I GULDENSPORENFEESTEN Binnenland Examenuitslagen GEMENGDE BERICHTEN IN HET DAVIDSFONDS Geheimzinnige misdaad in het Bois=de=Bou!ogue Bet weder in Juni 1927 KERKNIEUWS RECHTERLIJKE KRONIEK TOONEEL VERMAKELIJKHEDEN MUZIEK MEDEDEELINGEN MARKTEN Wordt onze hopteelt bedreigd ROOKERS! JeukteJeukte TE HUUR Prachtige Appartementen üiieeiltoiiisi van Vennootscliappfn N.V. VLAKOSTU IL1 MAANDAG» 4 JULI 1027 TE BRUSSEL De Vereenigde afdeelingen van het Da- vidafonda Groot-Brussel, houden, dit jaar, hun Sporen-avond op Zaterdag aan staande. 9 Juli, te 8 uur 's avonds, in de feestzaal der Fletinckxatraat. De gelegenheidsrede zal gehouden wor den door den heer volksvertegenwoordiger Emiel Blavier. Het kunstgedeelte van den avond zal buitengewoon aantrekkelijk zijn. Het is de jonge maar zeer werkzame en goed ingerichte afdeeling van Sint-Joost- ten-Oodï die op zich genomen heeft, met haar svmphonie- en tooneelsecties dien pe- denk-avond ook tot een waar genot te ma ken. Alle Vlamingen zijn op dien avond uit- genoodigd. TE OPWMCK De Guldempoienzege wordt dit jaar gevierd op Zaler.-'ajf. 9 Juli. Te 7 uur 's avonds, vorming van den «loet der maatschappijen aan dc slalieop tocht :-nd het dorp «nel zang en muziek: te 7 uur 3 4. feestrede door den gevierden V'laamschen redenaar. Prof. Verbist, in de St-Pauluszaal. TE CENT De ouvoefing van .Lanceloct van Deen merken» en van «Breydel en De Coninck» van Albrecht Rodenbach, belooft een schitterende kunstpresta tie te worden. De purnen van St. BaHsabdij vormen een prachtig, ecnig decorum.Het tconeel wordt over de sans.-hr -ree-ite. rr.ee* dan 5J meters, bespeeld. Een tw.-.'igtal Ux-cclspelers en ongeveer honderd figuran en zullen deze ruimte vullen Het geheel staat onder leiding van M. Schumacher, die ver leden |.vr in 's Gravensteen de rol van «Hamlet» D.'ór de iCath. Werkliedcnbtnd Het Volk wordt f avonds, in de feestzaal Poel. een kunst avond ntrericht. De Kon. Harmonie Het Volk zal optreden ah mede een bekende zanger De heer advocaat Deschrijver, zal de feestrede houden. TE ST-AMANDSBERC Dank zij de tusschenkomst van invloedrijke personen onzer gemeente is beslcten geworden verlof te geven aan de leerlingen der gemeente scholen en tevens aan te dringen bij bet bestuur der vrije scholen dk voorbeeld te w;llen navolgen. Verder is een programma vastgesteld dat een ieder bevredigen zal. Ziehier het programma Zon-hi g 10 Juli: Om 11 ure Mis in de kerk van den H Amandus, voor l welzijn van het Vlaam se he volk. 'v. Om 7 1 2 uur Vlaamsch concert op t balcon van het Gemeentehuis. De mooiste Vlaamsche liede ren. «nc. begeleiding ven Tebnansche trompetten, zullen v. o.-den ten gehoore gebracht (ingericht door 't Gemeentebestuur). Maandag II Juli. om 6 1/2 uur. prachtig con cert aan den Vijfheek (hoek Ger.tbruggestraat. Onder nemersstraat, en*..) vanwo? het Gemeente bestuur. In de tusschenpoos toespraak door den neer Hans. Letterkundige. Na het concert optocht. «toetstewijze. door de Gemeente, met muziek. Om 9 uur op den KapcltenberLevende beel den. eenitr-mooie tafer-elen voorstellende. ter herdenking van den Guldensporonslag. door de Turnmaalschapplj Flandria HNT-NIKLAA J Ter gelegenheid van de g-25® verjaring den Slag (Ter Gulden Sporer orden te St- Xikoiaas tal v;uj feest u ingericht door h«t Sp-rencumite» rsWumng van bcl Riad&Lerta-.r 'Ziterd..- fc» T- Li.o\ra"Oi d. ingericht iódr ce K V. J- j.l WO. 1 M-i V' (icht in d« groot* {«.«tzwtl rao het Uil- d •'•'mis. fi-ije tot-gang. Te 8 1.2 uur, taptoe, door ce Kon. Har monie. De Kunstvrienden. T Zondnz. 10 .Tuli Te 11 uttr n de O. L. Vrouwkerk. wijding der vli-g. JM het. A.K V. T 'oneelverbond, tare Sint Ntto^üF. t»e- legenhe.id«3onnot?n door den E< Heer A. De Mneyer. De Gregoriusgilde zf den Dien*t he'iren opluisteren. Te 4 uur Open.ucht- •vertconina in de hovingen van het btads- muzeum door den Tooneelbond Voor on zen Stam (V.O.S.) Opvoering van Jean de France klucht in .1 bedreven. Xcde- loozc toegang mits veolichtend programma «tan 2 fr. Te 5 uur. kostelooze vertooning in de feestzaal der Broeders Hieronymieten Opvoering van Gekruisigd door den Tooneelbond der Oud-Leerlingen. Program ma verpliohtend aan 1 franlr. Te 9 uur Volksfeest, «ingericht door V.O.S. in het lo. kaal De Hoon Vrije ingang, Vlaamschc liederen, uitgalmingen en muziekuitvoerin- ^Fmndaa, 11 Juli 's Morgends. algemoe- ne bevlagging der woningen in onze stad. Tc 9 uur, solennecle Dankmis, in de Hoofd kerk. vanwege het Davidsfonds. Tc 7 1/2 nur 's avonds. Volkstoet, waarvan de vor ming plaats heeft :n de Pnrk«t<raat. O. L. Vroiiv. straat en Plein. Ontbinding voor het Stadhuis en aanvang van het Beiaardeon- cerf .rrct zang en Thebaanfhe trompetten, ingericht door den heer Alfons Bolliers, - Stad-beiaardier Electrisclie verlichting van het Belfort. Gedurende het concert zal het Guldensporenbloetnpje verkocht worden aan 0.50 frank- Donderdag, 14 Juli Te 8 uur, feestavond in den Katholieken Kring, ingericht door de Kath. Gilde. Vrije ingang. Programma verplichtend aan 1 frank. Zon da z. 17 Juli Vlaamsche dag. Van 10 tot 111 '2 imr, vergadering der afdeelin- e< !i in de lokalen dor Broeders Hieronymie ten. Nieuwstraat. Te 11 3 4 uur Groot kunótroncert in het Wandelpark, door de Kon. Harmonie van Exaerde. Bestuurder F. Prudent Van Dnrme. Te 3 uur Feesfver gndering in het Gildenhuis Te 4 u. 1/2, in de hovingen van het Stadsmnzeum. open- hiontvertooning door het Vlaamsche Volks- rooneel Jaccb Van Artevelde door E H. Cyr. Verschaeve. Staf Bruggen dn den titel rol. Machtige figuratie. Prijzen der plaat sen 7. 