden. Moet een verzekering-.kas in den schoot der Brandweer bestaan, beter dan aansluiting bij inaatschapjiijen, en ge steund door een wet I Don eersten Zondag van September zal het Jubileumfeest van het korps van Oudenaarde daar gevierd worden. De voorzitter spreekt den lof uit van cie organisators dor feestelijkheden. Daar de werkzaamheden, gedurende dien Zondig talrijk ziin, moeten wij het op een loopje zetten om de Algemeene Jaarlijksch" Feest-vergadering van de Kon. Federatie bij te wonen. Een afgevaardigde, de alsr*- moene besturder, van den heer Minister var» Binnenlandsche Zaken, was er tegenwCK.? dist Ken bijzonderste welkomstgroet wordt gericht tot de korpsen, welke uit den vreem de afgevaardigden zx>nde.n. Daajna wo» dr-n verschillende odministratiove punten behandeld. De bspreking wordt bijna volledig in de Fransche taal gehouden, alhoewel de voor zitter had verklaard dat iedereen «en der bride landstalen mocht gebruiken, hetgeen do voorzitter ook doet. Als huldeb.ijk om hun herhaalde tegenwoordigheid op Bel gische kongressen der Brandweer, wordt het eeretcedren van eerelid geschonken aan officieren-afgevaardigden uit Frankrijk, uit En«e!and. uit Noord-Nederland, uj» de Poolsehe Rcptibiiek. uit Tcbeko-Slov» kije. Ken der bijzonderste punten, op de dag orde was de groote optocht, welke vanaf 14.3D uur de bijzonderste traten der stad doortrok. Do bijeenkomst voor de vorming van den stoet had plaats in de omgeving van het station. Uit «11e hoeken kwamen maatw-tap pijen er waren r 1CX>: uit België alleen Voegt daarbij de nttJicemsche, en men k"mt tot het aanzienlijk getal van meer dan 3.0 1 brandweermannen. De pompiers uit Pontoise (Seine-et-Oise), legden een prnchtigen biecmtuil neer bij *et monument der gesneuvelde Lcgerpupil- len. Tusschcn een driedubbele dichte haag nieuwsgierigen stapten flink de brandweer mannen op tot aan de Groote Markt, w-nar 't Défilé plaats had voor de overbe ds. Voordien werd op de Nieuwstraat stil •.-■"ho»: '»n. tpr lierdsnkirig p.tn de pompiers. «Jnehteffers vim d«n plicht Op den voorkoer ten het stadhuis vest:2- de he-r Jacquemin. in mim t'.tn den he*r Minister vm Binne|and:che Zaken, de eert v':cns (gulden of zilveren Mtdllie, burverliik kruis) op d» borrten vim ver seh:!lrnde led n d"- brandwn-r v.-.t Aa Onmiddellijk nadien was bet. i.-, d<* zit tingszaal van den gemeenteraad, «'"icieel- ontvane** van de korpsoversten i*jt he'. dsbestuur. waarop de heer burc .nee**rr Moyeryen de brnndwe-snnaaoer geluk weneobte en de jaWUrwsen buM ad' tu.i«on derlijk d*:t heer Frit* D- Woif, ipitem li'irolg Mf'Ni toiftii, lo.'omt roedtnj <J«r küKJerea. I).w.ram i.