BIJ DE BRUGSCHE LIBERALEN. DE GROENE JONGE WACHT. "HOE HET HIER GAAT,, UiT LISSEWEGH1Ü. nog verledené "Weke, erbij voegende dal. de brugsche demokreten waarschijn lijk gansoh alleen eêne eerbied- weeraiye partijuitmaken. Ook verwachtte men met een zeker ongeduld de lijste van die groote groene verstanden, die het al moesten ver slaan en Brugge gingen keeren lijk eene handschoen, de lesse gingen spel len aan M. Yisart en zijne vrienden en hen gingen buiten cijferen. Uie lijste en is lot heden toe niet uitgekomen. En volgens men zegt en zou zij iiu maar... vier mannen bevat ten, vier op zestien ledeu die moeten gekozen of herkozen worden. Indien dit waai- moeste zijn, dat ware een klinkend bewijs van onmacht en eene loochenstratling door hun zei ven gegeven aan gansch hun Vroeger geraas. Tihliiörs, als 't waar is dat het katho liek geineentebestier zoo slecht is, dan moéten Zij hetomverre Smijten en zelve het bestier in handen nemen. Nooit hebben de groenen een woord gezeid in hunne kies meelingen, nooit een woord geschreven in hunne kiesbladjes, tegen de liberalen, de vijanden van al wat eenen katholiek dierbaar .is aan 'therte. 't Was uitsluitelijk tegen de katholie ken dat zij het voorzien hadden. En ziet, al met een keer* in plaatse van dit slecht katholiek bestier te willen vervangen, zij en zóudfen maar met vier man ol' mannetjes opkomen Zouden zij dan niet meer dan vier man kunnen vinden die willen op hunne schuerma- kerslijste staan Met vier man opkomen, 't is het be wijs leveren dat zij het stadsbestier niet kunnen inrichten volgens hunne schoone beloften en vorte appels, en dat zij maar één dingen in t zin heb ben liet gemeentebeslier moeilijk ma ken, stokken in 't wiel steken om den rcgelmaligeu en deftigen gang der ge meentezaken te belemmeren. Dat is de eerste heteekenisse van die vernederde beslissing, indien zij waarlijk bestaat. Zulk besluit heeft eene tweede hetee kenisse, niet min nadeelig als de eerste voor de valsehe christene democraten. De groenen hopen dat als zij maar met vier man opkomen, zij zullen mogen rekenen op de stemmen der liberalen die ook eene onvolledige lijste zouden aanbieden. Alzoo zouden liberalen en democraten het openbaar en onloochen baar bewijs leveren dat er onder hen een geheim maar siellig verbond bestaat. Aardige christenen,niet waar, die alzoo opent!ijk troef in de kaarte spelen van de on verzoend ij ke vijanden van onzen godsdienstHet en zou nogtans niet vele moeten verwonderen, aangezien de opstellers van het groene Recht stuks en geheel zijn met de opstellers van den blauwen en goddeloozen Strijd kreet. Dezelfde groenen komen overeen lijk Manten en Kallen mei den voor- naamsten beschermer en geldschieter der socialisten. Is het te verwonderen dat vele menschen, als zij zulks zien, peizen op het spreekwoord dat zegt Met wie men verkeert wordt men vereerd Voorde katholieken hebben de groe nen, vooral hunne kopstukken, enkel smaad en laster. Aan de liberalen, de geweldigste en de overdrevendste, be- toonen zij de nederigste vriendschap. Dat zal men van langs om beter gewaar worden. De tegenwoordige kiesstrijd zal de openbare bevestiging zijn van die goede overeenkomst, die niet officieel geslo ten is, maar die niettemin bestaat en blijkt uit gansch de docninge der demo craten. Onmacht en verraad, zijn de twee brandmerken die alle oprechte'katho liek, die elke goede burger ondeftige wérkman, getrouw aan zijn verleden, aan de groene partij moet toedienen. Waar de hoogmoed en de ambitie toch een mensch kan brengen Laat ons wachten en toezien, lot dat de kandidaten officieel zullengekend zijn, dan zal men nog meer reden