5 en 3 fr. (Zie afzonderlijke plakbrie- I ven.) TE LOKEREN Lokeren viert op Zondag. 10 Juli, het Fe egt der Guldensporen. met een heerlijken mixta vond. Het fcomiteit n.l. Davidsfonds, jfederlandsch Verbond (Tak Lokeren), Vcr- I ;.f-n ginig der V.O.S.. Gildenhuis. verzocht de beroemde Scbola Cantorum, uit Brussel, pr.'ier de leiding van den beer hug. Van de Ve'.de en klavierbegeleiding van den heer .T Hey Om 8 ure 's avonds, op het plein aoter de kerk, zal de Schola keuriire V i i vmsche Liederen van Tinei, A. Meule- rn-ins c. a. udtvoeren. In geval van regen- we. - geachdedt ket in de ruime Academie taal. TE SINT-TRUIDEN De kring Hooger Leven heeft 't initiatief gettomen om 't Guldenrporenfeeat. op 12 Juli e.k. zoo waardig mogelijk te vieren in verrland- houdin:: en in samenwerking me: de andere Vlaams- nvoelende maatschappijen en kringen cr. zer rtad Davidsfonds. Katholieke Volksbond. Vlaamsen Katholieke Eendracht. Werkertbond, Boerenbond. V O S.. B.V.O.S Kath. Vlaamtche Nat: inalisl-n. Harmonie der Gilde, Fanfare van Bevingen. Vlatünsche Meisjesbond en Vrouwen gilde "t Pi ^ra«nma van de fecstvergodating die op Dinsdag 12 Juli, te 8 uut 's avor.de in het UorcSmanah.iis zal worden gehouden, werd opge- I. N »-:w S rookje. Tooneel. Vlaamsche Meia- jaabond2. Spraekbeurt: Prof. Dr J. Smets: 3. In Men.oriam. Tooneef door Hoojer Laven 4. Aanvulling dcor zang en deklamat.e. MECHELEN Kermisprozramina Postdienst De strijd tegen de openbare onzedelijkheid Heden Maandag. mor,-u Dinsdag en Zandac 10 Jali prijskamp Toor de kolf)crui.<boogschutters inz.r ch: d<>3i- de Tran$vaai-oh« fiohutters in hun lokaat Lokomotlef-1raa43. Te 6 u. 30, in b.t Park van P.tzomburg (Kruid tuin;. openbaar conocr- door de Harmonie van den Oud-leerlingenbond onder ieidiug vau den heer Bobreoht. Ter gelegenheid der kermistee-U-n zullen dc postbureelen heden Maandaguani Idag gesloten Wij herinneren er aan da: de personen die klachten hebben te uiten nopens oniediga of laak bare feiten of voorstellingen die zich op de foor mocbien voordoen. x:ch h.Jen Maandagavond, :i*- schen 6 en 7 uur. !nj 't bestuur van den Boud tegen dc openbare onxedelijkheiJ. in 't lokaal Volksbelang Onder den Toren. 5, kunnen aan bieden. KORTRIJK Beweging der bevolking In de maand Jum werden 63 gtbooiton aang'-'ce- ven (15 mannelijk en 31 mannelijk): 36 overlijd.uh (15 mannelijk en 21 vrouwelijk»: 2 kinderen onder de 7 Jaar en doodgeboren: 14 huwelijken werden gesloten; i34 penoncii verlieten de stad en 178 kwa- uen er zich vestigen. VLAMERTINGHE II Juli Xa ecne zakelijke Toordracht door &hepm 8iv heeft de raad met al-cmcenheid van «temmen dc r -kenning van den 11 Juli-dag als officieele feest dag. THIELT Gemeenteraad Op vraag der nationuJi-.leo, ohristene werklieden i socialisten geaamilijk ten getalle van ze-., werd e gemeent raad bijeengeroepen aer«t voor Zater dag 25 Juni, te 5 uur namiddag. Me rechterzijde, ten getoile van zeven, kwam met op en daar er «eene meerderheid «u, werd de zitting geheven nadat cr wa- herrie g maakt werd rond dit fel:. enig ln d«. Annalen .Ier gesehiedenis ran den 1 h.el.zrhen Otmeentora.-. t. De h'.er Bargemeester -n het Bclicpenoollege b Kgden de volgen-Je verga- uering foor Zaterdag 2 Juli, maar intn-schen s uurdst de minderheid een aanget.ok.-nd schrijven, de vergadering stellende op Doodenlng 30 Juni. D.-ie ging door en op het dagorde stonden niet minder ';in *5 punten, xoodat de sitting omtrent vijf nur uurde. Ai do raadsleden waren tegenwoordig. Onder dc bijzonderste punten halen wij aan punt 5 De stad he.-ft destijds 13,350 fr. te veel ont- angen van het MinK'.crie van Kunsten en Wcteu- «Chappen voor tn schetikomst in de wedde toelagen Di: wordt nu terug-- traagd. wat door de 13 raad»- leien wordt aanvaa: 1. Punt 6 Er zal aan de fltor. Kortrljkschvs'. raat, aan de fa.keu markt. Brug- s. raat. aan de herberg St-Michiel. St-Michielstraai en op een paar andere plaatsen eerie electrische larno w.:rden oangebrach'. Aan de gendarmerie zal telijks cene lamp w rden geplaa -t Ecne vraag hulpgeld uitg-vende van het Sanatorium van Sys-e*l<. wordt verzonden naar 't budget van 1928. Men is algemeen fakkoord om de noodiga grond san- koopen U- doen voor de verbreeding van aen steen- naar Schuyffer^tapeUe, en voor de bnurtwe- ars 11. 15 en 51. De kwestie Aanleggen nieuwe gaanivaden in de Nieuwe Statiestraat wordt ver zonden naar de commissie van openbare werken. Dan komt de kwestie - Viering 11 Juli te berde, at:onalisten vragen dat alleen de Decnwenvlag het Stadhuis zou wapperen, omdat dc Belgi- scne kleuren andfr- aan de Vioamsehe, een hoon daarsUllen. Dit vorstel wordt verkrorpen. De ch ris ten e werklieden s om..'en met .Ie na'ional sten. 31. Verhelst. namens Je christenen, z-cgt dat zijne t-mming niet hcduidi dat hij het nis een hoon b-schouwt dat de Belgisch: vlag nevens de Leeu- lag steekt. Na wat knbzal. wordt h t volgonde tjoslist De stadsscholen en het stadspsrsoncel krijgt den namiddag vrijai. De Burgemeoster «telt het politieuur vas; op middernacht voor 10 - 11 Juli. het Stadhuis tullen de Le-ruwemlag. de Belei- en Tl)le!t«che kleuren prijken en op den Halle- toren de Leeuwenvlag in,gelijks. Daarna dienen de ut on:ui.;en cene amnestl«notM in. w.dkc wordt fr worpen. De motie der chris.ene v.orklieden, «le- .:lfd<! welke verleden jaar werd ingediend, wordt ..an--.:nomen door 12 leden, nationalivten inbegre pen. Do svcialist Tankccrsbulcic ontlioudt zich. i'unt 14 Aankoop van een doodtnwagen. wor.lt •-•rworpen. Punt 19 wordt verworpen. Hier vroe- tn de nationhli.