RADIONIEUWS Boekhouden-Lastenbrieven Hel Aoentschap iHïQTOS vcor Hypoiheek HET DRAMA VAN SCHILLERHORST r 'ft ms. Wekelijksch overzicht der Markten! Kleine Aankondigingen Gevraagd Koop. en Verkoop Over te nemen Kuren,verhuren j CLUBZETEL Mcbiiieren Allerlei OPVOLGING RJLPiCE lYÉlRAX - flsrsdtL Van üpeiian! KINDERWAGENS ïïk Instituut KOOGER OP IB LEUVEN, 30 JUNI 1927. Dc markten toonen over 't algemeen weinig bedrijvigheid. Dit geldt zoowei voer dc in- landsche producten als voor de vreemde markten. GRANEN. Tarwe bleef ook deze week zeer kalm gestemd. Het schijnt dat er tame lijk veel vlottende waar is. wat een terughou dendheid van de koopers veroorzaakte, die op lagere prijzen wachten. Intusschen kw. uit Noord- cn Zuid-Amerika vrij goed riei De tarweprijzen liepen een weinig terug, ook een daling der bloemprijzen op onze beurzen teweegbracht. Inlandsche tarwe is vrijwel zender belang. Men noteerde gisteren te Brussel nominaal 205—212 fr.. zooals vo rige week. Bloem 00 noteerde 275—27S fr., dat is 22 fr. minder dan over een maand. Rogge was insgelijks kalm gestemd. Er is weinig inlandsche aanbod en gezien de hooge prijzen, verbruikt men, waar het kan. liever maïs. Brussel noteerde gisteren 1S51S6 fr.. dat is ruim 12 fr. minder dan vorige week. Kaver was meer prijshoudend, maar zon der belang geworden voor de inlandsche soor ten. Brussel noteerde 178—rSi fr. Ceret. Voor ouden oogst zonder belang. Cisteren werd voor het eerst de nieuwe oogst gekwoteerd, voor levering Augustus, aan 170 frank. AARDAPPELEN. De algemecne toe stand der aardappelmarkt is volkomen nor maal, wat ook sommige Mechelschc heethoof den, verschrokken door het feit dat de Boe renbond voor zijn leden samc-nverknop in richtte, er over meencn te moeten schrijven in c Le Soir of in Le Peuple Het is een feit dat de allervroegste perceelen door het veelvuldig afvriezen een mislukking geweest jijn en dat de opbrengsten uiterst gering blij ken, zoodat met prijzen van 175 tot 200 fr. de boer er soms nog veel aan verliest, maar de minder vroege Eerstelingen en dc Ideals beloven veel beter, zoodat binnen enkele da gen, hoogstens een paar weken, een gevoe lige daling niet uitgesloten is. Het doel van de Mechelsche hecren is klaar- bLijkend, opnieuw Staatstusschenkomst trach ten te bekomen. Onze boeren zijn echter iqzó nog niet vergeten en zullen wel een cog in 't zeil houden. De ernstige kooplieden zullen aan den huidigen toestand geen hinder heb ben; sjacheraars en nuttclooze tusschenperso- nen kunnen er wellicht hunne vingers aan verbranden. Voor de boeren zelf en voor de verbruikers is dit allerminst een nadeel. Voor dc dagprijzen verwijzen wij naar het Provin ciaal Nieuws; voor de gewone marktprijzen naar onderstaande tabel. SUIKERIJBOONEN. De stemming op de markt is eenigszins vaster geworden en de prijzen voor beschikbaar zijn lichtjes geste gen. De zakengang is nochtans niet groot. Er is weinig of geen vraag. Roeselare noteerde op 28 dezer 135 fr. voor oude en 145 fr. voor nieuwe. SUIKER EN SUIKERIJBOONEN. De suikermarkt was deze week weer hoopvol ge stemd en New-York liep terug op tot dollar cent 4.61 (24 Juni). Het is ten andere een feit dat de beschikbare stock lager is