heb ben om alzoo te spreken. De oude liberalen, deelmakende van de zoogezeide Liberale Associatie, die wonen in hét oud vefvalien dunskot van 't Keerske hebben dinsdag cn woensdag bijceh geweest. De Journal de Bruges, die er een woord»-ke van rept, en durft niet zeggen met hoeveel zij waren. Maar men kan het raden. Waarom kwamen de liberalen bijeen 0m hunne kandidaten uit te steken voor de gemeentêkiezihg l Niet te Uoene! Om malkaar zottig heden te zeggen en te ritsepeeuwen. Gij moet weten over vele weken, over maanden zelfs, had de Liberale Associatie een voorstel ontvangen van den Liberalen Vlaamschen Bond, opdat oude en jonge liberalen al te gaie zou den dóen met de socialisten en maar eeiie lijste voren dragen. De oude perruiken van dc Associatie van 't Kêerskc hadden hel onderzoek van dit voorstel op de lan&] bane ge schoven. Maar de Liberale Vlaamschc Bond, die al vroeger door de Associatie aan de deur van 't Keerske gezet werd, de Liberale Bond wilde weten wat men daar met zijn voorstel schikte te doch. Nu dinsdag ging de katte Ie kore. D'eene zeiden ja, d andere neen. Degenen die van geen akkoord met de socialisten wilden weten, zeiden voor hun reden onze actiën staan al leege genoegwij hebben al kansje genoeg van geldopt te worden, zonder dal wij nu nog le gare doen met de so cialisten, die gekend zijn voor hetgene zij zijn. De liefhebbers van een akkoord mol de socialisten antwoordden als wij de socialisten wandelen zenden en op hunne stemme niet mogen rekenen dan is 't met ons nog zekerder gebeld. Wij zouden dan maar best doen van zelve geen kandidaten te stellen... En zoo ging de kijvagie voort, hevig en hitsig, bij zooverre dat geheel het danskotje overeinde stond. 't Wierd eindelinge beslist van geen panne te gare te slaan met de socialis ten. Daarop is er groote colère ontstaan [in den Liberalen Vlaamschen Bond l-n m 't Klein Kuipersstraatje. Wij gaan 't hen betaald zetten, roept men in die twee clubs. Wat gaat de radikaleLiberale Vlaam- sche Bond nu doen Gaat hij hem hou den aan zijn eerste voorstel en te gare, op eeneen dezelfde lijste, opkomen met de socialisten Oftewel gaat hij den kop in den schoot leggen en meéloopen met de oude Liberale Associatie, die hem dit bloedig affront komt aan te doen 1 Oftewel gaat hij eene lijste a part voren dragen Dat zou dan vijf verschillige lijsten maken. Rekent en telt: 1° De lijsle der katholieken 2°' liberalen (Associatie) 3° radikalen (Lib. Bond); 4° socialisten 5° democraten. N° 5 is 't zothuis te Brugge. De Brugsche kiezers zullen hen wel wach ten net stadhuis in een zothuis te veran deren. 't Zou er nogtans beginnen op trek ker,, indien de kiezers zulk hutsepotje naar liet stadhuis moesten zenden. Alle ordentelijk bestier zou onmogelijk ge maakt worden met zulk boeltje. Maar geen nood. De kiezers zullen hen houden aan hetgene zij hebben en kennen, aan het katholiek gemcentebestier dat sedert lange zijne preuven gedaan heeft. De verdeeldheid zelve harer tegenstrevers is het bewijs der noodzakelijkheid van het behoud der tegenwoordige stads- rtgencie. De jonge democraatjes - van 10 tol 20jaar zei de omzendbrief, waren der. anderen zondag opgeroepen om eene Democratische Jonge Wacht le stich ten. Die jongens gaan aan de gedaagde menschen hunne plichten van kiezer kenbaar maken. Die jongens moeten aan de kiezers leeren wat zij te doen hebben om wijs te bandelen. Dat men nu nog zegge dat het verstand voor de jaren niet en komtBij de groenen en zijn het de binders niet die lesse krijgen de kin dera geven lesse aan d'oiule. Is dat de verkeerde wereld of wat is 't In afwachting dat die schold geopend wordt waartoe de jongens - can l.