E HET arrondissementflflisr LIBERAAL,DEMOCRATISCH WEEKBLAD. centiemen het nummer Eerste Jaargang. Nummer Zondag Augusti 1906. r de klerikale Vakverenigingen Scholastici De Ouderdomspensioenen De Maa.n. ,i onneiRenisprijs3 fr. vo r de stad en dergjniiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, St-Janstraat, 36,- Aalst. r> 1 n Gewone 15 centiemen ,ri Prijs der Annoncen: Reklamen centiemen i perUruk.eg Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Alle briefwisselingen moeten gezonden worden aan het bureel der Redactie Graaf van Esmond Groote Markt, AALST. Aalst, 18 Oogst 4900 der Werklieden. Veertien dagen geleden, bevond ik mij aan de statie van Ninove, waar een groot getal werklieden den trein naar Geeraardsbergen afwachtten zooals ik. Daar zag ik gele strooibriejes uitdee- len, die men vooral in de handen der werklieden stak, en met moeite kon ik mij een dezer aanschaffen. Met verbazing las ik dat het eenen warmen oproep behelsde tot de kool- mijners om zich aan te sluiten aan eene Vakvereeniging voor koolmijners, in- gericht onder den naam De Vereenigde koolmijners der Dendervallei en ge plaatst onder het bestuur van advokaat Cosyns van Meerbeke, als Voorzitter en van andere rijke heeren als Bestuur leden. Vooreerst vond ik 'tnog al zonderling: een advokaat aan 't hoofd eener vak vereeniging van koolmijners en ik vroeg mij af welk gemeens er kon be staan tusschen het vak van advokaat en dat van koolmyner Misschien dient de advokaat om den koolmijner wit te wasschen, en de koolmijner om den advokaat zwart te maken Nochtans wanneer ik dacht aan andere vakvereenigingen zooals Geiten bonden waar pastoors en onderpastoors de bokken en geiten keuren en bescher men, bleef ik" niet langer verbaasd. Achter de bokken en de geiten schuilt de politiek der klerikale kuiperij, de fanatieke arglist en natuurlijk vindt men hetzelfde achter de fameuze vakveree niging voor de koolmijners der Dender vallei. Inderdaad men leest er in dat de leden onder andere voordeelen den geldel ijken toestand genieten uit de weerstandkasten gevolge van werke loosheiden dat «om schadeloosstelling voordien bij werkstaking te kunnen trekken, men {al moeten bij de Weer standkas sedert {es maanden aangeslo ten fijn. Zoo, zoo, zoo onder de bescher ming, onder de directie van rijke katho lieke kapitalisten zien wij in de Dender vallei eene Weerstandkas inrichten om werkstakingen bij de koolmijners te ondersteunen Tot hiertoe zagen wij de werklieden alleen zich vereenigen om over de noodzakelijkheid der werkstakingen en over de middelen van Weerstand te beslissen. In het toekomende zullen de groote heeren van Meerbeke en andere gemeenten der Dendervallei aan deze beslissingen deel nemen in het toe komende zullen er werkstakingen uit barsten waar de werklieden niet meer alleen, maar met de medehulp, den onderstand van klerikale advokaten, pastoors en onderpastoors, voorzitters hunner vakvereenigingen, zullen strij den. En zoo stillekens aan zullen wij de groote kapitalisten van Vlaanderen, hand in hand met de roode socialisten van 't Walenland ten strijde zien trek ken voor verhooging van loon, vermin dering van werkuren en verbetering van 't lot der ongelukkige koolmijners. Lacht niet, vriend lezer, dat zullen wij nog zien,vroeger dan gewei denkt. Jules Rens Volksvertegenwoordiger. Opgedragen aan pastoor Van Heuverzwijn schrijver van Reuzeii^rljd van 1879-1884. (Vervolg). Sindsdien (1884) wordt de af braak van alle onzijdig onderwijs stelselmatig voortgezet. I11 Aalst bestonden, benévens verscheidene Gemeentescholen, eene Staatsmiddel bare- school en een Koninklijk Atheneum. Wie zou ooit de weldaden kunnen opsom men door al deze gestichten aan de jeugd der stad bewezen wie zou ooit de dank be re erkentelijkheid van de duizenden leerlingen kunnen beschrijven die, na rijpe studiën, in 't maatschappelijk leven tot de hoogste bedie ningen zijn opgeklommen, en dagelijks ijve rentot het stoffelijk en zedelijk welzijn van land en burger wie zou ooit de minste toe nadering gewagen tusschen die «goddelooze instellingenen de klerikale broeinesten van fanatism en