-ten dat de burgemce,t:r. da sche penen en do raadsleden hunne siadsbrzoldiging of penningen zouden el-taan ten voordee4e der Kas onvrijwillige werkloosheid. In punt 22 raakt ren ionalwt een kwestie aan die op een persoonlijk piint ualoopt. en. gezien het in openbare zitting was. op zijn mins: onkiesch mag genoemd worden. Daarna heeft At fthesroe zitting plaats. WEVELGHEM 11 Juli _t* «...tng van den gemeenteraad werd de 11 JaVt als off.mtele feestdag erkend. De Leeuwenvlag zal dien d.ig v«or het eerst aan het Stailhuis wapperen. gelijkheden tU •mltdit gerrgdd - ---. geltgcuhci.lssermoen Op 11 Jali. optocht der deelnemende maatschappijen. Aau- -i tn open lucht, waarna muziekkoncert op de Plaats. OOSTENDE Verkoop In de mijn Het eerste klassiek conc'rt Ut duren Je de maand Juni was de verkoop in de Stoobj» loc pen. 2.839^47 fr.; ZecMIcepen, Ï10434 fr.; motorsloepen.!".- 933.169.50: verschillende, fr. 85,503 50; Engolsoho boten. 6.044 fr.; Fransche. 19.541 fr.; to taal J.394.133 fr. tegen 3.774,092 fr. 10, das voor dl: jaar 79.944 Ir. 10 minder. Voor de eerste zes maanden is er Toor S.473.2'3 fr. 10 c. meer verkocht dan in dezelfde periode in 1927. Het eerste klassiekconccr., onder leiding van M. Prassu. zal plaats hebben op Vrijdag 8 Juli a.s„ met hi t volgende programma 1. Svrnphonie écossaise. vau Mendelsohn; 2. Con certo'in si 1 A-mol, van Brahms, met als pianist M. Arth ltubensicin 3. A Dioiory ball, vau öchelliug. EERNEGHEM II Juli Op Din;dag 12 Joli word: de Gulden sporenslag herdacht. Te 8 12 uur. plechtige hoogmis voor de gesneuvelden. Daarna optocht, waarna uitvoering van liederen. Om 7 1 2 uur s avonds, tooneelfeest in "t Cildhof voor 4e leden van het Kath. Vlaamsch Verbond. SINT TRLTDEN Hongnarscli llefdadigheldsferst Op Zondag 10 Juli e.k. zal in het B. rchmanslmis een groot Hongaarsch I,:efdadigiieid-feest gegeven werden. Het feest wordt voorbtretd door de Ilon- goarsche juffrouw die hier ter stede vertoeft en celast mot de zorg der HongOarsche kinderen weiko te .Sint/Tru'dcu en omstreken zijn opgeno men. Heerlijke taferrelon. door prachtig gekouu- meerdo groepen gevormd, bijzondere gebeurtriiH- sen uit de Hongaarsche gr:chiedenls voorstellende, zullen vertond wo.-den. Hei aangename zal ook niet onbreken danken «n gezangen zullen een Ma ren blijk geven op het IIougaar<ch volksleven. Kaarten te bekomen in de Boekerij, Borchmanshuis. Dondei-Jag. van 2 tot 4 uur en van 7 tot 9 uur, en den dag van 't fees,: van 10totl2 uur. Prijzen voorbehouden plaat*. 10 fr.; eerste plaats, 5 fr. tweede plaats. 2 frank. BISSCHOPPELIJKE NORMAALSCHOOL TE THOUROIT Donderdag 30 Juni b«bben 67 leerlingen de on derwijzersakte bekomen. Met groote onderscheidingMM. 1. Seynhneve Ajidré, Mcenen; 2. Vanhecke Albert, Thielt; 3. Deketelaere Valeer, Langeinarck; 4. Vandewalle Maurits, Handzaenie; 6. Goderis Alberic, Roese- lare6. Bostoen Jozef, Beveren-bij-Roeselare7. Wybo Petrus, Ardoye; 8. Dewaele Gerard, Asse- brouck. Met onderscheiding: MM. 9. Hinnekint Albert, 3foorslede10. Deze-ure Marcel. Ard<iye11. Mset- tens Omer. Aertrijcke; ^.Stockman Albert, Ceur- ne: 13. Bamelig Jules, Harelbeke; 14. Maeseele Alfons, Lichtervelde: 15. Bethuyne Gerard, Aer- seele; 16. Doise Jozef, Westvleteren; 17. Van- inaele André, Thourout; 18. Lowagie Karei,Steen- kerke; 19. Brabant Marcel, Handzaenie; 20. Mys- itnacre Joris, Zarron21. LUtnel I.ueien, Elver- dinglie; 22. Decavele Oscar, Meuleb'-ke23. Cor* nilly August. Steene: 2*. Stubbe Alfons. Nieuw, munster: 25. Provrmst OerarJ. Ichteghem: 28. L>e Cock Rafa»?!. Roeselare; 27. Warlop Marcel. Kortrijk; 28. Yerbeke Etienne, Brugge: 29 Mad dens Robert. Roeseiare; 30. Rapsaet Andrt. Kor trijk en Verslyf-e Tsul, Zarren32. Van Damme R:-ni, St-Kruis; 33. Stntye Loeien, Poperinghe; 34. Vanden Auweele Leo, Bovekerke; 35. Cordy Florent, Wercken: 36. Wiidemeersch Jozef. -*rt- Pieters (Brugge): 37. Vcrtriest Daniël, Roeselare: 38. Braeckevelt Reml, Wjrngene en Doise Daniël, St-Jan-ter-Brielen; 40. Dewulf I,eo, Zarren; 41. Lamoral Paul, Kortrijk: 42. Barbier Emiel. Jonc- kershove: 43. Desal Juies, Ouckene; 44. Rekaert Roger. Iseghem; 45. Vanlandschoot Cons:ant, Wvngene: 43. Valcke André, Wynckel-St-Eloot; 47." Baert Juie*, Poperinghe en Vermeersch René, Damme. Op voldoende vijst: MM. 43. Dael Michicl. Poelcapeile: 50. Seouflaire Emiel. Brugge: 51. Couitemier Joris, J^ffinghe en Verhaüernan Jo zef, Brugge: S3. Lantsens Alberic, Hooglede; 54. Mortier André, Lombartzijde: 55. Hochmont Oc taaf, Westende; 56. IJemol Jozef. Thourout; 57. Debluuwe Leo, Iseuhem; 58. Wrhaeghe Marcel. Corteinarck; 50. D'Haeyere N'or'.iert. Ardoye00. Vanquathem Marcel, Meulebeke; 61. Vuylsteze Jerome. Tiephem: 62. Roe'.en.