« dit" bc-kjo nood- cUiaLik bij rlkes opro«d«r. V. d. Dr AD. TANQL'KREY et J. GAUTILR. - Abrc- gé de Théologie asoétique et mystique. Fari.-, Tournai. Rome. Desdée et Cic, 632 blz. Vóór enktic jaren gaf de tos o1c.uk eu bekende •■a bo^et-waarJ,erde teoloog Aei. Tonquercy, cvi. Precis de .bcoiojic (ucétiquc m>siiquc Uil. «aorwcJe :i.j aijn cursus tui iheoi» M-lia bouüu«k«n sotledisdo eu bekrvoadc. Zon ».*n werz m oen beboette Tojria*. dan waj hot *el ir. De bijval was dan ook bnr.raxiwoou. Ook om la*, bet gebed iuo klaar, too omvallend, too d«c<.'- en ,aiii':i..ianzvtil woa voorgeritcld. De acUrii- uil i-en u.ii.ekend denker en geteerde, beeft ;m. hjk kol :alnu ora op Toortrelf«lijk< deUfJW w.jxc een boeit leor tamen te Tallen; waar» ui dan ook ziju bar.dbookeaj iu alle seminaria en u ot(.2iscbe inrichtingen hun we hebbon gevou- •I 11. He: Precis was meer bestemd voor priester: •1. voor «euuii.iri.-:cii. Doch de bijval djen hei iu- 0 bij ro:.,-i.uti «oagreguUrs van broeders er, t .in t.i aeil: bij teer vule toeken in de wereld, h of: him er :o.- aanrent zijn eerste werk wat te v en In één deed voor :e dragen; door weg ia:mg van wat j^tc.aal voor priesters hustemd wat. ri. >an -.vat onder theologen betwist wordt. Zoo j e \brige oir staan, vooral door de zorgen van deu 1 -edon »ehrijT..r. Wie alc'.i bet Précl» niet ka" *i:.'oh..ti«n, gcbruiie di: Abrégé. Prieeto.-; suilnfi overvloedige ,:of >n vinden voor uer degilijl I.-rrith: >nx. n: al wie, 't zij in '1 klooster. 1 ki «ie wereld, een eenigsalna hooger chrU:<iiJk kv Ven na-treeft, zal hier de ve:l:ge leiding en voor- heb tug on: vangen. Zoo m dil boek bestemd om er teel goed te «lichten. En '1 zal op roorileelice iijze de piaa:. innemen van zeer vele mmderwanr gr kctnnr in dat vak. J. V. U. Dr W. MULDER, S. J. Vanwaar en waar heen met onze Kerkgeschiedenis der Mid deleeuwen. Nijmegen, Utrecht. N. V. Dek kir en Vaa de Vegt, J. \V'. van Leeuwen, 1927. 31 blz. Ih-ii 31 Mei bij den derden tiies natalls der B.> mrcne-KathoIieke CqÉggnKau te Nymegcn. h .1'. <lc n-c.or magnificoj voor dit jaar een rode. 1 r al' brootiure ui gegeven wordt. Een aiies- r bAtiigriik» rc.de, die volledig en zakelijk oricn- t vr: O»:: »i wat «r io: nog toe op het gebied van .tent* der intddeleeuwon gedaan nog geda.:n wordt, en wat er vorder :•»- "-vn ai Ja ai» een 1 diographic bij go *d. Wat vcoral ttelt i* de vriendelijke i aa:>tootJigvt.de toon. waarom wij. - vnhemtet.jkrn -li «'Tierden rolenav.' ter lïi uurl.Jk gaat - het hier allcvi orer cn •rkgewhtadenig. »«u' de Neaarlan.tcn uu-.no- J. V. M ls»K ard PIJPERS t Uit vrijo Uurtjos. Be- :urlijLc