dan verle den jaar en dat ook de laatste schattingen voor 1927 (Willet en Gray) 1,196,000 ton lager staan dan de opbrengst van 1925—1926. De oorzaak der diepe daling dezer laatste weken is te zoeken in de terughoudendheid der koo pers. de grootc aanbiedingen van Java en dc onzekere politieke toestand. Nu den toestand weer opklaart en dc huidige prijzen beneden net middenpcil van vóór den oorlog staan i: een stijging meer waarschijnlijk dan een ver dere daling. Brussel noteerde gisteren voor Octobcr-Dcccmbcr kristaalsuiker 25S fr. VLAS. De vraag voor dc lagere soorten blijft aanhouden en er hcerscht steeds drukke bedrijvigheid op onze vlasmarkten. Betere soorten zijn onveranderd kalm. Kroten vol gen den algcmcecen gang der lagere soorten. HOP. De hopmarkt blijft steeds kalm en de prijzen brokkelen af, ten minste als men de nominale kwoteeringen van verleden week moet gelooveti, die 950 fr. aanwezen "oor Poperinghe Octobcr-Novembe- 1927 cn .350 fr. voor 1926. De vooruitzichten voor den nieuwen oogst zijn onveranderd. De reemde markten zijn zeer kalm cn allent- wege hoort men van prijsdaling HOOI EN STROO. Fr gaat nog niet veel om op de hooiniarkt. Zooals wij verleden lveek zegden zal de opbrengst zeer defuitair zijn. Van nu af reeds kwoteert men voor goed wcidehooi op wagon van 600 tot 1,000 fr. per 1,000 kg. Dc stroomarkt is kalm. maar de prijzen zijn nog al vast. Veel wordt in dit seizoen nooit verhandeld. BOTER blijft onveranderd in prijs met de plaatselijke schommelingen,ge\t>lg van vraag cn aanbod en van de wcdcrgcs:ei:enis. Onze mijn te Antwerpen noteerde 34 Jun*fr. 22.10 tot 25.70 Jun'fr. 23.70 tot 25.50 EIEREN worden stilaan duurder. Onze mijn te Antwerpen noteerde 24 Junifr. 0.77 tot 0.83 28 Junifr. 0.So tot 0.8S VEE De slachtveemarkt blijft steeds een flinke stemming bewaren; alhoewel de pru- zen iets minder vast zijn, toch loopen dr drukke verhandelingen zeer vlot van stapel. Slachtkalvcren en varkens waren prijshou dend. Paarden blijven steeds hun schitteren den toestand behouden. NOTEERINGEN Antwerpen (Stedelijk Slachthuis) (23 Juni). Kalveren, fr. 7—10.50; 27 Juni óssen, fr. S; koeien, fr. 5S; vaarzen, fr. 7.25—8.50: stieren, fr. 4.75—7 75; kalveren, fr. 7.50. Roeselare 2S Juni). Viggens, 22525c fr.; konijnen, fr. iS25; jónge konijnen, s 6 fr.; hoenders, fr. 15 iS; jonge hoenders, fr- Sie; duiven, t koppel, jor.ge, fr. 911; oude, fr. 4—6. Hasselt (28 Juni). Ossen, fr. 6.75—7.75; koeien, fr. 6.50—7.50; stieren, fr. 7—8: vaar- n, fr. 7.258.25; kalveren, fr. S9; zwij nt, fr. 8.50—9; viggens, 70—10? fr. Tongeren (30 Juni). Ossen, fr 6.25— 25; koeien, fr. 5.50—7.-5: stieren, fr. 6— 7-50; vaarzen, fr. 6.508.50; kalveren, fr. 6.50S.75; zwijnen, fr. 8—9: viggens, 70 110 fr.; konijnen, fr. 1540: hoenders, lr. 22.50; duiven, het koppel, fr. ir14. Borgloon (29 Juni). Hennen, he* koppel, 40—-*.6; kiekens, fr 20—24; duiven, fr. 13; konijnen, het stuk, fr. 25—40. KLEIN FRUIT. Sint-Quintens-Lennick (28 Juni). Aardbeziën, fr. 3—4.75 per kg kersen, fr. 3.50—4.00 per kg. (De Boer.) Telefoon voer Klemt Aankondigingen Te Brussel; 12. T( Antwerpen 565,72 verle- Aandeelhouder gcnuoordiilcr h r.cotlabr.vli. Scar. »t- ax. let:. U.K.. Km. J acq muiult, 127, Bruo-cl. (20.241 StPPLri rmpL, eujev.. c:c. al.ai faciles a real, f-1, 111 -p a a cour' icratui.i, rrus bénéfioi'i i t>. ei sér rav., cond a can ren ir rlcr. a,-e es proles Sn oclee l.c Bien Public, ru. Mé rod®, 157, p- 'pa- autlon <20.; Huwelijk - raat 1 kind, braaf kt.r. c;j'. a Jota ba.» bevr.. poc-Je poaiti», ver langt in kennis te ko nen met krisi. Ww ónderen of J. docl 55-55 j.. bereid den bn e b. woneu. ten einde huwelijk. Scbr. O. V. A.