-i Remi, liegben 52. Roelens llenii. Isegl»e:n; 63. Vanneste Adolf. Bientem: fr». Vanste-nkiste Arthur, Warken: 55. Coene Plrmln. Cmmbeke: 66. Aüemeersch Oa»- ton, Thourout; 07. Stofferis Aloii, Aerseele. WIJ CEVEN CRATIS RAADCEVINCEN. Wij verkoopen onze producten; dat is werke- liik het communisme bij de The Destrooper's Raincoat C® Ltd. (20.2:0 Wielrijder onder een auto to Mechelen Zaterdag werd de 37-jarige wielrijde' Jan De Rademaker. van Willeb:ot-?k. op Or-n hoeK der Adegheinstraat en van dc Graaa-.nirkt te Mecne len door den auto van don heer Hn crü Vrn Wayenbergn, van Elsene (B.'itto!) aan3:redtii. De fietaer stuikte ten gronde en kwam met het hoofd op de straatsteen-n te-aahL Utj bekwam eene gaje-mlo wonde an bet v.-orno-rfd en k <vg bovendien over erge inwendige pijnen, v^erzt in de zijde. Dr LamWiuts bracht den onge lukkige de eerste zotgen toe en liet hem caatna ier auto naar zijne w i'ng te W.Ueb ne -k over .rangen. Het rijwiel ^an De Radentsker was verder totaal vernietigd. Ernstig ongeval te Blaesvelt Op de werk De Heide te Biaosvelt, werd de 49-jarke landbouwer Einiel De Moeshjr door den wielrfjdec Karei Moens, van Lier, '1 onderste boven geworpen, if ij bekwam vrij ernstige ver wondingen en moest, na eene v>>orloopl«e ver zorging ter plaatse, naaf zijne woning, Sfechel- sche steenweg, werden overgebracht. Ook de fietser liep kwetsuren op en moest geneeskundig worden verzorgd. m' Campo, Antw., Schilderijen.Tel.36313 ir.014 Hevige brand te Aalst Vrijdag namiddag, rond 4 uur. brak te Aalst, in de woning van Coppens Kamiel. gelegen cp de Moorselbaan, een brand uit, welke gm«eh het gebouw vernielde. Het vuur narn aanvang op het verdiep en tastte weldra de ctbiige^gen huizen aan. Gelukkligtijk voor deze laatste, kon den de toegesneld.- pompiers de gebtiarwonin- gen beschutten. Doeh. zooals gprnel}, brandde het huis van Coppens volledig a:', met d»-n in boedel. De ootzaak van den brand is onbekend. Vergiftiging Donderdagnacht werden verschillige mensoheft te Yperen plotseling erg ongesteld. De bijgeroe pen geneesheer stelde e«n l«egin van vergiftiging vast. Een ondrzoe!: werd dadelijk ingesteld .-ri men kwam tot de bevinding da1 aangekochte worsten ln een goed bekende varkensslachterij der stad er de oorzaak Van waren. Qelakki^hjz zijn reeds verschillige personen aan de beter hand, anderen liggen nog ziek te bed. Menig dicht zoo hoog geprezen, Is nochtans zeer onvolmaakt, Want het vergat U te verwijzen Naar de chicorei de Beukelaar» Smartelijk werkongeval E-m der werkgas'.en van den meester-smid Jol. Mattlnjs was hier nan het werk aan de boete- klok bij de Wed. Do Brabander»?, te Bavichove, toen hij op zeker fogenblllt het evenwicht ver loor en van 5 meiers hoog naar Ik*rieden stuikte. Eerst viel hij on een muur, waarna hij in den vijver van «Je hofstede terecht kwam. Het slacht offer. spoedig gered, was buiten bezinning en werd in bedenkelijkon toestand naar het huis zijns mefsters overgebracht. Pijnlijk ongeval Da landbouwer .Schepers, van Wynghene. kwam langs 't gehucht Hint-Jan, in gezelschap van zijne zuster, per rijtuig van de rnaral huis aarts. Komende 1:1 de Berleerlioekstraat, waar *ti aantal boomen 0111 vergewaaid liggen, en het paard snel rennende, kwam een der wielen in een put terecht, hetgeen het dier deed opschrik ken. He; sloeg op de vluoht. De inzittenden werden heen en weer geslingerd, loon opeens de vrouw uit het rijtuig n gronde vtel en roerloos bleef ligggen. De landbouwer sprong er nu ook uit en vond zijne zuster in bedonkdijken toe stand. Een geneesheer, spoedig ter plaatse, stelde ene schedelbreuk en eene beenbreuk vast, ter- 'ijl een priester het slachtoffer het 11 .Oliesel huis gebotst en zoo lol staan ge- komen. Ceweldlg onweder Tijdens het onweer dat te Waasten over de streek woedde, sloeg de blikssm te Wytschite in op de kinderschool, waar de scholieren juis: aan 't spel waren. Een knaapje werd ten gronde geslingerd en bleef een kwart uurs bewus'-eioos liggen. Verder heeft de bliksem een scho.irste.m afgeslagen, do pannen weggezaagd cn in den muur een gat geslagen van 1 metrr. Te West-vleteren viel de bLksem oj> hei k.nos- tc-r der Trappisten en bij *'e E'rw. Ver schrikt zijn de schoolki 11 de.vn cp de flutht ge gaan. E. JACOBS-VERBIST, MECHELEN. Bliksemafleiders, nazicht, herstellingen. ('5-779 Brand Rond 8 uur 's morgens is cr brand ontstaan in het zwingelkot van Poort Camilla, te llarin- ghe. dat met de nevensvhuur totsnJ afgebrand is. Een vet varken en drie jonge blagen werdén verkoold. De brandweermannen konden het vuur omschrijven. Ontsporing Dicht bij Venrne is een spoorwagen van de asn uit de riagels gespronaon. Hij was roei kareelsteenen geladen en werd een 40-tal meters ver medegesieept. Er zijn gelukkigUjk geene per soonlijke ongelukken. Jonge deugnieten Vrijdag avond hebl>eri jonge deugnieten de elektrieke lampen, hangende langs den voetweg van Sint-Rochuslaan naar de Volksplaats, te Stukken geworpeu. Omdat vrouw Vlenck-Vandecastede, wonende Doomijkwijk- straat, dit gezien en verboden htyl over eentgo d.igen. ireTd zij door de jonge snaken aangeval len en gestampt op haar been, bij zoover dat de vrouw haar door een geneesheer hoef: moeten doen verzorgen. De politie wezd daarover inge licht en heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de jonge kerels, die gekend zijn. De hittegolf te Chicago «n in den Staat Chlo 50 dooden Het aantal personen, die tengevolge der hitte golf. welke sinds drie dagen te Chicago heersoht, be/.