Drukkerij H. Van dtn Broele- Fsrrant, Brugge. Prijs 6 frank. Een bundel gelegenheidsverzen van een candidaa:- notaris, «ecretari» ran Beveren-Waaa. Deze Terdien- cti-Jke aovbienaar. die het goed meen: met de Mu ze. heeft voor al de voornaamste personage», instel- linzen en gebeurt en Uien zijner gemeente een gele genheidslied op zijn Her getokkeld. Cet lliaacsche g;!tgenhiidiTerzen zijn da: nu precies nte:. maar zij vloeien bij pooien vnj prettig, en we mcenen bier en daar een ecbo'.je op le vangen van dc edele tjmcotuie onzer vroegere rederijkers. Drukker Vu idenbroele heef: ze op sierlijke wijze bijeeDgebundeld. Cr. WIELEIJD» OMLOOP LA FRANCAIS E-DIAMANT TE CENT De orde der aankomsten i. GASTON DOSSCHK, 120 km., in 3 u 41 :n. op La Fian^aise; 2. Macrlens R op 30 3. Dctaye up 6 1.14. P. Boone, op 12 m. 30; 5. Meultman. op 16 m.; 6. Van Lceibcrghc, 7. Billiet; 8. Verachaffel»; 9. Looman R.; 10. Grotenbruelj 11. Cared; 12. Snoek T.; 13. Gaus en Dhaenen. Premiën Dcsscbe U); Maertens I3) en De- tayc (2». Schaal voor Constructeurs door La Fran- 5.-1SC Diamant et mi, 2, 3, 7 13 p. KAMPIOENSCHAP VAN HENECOUWEN TE CHARLEROI Ziehier dc namen der rijders Hans, Hoyoux, Eleoy, Kcppens, Koelen, Mscar, Lemaire, Speetjcns, Jouet, Briskot, La- loup. Doyen, Hannot, Bida. Mottard, Van Mol, Racs. Deravet. Van Ha?Itcr, Jolv. Laurent Van de Velde, Van Hevel, Dc Smet, Gardier, Olivier, Van Belle, Par- men tier. Lebrun, Ledent, Van Coinpen- hout, Hutsenband en Van Craenenbrceck. DE AANKOMSTEN 1. E. JOLY, op Gouden Hand-Hutchin- 80ii, de 204 ktti. in 6 u. 57 (gem. 29 km. 350). 2. Raes M., 6 u. 57 m. 15 3. Gardier, op 3 1. 4. Van Hevel O. 3. Doyeo, 6 u. 58 m. 106. De Smet. op 1 7. Hoyoux8. Mottard. op 1 1.9. Van de Velde L., 7 u. 15 s. 10. Etoy. op 1 1. 11. Ledent. 7 u. 09 m. 10 12. Hannot 7 u. 10 m. 15: 13 Laurent, 7 u. 14 tn. 30; 14. Van Haelter, 7 u. 16 m. 20; 15. Van Craenenbroeck. 7 u. 19 m. 3516. Lemaire, 7 u. 24 m. 20. DE CR00TE PRIJS VERBIEST TE LEUVEN 39 renners vertrokken te 1 u. 55. Struy- ven heeft na enkele km. bandbreuk, even als Van Hoof on Baeck. Bij den eersten doortocht wint Peeters de premie. De weg op naar Hannut zH Rn«art zich kranig aan de leiding en komt dan ook aan den kop in zijat geboortedorp Wat verd-*r kre- veert hij. Hij slaat ten gronde- Gelukkig zonder erg. Te Landen is hij terug bij de eersten. Pittoors en Roius haken aan elkaar en rollen in de gracht. Zij doen moedig voort en joopezt verder in. Om 4 u. 25 wordt en groep van 30 man op- nettw te Leuven eekontroleerd. geleid door Rassart en Devocht. DE ORDE DER AANKOMSTEN Ziehier de uitslag, i. L. ROLL'S: 3. De- vocht: 