-. .Miraz, Sie-rLalhelij- nevest, 23. Antw. (7599 i tokh a ten ipfl ndei rai ntwi'.-pfciic Tt he or Uem. hut» ide- turn 1 Ju Pro*lip f.Voorsia: n)( 1W.'»), If T»ren 1 buur genu*, b. huis re HASP1;! SMI IS Mifldenprijs por 100 kilo- der bijzonderste waren op de hiernavermelde markten DATUM Tar ire Eogge Hirer Gerst Aard appelen Bex er per kilo S:roo HooT Aalst 25 Juni! 25.—26.— Aalter 29 22.- 24.— Aerscbot 30 185— 22.-25.- Assche 28 j> 160-165 175-180 23.-24. - 37-40 Aukcl. 28 a 23.50-24.75 Audenccrde 30 a 212-215 197-200 165-170 173-175 100-172 24.-25— 45-50 65-75 Bevereo-W 28 90-100 22.-24— Borgloon 29 100— 24.-25— Brugge 25 218— 2'JO 165 180— 100-115 22.-23— Cruysliout. 28 i> 140-150 23.25— Dendcrmon. Deinze 29 a 120— 23'24 hO Diest 29 i> 170-181 24. -26— Dlksmuide 27 a 210-- 190 165 23.50-24.50 Eecloo 30 21.23— Geenardsb. 27 140-15U 23.-24— Gent B Hal. 30 9 24.-25.- Hasselt. 28 130-225 23.50-24.50 ilerenthaU. 24 175-200 23.—25— Kort rijk 27 210-212 182-190 160-165 170— 175 24—-25— Leuven. 27 195-198 192-194 165 185— 130-165 21.23— 33 44 ld. 1 Juli 19.5-198 190-192 165— 185— 150-160 23. —20— 33-41 5';-55 Lier. 25 Juni 210 190» 185— 200— 25. Lokeren 29 a 215--^- 200 160— 175-210 lo!—23— iViBldejhem. D Mechelcu. 25 a 160-170 2L2C'ó0 Merc litem 29 a 175- 23.-25— Moil. 28 a 23.—24— Niuove 28 a 175-—" 24. Roesalare. 28 a 160— 24!- 25!- ltonse. 29 a 200—- 23. Sottcgera 28 a 215 200 175. 150- - 23. S«Niklaas 30 a 105-200 190-200 17U-175 150-160 150-160 22.50-23.50 41 75-— St-O.-lumici 28 a 24.25— S<-Tr»ideg 25 a 210 180— 170 165 23.-24— Tsssicdirioo. 27 a Tienen 28 a 20G 200— 180— 170-- 200 23— 26— Tongareu. a Tarnhout. a Veurne 29 a 210-- - IC0-1C2 175-180 100— 22.-24.- Waregem. 25 a - - 96-100 23.25— W aver 29 a 1 1 95-115 21.—25.— O VI: ft IE NE Al L.N oud, goed ireker.il def tij Hotel-Itestaiiran- bij Qroenpl.: 31 kam 20 gem.. 11 gedecifl gein.; na gem fortuin 515 tr.2 opper»! rolled, install, (ienetrix. 6:-Mar- miistr.. 2. T S i05;: Te huur Oostende "bij Park Léopold) 2 m Sta tics en Kursaal. Or. en ich. hótel van 30 s'.aapk. alles nieuw gemeubeld. Kr. (O.OOO por jaar. Vrij. L'linion Imniobilièrc Statiepl., 41, Am werpen. 7566 TE HUUR e.ra «ril of af tonder) PRACHTIGE APPARTEMENTEN i. .lacqmninlnnn. 125 Brussel tvlak bij Noord- •ratje). Eerste verdiep 3 oJaatsen - Tweed* ver dien. 3 plaatsen! Kel- iorkeuken 2 plaatsen Bijzonder geschikt voor 11c soort van hnreelen. Modern ingericht Centrale veruarming Voor verdere inlicht, n •n en bezichtigen zich enden tot Agcntsch I-rai. Etaiel Jacqraatu ian. 127. Brus«el. Koopi uw meubels rechtstreeks bij de fabriek, waar ge zult vinden Bt.-cli. I.'Un. Immobilié- r-, 41. .«ta:iepl«.