onverdraagzaamheid, de ge stichten van eene bende politieke dweepers en schijnheiligen. E11 onder voorwendsel van klerikale heer schappij werd dan ook hier in Aalst het koninklijk Atheneum afgeschaft. Het College St. Joseph kreeg de oppermacht, de anderen zouden later volgen. In Aalst moet dus gansch het onderwijs Vrij katholiek worden. Vrij katholiek, 'tis te zeggen; vrije onwetendheid, vrije verstomping, vrije meesters en geketend'4 slaven, vrije uitbuiters en lage kruipers, vrije verdrukkers en armzalige ellendelingen vrij en gedwongen Rpomsch-Katholiek voor allen, vrij en gedwongen fanatiek lderika- lism, vrij en gedwongen godsdienstige hui chelarij en schijn heiligheid. Dit «Vrjje katho liek wonderwijs is dan ook, eerst en vooral, liet onderwijs 'van godsdienstige drogredenen en lage politieke kuiperijen. Honderden voorbeelden liggen 111e bij de hand om het te bewijzen. Nu nog, komt zich bij de jaarlijksc'ne prijsuitdeeling eener«Vrije katholieke Nonnekensschool der stad, een feit voor te doen, dat we gerust onder de üTOotsle politieke schandalen mogen reke nen. Schoolkinderen, van acht en negen jaren oud, werden zoogezegde prijsboeken in de handen gestopt, waarin de liberale politieke partij op de grofste en oneerlijkste wijze wordt beledigd. In naam van God en zijne Santen worden, in die, door den Staat gel delijk ondersteunde scholen, boeken schriften verspreid, meestendeels opgesteld verzameld door politieke priesters, en waarin openlijk partij wordt genomen voor misdadigers en veroordeelden Zulke feiten zijn in t achteraitkruipende Aalst alleen mogelijk. O 1 zalige gerechtigheid 0 edele pries terlijke deugden Een dezer boeken als Hulde aan de stad Aalst» opgedragen, werd uit de godvruch-1 tige pen geboren van het voortaan doorluch tig heerschap, A. Van Heuverswyn, pastoor bestuurder van het Sint-Camiliusgesticht. Hoed af vrije burgers voor den klerikalen priester-afgod, de zacht fijne beoordeelaar van den Reuzenstrijd Die edele inwoner, ooggetuige van den heuglijken, onvergete- 1 ij ken Zondag van 15 Oktober 1905 heeft voorzeker, dank zij 't vrije katholiek onder wijs, eene bijzondere opleiding genoten hij heeft dan ook, met tranen in de oogen, de ongehoorde opofferingen van den hongeren stand, van de burgerij en van het volk. met gouden letters aangeteekend in de jaarboe ken der edele stad AalstIn vollen dag zag den eerweerden heer millioenen sterrekens, terwijl feestkanonnen «galmden en golfden» totlof en eer van de ieverige katholieke onderwijzers en onderwijzeressen De Reuzenstrijd herdacht aldus is de titel van dit hoogs ton tw ikkelen 11 prijsboek, in 't licht gezonden van het alles overheer- schende klerikalism door de Boek- en Steen drukkerij J. Van Nuffel-Yan Gendt teri jare 1906 (O! zalige Heer), en met «eerbied opge dragen aan dé godsdienstige onderwijzers en onderwijzeressen van het Land van Aalst neemt aanvang met eene edele nagedach tenis in te roepen, en wel met deze woor den, gevoegd onderaan de photo-Ueeltenis van het slachtoffer Mijnheer Gustaaf Van Gyseghem, het edel slachtoffer van den Reuzenstrijd, on schuldig veroordeeld, gestorven in 't gevang te Dendermonde, den 23 Augustus Ï8S1 in den jeugdigen ouderdom van 24 jaren. Eere, hulde aan zijne edele nagedachtenis Schande, eeuwige schande op 'tliberalism.» Steeds heb ik over die jongelingen nagedacht met verbroken hart. en meer beklaagd dan veracht, omdat ik ze immer aanzien heb als de ongelukkige lichtzinnige speeltuigen in de handen eener bende klerikale geest vor- stompende huichelaars. Maar met welk voor gevoel komt die sell rijvelaar hier spreken van onschuldig veroordeeld Vele Aalstenaars zullen zich nog de hel dendaden herinneren waar Hof stade het too- neel van wasvelen hebben nog in't geheu gen de laffe schelmstukken door klerikale woestaards gepleegd op een weèrloozen dorpsschoolmeester." En toch de kloeke held is recht gebleven hij heeft niet mannenmoed kunnen "weerstaan aan de beun balken van hunnen bloedigen Reuzenstrijd Na eene dierbare huisvrouw, door schrik en kommer in 't graf te hebben zien sleuren, is de mar telaar nog heden een levend