3. Schepers; 4. Rassait; 5. ex-aequo Danii!. Hardiques-, Poffé. Versrraeten, De- venyn. Ausloos, Pittoors, Alexander, Vrrhae- gen, Haezendonck. Braam, Van den Broeck, Verzin, Ghvssels. Van den Evnde. Schaal der Clubs 1 PARKSCHE SP. CL. LEUVEN.. Schaal der Konstrukteurs 1. SAFE. SCHAAL BARCLAY-PERKINS TE BRUSSEL DE ORDE DER AANKOMSTEN 1. ANDRE VERSTRA ETEN (B. S.), in u. 09 m. 51 s.): 2Jean Aerts (L S.) op 1/2 w.; 3. Dierckx (A. IJ. C>; 4- Pletinx (L. S 5 Sogers (B. S.6. Snruyt (S. C. B.7. Pau wcls (A. B. C.): 8. Wallevs 'S. C. B.); 0. ex aequo Carté (B S.), Van der Meersch (L S.Rouppet (E. S.), Alfonsctti (Esch), Vri- hcylenwegen (B. S Van Langendonrk (S. C. B.D'Hacn (B. S.Rasqui (E«ch), \'cr- st«a*en junior 'B S.); iS. Van Bochel; iq- Carels; 20 tleaan; - C.loetntaiK M Mo: .-».*; 3J,. Laypaert; 25. Heymans; z0. Ge Ir tic j, iff:»-; :S. Van Buggenhout; 29. Ktte --er; 30. 1lanterman*; 31. Heybroers; 32. Henrickx: 33. Froment; 34. R.lvacou: 33. Vandervelde; 30. Verbist; 37. Deroover; 38. Lerion; 39. Delepeleer; 40. Lis- mond; 41. Olivrir; 42. Van Looy; 43. Deboeck; 44- Coosemans: 4;. H. Louis: 46. Hals: 47. De- brouge: 48 Bouwen.»: 49 Gillain; 50. Bijnerts; 51. Debecker; 52. Gryson; 53. Rousseau; 54. f-achenal: 55. Evenaert: 56. Deckers. lnterclubsVla*sement t. BRUSSEL SPORTIEF,: 24 p 2. Lae- ken Sportief. 33 p.; 3. S. C. Brussel, 43 p.; 4. Antwerp B. C. 77 P-; 5- Her beek Sp. 91 p. v,v BAY0T BEKENT Na afloop der confront*? es in deze zaak, heeft rechter Baudour bevel gegeven, Schepc- ne Jacques l)u Monceau in vrijheid te stellen. Bayot heeft vervolgen* bekend, dat hij per vliegtuig naar Parijs vertrokken is, en dat hij daar zelf het bedrag der postwissels in de banken heeft opgestreken, doch hij beweert, dat hij bet geld aan Jacques heeft overhan digd. Zondagmorgen vonden voorbijgangers die naar de vroegmis gingen nabij de withuis- brug aan den Tcrvucrenstecnweg te Mechelen het levenlooze overschot van den 50-jarigen Staaiswerkman Jef Otjens. De ongelukkige droeg eene gapende wonde aan het voorhoofd en lag gedeeltelijk in het water zoodat hij versmoord werd. Het uur werk dat hij op zak droeg stond stil op 2.30 uur. Men veronderstelt dat Otjens werd aange rand en in 't water tfkworpen ofwel dat hij door een auto zou zijn aangereden en aldus al over de brugleuning in de vaart i« gevallen. Eeft streng onderzoek werd geopend. bevelhebber. Hij groette ook, op heel tref fendc wjze, de uitbeemebe afgevaardigden. Daarop num de Heer Jacquemain het woord, in naam van den Heer Minister van Ëinneniandsche Zaken. De Kapitein-Bevelhebber van Aalst dankt het gemeentebestuur, drukt op