-i. A-it- tes;e reschenkiseer. j le beginnen van 105 fr. I in gewaarborgd Ieder, van af 375 frank. .cj>«- Llchtcrtcldc i PROCRAMMA VAN HEDEN TE HUUR BRASSCHAET (hij Kcrkl net hurg«r=li. Hof voor cn achter. Talr. pl. Fr. 600 p. m Vri i. L'l'nlon fmniobllfère Statiepl., 41, Antwerpen. 7566 0.73-U.82 Ü.7U 0.72 0.85--. 0.78-0.8(1 0.73-0 0.80-0.82 0.80-0.82 77-H.80 8(1-.— 0.80-0.82 o!si--.'- 0.78-0.80 0.83-0.84 0.81-0.80 -.078 0.75-0.78 0.78-0.79 0.78-0.82 0.83.0 85 3-0.76 0.80-0.84 0.80—. 0.78-0.81 0.8C-Ü.90 0.75-0.84 0.78-0.82 0.75-.- 0.80-0.90 '8--.- 0.79-0 80 0.80-0 82 0.78-0.84 0.80-.- 0.75-0.80 0.70-.- 0.83-0 88 0.81-0.82 0.77-0.88 fietekliei CA8L0 eï-politiefceamfcte ANTWERPEN flleursl 7. Lange Nieuwstraat. 7, Tel.: 70S.97 nlle dagen van 9 tot u. BRUSSE1 I Noord) S, Aarschoistrnat, 5. fel.338.72 (7557 f.GIMBT,? PAPILS A CIGARETTES RÉCLAME j Gerard DEVET *ur it Kiradt. 94 j ntUXV.lES Sf r/otRtrrcj f APtR/T/F lA-UP-rz ;V Ze» dozijn kousen aat 18 fr. per <i.->z;jo maait men gemakkelijk pe! week raet onze speent' Breimachlen Werk verzekerd pe; kout ra kt. Aanlecrct koateJoos Kataloog op aanvraag. Inl.chtm- gen Trico-Ex-.iort. 103. SLELCKXLAAJ». SCHAARBEEK is; a tie., ot M. Sf ATlESTKAAI. THIENEN 19»15 Wij verkoopen onze •-•iubela met 5 en 10 jaar woorborg op faotuur AMERIKAANSCH HUI? Lge Clarenstraat, 9 ANTWERPEN Tel. E895, bij de Melr Leveraars van het Couvemement (9278 Te koop beschikbaar VILLA If ariaburg, 69. Geest •&- siraat m.st), li-o met.; ophr. boazngArd, <1 ch* liii :-;»>or, train. hu-. 77.-Kf] Ir. Bevr.: I.amme- kensstr., 43. Aui.verpen. 17562 .gioote keus. Alic modellen en ook werk naar teckening. Reparaties van alle garnituren en zetels. Lsrrcrinièreslraa!, 186 ANTWERPEN (tram 3 en 9) Ópen van 8 tot 12 1/2 ipn van l I '2 tor 0 U. Tclephoon 2G7.37 (4885 Te koop Oude.God >1. Talr. ni. gr. hof 115.000. Yr.J. Union Ininiohiliire Slaapkamers EN- EETKAMERS massief eik, notelaar, en mahonie vanaf 800 (et 2,800 frank, ook enkele stukken salon- en clubze>el8, ligstoe len; beddegoederen; keukens. Verzorgi* werk; franco per auto Coedkoopste huis der stad 35, Kerkstraat, 35 ANTWERPEN (5 jaar waarborg) (S. M. 12561 is het eenige Vlaam- sche A genschap dal tegen de billijksfe voorwaarden zorgt v Uwe publiciteit In alle bladen en In alle lan den. Man verhrze r.iet uit het oog, dat dc aan gegeven tijd de Amsterdamsche tijd is, welke 20 minuten vooruit is op der Creenwich-tljd, land a chriebr-i Pr F«u. W tz-r. Joh. >1 BERN til M —'0.97 Orkc«tcrr [i de Kurzaal I! - 11.» TU«I*"- - 9.35 S lub 1 0.45 Weerbericht 1 Big Ben. Het Pav. Londen. - 315 Z:« Ia» I»n<i.-n - I Rj» 112. Lakenstraat 2 en 3. Vaartstrcat BRUSSEL STELT TEN TOON I926 cyl. 3 t z HP. 350 c. 5,500 frank op pneu Ballon en voert vlug alle in geschreven orders uit Dn |)Q lur-Eiachmss tILuu teschitbsai aan 800 frank (2970 G R O O T E VAN 20 FRANK PER MAAND I DOB TM I* NT) (283 ill. - Zie I jc gen be FRAKKKUBT 1428.6 M.L-CASSIT. T7-> M grjfiMiiill «.I I Flokkwiip.'l van Is f Dartnaiid r Slot. l!aL;auu-chop ramnziek do>r h t. ra l.c KEUS UK NKV*: Vv r gave. Weerverwach'ing. 9.05 U 'zend.tK concert te feren do:.- het 9te<l«l,ik Fan Alpei N.c mb#- - 8.1: ETABLlSSEMENTS 18. KLAPD0RP 18, ANTWERPEN 190. BRABANTSTRAAT BRUSSEL beschikbaar, ter studie van notaris J. Schram, Cappellen-bij-Antwerpen. 