~> tot 20 jaar de kiezers van 30 tot 80 j iar en meer zullen uitnoodigen, hebben die jonge kiesmeeslers ferm in malkaars I rapen gezeten. Men spreekt van schel den en verwijten, van uitsluiting, zelve van... sehamateering, van trompetten en van andere stichtende zaken. 't Ging er zoo schuw en er gebeurden in 't lokaal zulke aardige kunsten dat de leden der Democratische Jonge Wacht het zelve niet kónden zwijgen en luide en vele hunne mistevredenheid te kennen gaven. Dat heeten de groene chefs *.den strijd organiseeren Inderdaad, de strijd was knap, de kamp straf. En 't was tegen de - be waarders* en - vasthoudisten - niet dat hij geleverd wierd integendeel, in 't groene land vond men dat inefi niet goed genoeg bewaard en niet vast genoeg gehouden had. Men sprak zelve van de complimenten te doen aan Mijn heer de commissaris of aan Mijnheer dè juze, als er geen middel meègeschaft wierd Aardig, aardig Waarom voent men alzoo vqor de brokkelingen Was 't om te mogen kandidaat zijn of waarom was 't De democraten en hébben toch maar een doelchristelijk zijn en blijven. Leve onze Cios eli hij mng or zijn, Leve onze Cies en hij mag er wezen, Zonder on :e Cies kunnen wij iiiet levon Zoo heet eenen artikel in den Strijd kreet die spreekt over het onderwijs in vreemde landen en in Belgie, maar die zwijgt lijk vermoord over onze Brug sche zaken, de eenigste waarover de kiezers in October aanstaande uitsprake te doen hebben. Wij en hebben de gewoonte niet al was het maar een ar li kei ke hoé dwaas betook is van den Strijdkreet zonder antwoorde te laten, zelfs'al heeft het met de gemeentezaken niet het minste betrek. Wij gaan weeral de jongens van den Strijdkreet overtuigen dat zij, oftewel den eersten letter niet kennen van het gene waarover zij schrijven, ofte wél dat zij alles moedswillig verdraaien. Ziethier. De Strijdkreet schrijft «lil aangrenzende landen bestaat er eene wel. de binders dwingende naar school te gaan lot aan dertien jaar (pardon M. het moet 14 jaar zijlij. Ja,wij kennen uwen tarief. Ge zoudet hier ook zoo eene wet willen. Er zijn ongelukkiglijk ouders, d e waarlijk niet genoeg zorgen dat hunne kindera ter school gaan, die ze verwaar- loozen, 't is te betreuren. Maar in Frankrijk en in Duitschland zijn er ook zulke ouders, en de dwang wet weet er geen middel meê worden zij gestraft tot boete, z'en kunnen of willen niet betalen lot gevang, dan heeft de ge meente vrouwen kinders op den disch. 'tZijn dc zorgvuldige ouders die door de wèt het meest geplaagd zijn 't Is eender om welke reden het kindeenen dag van school verwijderd blijft, en de ouders hebben veel achtergeloop om de geldige reden te bewijzen, ofwel ze krijgen boet of gevang. Én dan nog, de mannen die hen in die landen met onderwijs bezig hou den, verduiken het niet,' dat men er met die dwangwetten niet verder komt, noch voor onderwijs, noch voor opvoe ding, dan in Belgie zonder die wet. De Strijdkreet schrijft verder De katholieken schreeuwen op al de daken dal het onderwijs nooit in beteren toestand is geweest; zij maken rekeningen en komen er aan te bewijzen dal de scno- ten vot zitten met kinders. Hewel ja, de katholieken bewezen zulks, en, ge moet te dom zijn om hooi te eten,om niet te weten dat zulks waar is. Zie eens te Brugge, zie eens buiten Brugge, gemeenten ellen op. Te St Andries waren er over 20 jaar 2 klas sen nu zijn er 8, en ze bouwen er nog 3 bij óp Oosicamp Waren er 9 klassen nu zijn er 19. Ja, sedert het katholiek ministerie, zijn de scholen vermeerderd en verme nigvuldigd. De alweter van den Strijdkreet noemt verder programma, de verdeeling der schooluren. Och