de verstand houding die heerscht trosschen gemeentc- overheid en Brandweer. Deze laatste doet haar plicht, in bet mogelijke, ten dienste van het algemeen. Na verscheidene proefnemingen, gedaan door de aan de tentoonstelling deelnemende fabrikanten, begint, op bet Vaartplein de wedstrijd tusscnen de mededingende korp sen Waereghcm (privaat korps), Lessen, Temsche, Boom, Roesselare. Sint-Niklaas (vrijwillige korpsen). Vilvoorden (polttie- brandweer) Pontoise (Fransche vrijwillige brandweer). Die wedstrijd is zeer wel gelukt, op alle gebied. Wij zagen er verschillende sys teem» in voege om, van uit de tweede ver dieping san een brandend buis een in ge- raar vt-rkeercud persoon naar buiten, bene den te laten- De pompiers van Pontoise (Frankrijk) vergas: ten ook het publick op een heel be langrijke theoretische demonstratie van redding uit een brandend buts. D« beker der Federatie was de dnzet voor den wedstrijd. Mc-t hoe! v«el behngstelling volgde een zee van nieuwsgierigen, lang» beide oever* van den Dender de werkzaamheden. Na de loting en uitreiking der prenFën, ten Stadhuizc. begin, in de groote feestzaal het officieel banket. De tweede dag d«r feestelijkheden was boven aller verwachting. ATHLETIEK DE CR00TE PRIJZEN VAN UNION* SINT-GILLIS Challenge Le Soir 100 meter vlag. le rerka1. BKOCHAR'T (F-C. Luik), in 11 m. 4/5; 2. Elsscht (U. 5. Gillis); 3. De Keyxer (C. S. Schaerbeek). Unaal. I. BROCHART (F. C Luik), in II »ec. I 5; 2- Vsn Schepdsel (Racing), cp 2 met.; 3. Alls:t (Union), op 20 cent.: 4. Groscol (Da ring); 5. Brauwei (Union); 6. Beauffa-jx (Un B:.chart neemt de aiding cn behoudt ze Schoone strijd lunchen Van Schepdael, Allart cn Groscol voor rie cer^ilaat :u. De Luikensai blijft van verre orac bc-.r sprin'.rr. bOO meld. - le reeks: 1. COENJAERT. PH. (Racing) 2. Viseur (U. S. Gillis)3. Stockmans (U. S. Gills) (5 vcrtiekkers). 2e «eek»: I. BOULA.NGER (Sclvaeibeek)2. l^pc.-nrne (U. 3. Gillis); 3. Roulent (U. S. Gil lis (6 vc::rekkers) 3e reeks: I. TETT2LIN (U. S. Gillis); 2. Van Huffel (Charleroi S. C.): 3. Libeau (White Star) (8- vertrekkers). Finoul: I. COENJAERTS (Racing), in 2 m. 4 sec. 4 5:2. Tettelin (Union), cp 3 meter; 3. Bou- langer (Schaerbecli), op 5 meter; 4. Viseur (Union); 5. Stockman» (Union; 6. Van Nuffel (Charleroi); 7. Roulent (Union); 8. Libeau (W. Star). Tettelin laat zich insluiten en moet eene kracht in^anning doen om de 2de plaats te nemen. Hij had vroeger moti'u «irinin. Hoogspringen I. NOEL (F. C. Luik), met 1 a>. 68: 2 Truffaut (Roubaix). met I m. 63; 3. Prnheit (L'nion). m;t I m. 634 Lecocq (Ra cing). met I m 63; 5. Smedsrud (Union), me* I ro. 53; 6. Dekeyzcr (Schaerhcek), met I m. 55 Die uitslagen wetden maar bcko.