PRIESTER DAENS BRUGGE. E. H. Daens' redevoering. Eene bemerking van gewicht. BUUGGiS, 2ATERDAG Si JANUARI 1899. 86® JAAR Nr 9 GODSDIEN ST EN VA.DEFtDA.ND. VRIJHEID, OUDE. DE STANBAABD verschijnt *a dinsdag, donderdaR en zaterdag, naprijs tier inschrijving v<+ driemaanden, voorop betaalhaar, is 2 fr. voor een Jaar 8fr-Mcnsrhri.fr AANKONDIGINGËN PER RiEGELAnnonce.., 25 c. Reklaam 75 c. Reklaiun ondlir Rnipscffi1 l-50ti.-Rcklaam eerste bladzijde, 2 fr - Segrave.ds bericlVfólS' AANKONDIGINGEN voor Frankrijk en Beljj.e (uitgenomen de p.vrr laandcrein zich uitsluitcjd te wenden aan de Agencie Earns Lafnte en S, Brussel 89 .t/oiiné Bourse. voor niet niinder postkantoren van het Riikl II t n fpnnl' aua; Herbes, Place fit Zoodus, Mijnheer den abbé Daens heeft te Brugge geweest Lijk dat het Ie voorzien was, heeft zulks veel nieuwsgierigheid verwekt en de tongen 'ferm doen gaan. Laat ons een keer te gare t een en - 't andere beklappen en aanteekenen van lietgene er dien dag zooal te zien en te hooren was. Maar eerst een woordeke van 't affiche waarui dat de democraten aankondig den dat Mijnheer den abbe Daens Brugge met een bezoek ging yereeren. Veel gazelten van 't land hebben van dien plakbriet gesproken, 't Is, zeiden zij. een meesterstuk van geweld en ophitsing. Gij en moet niet peizen dat alleen katholieke bladen van dit ge: dacht waren, neen. Gij hebt daar, bij --' beeld drt Chroniq-ue, dat. voorzeker een van dè hevigste geuzenbladen is die men kan vinden. De C/ironique, het eltiche der groene democraten over drukkende. vond dat de socialisten geen meerdere revolutionnaire tale zpuden kunnen gebruiken. En zoo is t inder- lMaar, als men.met gezeten zinnen, al die groote woorden ingaat, men vindt dat zij in den grond, al niet vele mhou- 1 Tiet plakkaat spreekt van - geklwol- ven van den ijzeren hiel der dwin glanden. - Wie, hier tc Brugge zijn die geldwolven», die dwingelandenrf Ondat dien rimram entwat zou belee- kenen de plakkatemannen zouden die - wolven en dwingelanden moe ten noemen. Het plakkaat der groenen gewaag nog van mannen - die geen ander God kennen dan hun cotter-fort Er zijn er zulke, 't is waar. Maar t zijn juiste de vrienden en geldschieters dei- demo craten de liberaler., mei wie Priester llaens sluks en geheel is, waar hij gaat dineerenen van wie hij ge hl krijgt om zijnen strijd tegen de katholieken te kiinnen volhouden, l)e conservateurs leest men nog on het bietebauws-plakkaat, hchhen Priester Daens - voor den reoiithunK télurdr Bah! bfihl Als Mijnheer .Is., ybhé iemand in volle strute aangaat en hem uitmaakt voor... canaille risehiert liü,lijk iedereen, van voor den tribunaal te moeten komen. Dat is hein nu den anderen zaterdag gebeurd. Door dén rechtbank van „eoderinonde wieul Mijnheer den abbe Daens tot geldboete veroordeeld omdat hij eenen der sche llenen der stad Aalst voor - canaille uitgemaakt had, in de statie. Fn 't is daarvoor dat de democraten, 0n hun affiche, E. H. Daens durven vergelükeri aan Christus 1 k 1mi weet nieflioc dat zij niet beschaamd en zijn "an zulke onbetamelijke vergelijk, np te maken, t Moet zijn dat hunne c/msle- lijkheid waarlijk nog diepergezonken is dan wij meenden. Zulke mannen spreken van Joden en Pharizeers. Jongens.en geeft alzoo uwe name niet weg. Gij gaat, zegt gij. Tonzc Goddelijke. Leer zuiveren in andere, woorden, gij vindt dat gij maai lcene goede christenen z.jt, - en gij doet te gare met liberalen en socialisten die den ondergang gezworen hebben van de religie TE FACE'S Zondag nuchtend is Mijnheer den abbé Daens te Brugge toegekomen met den trein van 9 ure 8 minuten. Hijwas in priesterskleeren. Weet gij waar E. H. Daens naartoe getrokken is Naar hot herbergsje nevens deSm^e^'or.opdj Statieplaalse. Dat herbergsje heet eigentlijk A la sorhe de la slation maar in de wande- Jinge heet men het nog altijd «te Fack's Al die Brugge kenL zal weten te zeggen als liet daar de plaatse was van een geestelijk man Al de mensohen die liet zagen stonden stom. Setlens was er voor de deure eenen grooten toeloop van volk, om dien paster daar aan den disch te zien in zulk her bergsje. Mijnheer den abbé Daens is daar blijven wachten tot dat zijne vrienden hein zijn komen afhalen om hem triom fantelijk naar de Brugsehe Renbaan la brengen, waar hij moest preken. Op weg naar den Cirk. 