Ileere toch, program ma is geheel wal anders, jongen, en, als er tijd besteed wor.ll aan godsdienst lessen, uitleggingen over matigheid en spaarzaamheid,daarom laten de kinders niet van goed te leeren lezen, schrijven, rekenen, enz., bij zooverre, dat de fa meuze opsteller van Hoe het hier gaat verre, en zeer verre zou te kort bollen bij de leerlingen der hoogste klassen van gelijk welke school van Brugge of van den huiten. De Strijdkreet tatert nog Het gouvernement gaat nu geestelijke opzieners noemen. Maar jongen, die bestonden van 't jaar 42, onder liberale en katholieke ministeriën, en zijn zij afgeschaft ge worden dooi- de geuzen van 't jaar 79, ze zijn al lange weef aangesteld dn nie mand klaagt daarover. De Strijdkreet meldt Zij hebben millióenen verteerd om vrije scholen te slichten Als ilie zij h hetcekentde katholie ken en niet het ministerie, dan zegt onze jongen eené groote lcaarheid, Wil hij n'ii Zoggen dat door het Staatsbe stuur sommige scholen ondersteund worden, dan zou hij ook heter zwijgen want eene ondersteunde school, met 2 klassen hij voorbeeld krijgt van den Staat zoo wat 1000 frank en daarom moet men gediplomeerde meesters heb- benn en 't zelfde leerprogramma volgen als eene dergelijke gemeenteschool, die minstens 2,000 fr. zou kosten, zon der te spreken van de gebouwen oprichten en onderhouden. De Strijdkreet schrijft Dc opzieners worden nu gepensiön- neerd aan GO jaar Weet gij niet dat het meest al katho lieke waren die door dien maatregel het eerst getroffen werden, en dat vele van dié katholieke vervangen wierden door liberalen G'en moet naar Antwerpen niet gaan om bewijzen. Nu, dien artikel, Iloe het hier gaal -, is d'andere weerd Alles ver draaid en Verkeerd, domheid of leugen taal. InlmltliKing van liet vaandel van den liberalen ouderlingen bijstand. Op Zondag 10 September hebben onze liberalen een klein feestje gevierd, de inhul diging van hub vaandcltjc. Klein, zeg ik, want 'l len is dc serieuze menschen van de gemeenteen 't omliggende de moeite niet weerd van te komen kijken alsonze liberalen wat feesten, 't is gemeenlijk kinderspel, dat van kinders gevolgd wordt. Ik zou van over acht dagen een verslag gegeven hebben had ik kunnen welen water ommegegaan was in hunne geheime vergadering. Die liberalen sluiten gelijk eene peperdoos en liet gaat er gelijk in de francmagonnèry maar er zijn er nogtans die hunne tonge hebben laten pelen. Laat eens zien. Na een weinig al roepen en tieren (dat kunnen ze goed) met hel vaandel door de straten gewandeld le hebben, zijn zij de kerk voorbij getrokken om hun vaandel le gaan doen wijden niet in de kerk, gelijk de katholieken van den zomer tweemaal gedaan hebben, maar in hunne vergadcringsplaats. In die plechtige wijding zijn de liberalen verre voren bii dc katholieken wij hebben maar eenen pastoor die wijden kan, maar zij, hebben eenen doorluchtigcn bisschop die waarschijnlijk op zijne mode die plech tige wijding zal gedaan hebben. Dc bisschop die in de naaste Kiezing hunnen kandidaat zal zijn cn eene lange buize zal krijgen, heeft dien edelen cn schooncn naam zoo wel, zoo treffelijk en bijzonderlijk zoo zede lijk verdiend.Gij ziet dat het vaandel op eene christelijke manier is ingewijd geworden, ten anderen dat is weerdig van onze libera len, zij en maken niet veel van wijding cn Kerk, en den zegen van den Heer hebben zij niet vandoen. Daarna is dc Willen, die sedert vijf maan den van hier alle zondagen zonder foute zoo schoone en zoo godvruchtig mis hoort, rechte gesprongen, en met dat hij nog al

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Standaard van Vlaanderen | 1899 | | pagina 2