-nen naar barre* AUTOMOBILISME DE CR00TE PRIJS VAN DEN A. C. F. ZECE VAN BEN0IST Drenzen! weder. Veel volk. 7 vertrekker». Bu- gatti verklaarde op het laatst* oogenblik forfait. I)e koers bedroeg 900 km. Benoist nam van 't begin af de leiding. De e- rstc 100 km. legde hij af in 46 in. 37 s., voor Williams, Divo en Bourlier. Do 200 ktn door Benoist iu 1 ur. 32 m. 44 s. voor Williams, Divo en Bourlier. de 3CQ km. in 2 u. 10 m. 39 s. De 400 km. in 3 u. 11 m. 31 s., voor Bouriier, Wngr.er en Morel Divo geeft op. Ziehier de einduits'a>: I BENOIST. or> De- lage. de 600 km. in 4 u 45 m. 41 s.2 Bcurlier (Delage), op 1 ronde; 3. Morel, op Drlage. op 3 ronden; 4. Moriison, op Talbot; 5 Eyser. op Hartford. ZWEMMEN TE BRUCCE REBEYR0L WINT DAMME-BRUCCE Veel volk. Schoon weder. Uitslagen 100 m. voorbehouden aan B. Z. K. Fi naal 1. GELDHOF, in 1 min. 49 s. 2. Van Iseghem. 1 m. 50 s. 2/5; 3. Guilliu?, 1 in. 52 s- 50 m. kadetten 1. DE PA UW (Ghent V C.), 31 s. 2. Vaneeulebrocck (Gentsche 7j. V., 33 s. 2 53. Leeuw (C. N. Brusseij, 35 s. 4/5; 4. Carpel (Ghent S. C.) 100 met. beginne!.: 1. KUYSSCHAF.UT (Brugsche Z. K.), 1 m. 25 s. 4 5: 2. Hilver sum (B. Z. K.). 1 m. 32 3. Gazzée (Ghent S. C.). 1 m. 35 3/5; 4. Viaene (Sjt. Cl. ltonsse). 200 m. juniors 1. CAÜWAKRTS (C. N Bru«se!), 3 m. 05 s. 2. Birschop (Br. Z.K,), 3 xn. 19 s. 4/5; 3. Dcvos A (Br. Z K.), 3 m. 30 s. 200 met. borstzwemmen 1. WAUTEltö (U- S. Gillis). 3 m. 32 s. 2/5; 2. Van Wal- leghem (Ghent S. C-), 3 m. 3 S- 1/53. De boevere (Br. Z. K.) 3 m. 36 s. 4 5. 100 m. rugzwemmen i. TH1ENPONDT (Ghent S. O.), 1 m. 46 s. 1/5; 2. Machiels, 1 ra. 48 n. 4 5; 3. Guillirm' (Br. Z- K.). 1 rn. 49 s. 1/5. Waterpolo. - BRUGSCHE Z. K klopt Ghent S. C. met 41. Aan de rust: 2—1 voor Brugge. 50 met. handik.) 1. MEJ. DEJONGE (Ghent S. C.) (16) in 51 s. 4/6: 2. Mej. Li- bert (Oooster.d S. C-), (26) re 52 s-3. Mej. Henry /Ghent S. C-). 4 50 met. snelheid beginne!.: 1. GENT SCHE Z. V.. in 3 m. 33 s. 2 5: 2. Brugsche Z. K 3 m. 34 s. 3. Oostend S. C. Tie jn.irlijksche koers in stil water over 4500 meter werd ferm betwist. De uitslag werd I. REBEYROL (Ass. Sp. P. T. R. Bor deaux), in 1 u. 21 m. 5 s. 2. Lannov (Strejitsburg). Iu 2 3s. 3. Vos (Cl. N. Sei ne Parijs), in 1 u. 25 m. 2/54. Dethier (Mechelen). 1 u. 26 m. 41 s. 5. Laeabane (Bordeaux), 1 u. 30 m 6. Jacobs (Namen, lste streekz*.), 1 u. 30 tn. 2/5: 7. Col Ie (Ghent S. Q,). 