BIJ DE GROENE (u Mi !.\T KIKZIXG. NIEUWE EN PLECHTIGE vergordeelino tegen de valsche christene democraten UITGESPROKEN DOOR LEO XIII. MUGGÊ; ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1899. 86* JAAR, Nr 112 GODSDIEEST EN VJLJDJSFiJLA.NI). VRIJHEID, ORDE. 1)12 STANDAARD verschijnt, den dinsdag, donderdag en zaterdag. De prijs der inschrijving voor driemaanden, voorop betaalbaar, is 2 fr. voor een Jaar 8 fr Men schriift voor nier n.indn n dan voor drie maanden. Het bureel van den Standaard van i.aanbeukx is gevestigd op de Speclmansrei, D, N° 2. Men kan ook inschrijving nemen m al de postkantoren van het Riik A N K OX DIG IN n EN PER KEGELAnnoncen, 25 c. - Rcklaam 75 ,J- Reklaa.n onder Brugge, fr -50 c. -Reklaam eerste bladzijde, 2 fr - fiegravenis bericht5frank AANKONDIGINGEN voor Frankrijk eu Belgie (uitgenomen de twee Vlaanderen, zich uitsluitend te wenden aan de Agencic Havas La/jite en C, Brussel* 89 Marchè auw Herbet PJact'rte ia bourse. Over tijd had men gezeid dat de ge- meentekiezingen voor een jaar gingen uitgesteld worden, om reden dat men eerst eene nieuwe kieswet voor de ge meente wilde maken. Daar en is niets van. 1 'onderdag is in den Moniteur, dat is de oöicieele gazette van 't gouverne ment, een koninklijk besluit ver schenen meldende dat de kiezingen voor de gemeenteraden van gansch het land zullen plaatse hebben op den dag door de wet bepaald, 't is te zeggen den der den zondag van October, dus den 15,ton van d'andere maand. De deelneming aan de kiezing is ver plichtend, zooais men weet. De kiezers nebben tijd van hun briefje in de busse te steken van ten achten 's nuchtends tot 's noens ten eenen. De kandidaten moeten voorgesteld worden den vrijdag 29 en den zaterdag 30 september, van 1 tot 4 ure namiddag. Te Brugge schijnt men stijf gerust in de kiezinge. Over maanden sprak men er meer van dan nu. 't En was niet te verwonderen. De liberalen en hunne matjes dc groene democraten begonnen van over maan den met kiespapiertjes uit te strooien en met meetingen te houden. Maar nu dat de kiezing voor de deure staat zijn ze lijk uitgeput, niet meer wetende van wat hout pijlen maken,zou men zeggen. Zij hebben al uitgespogen wat zij in hadden. En aan de katholieken was het gemakkelijk van alles te weerleggen wat.de tegenstrijdigaards ten onrechte tegen het gemeentebestier inbrachten. Alzoo zijn nu, tot de eenvoudigste mcnschen toe, op de hoogte van al hetgenede stadszaken aangaat. Dat steekt zelfs een beetje de liberalen tegen. Die mannetjes vinden nu dat zij te vroeg begonnen hebben. In hun kies- gazetje drukken zij dat men zoovele met de stoffelijke belangen der stad niet moet bekommerd zijn. Dal is - ikzucht zegt de Strijdkreet. Wel Heere, neen, dat is simpel gezond ver stand. Eene gemeentekiezing toch moet beslissen over het goed of slecht bestier eener stad. Als de Strijdkreet domen onnoo/.el genoeg is om te schrijven laat ons zwijgen over de intresten der ingezete nen en ons bezighouden met de gods dienst-oorlogen van de zestiende eeuwe, dat is het beste bewijs dat de libe ralen op voorhand bekennen dat zij niets serieus weten in te brengen tegen de maniere waarop dc katholieken de stad bestierd hebben. Wil dat nu zeggen dat men, in eene gemeen tekiezing, geene rekening mag of moet houden vari de belangen van zedelijken aard 1 Bij lange niet Maar ook op dit punt kunnen onze tegenstrevers geen gelijk halen hij de kiezers. Immers, wat willen de vijan den van ons katholiek gemeentebestier, wat hebber, zij verschillige koeren ge schreven in hunnen StrijdkreetDat zij op het stadhuis het werk willen! voortzetten, hier onder het laatste libe raal ministerie begonnen door gouver neur Heyvaert alle goede werken tegenkanten, de liefdadige instellingen die door de katholieken ten bate van het lijdende volk gesticht werden, van hunne ware bestemming afkeeren, pro- cessiën en Heilig Bloeddag tegenwer ken, enz., enz. Dat willen de liberalen, dat