KARNAVAL. Evenredige vertegenwoordiging. Aanbeveling en belooning. Antichristene fopperspartij. EEN BRIEF. éll hij êehëh bt>ï8ëp dóét lol dè Ifa- len en de socialisten, om hem te helper, in zijnen strijd 't fs immers gekend dat de liberalen en de socialisten toch zoo voor den godsdienst zijn. Om er van overtuigd te zyn, men en moet maar overpeizen :wat de liberalen uitmaten van 187S tot 1884, als zij meester waren in 't ininis- t rie en als M. Hevvaert gouverneur was te Brugge. En dat zij, in 't vervolg, nog meer zouden verrichten in dien zin, en laat niet den minsten twijfel. Komen zij te Brussel te gare met de socialisten geene betooging in te richten ter eere van de geuzen (fie, in de jaren 1500, de kerken en kloosters plunderden er. ver nielden, de geestelijken lijk wilde die ren vervolgden en vermoordden Dat is pas over eenige weken gebeurd en daarvan heeft dien voorbeeldigm pries ter Daens geen woord gezeid in zijne lange redevoeringe. u.aiauxiciii o x -ciyiKECHT. Maar, voegt E. H. Daens erbij 't is om het algemeen stemrecht en de even redige vertegenwoordiging te bekomen dat wij dit akkoord willen sluiten met liberalen en socialisten. Vodden en uitvluchtsels Wij heb ben het al gezeid en wij herhalen 't. 't Algemeen stemrecht bestaat, ieder een is kiezer die de jaren heeft en die niet zekere veroordeelingen ondergaan heelt, 't Is waar, daarnevens bestaat het meervoudig stemrecht, 't is te zeg gen dat er, volgens men huisvader is en zekere lasten betaalt, of zeker hooger onderwijs genoten heeft, men eene of twee bijvoegelijke stemmen bekomt. Maar dat en belet niet dat de kiezers met ééne stemme over veel meer kies- brieven beschikken dan de kiezers met twee en drie stemmen. Met het tegen woordig kiesstelsel heeft het volk de macht ir. anden. Het is zulks aan de katholieken verschuldigd. Fm hut jc nm Hjjf t.- y '.CfldPêA düt Priester Daens een akkoord w 1 sluiten met de liberaler., de liberalen die al tijd het kiesrecht ingekrompen hebben in de plaats van liet uit te breiden En waarom vragen de socialisten de afschaffing van het meervoudig stern- recht Om aan 't hoofd te geraken.Moet of mag een katholiek hen daarin hel pen Ware 't. den ondergang r.iet van 't land indien deze sekte ooit aan 't hoofd moest komen l Daar en loopt Priester Daens al niet achter. Wij wel. Dat is het tweede uitvluchtsel van de Daens-partij om haar monster-ver bond met de vijanden van den gods dienst te verduiken. Sedert dat er kiezingen bestaan, was de pari ij gekozen die meer dac den helft der stemmen bekwam. Met de evenredige vertegenwoordiging zou dit veranderen. Al de partijen die een zeker fetal stemmen bekomen, zouden van urine mannen gekozen hebben. De Daens-partij is daar aanklever van. Waarom t Om een heter bestier te be komen Geenszins om zooveel te ge makkelijker haren oorlog tegen de katholieken in alle openbare bestieren te kunnen voeren. Nu bassen zij in meetingendan zouden zij trachten liet in de bestieren al overeinde te zet ten. Wilt gij een bewijs hebben hoe valsch het is dat de Daensisten voor de even redige vertegenwoordiging een verhond sluiten met de liberalen en de socia listen? Hier is 't. 1° De meerderheid der socialisten is tegen de evenredige ver tegenwoordiging. z° De evenredige ver tegenwoordiging bestaat voor de ge meente. Welnu, te Aalst hebben de Daensisten niettemin een akkoord ge maakt met de liberalen en de socialis ten. Volgens dit akkoord, geteekend en goedgekeurd door M. Daens, de libera len en socialisten zouden |in de aan staande gemeentekiezing aldaar, zes plaatsen hebben en de democraten tinee. Moest dit verbond lukken, het gemeentebestier van Aalst, dat nu ka tholiek is, zou in de handen geleverd worden van eene meerderheid van li beralen en socialisten. Zietdaar wat op eene onloochenbare maniere bewijst dat de democraten met M. Duens maai' één doel en hebbende katiiöllèkêft Vaü hèt iiêstier