20.123 Een Jasten brief invullen is voor de mcesten een inge wik ke.de zaak Wie daarmee geen moeilijkheden wil hebben, die moet boekhouden. Zu.ks kan op zeer eenvoudige wijze gebeuren, door het ge bruik van het register van boekhouden, uitgegevcD door net HAMBCBO (385 M i. - 7.M Ork«»l Weerbericht. B20 Populair concert. HILVKKdUlI (1C&7 Jl.i. Als. N1 IKp lio-Oror. 12.00 Politiebericht. II55—2.W Lonclimuii«k. Coucer: door het tr.o b otAan ic uit D ek <.rot- iifvcü (viool). Arie Van Leeuwen icellc. Piet J v chcrrvM- (piano). Programma 1. King otton. Sou- sa. 2. Tra amend durch dir» lettten Walzer. Krtu<'. J I m«ct her in the Jlooalight, Bryzn. 4. .-remde. UouDod. 5. L'Kufant Prodigue. CUude Dthuj.v-Ad Ier. 6. Golden Gate Gate. E. I/0»lic 7. la-g -n !.- vioo' solo, Wic.ilmky. 6 Rhythm i» the thins. J. Raitz 9. Btar.dcto- n. Hei]k«a». 10. I. s Sirèix*. K. Wald- ton lal. 11. Invatio. P. Tojli-Tovan. :2. The Bavov American M-rlicv, ar rang. D. Bosncn. 5.»—4_V) Vroowenuurtjr. ('JUf.-rie door Mevr. Rhémonla 4.W—5J5 Kindi-ruurtjc. Bablicitji- van Mevr. An toinette Van Dijk. - 6.15-800 A.X.H.O.-Ork-t Vooravond-conc.rt door het Anro-Orkcit. onder l«i- ding van Nico Treep. Sclüt; Staarten Van CeM - reu '»«porj. Prosranunai 1. Outrrure: La heil- niiy lurh 2. wals naar mot teren «lor Die Cxïrdlsrtirvitai r. j 4. Du hait den liustav arigt*<'1iaut. uit de operatie' - Sündeu der Welt James Klein. 5. Po'p..«urr: ui: <lc operette Paganini Fr. Leb ar. 6. .«olt.t 7. (Uuhwarrafchmi ldyll ui:Lysistrata, Paul Lincke. 8. Finale. 7.45 Politiebericht. 8.;0 L«i ng door- Prof. Dr. W. i'. Kef*otn Onderwerp: Onder/cv- kinj.n :n hc: Natuurkundige Laboratorium te L-.i- den betreffende de g. IrasinCfin der »tof bij «eer la«o t nipcrataren .Daarna Karhaasvoik*co-i- c.rt. Aan-lu.-ing van h Kurtiau» te Scbevinsm. Het H-?ident;e-Orke»t ond«r leiding van Prof. •g Sclinécvolgt. Solü-fe Klla Kugel (piano). Pial meer-. In «-mol. R. Bachmaninodf. a. Moderato: b. Andante so-te:iuto: c. Allegro -'chersando. 1015. Nieuws. Persberichten. - 1030 Ken uurtje abaret Cato Culp, Voordrachtskuiutanrv-. Ia-ven». I.edje». M. Van K- - r». zang. KONIGSWUSTEKH VL'SE.N (I.I5» M.).- 8.50 Uitaen- ding Berlijn. Von Ferdinand Kurnlx-rg«r b:? Alfr. Polgar. 5) Jalire Wiener Saivre -. Staphan Gro-»- fflm en he- B rl ner radio-orkest. KONINGSBERGEN (329.7 Md. - 4.30 Populair pro- gramma. S.20 Wcerli-r.eht. B ij Oude Pranscbe muziek. - 9.:-) Ken vroolijke OoH-Prui .scbe avond KOPENHAGEN (337 Md. - 8.20 T.jd-.-:n van de Raadhui»!oren. 8.20-9 35 IVeiiMth,- Mnziek. 5f t medewerking van het Radio-Ork. - 9 50 Concert Ouv. Le Hoi d'ïvctdt -. A. Alatu; Potpourri - i!:-< Mllo O-letU- R q kwarfkt. PARJJB zend ng f t. Werken I •i«. Daarna ABIJS 'Rtd: cert door he: rn hl Carina- 1. The Tromhone1» I I". Pad-ly2 III int Vel .,1v (Bo. on ftchl r -; 3 Hêve dun «cn/. «ren. Zurtluh; 4. I gergalio. Mozart5. Médival on. D. DtL-anAra ui- Vó. ronlq'n- Mc» .-.r--r Z<ng door Mc) I»... v: 7. Klr- gu'. founnent. ooi-oio Mar.. Meun-e. 8 .V la iej. Do.-y 1. er.edetii: 12. J< I. Interlude. C i igai In ij.' - PK t 112.' TsJHcij "1 ''onlert W20 Popuia,re zAuc ROME 'M9 U - ti It h •- ca uz <V-lte Novak it .J» ope. Leiding t We:,'- U Vwto;i*!