1 u. 31 m. 2 5; 8. Devos (Brugsche Z. K.), 1 u. 39 tn. 6 s. 9. Juffr. Heibbrand (Utrecht), 1 u. 56 m. 31 s. In 't begin felle strijd tus'che Bonlte en Rebeyrol. Op 2000 m. van de aankomst is de Bruggeling vermoeid en greft op. Van Nerom het bet steken na 2jóo ra.; Roller (Hollander) en Kuyper (Huil.) verklaarticD forfait. Finaal. - 1. ZINNER (F. C. Luik), in 13 ,ee. 2 5; 2. N;ël (F. C. Luik), op I meter: 3 Mlgeot (Union), op 50 eentim.; 4- E ienn: (Charleroi). Gemakkeiiike overwinning van den ouden spe cialist Noël. 400 meter kandikao le reek»: 1. L'HOSTÏ (Union. 14 m.). in 55 *ec. 15: 2. Loriaux (Char leroi. 22 m.); 3. P!-t:cau (Schasrbeek, 26 m.). Finacl WEB ER (Excel.5.or, 26 m.). in 52 wc.; 2. Schaak (Union. 34 mcp 2 meter; 3. Bajsaroff (F. C. Luk. 22 m.). cp 12 meter; 4. Dclflnssc (Union); 5. L'Hoste (Union). Mcctbceic nam he! vertrok niet. I,500 meter (beginnelingen). JANS (Da ring). in 4 m. 33 sec- 4 5: 2. Delcoert (Union), op 10 meter; 3. Carli-r (W. Star), op 3 meter? 4. Varrdc.-straeten (C. A. Schactbeek): 5 Roo- baert (C. A. Seeaerbeek); 6 Pluy» (Union); 7. Deryckc (Unidp); 8. Stroeikens (W. Star). 5.000 meter. Leon D! GRANDE (Unioft), in 16 m. 15 sec. 3 Lecocq (Racing), op 2G0 me ter: 3. Callehaut (Un:on), op 4C9 meter. Er zijn drie vartiekkó:-. Degrande netmt de'leiding gevolgd van Le cocq (Racing). Half-kocrt zf.in de posities al» volgt: Degrande, Lecccq. oti 100 meter, Calle- baut op 300 meter. Deze laj.lste werd «effens daarna gedubbeld door Leon) die zijn vcortpiong vermeerdert en eindigt met 7)0 meter voor op Leclercq. Sipicsucrpen. ETlEN'-F (Charleroi), met 47 m. 80; 2. Zinner (F. C. l uik), met 44 m. 80; 8 Plalteau (C. A. Srh.verh-ckmet 41 Ri.4. Nollet (C. A. Schacr'oeek), met 40 m. TE BERCHÊM C0CQUYT V/ON DE '.00 METER Ziehier de teehfiiiche uit 109 meter vlak Pitst» i. h voor de halve finalen: Prinsen (fuban; Uses (Gantoise), B-upbochar (Beet Sc:). fAnderleek»), Vanden»..it (B- axb**} Ve iftg iDarttHt^. Catqjyt (Gratoi--). Se m ari'ig). VeJi--: - v.odat ('«'«li Uak Flt~ialI. C%q r Br.nW. j(. t Piifiwn Van.loravo-rt (Aerschot), op 50 cm S.^h (Daring), op j Hoogspringen: 1. May 'Tubfinlli). 1.60 m.{ 2. Vettpnef (Ganicise) 1 55 m.3. Pietr^b Daring). 1.55 m. (na (^rrag*)4. Van Hocht (Berchem). 1.50 m. OEWICHTWERPEN: 1 A. VOS (An- der.echt), 11 ra. 53- 2. VYtiyts (Tubantia), 11 m 35: 3. Df.'a--nder (Gantoise), 11 m. 09; 4. Mi 11 tan (id.). 10 tn e9. SOO METER VLAK (hnr>dic.ap) gerang schikt voor <1? finaal Verbrneckon (Ber chem). Schciters, Larvgentte. Rijssack, Van Roev, Ba., Van den Berehe. Bueleö cn Sa- roul. Finaal 1. SAROI L (Gantoise 15 met.) tn 9. min. 2 sac.2- It/jssack (Berchem 23 me ter) op 3 meter; 3. Van Roev (Tub. 60 met.) cp 2 min 4. Verbraecken (Berchem 70 met.) op 1 me'cr. SPIESWERPEN i HERREMAN8 (Gantoise) -16 mei. 93: 2. Jenssen (Beer schot) 45 m. 57; 3. Vo» (Anderlooht) 38 m. 35: 4. Lefèvre (Tub/.ntin) 38 nt. 15 POLSTOKSPRINGEN 1. SA LM (Da- r.ng) 3 m. 15: 2. Bal (Tubantia) 3 in. 05? 