shiijiéil én dus de vijanden van al wat goed en godsdienstig is aan 't hoofd brengen. Is het dan te verwonderen dat «le li beralen die averechtsche christene dei mocraten uit al hunne macht onder steunen Neen zeker. En zij doen het opentlijk. Ziehier wat er letterlijk t; lezen staat in De Toekomst, het hberaol blad van Blankenberghe: Het is de plielit van ulle libert- len Het Recht dapper te ondei- ateunen. Niet alleenlijk ondersteunen de libe ralen de groene gazetten uit al hunflê kracht, maarzij betalen Priester DaefS omdat hij zijnen strijd tegen de katho lieken zou kunnen uithouden. Zondag, in de Renbaan, deed mui Bmhoiingcn tci. profijte van E. t. aens. Die eerst en meest gaven, 't wi- ren gekende liberalen. Er is meer. M«n opende er eene inschrijvingslijst votr Mijnheer den abbé Daens. Wie teekenie in, aan 't. hoofd De opstellers dor geuzenbladen Journal de Bruges <n Laatste Nteutos SOLjDA. terij. Mijnheer den abbé heeft, in zijne re devoering, gezegd dat hij vooreen vrij willigersleger is. Maar als men geen vrijwilligers genoeg zou hebben, zou iedereen moeten optrekken voor zi n lot. E. H. Daens stelt dat voren als eene volksgezinde verbetering. Dat zijn vod den, en dan nog groote.Ömdat iedereen voor zijn lot zou moeten opgaan, zou er daarvoor een volksjongen min moeten ontrekken Neen 'tHel ware eenen schoonen troost van te welen dat een ander ook zou moeten optrekken zelfs hij wier ouders den uitstel hebben? om hem eenen man te koöpen. Wat zi/u Ue volksjongen daarmeê in zijnen zak hebben 1 Daarbij, men moet wel inzien dat het de rijken alleen niet en zijn die eenen man zetten. Het is bewezen, door de cijfers welke men in de Kamers zelye over die kwestie afgelezen heef', dat er veel meer neringdoeners zijn, dieeenen man zetten, dan rijken. Voor ons per soonlijk zouden ze gemakkelijk de remplacanten mogen afschaffen, wane het niet dat wij ons. op die wijze, een stap verder zouden verwijderen van een vrijwilligersleger, 't Is immers een aar dig gedacht van een vrywilligerslegdr te vragen en te beginnen met de vrij willigers uil het bestaande leger te jagen. Dat en heeft noch kop noch steert. Dat strijdt lijk water en vier. Maar ziet ge weldat is weeral ge daan met het inzicht van toegejuicht te worden door volk dat niet en ovei}- legt. 't Klinkt inderdaad zoete in d'ooreu: als ik moet optrekken de rijke en moet ook maar marcheeren. Dat zijn woor den die de ingeboren afgunstigheid vaii den mensch kunnen streelen, maar die toch volstrekt geen de minste verbete ring in gelijk wiens lot zou brengen, wel integendeel. Wierden de remplacanten afgeschaft, wel, 't ware jaarlijks zoovele honden! duizend frank miii in den zak van dé jongens die nu als vrijwilligers met premie optrekken. Die jongens, geheel dikwijls, als zij hen engageeren, zijn zonder middels van bestaan. Als zij van dienst komen, zij hebben een stuivertje zeld bij, waarmeè dat zij in menage kunnen komen of entwat aangaan. Schaft de vrijwilligers met premie af en gij beneemt jaarlijks aan honderden jonkheden dit middel van bestaan. Ziedaar hoe dat die zoogezeide volks gezinde voorstellen van Priester Daens en anderen ten lange laatste tegen het volk zelve uitdraaien. 30 frank te maande. Priester Daens wil dus dat iedereen voor zijn lot zou moeten optrekken. Bon Maar ter zelfdertnde is hij tegen de 30 frank te maande aie demilicianen trekken, waarvan den helft seffens aan de ouders uitbetaald wordt en de andere helft blijft staan ten voordeele van den soldaat zelve, tot dat hij afgerekend heeft. Dus, volgens dien aardigen volksge- ithden ht. t)aens, 2ouden de ouders mogen kribbe bijten en de jongens, als zij van den troep komen, op een blooten moeten staan. Neen, neen, wij en willen van zulk feene averechtsche volksgezindheid. )e officiers worden wel betaald waar om en zouden de soldaten ook geene voldoende vergelding mogen krijgen als zij het land dienen i Wij