\vekcn zijn. bedraagt op 'i ogenblik een der tigtal slachtofferes. Door dezelfde oorzaak zijn er in den Staat Ohio twintig mensoben omge komen. Codsdienstig fanatisme te Moskou Uit Moskou gewordt ona het Dericht var eigenaardig geval, dat aan de vervolgingen van Pieter ueu Groote tegen de oude geloovigen, denken doet. De pompiers in het. dorp Mouatanai bemerk ten, dat ae kerk in brand stond eu vernamen achter de gegrend- lde deuren de stemmen van mensohen, die gewijde zangen uitvoerden. Het gebouw brandde tot d'-n grond af en tusschen de puincn vond men 14 verkoolde lijken. N'aar bet schijnt waren de slachtoffers aanhangers eener godsdienstige sekte, die hat bolsjewistisch regiem voor de regecring van den Aniichriat houdt, en zij aohtten hel zich tot plicht eene wereld te verlaten die het rijk van Satan ge worden I». AFDEELING CHARLEROI De maandelijksche vergadering van 21 Juni was een gezellige, leerrijke avond. De opkomst, waar-' onder enkele Datrv*. was bevredigend cn ver scheidene nieuwe leden werden ingeschreven. De hoofdschotel werd opeediicht door le-raar Dr Fr. Van Calster, d>e het had over den Roman, waarvan hij, een breede en diepgaande studie gaf. Het mag eene gebeurtenis heeten. dat de ofdeo- l'ng van Charleroi, die nog geen drie jaar bestaat met 1 Jali een maandblad zal trtzeveen, getiteld: f Werk en woord van 't Davidsfonds. afdeeling Charleroi Het blad doet rolg'-ndeti oproep aan alle Vlamingen. Wij durven hopen dat onze werking door alle Vlaamsche vrienden met be langstelling zal gevolgd worden eu da', alwie kan, ons zijn aanmoediging niet zal ontzeggen. Moge dus ecu eerbiedwaardig getal peters cn me ters opdagen, voorzien van een bescherm- of steungeschonk om den doop van ona bladwichtji te vieren, zoodat het eerlang opgroeie tot ent flinken kerel vnn ons gezonde ra»! Men sture daartoe naam en adres en de bijdrage van 20 fr. of 10 fr .op onze postchec.srekeniru:1863.68, Fr. Van Calster, Marcineüe of .uen schrijve naar het secretariaat. 35, rue Ju Pa;e. Charleroi. Onzen besten dank vertolk»n wij door 't vei Weren van een jaar-insctirijving op ons Werk en Woord fHav*v|«| heeft m ontdekt. h.-1 r daar het niet in en er ts or der link» den op he Parijs, Juli. het bosch van Boulogne lijk van eene jonge vrouw de op den rug. Een wachter, .ysgeestcn trachtre op te wekken kam nog warm was. slaagde er "stelde vast dat het slachtr^fer, 'oud, mishandeld geworden was is met een das gewurgd. Verder ëoogen nog sporen s.in slagen een kleine wonde aan den duim Eenzelvigheidsstukkcn wer- k niet gevonden. De plaats maar het meisje gevondci werd is dichtbeboscht. In weerw;|'van dc klopjachten, die door de wachters -zon het bosch van Boulogne inge richt wofc'tn. bezit het magistraat geene en kele nandijiding. die het spoor van den moordcna-A zou kunnen doen vinden. Dea avonds rijft de oudets van het meisje het lijk komen herkennen. Het is de kleine Carmen Ourniaux. 13 1/2 jaar oud, wier verdwijning de ouder* bij den politicknmmissaris van het kwartier Saint-Germain l'Auxerrois, hadden angegevm. Volger. 9 de verklaringen van heer Bur- niaux, sol zijn dochtertje gistermorgen op gelicht zijn door cene onbekende vrouw, die gedurende zijne afwezigheid in sijne woning zou gedrongen zijn. Het kind zou aan de on bekende de sleutels der meubelen overhan digd hebben, cn deze van eene som van 7,915 frank alsook het meisje meegenomen hebben. De hteregk die het onderzoek in handen heb ben. kunnen onmogelijk gissen waarom het meisje met die onbekende rouw meegegaan IS tot in het bosch van Boulogne, waar ze om streeks ti uur rs morgen* opgemerkt werd door een kantonnier. die de dievegge tame lijk juist te beschrijven wist als 25 jaar ongc- eer met blonde haren 1 la gar^onnc Do batofttetrUcl K ecswldh» i.J was, op West* Europa.tneostal cyclcnisoh. S»* -.mdaire n.inima'r vertoefden er tijdens een groc. g«ie<?lt« der eer ste ma.ro ihelft, en daarna déden belangrijke de pressies, mét kern ten Noord-Westen of ton Noor den ge..-gen, er hun invloed voelen; Slechts, del korte üjdruimtcn van 4en tot llon en 20-:u tot 24«n, waren gekenmerkt door de uitbreiding oh het vasteland, eu bijzonderlijk op zijn Zuidcr- helft, vad een hoogdrukgebied van ooeanbc!:. n •■«sprong. Deze drukvefdeeiing verwekte mees- ;cudev:s «ribden van Z.-W., met. in *t algemevn koele remperaitiur zonder echte bitieperiode. De hoogs:.- warni:*gTaa<l. P;n 17en waargenomen, wat s'*?chfS 2E'7. erwijl t>et laac«:« minimum, Jen 5*:n ftsuigete---:-nd, tot fr»7 daal de. Voor tie tijdrn:-i,ten len, 12en, tóen en 3>n war-n ge middeld ffléximnm en minimum 19"T en 9°2 (nor malen 21 «6 cn 10**7 eu ran 13en tot 18un, 23-6 en 12®1 (normalen 21,»0 en 9°9); Voor geheel de maand had tnen 20>7 en 9"8 (normalen 21°5 en 10®3L Het getal uren zonneschijn (15:was mer kelijk te gering, bij vergelijking met bet normale <199;. De regens, meestal overgekomen tijden* de eer- te en derd*? decade, waren meer talrijk dan ■ven *.