hebben zij klaar en duidelijk in hun kiesblad gemeld. Op stoffelijk gebied bekennen zij hunne onmacht. Op zedelijk gebied verdienen zij de afkeuring van al wie vijandig is aan eene godsdiensthatende politieke. Het broodje der liberalen is gebakken eer het in den oven zit. Al de serieuze mensehen zijn daarvan overtuigd, 't Is daaraan toe te schrijven dat iedereen zoo gerust is in den uitslag der aan staande kiezing. Zijne Heiligheid dc Paus, Leo XIII, komt eenen brief te zenden aan de aartsbisschoppen en bisschoppen van Frankrijk en aan gansch de geestelijk heid van dit land/ Deze Encyclieke van den Heiligen Vader verwekt groote opschudding. Zij wordt ontvangen met eerbied en ont zag, niet alleenlijk door de geloovige katholieken, maar zelfs door onverschil ligen, ja zelfs door vijanden. Doze bewon derensweerdige brief van den doorluchtigen en zoo klaarzienden Grijsaard van liet Vatikaan, slaat vol raadgevingen over de plichten der priesters en over het gedrag dat, in het algemeen, allen oprechten katholiek moet volgen. Dit oordeel van het opperhoofd der Heilige Kerke is de plechtige en uit drukkelijke veroordccling van het ge drag onzer zoogezeide christene demo craten en van den ongelukkigen afge strafte n priester die aan hun hoofd staat. Gij moet u, zegt de Heilige Vader tot do priesters, met het volk bezighouden, het in de mate uwer krachten helpen en bijstaan, het, vereenigen in gilden en maatschappijen. Maar. voegt Leo XIII erbij, gij en zult dat maar met goed gevolg kunnen doen en volhouden indien gij de wetten der noodige regel tucht, der noodzakelijke gehoorzaam heid aan uwe wettige overheid onder houdt. Gaat gij anders te werke, voegt Zijne Heiligheid erbij, gij zult meer kwaad dan goed Ie wege brengen. En Leo XIII geelt voorbeelden uit de gewijde ge schiedenis genomen. Hoort hier de eigene woorden van Zijne Heiligheid den Paus Zeer beminde zonen, wij denken op vaderlijke wijze uwe aandacht te moeten roeper, op cenigc hoofdzakelijke grondbe ginsels, welke gij niet zult nalaten na te leven, indien gij wilt dat uwe werking wezenlijk doeltreffend en vruchtbaar zij. Herinnert u voor alles dat, oin voordcclig te zijr tot het goede en weerdig om geprezen te worden, die icver voor de zielen moet ge paard gaan met gezond oordeel, rechtzinnig heid en zuiverheid van geest. 1 Het gezond oordeel in de werken en in den keus der middelen om ze te doen ge- 'ukken, is des te noodzakelijker daar de tegenwoordige tijd meer beroerd en met talrijke moeilijkheden gepaard is Zulke maatregel, zulk bewijs van iever zullen in ziel; zelve uitmuntend kunnen zijn. die, gezien dc omstandigheden, slechts be' treiii-ensweerdigeuitslagen zullen opleveren. De priesters zullen die zwarigheid en dat ongeluk vermijden, indien zij, vooraleer aan 'l werk te gaan en in liet werk, zorg hebben zich le gedragen naar de gestelde orde en de voorschriften der tucht. Nu, de kerke- tucli! vercischtde eenheid, den eerbied en de s'choorzaamheid der ondergeschikten jegens dcoverbeden. Wij zegden het onlangs in Onzen brief aan den aartsbisschop van Tours Slot gebouw «lor Kerk, waarvan ücd zelf dc bouwmeester is, be- runt opeen zeer zichtbare grond- vest, vooreerst op liet gezag van 11 ''«''ruN en van zijne opvolgers. ui.-iar ook op «Ie Apostelen, en opvolgers «Ier Apostelen, <lie de Kissclioppen z,ijn, zootlat. naar liunne stem luisteren of ze misprijzen gelijk staat met naar Jezus-Christ us zelf te luisteren of Bleiu te misprijzen. Aanhoort dan de woorden, door den grooleh martelaar van Antiochie, den H. Ignatius, gericht tot de gees lelijkheid van dc kerk der eerste eeuwen Dat allen aan linnueii bisschop gehoorzamen zooals Jezus- Christus gehoorzaamd liccft aan zijnen Vailcr. Doet buiten uwen bisschop niets van hetgeen den dienst der Kerk raakt,en evenals tins lieer niets gedaan heeft dan iu eene nauwe overeenstemming met zijnen Vader, gij priesters «loet niets zonder uwen bis- schop. Indien