^ W T -f. van \m k -ficrrf 9J0 Concert. Ru-.«l-the tfwsbTa'itrn. l.J» M Zakelijk» Onv - Tm - ,4e v- rn. «15-1 e Kert-, na; iri»- en f nsneie Sr. -K.111:4S ,kur- laindhouwK-i l#.en. - 6.45-7.:: On.- Itadiotdan »n het najaar ll BTOCKHOLMVY455 M ooi cn' »U no I It SkattfAigbr. KiAP.T (|»-_ M 87. HELMSTRAAT. 87. BORGERHOUT (Antwerpen) Het vraagt peen studie en is uiterst geschikt voor winke liers, ambachtslieden, kleine niiveraars. enz. Prijs ingenaaid, 20 fr. gebonden. 25 fr. Wie 21 frank eoooo' i ^raQli stort, op onze postcheckrekening 68332. krijgt bet aan zijn adreB toegezonden. EEN BEKWAAM CHEMIST bekomt de beste plaatsen in de grootste nijverheden Zeep-labrikatie - brouwerij - mest stoffen. metalen, kleurstoffen, suiker- fabrikalie, enz. Studeer dus Scheikunde mei ons briefwisselend onderwijs. VRAAG KOSTELOOZE SCHEIKUNDE BROCHUUR /PoJyfechmsch Amerika Instituut A ntwerp< tv\ Litgever F. Van den Eynde, Em. Jacgmainiaan, 127, Brmul. MAANDAG 4 JULI NadruJc verboden.) Luister, vrouw, zei hij ernstig, «er zijn vaker eerlijke mensehen voor de verleiding bezweken. Ik zal daarover niet te hajd ©ordeelen Ge wilt daarover niet hard oordeeJen Maar ge gelooft dus wat uien van hem las tert, foei. Ferdinand. Ik had zeker ver wacht, dat ge uw vriend daartegen zoudt .verdedigen Burton haalde even de schouders op. HeL'us, het zijn geen lasterpraatjes. Ik zal u kort en goed zeggen, dat van Bee- kurn zonder het te weten wordt nagegaan- Er is nog geen bevel tot inhechtenisneming tegea hem uitgevaardigd, maar ik weet dat de justitie hem in het oog houdt. En als hij bijvoorbeeld zou willen vertrekken naar het buitenland dat men hem niet zon laten Overgedrvkt met toestemming van het Neder- bindsch Boekhuis Tilburg, en verkrijgbaar l -Zrui>L Tr i I gaan ,dat men hem dan gevangen zou ne men Mijn God, meent ge dat werkelijk 1 «Ik meen 'het niet. ik weet het Maar dat is vreeselijk zei mevrouw Burton met bevende stem. Het is vreeselijk inderdaad. En te dat zijn kindren nog niets vermoeden van het onheil dat hen dreigt. Hij mist don moed bun er over te spreken. En wij mogen het hun niet zeggen Neen wij mogen het hun niiet zoggen herhaalde mevrouw Burton werktuigelijk Maar vervolgde zij. we kunnen onder deze omstandigheden toch niet er aan den ken met Suzanne en Lize in de auto uit te gaan. Dat zou al te wreed zijn. We moeten een voorwendsel vinden om dat te verhin deren Juist! stemde de notaris toe. Weet ge, zeg aan Dora dat ik niet wel ben. Ik ga een paar uur naar bed, dat is te zeggen ik sluit me zoolang in mijn kamer op, ik heb nog het een en ander te doen. En dan beit zij maar naar de van Beekum's, dat het plan nriet doorgaat Dat zal het beste zijn antwoordde zijn vrouw, wil ik het Dora dan maar gaan zeggen 1 Ja, dat is gotfd. Zij zal hcjt wel jammer vinden. Ze zal gauw genoeg begrijpen, waarom we haar nu moeten teleurstellen Mevrouw Burton wilde gaan, maar op eens greep haar man haar bij den arm. Daar komt hij waarachtig aan zeide hij gelaagd. TV ie vroeg zijn vrouw, maar tegelijk blikte zij door het raam en zag den heer van Beekum op hun huis toekomen. Hij zal u willen spreken zei ze. Ja, ja, maar