*dlg: de 24 dagen met meet- aren néérslag cverd- n immers sleobt* 72 mm. water (normaal Zwa ilce onwéérsverschijnsolen, waarvan som migen met hevigen wind, ontstonden den lst*n, 8cn, 12on. 14en, 17on, 2"7en cn 30en. De iiloemontluikingen, meestal tijdens de .-oe erste decaden waargenomen,waren de eene roegtijdig (3 tot 7 dagen», terwijl anderen ,v 1 .anzienlijke mate te laat kyw» R. V. D. L. in n lya! aanzie (3 to da^cw.. VLAANDERENS BEDEVAART NAAR LOURDES, 1—9 OOCST. Eén trein lanjrs Lisieux. ,'nl. Plein 13A, Kortrijk. 19.303 VLAANDERENS BEDEVAART NAAR ROME EN ASSISIE, 11 tot 24 September. Inlichtingen Middenbureel, Plein 13A, Kort- rijk. :o.2oS Ten..- mis In het COlotseum. Vrijdagmorzen von.1 onJeo- bet nle i-.re opgcro;)) Kruis m hc: ("olo»=ouui U. Jf^ slaat.-: li.,* daar doer d^n ka nu -.- - Kt.Jnter. Mgr F. Fabert, Voor vcr.-cbilion.l.- katholiek., tai'on.glngen. waarvan hu voorzitter is. werd opgedragen. LOURDES: Vertrek 20 Juli, 10 Auff. Stilstand t< pcrijs, Pau, Biarritz. GRAN'DS PËLERIN'AQLS, Kemtnelberglaan, Brussel. (ig.618 Voor d Heilig* crklarinf van Plus X. - De kard: aaLvioan* ran itome, Poiupili. hoef: <*ro decreet over de rev.-ie fa-u de go-«-hriften van Pius X alt- fevaardigd. «lat hei eer 1-Jke orerln Jen hoa dan Gods bézitten, al 10 geren. moeten alle te Ran" aanwezige, van I'm. X afkom s-iga gesolirif en, :i& het vicariaat afgelovor.l zijn. Het gnut hlej i:iet alleen om gevchr-iven stuk- ken, maar ook oift Irnkw&rk. brieven. r«doroeriu- «on, dag book, n cd j itolnographkén. /.elf* de ZOe ftvOéamJo ap—toUsmo zegeningen die o-der nor- Jen tn d' retttm ran dec moeten WO rd«, uffvg en. Ki'eclr gedtnkte ond« rschftiVen dragen, ziia «laarvau uit gestoten. NAAR LOURDES Alle Standaard r-leJCfs die dit jaar fin; Lourdes gaan, wdrcen e|Éfftwacht door den H. Victor Hasaers, 'toulcvard de la Grotte, 34. Zij zullen grclujkiy ;ijn zich weer thuis te voelen in dit - :ht Vlaamsche midden. De Hr Hasaers versLéBt bereidwillig alle plaat selijke inlichtingen en verleent 10 vermin* dérintf op alle aankoo.xm van gedenkenissen aan Lourdes. De Standaard (20.342 RECHTBANK VtN GENT. Hicronikr ggt -io -am'-nét üing dor kamérs v h«: roohurlijk jaar 1.77-28 1 Kante kamer E. (dierera «J h-eren tcj, Heyra«*r., Soeneu». e.rjtö odvokaat generaal. Tweede kamer Vovrs ter .:e«.-r Iwélu.» de Way* ran*: nui<i»hceron Hodulm L- obarg eu De Ctercu: odvokaat-gcneraal De Hyéher. Derde k;uner Voonl(U-rh or Ifallenx; raada hoeren Lagae, Poel, Yerbeke; iJvukoat-g.-noraal Van dor Moer*. Vierde kamer Waarnomen ft» .'oorz tter heer <W Itaorueraa.I»b.-. ren '.l"ir-oné t i VerheLt; De M.«* substituut vu den pro«nrear#e:.eraal re eu l»r Htac rubetitoten van den prokureur-generaai. e-.iileft s* .elea In bet a MOM. D.eiut voor kinderr c i b««Vk Raadsheer Heem. sabstitaut raa den pnéM^urgeooraaL BOETSTR. RECHTBANK VAN TONGEREN Een revolverheld. Op Zor:'W> 13 Maart wer den eonige jongens van Mcehcl ft, in. 's avonds aangerand cn op revolversfljbotéb ontholtld. Ze kere Scniiermans P. werd erg g(kwetst in be Ween. De dader, Janssen» L. E.. uiijnw«rg»;r OpOrimby, gekend als revolremevd, werd door de reobtbank veiwefén tot 7 main - on corang ei 500 fr. boete of 15 dogen, en voor bet drogen verboden wapen, nug «ens tot 1,900 fr. of 20 dageu gevang. Het slachtoffer bokomt 4,W0 fr. af schadever* goédinj De alkoohcrt. Dc w«d. Jr ncan V Jtnckon. te Heers, in welker herberg drie flos* - (<*n inct al kooliiou Jende dranken Worden ontd- fr. boete «if 1 maand. De ticri^rg zul cesio'^n woid-m. 1' Bvenzoo de' genaamde Coain.-.n» JesseremBij «lezon door do Uoern »*n een zak nu zal betichte tar (Bailen oerantwoordeliikheid der redactie) TE BRUSSEL Folles-Bergsrc Tas Trijdaz 14 Jaal to. DoaJordog 7 Juli. alle ar00don te S.15 u. «CooJag» ma: 1 ure M J.J0 u. «De Fotle-Berge.-r Kcrue in i belrlj'én van JeJ Ür- bau eu Jan lminers. KALENDER VAN HET VLAAMSCHE V OLKSTOONEEL 4: Mocheleu nzei, 4.30 u.. Molenboek. Jacob tau Ar:e»elJe 9 Aab:. VlaamK.'i Huis. Moleustraot. 37, 740 n, Jacob u.n Artevelde 10 Zei.Koer GUJeubuis. i a. Jacob van Arte- velde U 1 brugge. Koer der Holle. 1 a, Jacob van Ar.erelfte 17 6:-N.klua«-Waav Hof S'^delljk Maseam. LJO a. Jacob ta:i Artevelde 10 Antwerpen. 3 u.. Jacob van Artevelde (S:u Uin:«..ntrrl>ood}. tl Brus«el. Do Nieuwe Edelman (Moltéré). 24 Opoe te ren. U Houegem, UoawJac V. T. B.. Jacob von Arte- T«?l«l<* Augnr.u» 7 Kortrijk. 8.: Lok- ren. 14 Ubu:«l. 5 BrRxloWsaj. 8 :St-Azua.-: 1 Scb -ldeJ, Mt-ivjctr^ool, Jacob van Artevelde Voor opv<wr-.eg«*n dringeuJ schrijven naar bet Secretariaat vau het Viaanuebe Veikdooncel s Broekitraox. tl. Brui-el. TE AALST Allrrecht Rodenbach - Gudrun Velen herinner.*n zich nog d-* proch tooncel- kuustui:v.«riiig..ii to AaD: m hot veri< den t>-*ue»!l- ééizoen. Zeker zal bet au tn: aasde, ten minst*, op dezelfde boogt* biijveo. «n nog eon* te meer bew.j- •11 dat VIso-.A-ron «en anuitp-otb.ir* bron 1». i-lko den «lor-: Tiaar kunstuitinsru onzer BieDtcihen üumer laven kan. idi b« bben <nj gemeld dat de Kon. R»vler:jk- ,-r Dé Cm'bar nisten d.