gij, integendeel,als priesters bui len die onderdanigheid en die overeenstem ming met uwe Bisschoppen gaat, dan zou den wij u herhalen wat onze voorganger Grcgorius XVI zegde, te weten dal gij, voor zooveel het in uwe macht is, de orde niet zulke wijze voorzienigheid door God, stichter der Kerk, ingesteld, geheel en gansch uitroeit. Herinnert u nog dat de Kerk terecht vergeleken wordt bij een leger in slagorde. Nu, wal dc macht van een leger uitmaakt eu het meest tot den zegepraal bijdraagt, dat is dc slipte en strenge gehoorzaamheid van allen aan degenen die met het bevel gelast zijn. Verder schrijft Zijne Heiligheid Leo XIII nog hel. volgende dat wonderwel past op hetgene wij hier in Vlaanderen en te Brugge zelve onder onze oogen zien gebeuren. De Heilige Vader zegt Indien, zeer beminde zonen, gij dus wenscht dal in den strijd tussehen het goed en hel kwaad de zegepraal behaald worde door God en zijne Kerke, is het eene aller eerste noodzakelijkheid dal gij al te gare doet en in volle orde en uitmuntende regel tucht ten strijde trekt onder liet geleide uwer wettige overheid. Aanhoort deze noodlottige mannen niet die wel zeggen dat zij christenen en Jfatho- lieKen zijn, maar die Kwaad Kruid zaaien op het veld van Ons Heere, en verdeeldheid "brengen in de HerKe, die de bisschoppen aanvallen en zel ve diKwijls lasteren, de bis schoppen die door den Heili gen Geest aangesteld zijn om de KerKe Gods te bestieren. Leest hunne boeKen niet noch hunne gazetten. Een goede priestor-^it^Kan in geene «ere hunne gedachten noch hunne doenwijze goedKeuren of toelaten. Die woorden, komende van het hoogste gezag dal. er in de Heiligè Kerke bestaat, treffen in volle borat de zoogezeide christene democraten, zooals ze te Brugge en te Aalst te werke gaan. De Bisschoppen hebben de handel wijze van die mannen afgekeurd, her haaldelijk en duidelijk. Nu spreekt Zijne Heiligheid de Paus, de Paus der werklieden, de Paus der Encycliek over den toestand dei- werklieden, Leo XIII, onder wiens gezag de demokrater! hen zoo dikwijls en zoo ten onrechte wilden verschuilen. Leo Xill, inlenen wcrcidbrief.iiGwiat de valsche christene democraten noodlottige mannen, mannen die anderen in opstand bren gen en in liet verderf storten. Leo XI11 zegtnoch hunne gedach ten, noch hunne spreek- en schrijfwijze en kunnen op geene maniere goedge keurd worden. Indien de demokraten, die volgens het woord van den Heiligen Vader, zeggen dat zij christenen en katholie ken zijn, maar die handelen lijk de ergste vijanden van de christenen en van de katholieken, indien de demo craten rechtzinnig waren en ter goeder trouwe, wat zouden zij doen in tegen woordigheid van zulke veroordeeling Aan den Paus gehoorzamen, ophouden van in opstand te leven met de Bis schoppen, deze hunne wettige overheid erkennen, en eendrachtig, onder het zelfde bestier, en onder dezelfde goed keuring. werken voor het goed. Dat niet doende, de zoogezeide chris tene democraten verliezen het recht van te zeggen dat zij christene en katholie ken ziïn. 't Is wij niet die alzoo spreken, 't Is Zijne Heiligheid de Paus van Rome, de eigen Stadhouder van Chris tus op de aarde, die het komt te schrij ven. De groene hebben niet opgehouden te roepenen te schrijven dat het katho liek gemeentebestier van Brugge om- verre moest, 't Was al slecht wat het gedaan had. Het had niets uitgericht aat docht. De stad en ging maar goed bestierd zijn, alswanneer zij zelve aan 't hoofd zouden zijn. Waren ze niet allen mannen met een - sterk en breed denkvermogen t Hoe dikwijls en had den zij het van hen eigen z'elvcn niet geschreven l. De katholieke party, met M. de burgemeester Visart aan 't. hoofd, is eene party van slaven, hiellekkers, vasthoudisteil, afgodisten, en wat weet ik al. Onder hare kandidaten is er niet een vrij man te vinden. Dat schreven zij

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Standaard van Vlaanderen | 1899 | | pagina 1