ik wil hem niet spreken. Ik kan niets voor hem doen. en dk mag »i niet waarschuwen. Laat het meisje zeg- ger, dat ik niet thuis beu Dat Kan niet antwoordde mevrouw Burton, maar dan, a's bedacht zij zich eens klaps ,zcide zij Goed ,ik zal hem ontvangen, ik zal zog gen, dat ge ongeste d zijt Zoudt ge d.ifc villen Anne? Ja zeker, ga n aar naar uw kamer Reeds klonk de En terwijl d<- notaris zich verwijderde gag em vrouw Burton zelf voor den bezoeker-open deen. Zii bad met groote zelfbeheerpifhing zich tot kalmte ge dwongen. Mijnheer van Beek urn zee ze, kom u binnen, ik zag u reeds door hot raam hier heen komen Van Beekum. «en groote, krachtige man. met vollen blonden baar»! hnd een uiterst deftig voorkom, n.'üïterüjk rustig stond hij. den hoed in d« band. tegenovermevrouw wt<>n' twijfel in zich voelde opkomen aan de wnrheid van hetzeen haar man zoocven verteld had. Want hce kon het mogelijk zijn dat de man. die daar zoo kalm beleefd tegenover naar stond, in de meest wanhopige p>«urie zich zou bevinden. Ja mevrouw Burton zei hij, ik zou heel eraag don notaris spieken man? Maar kom even in de salon, hier mijnheer van Beekum antwoordde zii de deur/Voor ham openend, mijn man on2estcW, hij ife naar boven gegaan Ongesteld? Maar dat is niet erg, hoop Neen. hit geloof ik niet. We hadden van middag nog wel met de auto uit willen gaan. Dafr kan nu niets van komen Ja, daar had ok van gehoord. Onze meisje» abudf-n meegaan. Dat zal haar gen va.: en. Maar om op de red»-n van mijn bezoex t/frug te komen, uw man kan ik niet spreken ha. Ik zou ook tier's niet t zijn, walst zoo'n Jiausfc heeft mijn boodv hao niet. MAar i|c zou nem toch gra ig vóór dcc avond ifiinkcn. En ik kwam dus hier, daar ik vreesde .dat het na den autotocht to laat daarvoor zou worden. Mevrouw Burton knikte. We zouden niet vroeg teruggekomen zijn sprak ze. Juist, cn daarom wilde ik den notaris nu «reken. Maar als hii zich niet lekker voelt en de tocht dus nriet doorgaat, nu dm kom ik over een paar uren we! terug. Uw man staat vóór het diner toch zeker weer op Dat denk ik wel Goed, wil hem dan zeggen .dat hij me verwacht, want ik moet hem bepaald spre ken Ik zal het hem zeggen. Dan houd ik u n:«t langer op. Het was mij aangenaam, mevrouw Dc bezoeker wilde weer heengaan. En toch as not mevrouw Burton of ze hem terug houden moest. Z:jn buitengewone kalmte deed haar overhellen tot de meening da' haar man zich vergist moest hebben Ma a dat nas toch niet mogeliik. Zijn mededeo Iingen moesten op iet» anders berusten, dan op praatjes en gewichten. Het was n:et te geloovc", dat hij gesproken zou hobbpn ce- ujk hij deed en zich zoo ontsteld getoond, andien hij niet heel zeker wist, dat werkelijk van Beekum geruïneerd was en erger. AU dat echter waar was, dan kon. dan mochr zij den ongehikkize niet zoo laten gaan. Immer» waarom had zij haar man zoo op eens aangeboden hem alleen te ontvangen. Het was omdat zij hem waarschuw 'Ti wilde, een waarschuwing die haar man hein niet scheen te kunnen of te willen geven. Deze gedachten vlogen mevrouw Burton *«"-t zij vermande zich. Mijnheer van Bekom zeide zij met zachte stem, die zij tevergeefs eenze vnst- herid poogde tc ge\è een o. gen'».' k ruig Zoo