't Was een aardig maar triestig ver toog dien Paster daar te zien op trekken naar de Renbaan, waar op dien oogenblik een Cirk veitoohingeu gaf. Priester Daens was omringd van een troep dobbele .jongens. Er en was daar nu een keer niemand bij van ecnig bedied. Eene overgroote menigte nieuwsgierigen omringde dit troepje. Langs de strate stonden cr ook veel kurieuze menschen. Al wat gij hoorde, 't was - wij zouden ook wel een keer dien aardigen paster willen zien Ja, - aardigen paster dat is Mijn heer den abbe die alzoo al dit vertoon maakt binst dat de hoogmisse aan is, en binst nog alom, in al de kerken, plechtig herinnerd wordt dat de wer king van Al. Daens en zijne volgelingen door Paus en Bisschoppen veroordeeld is. Ja, aardig is zulk schouwspel God zij gedankt, het is eene zoo groote uitzondering van zul/ieii priester legen te komen, dat iedereen hem eens wilde zien. Priesters die hunnen plicht doen, ziet men gedurig bij dage en bij uactite zijn ze gereed om overal,bij arm en rijk, hun heilig ambt uil te oefenen. Maai' priesters lijk K. 11. Daens, die in opstand zijn met liet geestelijk gezag, die misbruik maken van hunne pries terlijke weerdigheid om bet volk op te maliën tegen de katholieken, dat komt men gelukkig maar tegen in troebele tijden, als hooveordiglieid en heerschzucht bij eenen priester de stemme van het geweten versmachten. Dat er veel volk, meest nieuws gierigen opgekomen was om de pre dikatie van Mijnheer den abbé Daens in den Cirk te hooren, en zal zeker nie mand verwonderen. De nieuwsgierig heid toch is dikwijls moeilijk om be dwingen. Daarbij. de liberalen en socia listen waren daar in groot getal om hunnen vriend toe te juichen. Zij heb ben het hen niet beklaagd. Immers, E. II. Daens en heelt geen woord kon- Irarie voor hen gezeid'l is tegen de katholieken die hij bewaarders heet dat hij en zijnen compagnon uitgeschept hebben. Die aardige pas ter - is dat gewend. In geheel de stad was er een vlug- bladje uitgedeeld dal vuui u*?» i>ad B'jdrage tot den DaenspennuigDaarin 'stond er, klaar en duidelijk, wie en wat E. H. Daens is, en hoe dat hij maar 'eenen volksvriend en is niet zijnen mond. E. II. Daens had het gelezen liin hij heelt er niets, volstrekt niets op .veten te zeggen. Geen één van de feiten fJie. er in vermeld stonden, heett hij Linnen loochenen. Hij en heett hetzelve niet geprobeerd. Dat is weerd van onthouden te wor- len. De Encyclieke van den Paus. 't Is daarmee dat E. H. Daens zijne redevoering begonnen heett. Wij en verslaan niet hoe dat Priester Daens tien name van den Paus Leo XIII durft iiilsprcken en nog min hoe dat hij het wagen durft zijne werking te plaatsen onderdo bescherming van den Heiiigen Vader. Ziine Heiligheid bemint de werk lieden ja, hij wil dat alle ware katho lieken werken tot verbetering van 's werkmanslot. Maar juiste omdat hij het werkvolk zoo genegen is, keurt de Paus van Rome de werking af van Priester Daens. Mijnheer den abbé Daens weet, dit zoowel en beter nog dan wij. Immers, hij heeft naar Rome geroepen geweest, waar men liet hein klaar en streng gezeid heeft. En omdat iedereen het zou gekend hebben en het niet zou kunnen geloochend worden. Zijne Heiligheid heeft geweigerd Priester Daens te out Siingen, eene gunste die nogtansaan de rainste werklieden toegestaan wordt. Neen, Leo XIII, de Paus der werklie den, en lieeit E. H. Daens onder zijne oogen niet willen zien. in april van verleden jaar hebben verschilI'gé honderden werklieden van Belgie door den Heiligen Vader ont vangen geweest. De Paus heeft dan eene redevoering uitgesproken waarin l ij de Daens-parlij afkeurde, omdat zij lét katholiek gouvernement wil 0111- verre werpen dat werkt om in ons vaderland de Encyclieke te verwezent- 1 ij ken. Neon, de Heilige Vaderen wil van de werking niet van M. Daens