3. Van Vioerhtrgh (Gantoise) 3 met 4. Kuding 2 m. 60. VERSPRINGEN: 1. LF.FEVRE (Tub.) 6 m. 63; 2. Van Bladel (Berchemt 6 rn. 41; 3 Pauwels Gantoise 6 m- 38; 4. Van Mecr- bceck Berchem) 6 m. 02. 200 M. HANDIKAP 1. Cockuyt (Oantoiae). s'-ratoli. 23 7,10; 2. Van Eerbeek (Berchem), (10); Z. Winters Olerchem), '14). 4'» M. HAND1K.VP 1. Liin-erwedt (Gzntolse), scratch, 13 2 5; 2. Hcheyi efs (Tubantia), (24)! Wnuters (Deerscbntj. (121. 4*100 M AFLOSSING 1. Q.mtolse (Cockuyt, Claeys, In.-cis en Pauwel»), in 47 s.; 2. TufcaaÜa» op 5 ui.; 3. 5j»un, op 5 ni. SCHIJFWEüPKN: 1. Vr., Rcrohem), 33.65 m.J 2. Van Accoleyn cf?antoisiM, .52.86 m.3. Pels (Beerschot). 32.38 in. 5,000 M. VI.AK. De Fieu-quin (Qantoie*), t5 rn. o7 s. 3 o; 2. Deroin (Daring), op 25 m 3. Linsen (Berchem», op 50 tn.: 4. Delathouwer (Berchem). Algemtene rangschikking Schaal Lauwertak J- 1 A-t-A OISTOUK. '5 z Tubaotia, 27 p.; I Berchem .-p.. 23 n.: 4. B<*rsohot en Daring, 10 p.; 6. An.lerlecht, 7 p. ROEIEN TE NAMEN DE ROEIWEDSTRIJDEN VAN ZONDAG Deze wedstrijden werden gisteren op de Maas over icoo meier betwist in een goed weder en in tcffcnwoordigheid van veel volk. Ziehier de technische uitslagen -. t. Twee roeiers in punt junior» (5 vertrek kers) I. UMON \A*T. BRUSSEL. 4 m. 49 s-; 2. C. Rcffates Brussel. 4 u. 55 s.; 3, R. S. Ka ut. Brussel: 4. Soc. Naut. R. Anver- sotsc; 5. Royal Sp. Naut. Brugge. II. roeiers in punt begin (7 vertr.) 1 R- S. NAUT. ANTWERPEN. 4 m. 33 s.; 2. R Sambre en Mouse. Namen, 4 m. 39 s.; 3. R. N. Dinant: 4- R. S. N. Oostende; 5. R. b. N. Gent; uit koers grc2ct Rowing C. Ant werpen; C. Rcffatc» Brussel. IU. 2 roeiers in koppel iun. en sen.) R. S. N. ANTWERPEN, in 4 m. .7 s.; K. S. N. Bruffge, 4 m. 17 s. 5 10; 3 C Regales Brussel; 4. C Regales Brussel; 5. R. V Sambre en Meuse, Namen. iy. r®riers in punt seniors R. S. u i CENT' m«3 2 C. Regates Brussel. 4 m. .5 s.; 3. R. C. Naut. Gent; 4- K- S. Naut. Brussel; 5. R. C. Sambre et Meuse, Namen. /AV; r.Ski." (sen' Cn 3un*) VINTENS (An w. R. C.). 4 m. 35 3. MF.NGE (R. S. N. Brugge). 4 m. 43 s.; 3 Ottcn (R. S. N. Brussel); 4. Coppcz IC. Reg. Brussel); S. Snockhoofd (S. R. Naut. Antw.); 6. G .\far- cel (Dinantj. VI. 8 roeiers in punt seniors 1 R SPORT WU-TIQIE GENT. in 3 m. 2. L. Regates Brussel (Vergin), 3 m. 46 s 5/io: 3- C. Regale» Brussel (Magis). Heeft opgegeven Royal C. Naut. Gent,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Standaard | 1927 | | pagina 2