kunnen we niet van elkaar gaan. w :j zijn altijd te goede vrienden geneest, dan dat u in omstandigheden als deze zoodt mcenen in ons slechts vreemden te zien Van Beekum zag haar aan met sni oogopslag een oogenbiik bek het haar of zijn mondhoeken zenuwachtig trilden. Maar dan had TiTj dadelijk zich hersteld. Hij glim Lichte flauw. Ik meen u te begrijpen, mevrouw Burton antwoordde hij, u hebt iets ge- boord van de gelde.ijke moeilijkheden, waar in ik mij bevind. Dat uw man er van ge hoord zou hebben, kon ik wol denken maar ik veronderstelde niet dat hij er m<t 'u over gespreken had. Nu ge hot toch schijnt te weten, zal ik het niet ontkennen. Ik dank u wel voor uw deelneming, ik weet dat die uit oprechte belangstelling voortkomt. Maar heusch, het heeft geen nut er over te pra ten a O ik vind het zoo vreselijk >i. zoide me vrouw Burton zacht. Ik zou het pijnlijk onderwerp niet aangeroerd hebben, indien ik me niet verplicht achtte, u te waarschu wen. i» Tc waarschuwen? Waartegen? Dat er 2ver mij gepraat wordt. Ja beste me- .■rouw, dat vait nu eenmaal niet tegen t« {aan ;i Neen, dat bedoel jk niet, antwoordde zij zenuwachtig. ik wilde u waarchuwen tegen jets ai.dors, iets «rgers Gij bedoelt vroeg hij kort. Het :s zoo moeilijk het te zeggen, mijn heer van Beekum, maar het rnoet. Gij moet het weten, dat dn justitie zich met u bezig houdt. M Van Beekum kreeg een -ohol; De ju titie mompelde hi;. Ja. er kan elk oogenbiik een bevel tot inhechtenisneming tegen n worden uit-ze- vaardicu- D.> sterke man tegenover haar sidderde. h:j greep met de hand naar de tafel, alsof uij steun bebocide. Waarom zegt ge mij dit n, vro< hij. Waar. n. Dat begrijpt i-.-.-i 'Omdat ik niet wil dat gij c vangen genomen zoudt worden al-, aid een i»oef. O, ii /'-;de hij, haar met een rreem<ioti blik aanziende, ik zag dat weten te voor komen. ■I Gii zult vluchten. ni« waar. Nog i- het tij-' Maar g<- zult het verin -ml rnoete» dta-r:, anuers zal men u jui-t in hechtenis 1 stellen. Van Beekuin achuild<- het hc fd. Neen, men zal mij niet in hecht» s stellen, ik ral dit wet«-;j te voork' m« n. j( Opeens becreop zij j t dm - n ziju^#/ woord r. wat hij Iiedoe.de. Zij gryp ontsteld bij de hand. Neen. neen, dat nooit. riep rij. i bw* loof me dat g.j niet de ha ad aan u z-Ük ill slaan <- Maar... Ja. ontken het niet Ja. ontken het niet, van Be-kum, rfu rn-bt ge bedoelt toen ge er van vpiaakt ge uw gevangeneming ruit weten te fbork# men. Hii ontkende niet- Het is de beste oplossing, in i-?<ler de eenige. Maar mevrouw Barton scheen iHu alBu f F.n «pife I De slechtste, want de la: gij die kiezen Wat ik van u 'xM -. had. dit niet. Ha. Otto van li-ekun nert gc u nog den tijd, o, het ia ge!«- den, dat wij beide jong tar<-!i on dweepten KJe woet het nog. gij waar: rtffiu held. ilcf tte tl tot alle yrwfs, u- al .t «del cnl •naftig is in staat, Wij h.-bb» -: njft voori e kaar kunnen zijn wat we to^-, meer.d- n. t Het ;s geen verwijt aan u Ik hoh sinds d erj t.-jd vele dir.L--n anders - ren zier dat gij oen man waart, dat ge! Mn u 1 F.n d t zou het emdf zijn, (ï.ertolgt J laffe zelfmoord 21» -Ji dieii ma>i i bel

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Standaard | 1927 | | pagina 4