omdat deze lót de revolutie moet leiden. Oh wij Wélen liet E. II. Daens zelve zegt. dat fuj geene revolutie wil, waarbij het vólk altijd meer te verliezen dan tc Winnen heelt. Zondag heeft E. H.Daens liet herhaald Maar zijne werken en komer. niet overeen met zijne woorden. Immers, wat moet er anders voort spruiten dan haat cn opstand, nit die gedurige ophitsingen, uit die gestadige beschuldigingen tegen burgers en rijken En als het volk, misleid door valsche beloften, zooals de geestelijke overheid zoo menie maal herhaalde, ziende dat er van al die sehoone woor den, niemendallo en komt. tot geweld zijnen toevlucht neemt, wie zal er dan dè schuld van zijn i Want al die grootsprekers, lijk E. II. Duens enanderen.en zijn maar atout en bout in de meetingcn 't is daar dat zij tegen klippen en bergen beloven. Maar eens in de Kamers, zij en gebaren van ile wacht niet meerzij vergeten van zelfs ecu begin van uitvoering aan I hunne beloften le geven. E. H. Daens .is daar het levende bewijs van. Gedu- I rende de vier jaar dat lii.j in tie Kamer gezeteld heeft] wat heeft iiij gedaan om het lot van den werkman te vèrbete- ren Men heeft het hem reeds zoo dik- wn s gevraagd - en hij gebaart hem altijd doof op die oore. Lijk dat men het voorzien had, E. H. Daens heeft gesproken, en vele, van de ellende. Dat er menschen zijn tlie armoede hebben, weten wij zoowel en beter dan E. H. Daens. De priesters, onderdanig aan hunne overheid, weten het ook. Met de medehulp der wclmeenende men schen uit alle klassen der samenleving, doen zij wat zij kunnen om de armoede te verzachten. Binst dat Priester Daens gedurende het badseizoen weken lang renteniert te Blankenberghe of te Knocko, in d'eerste en beste hotels van het zeestrand, staan geestelijken en we reldlijken door priester Daens bestem peld met den naam van - bewaarders ten dienste van het lijdende en wer kende volk. 't Zijn diezelfde bewaarders» die, ten allen kante, hospitalen en godshui zen, weezenhuizen en toevluchtsoorden voor oude afgesloofde werklieden op richten en ondersteunen.die maatschap pijen van alien aard tol stand brengen waar de volksbelangen verdedigd en bevorderd worden, waar brave burgers cn ";oede rijken hunnen tijd en hun geld besteden ten bate van den minde ren man. Ja, er zijn arme menschen. Als E. II. Daens een middel kent om de armoede geheel en gansch uit te roeien, waarom en openbaart hij het niet Is liet Christus niet die gezegd heeft Er zullen altijd armen onder u zijn. Dat en belet niet dat het den plicht is van allen oprechten katholiek van de armoede zooveel mogelijk uit te roeien. Maar nog eens gevraagd wal heeft Priester Daens daar ooit voren gedaan Heeft li ij wel ooit zijnen mond open gedaan in de Kamer ten voordeele van net minimumloon in de aanbestedingen vanden Slaat? Neen hij. Het zijn de katholieken die deze verbetering inge voerd hebben. En in do gemeenteraden l Wie heeft die verbetering voorgestaan en doen deuregaan? De katholieken En in de provinciale raden De ka tholieken En liet pensioen voor den ouden werkman l Binst dc vier jaar dat Pries- ter Daens in de Kamer gezeten heeft, zijn er daarover vier voorstellen inge diend, door socialisten en katholieken maar van E. II. Daens en was er geen één bij 't En is inaar in de nieetingen dat hij «preekt van het pensioen van den ouden werkman, om hem to doen toejuichen. De volksgezindheid van Priester Daens bestaat in meetiiigsklaps en in meer niet. Dat brengt veel eerde aan den dijk, met waar Eens, in de Kamer, tijdens eene bespreking overden landbouw, Priester Daens bekende dat dc wetgevers «roen minimumloon door debijzoiulere nijver heidkonden bepalen. Had een katholiek alzoo moeten spreken, de groene gazet ten hadden hem uitgemaakt vooreenen vijand van hel volk. Maar omdat het E. II. Daens was, zij zwegen Hij strijdt voor de religie! E. II. Daens heeft gezeid dat hij ook strijdt voor de rechten en de vrijheid van de Heilige Kerke, 't Is zeker daaróm

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Standaard van Vlaanderen | 1899 | | pagina 1