« ri«d»wi jaar j onv r.iceu .tn Het Ged.ng van O. Heer (Paal Ik? Mout). leuLng van Job. de M «r Jr. en Het :k? Leven ton St-FranciéOOV (H Ohóoo— nt ,1. Velde), ornt-r rerJe »aa Mich. Van iaën -i .ten b -e ga/. rieds oon bel wti i-, gebolpen nugmaol» «loor Van Vlaendereu. om <1 .11 A'b.cctn Bodenbocb, rnoJern opgevat. Ador.i. George S.mnay en Marion Xixoo Përe Bon Cfleur -. Albcrtum. Doro by R«?v1er en Robert A;new in «Les Maris en E«oapade-. Select. Gloria Swan sua in L'Amour d« 8u- CONCERT VAN HET MUZIEKCONSERVATORIUM TE MECHELEN Onzé correspondent schrijft ons Met vierde concert van dit schooljaar Din.-tdag 1.1. door i leoraare en leerlingen iu. Mocbelsch MuaJéhconservatoriuin in d- stolelijkcn schouwburg g«g»?v,?n. bad al» naar gewoonte, e-.-uo bomvolle zaal belangstellend. gelokt eu 't i» e<*it be;raurenawaarde? dat r<*n een zoo bij uil«lok volkscom-urt, al <lo zang- en deklamatiestukken op é«4n enkele uitzondo- rin»r na Franoohe nummers waren. liet orkest, onder leiding van Meester August De Boeck, voerde een viertal praohuiununer» uit. die alL-ri om ter me-tst bijval genot -u. Voofeers*. kregen wij het openingstak van opera c Idomenen* van Morart ie booron. ver volgons de MibLair-syn ptoon» van Haydn on ten s'.oit.j Rouet d'OsBptiélévati Saint- aëns dat uitbundige toejuichingen ui-lokto Isniode het oponingstuk Uit Ruy Biasvai Mendfllsolin. Tusschen in droeg Mej. Roesenbaeker op flinke wijze Iris van Jacques Perk *2^*' ",fJdr,u iw>r n«-j. van A»«?n liederen van \incout d Indy •n Cesar Ftanck ee/ongen, terwijl de jonge be-.-r Van Boxom Iai Mort dn Loup r vau Alfred De Vienjr deklameerde. .^tudieprcfekt Van Ae«de had voOt een zaak rijk, belaag wekkend en uitvoerig ptagromma tekstboekje gétorgd, dat do Aanwezigen mtste- kend als leiddraad diende en er veel heeft t-.« bijgedragen otn de verschillende uitgevoerde nummers tot Jiun volle reobt te do-.-u komen. Paketbooten Oo»ltnde-Dor*r. rartabol der overvaarten voor de week van 4 tot K) Juli 1927 Van Oostende naar Dover, afvaarten te 1 u. 20. to 19 u. 30 cn 14 u. 30 Maandag 4, door s Prin- cesse Marie-José Pieter De Cottin i: en «Jan Bfeydel»; Dinsdag 5, door c Vüto do l.iége Prinoesée Morie-Josc cn Princesse Kiisabeth»; Wociiödég 0, door Pieter De C'o- ninok i, 1 Vilei «Ja LiAge en Prince».»o Marie* José»; Donderdag 7, door «Priricesso Klisat.oth», Jan Breydel «11 Villo de Liége»; Vrijdag 8, door Prince*se Martc-José Princesse Elisa beth en c Jan Breydel Zaterdag 9, door Pie ter De Coning «Stad Antwerpen» ea Prin- c-?»se Bllsabetn Zon.lag 10, d-Kjr «Jan Brey del Pieter De Coninak en PdMws Marie Jo*é Bijkomende afvaartOp Zaterdag 9, te 9 O. 15. door t Ville da Ltége Van Dover naar Oostende, afvaarten te 33 u. 15, 18 u. 35 en te middernacht Maandag 4. door Princes*-? Marie-José Pioter De Co ninck en «Jan Bteydei»; Dinsdag door Ville de l.iége Princesse M.*rie-J"*é cn Princesse Elisabeth Woensdag 0, door Pie- i»t De Conink Viiie de Liége en Prin- ces** Marie-José Do tuier dog 7, door Prua- oeaae Elisabeth «Jan Breydel» en Ville de I. Vrijdag 8, door PrTLcesw Marie-Joaé «Princesse E.i-'.^'.h »en «Jon Breydel»; Za terdag 9. door 1'ieter D» Coninck SUd Ant werpen en Princesse F.Haébetii Zoti lag 10, door «Jan Breydél», «Pieter De Coninck» en -. l'nncesao Mzrie-Joeé Bijkomende afvaart Op Zaterdag 9, te 14 n. 30, door «Ville do Liégo Uitgifte van biljetten voor uit.*Upja3 aaar Londen, tegen vermin ierden prijs, geldig 15 da gen, vau 24 tot 26 Juli. ter gelegenheid der w«d rennen van Ooodwood. Vervoer van autos. «bi* H«g zal zcier met overbodig zim fa» uw blad en woord* (e reppen over de hop. Vele Vla- itngen zullen waarschijnlijk mat gr-mt genoejm l*?H »orut nog gewosv-.ru ten huidige:, «lage in het Und van Aaiet en in dc sisaek van Poperin ghe, ln vele dorpen, van (Xxl-Vlaanderen en van Brabant vooral, iz de hop «otaal verdwenen, in andere fel verminderd. De lage. de onvaste, la zeer schommeleruJe prijzen zijn hiervan de voor- Mte oorzaak, nu vooral da: andrre vroege -n, oordbeién en vroege aardappelen, bij Wld. moer loceiend kannen zijn en ook met gemakkelijk c.m begrijpen, de: de hoppe- merg aehteru.: is gegaan rund Aalw en tn Br.iboat, die gemakkelijk alselgcbied vinden voor bun vroe -e producten, te Brtraael nomel-.jk. In 1922 wji d« totale oppervlakte hop voae Bel- gië1.723 hectaren; In IS"26 was <le totale opper- .kte hop v.<>r België: 1,417 hectaren, aido* vet- deel:!Weet-YUa-ideten. 1.IG4 hectaren: Oost- VlaanderenIW becUrer.Bralmnf. 147 he«t Zeker zijn de lage prijzen van 1922 de oorzaak in het verdwijnen der hop. Vroeger waren deze «makkelijk te vrrklarall, orrxiat de weteidprotuc- hol gebruik soma geweldig overt.-<_i. 