houdenstaan dat wij, indie en in andere zaken, meer en beter volksge zind zijn dan de christene volkspartij» waarvan Priester Daens der. hoofdman is. Die partij zou beter den name dragen van In zijn nummer van zaterdag 14 januari laatst, drukt Vooruit, het blad der socialisten, het volgende Treurige kieskomedie. De meerderheid van den brugschen ge meenteraad komt door eene stemming van den 7 januari het maskeren en de openbare bals te verbieden op den dag van den groo- ten karnaval. Wy hebben zeiven reeds met te veel overtuiging den karnaval bestreden, opdat wij een oogenblik zouden aarzelen het besluit van den brugschen gemeenteraad goed te keuren,te minste voor wal liet mast eren be treft. De gemaskerden schandalisccrcn ieder een en doen wal zij zeker uit eerlijke schaamte niet zouden durven, indien zij niet gemaskerd waren. Maskers willen wij niet, omdat wij ze onnoodig achten om zich te vermaken, en omdat zij tot alle slecnl en lot niets goeds aanleiding geven. De houding der liberalen in deze zaak is bctreurensweerdig klein, bekrompen en zwak. Het zijn de liberalen, de voorstaanders van het volksonderwijs, verlichting en nog andere schoone dingen, die een maatregel komen krilikeeren die voor doel heeft, deze instelling uil onze zeden ledoen verdwijnen, omdat hij door tegenstrevers genomen wordt Tot dergelijke rol zijn wij niet bereid ons le lecnen. Oh bij de eerste vraag der werklieden om loonsverhooging zullen diezelfde kriti- kers ken onder den neus wrijven, dat zij moeten sparen, minder verkwitsen opkar naval en feestdagen en de redding van den werkenden stand in zijne verzedelijking is gelegen. Zoo speelt men eene dubbele roltot de werkers zegt men spaart, en om de kleine burgers te streelen richt men verkwistingen in. Kieskomedie zou onze collega M. De Muynck uit den gcntschcn gemeenteraad zeggen. .lleenen de liberalen daarmede hunne |>nrlij hoven water tc bren gen dan zullen zij nog veel minre- keningen oploopcn. >- Indien de kleinhandel wezenlijk schade lijdt, dan zou men best de karnavalbeestig- heden vervangen door iets beters,als stoelen, kunstverlooningcn in de schouwburgen, zang- en muziekwodstrijden, enz. Wordt er dan wal meer verleerd als naar gewoonte, degelden zullen toch goed worden besteed en do week na die fees ten zal er minder gemeend en ge zucht worden, door ouders en kin deren. Zietdaar wat Vooruit denkt over den maatregel genomen door den Brug schen Gemeenteraad. De artikel van Vooruit wierd als plakkaat te Brugge uitgehangen. Brugge, den 18 Januari 1899. In mijne kwaliteit van policie agent, wil ik, bij mijn t'liuis komen van de wacht, de perine in de hand nemen om u ne keer een brieftje te schrijven. 't Is over grand Carnaval Gelijk gij weet de liberale lawijdmakers heoben daar vele beslag over gemaakt, en zelfs zoodanig luide geschreeuwd, dat zij hoopten geheel de stad in rep en m rocre brengen. Brr 't ging revolutie zijn Doch stel uw hertje gerust het vuurtje dat zij wilden doen laaien, is stilletjes aan 't uitdooven, en 't geen er nog van over blijft zal koeleu zonder blazen. Wij hoorert en zien veel als wij Op folidé zijn, en 'k inag u verzekeren dat wij allen 's eens zijn om te getuigen dat het blauw- en-rood plakkaat eene felle pugge geweest is voor die bleeters.Ze zijn ermee lijk geheel uit hun looJ geslegcn. Vooruit, wier woorden op dal plakkaat aangehaald werden, slaat den nagel op den kop, als hij zegt dat het enkel eene belache lijke en hatelijke kieskomedie is. Ook had ik er nnjn deugd in, als ik de groole beslagmakers zag langhalzen om dat geschrijf van Vooruit te lezer.. Ze meenden daarin nieuwen troef te vinden voor hunne kaarten. Maar ze wisten allicht hoe late dat 't was. G'haddet moeten zien wal voor vitóe gespe zij trokken, bij het opsnuiveh Tari dien feilen peper die hun daar onder den neuze gewreven wierd ook was 't al druipneuzen dal zij hunnen steert introkken, en