'lhons. dat men mag zeggen, dal de ptoducüe min of r in verhouding is tot het veibtuik. tenminste wat het Europeedche vasteland be*reh, zouden ni'rt loonende [gi zen in 't geheel niet meor te ver- klaren zijn. De hooge tolrechten door het Buiten land op onze hop geheven zijn mede een gevaar deze nationale teelt. Van Engelschen kar* en deze ona vooral gcvuolig. daar Engeland een hopuitvoerder geworden isvan Duitsciio Je minder, bi.na niet. ««mda: Dui'.sclJand groote behoefte heek aan vreemde heg», nietCsgona-aan- de z:In eigen productie. Zoo zien wij. «Jat België op «le EngeUche hop slechts 600 fr. tol logt pnr ton. en «la: daarentogen Engeland onze hop be Uk mot 14.000 frank «1c ton. Bijgevolg een verschil van 13.4,0 frank ten onzen nadeelEr kan dus voor «ma geen spraak meor zijn nog ean enkele baai hop naar Engeland t te voeren. En nochtans wij moeten uitvoeren, ln 1925 gaf de Belgisch- hopoogst omtrent 50.000 q. In 1929 idem. 45,000 q. Van onze eigen productie ver',ruiken wij zelf maar een 35,000 quirgaal hop. Bijgevolg hebben vij voor een normaal jaar een minimum overschot •art 5.000 q.. die wij moeten kunnen witvoeten. Hier enkele cijfers van onze hoppr«»ducti# over de laattte ze* jareti 1921. met 1,510 beplante Ha. gaf omtrent 34.000 qurntaal1922 met 1.723 i<f. 31.000 q.t 1923. met 12.04 id«*n. 29.000 q 1924. me: 1.264 idem. 5U000 q.1925. M I «277 idem, 30.000 q.t 1926. met 1.417 idom 45.000 q. Dadelijk zal men bemerken, dot de beplante oppervlakte van 1921 en 1922 vermeerderd was met mc«r dan 200 Ha. om dan in 1923 ren achter uitgang te maken van meer dan 500 Ha. ten gr- volge ven «le zoer lage prijzen In 1922. dit zal vol staan urn onze (telling krauht bij te rettert. Het is een nationale pliciw d-rze schoonn teelt voor ondergang te vrijwaren De frank ia thans gestabiliseerd, de hoppeprijzen moeten en kunnen k in zekere mat»! gesubiliseerd wordan, gezien de vraag en het aanbod in evenwicht worden ge bracht door de v*rhou«Jing tuaachen productie «a verbruik voor «le wertddmarkt. Het mag niet blijven duren, dat onze noest e hopboeren de slachtoffers zijn van «enige specu- lateurs of prija«bukkars, die er alleen op uit zijn hun zakken te vullen, zonder eens le bedenken, talrijke Vlaamsel«e fosnilica aldus in hun be staan worden bedreigd, en «lat meieen deze natio nale lnrltuur ten onder kan wor«k-:i gebracht* He« gev.ao.-. det ons voor dit jaar bedreigt, heb ben wij aan ben te wijten. We willen dit artikel niet langer rekkenen de zsak is «e ernstig om er tart maar overfnvn te s'.vppen. Onze hopboeren moeten verwittigd woz- d-n, ze moeten weten wat er ie «wngegaan. Hop boeren. let op uw zaak. zie< toe. dat ge niet ver kocht wordt aan «len Engclsohman. Ome prijzen rijn onklopbaar, 40 Roedkoo» per dan in den kleinhandel. Oude Semois, geurig, zoét, gewaarborgde oude plant, zo fr., per Kg.; Semois, prima extra. 23 fr.; Oudo Obourg, g<-[jbte. zo fr.; Obour, prima uitge- rochte, 25 fr.; Echte Maryland, 36 fr.; Semoia fleur, voor sigaretten, 36 fr., franco per 5 kg.-; Kleine stalen gratis. 400 gr. uit te kiezen* franco tegen terugbetaling van 10 frank., AUCUSTE HORCNIES, planter-fabrikant, THUILLIES 10267 TE MUUR CEVRAACD Men zoeitt vier grooie plaatsen, elk ter grootte van 120 vierkanten meter, mini mum 8 rt>. bi) 15 m.. reer droog en treri licht, om het plaatsen van een ttock en behandeling. Dij voorkeur, omrrck der Naamscie Poort, GemeobtcpLaats van Elsene. Schrijven Gravener, it, Atre- batenstraat. (20,145 Mcchelun. 2 full. Groenten markt. Tiloewkoo- len. 0.59— .90: selder. 0.4» miU»J, 0.35—0 50; ajui.n. 0.60; aftvoolen, 0.55peterselie. 7 V»kervel. 9 erwten. J-Z60; -n jloonsn. 7.91—0UB; tviuaien. 6-7. aardaneplen. 1.69—1.90; wortelen. 0.69—0.70: rabar b«r. t.OO«JalO'.lon. 0.35; aa..ur(i«c. 9—9 25. Fruitmarkt Kersen. 2 A— 375: axlbea -m. 9.75— 200: cekslbexiën. 0.75—1.00; eardb-siKa. 2 59—J.5A Klekenmarkt Kiekens. 19—40 T ko>p"ihennes. 30—40 id.; -Iu. ven. 9—12 id.; oen den. 20—3 CmI. keu4- n.-n. 15-37 1 «tuk. B'>fr en eiermarkt Ruim 7.3ft) kilo V>:er 35*.'.090 eieren werdeu ter markt gebraeliU De beta' wwrl Tirk'Ktil 26 -27 't kil',: de vieren 0.15—0.99 hol •tul;. Varkenmarkt 296 biggen. 169-545 fr. 't stuk. Veemarkt 4 ossen, levond 9. gcsJochl 17 50 hel kilo: 54 koeien, lil. 7.25. id 13.5'6 v.ver*«ti. id 175. id. 17; 65 bal veren. id. 9.50. U. 14; 195 varksn*. ld. 9.15. id. 1240. Hcdendaag«ch lijden duizenden en dui zenden personen aan onverdraaglijke JEUKTE AAN 'T AARSGAT, aan in- 'endig, uitwendig bloedend «peen, enr., enz.; gedurende den nacht bijzonderlijk meet men onophoudelitk krabben op enkele dagen verlost te zijn. «chrijf aan Apotheker-specialist E. L. HALEWVCK, 12, Crocte Markt, Oostende; meld uw ziekte in uw brief cn zend hem po*:man daat van 9 frank. (8030 CEZAMEHL1IK OF AFZONDERLIJK Emiel Jaoqmainlaan 125, te BrusMl, (vlak bij Noordstatie) Eerste verdieping 1 3 plaatsen. Tweede verdieping 3 plaatsen. Kelderkeuken t plaatsen. BIJZONDER CESCHIKT VOOR ALLE l SOORT VAN BUREELEN 1 Modem Ingericht Centrale verwarming Voor verdere inlichtingen en bezichtigen zich wendea tc: Agentschap Mirax, Emiel Jacqmainlaan 12), Brusv-1 ANTWERPEN I)c Herren Aandeelhouder" worden ver* zocht ter algemecr.e vergadering, op Maan dag 3 Oogst 1917, om 10 uur, ter studie vau ffr Notatj Van ijer Velden, 06, Kerkstraat* Antwerpen. DACORDE i® Verhftoging van kapitaal door uitgifift vau vierhund'! I l apitanlsaandeeleii van non* derd frank. L'itgif:e van een Corresponded rend nar. Ul Mkhtersaandeeicu. Opionkcn kt. bi n ze» ONZE TELEFOONNUMMERS lederen dag wordt herhaalde mnlen onze re- dPktie opgebold wanneer men eigonlljk den üoskhandel Oe Standaard wenscht le sprekon. Met nadruk wijzen wij «r op dat het telefoon nummer van don Boekhandel Oe 8iandar.rd te Brussel Ié 281.40 en dat on onze redak'ie (.een boédftchai icn voor dén Boekhandel kun 1 en opgencmn wordsn. artikel tal luider, itaal wordt bepa H. Rob. Kiagolr, ontslaggever. !V BfttftT

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Standaard | 1927 | | pagina 3