zoetjes hunne schuile van kante staken, zonder ééiltje te tellen Ze waren zoo beschaamd of een karnaval- zot aan wien menTSQb masker aftrekt Ook is 't deuntje afgezaagd waarmee zij eerst voor den dag kwamen en 'ten zijn maar de onnoozelaars meer die durven be weren dat de treffelijke neering de beestig heden van grand carnaval noodig heeft om recht te blijven. Als politieagent, wil ik u ook ne keer mijn gedacht zeggen over Grand Carnaval. Ik heb er over gesproken tr.et mn'né mede- malen van 't korps. Wij zijn allen s eens om le zeggen dat men een schoon werk gedaan heeft met de afschaffing van dien beesten dag voor te stellen. 't Was voor ons de ontzaggelijksle dag van geheel het jaar. Op dienst moeten zijn veel langer als gewoonte; anders niet tegenkomen dan razende benden, die 'f voor de moeite niet en laten van ons alle soorten van poetsen te bakken, door hunne straatschenderijen, vechtpartijen en zatlapperijen en toen nog riskieren van verraads aangegaan te worden door kaddés wier numero wij kennen en die verdoken acliter hunnen masker hunne weerwrake willen nemen omdat wij in andere omstandigheden soms te nare kennis maakten. Dal en is zoo appetilig niet 'k Beloof het u Niet dat ik in een kleen gerucht verschiet, of voor mijnen man niet en zou staan al ware 't legen eene bende van tien schavui ten maar ecu ongelukkige siag is gauw gegeven en die 'l vangt is er de slechtste mee. Ten anderen, peist gij dat het zoo geestig is alzoo op eenen nacht gelieele hopen kadés in den bak le draaien Gij zoudt ne keer naar de wacht moeten komen op den nacht van grand Carnaval. Knechten en mcisens, soms getrouwde mans en moeders van familie, die alle eer lijkheid onder de voeten treden, en lam zat ons het walgelijkste tooneei onder de oogen stellen 'k durf u zeggen dat het proper is Z'en moeten mij van geen neeringe spre ken als ik zulke schandalen overpeis. Veel van die ellendige schepsels die alzoo in de wacht gesukkeld komen, zijn arme dompelaars, die door verleedschap meege sleept werden,en later hunnen misstap door boete of gevang moeten vergoén Honderden en honderden die. woelen langs de strale, vcrbuischcn misschien tot hunnen laatsten cent Om van de beeste te scheren. Wie weet of ze soms geen kleine kinders allecnc t'huis en laten die liggen tc klauwieren en te krijsehe«, en die's nuch- tends misschien achter een stuksken brood zuilen smeeken Maar «le beurze is plat en de muizen dansen voor de spinde Daarbij, de bakker is 't moè van gedurig en gedurig op de balke te schrijven, hij wil van gcenen nieuwen plak meer welen en hij en heeft al 'tongelijk nietook de andere winkeliers mogen voort achter hunne centen wach ten. Daarbij nog de maandag vergaat ook bij velen zonder werken en zonder broodwin ning allerhande ziekten en kwalen zijn 't gevolg van dien overdaad en die baldadig heid Je ouders zien hunne kinders in schande komen en die verbetering vraagt voor 't lot van den werkman krijgt soms voor antwoord van kortzichtige menschcn Wat wilt gij van verbetering spreken, 'tis toch al voor den drank! En zijn 't toen niet de liberale schreeuwers die de eerste zijn om dit verwijt té doen, en dit uiivlucht- sel te zoeken De gemeenteraad heeft groot gelijk van niét om me te gaan voor een weinig ge schreeuw van eenige liberale kicskomedian- ten. Hij durft vlak af zijn gejacht zeggen, tot spijl van die 't benijdt. BravoIk zie geern mannen, recht voor de vuist. Geloof mij vrij. de gemeenteraad heeft eenen allergrootsten dienst bewezen zoowel aan de treffelijke nceringdoeners als aan de eerlijke werklieden De policie agenten zijn er hem in zonder heid dankbaar over, en de ruste die hij aan ons en aan geheel de stad verschaft heeft, door het verbieden van den glooien becste- dag, is de schoonste perel aan zijne kroon Karei, Policieagent.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Standaard van Vlaanderen | 1899 | | pagina 2