beeld gebleven van hune weèrgaiooze schelmerijen. De Voor zienigheid heeft hem voorzeker geen oogen- blik verlaten. - Ook, moest nog onder 't Aalstersch gebroed een pastoor-bestuurder binnenge rijfd worden 0111 die helden te herdenken. Wellicht zal er binnen weinige jaren nog een Van Heuverzwijn gevonden worden om aan 't klerikaal fanatism uit te leggen, hoe eene bende losbandige en opgejaagde belhamels een lafhartige moordaanslag ploegde op het leven van den heer William Borivman, en hoe een Burgemeester-tanden trekker die zelfde helden, bij den afloop hunner straf, aan de statie ging ontvangen. Nogmaals daden om met gouden letters aangeteekend te worden in de ijzingwek kende jaarboeken van 't Aalstersch klerika lism. Gustaaf Van Gyseghem, slachtoffer van uw bekrompen maatschappelijk begrip, heeft door uw nijd en fanatism geleden hij viel voortgedreven door wraak, hein inge geven door 'nen hoop lafaards en dweepers. Zoo verdwalen velen van hen die zich laten meeslepen in den kolk van huichelarij en dweepzucht. Schande, eeuwige schande op 't liberalism en vivat Van Heuverzwijn die grolt en snuf felt in de droeve en ellendige geschiedenis eener politieke partij waarvan zoovele onge- lukkigen het slachtoffer zijn geworden Dit boek doet huiveren in zijne hachelijk heid, door zijn geheel gaat een wind van verpesting en haat, een afgrijselijk gehuil van afschuwelijke menschenbeulen god delooze helhonden framassons en knech ten der framassonsloge -slachtoffers eener helsche samenzwering der logiesiaven Combisme (wat den man vooral schrik aan jaagt) enz. enz... Men voelt zijn hart bonzen van verontwaardiging, en nooit zou iemand zich durven inbeelden dat die bladzijden geschreven werden door een fierder Gods, behoeder in Christi, van alle uienschen door een redelijk schepsel, dat voorzeker, 0111 al zijne daden en schriften', voor zijn lersleu Meesier en Rechter verschijnen om zal, Verder is 't eene opvolging van redevoe ringen en dagbladartikelen, eertijds versche nen in de klerikale gazetten van Aalsteene opeenstapeling van scheldwoorden en leu gens, van laffe en lage aantijgingen welke hun toppunt bereiken op bladzijde 121, waar het godvruchtig pastoorken uitroept met vuisten trillend en kokend bloed Zij het zeker, ons kindskind ■reit zullen knikkeren met het laatste gebeente van. den laatsten geus. Heere God, vergeef het hem, want uw Herder, voorzeker in 't brein geraakt,gelooft niet want hij denkt I 't Ware te lang- om al de afschuwelijkhe den van dit meesterwerk van klerikale proza aan te halen, 't walgt ons reeds er tot hiertoe te zijn bijgebleven. Maar wat andere Weet de heer Minister De Trooz dat zulke boeken, onder voorwendsel van prijsboeken, in de handen worden gestopt van kristene schoolkinderen, van 8 en 9 jaren oud, door de lnstitutdes Dames de Marie d'Alost Is het niet met de toestemming van den heer Schoolopziener dat zulke politieke school- schandalen woekeren in «d'edele stad Aalst»? Zoo ja, veroorlooven we ons te vragen aan alle deftige en eerlijke burgers die de belan gen der schoolkinderen behartigen, en niet die van een klerikalen boel, of zulk feit niet om wraak roept bij God, en of schuldelooze nonnekens, wellicht rein, edele harten, als afzetfingsinarkt mogen gebezigd worden, eener reeks verzamelde redevoeringen en vuige dagbladartikelen Zoo neem, ben ik zoo vrij de tusschenkoinst der hoogere overheid in te roepen om hande lend op te treden. Nu, achtbare katholieke ouders der stad in afwachting dat hier achter mijn rug de klok der gerechtigheid moge slaan, wil ik een kristen plicht volbrengen. Zoo ge uwe kinderen veracht en verloochent, zoo ge hun geest wilt misvormen en verstompen zoo ge 't leger der klerikale huichelaars nog wilt versterken, stuurt dan uwe kinderen naar het St. Camillusgesticht. Daar schuilt een pastoor-gij zeiaar, een politieke-pastoor die voor hunne ziel en hun geweten zal zorgen. Dirk-Mart ens. Schrikkelijke Misbruiken. 1 let is zoo wat van algemeene bekend heid dat er, op den buiten vooral, vele misbruiken bestaan in het toekennen der ouderdomspensioenen aan poli tieke vrienden worden de 65 fr. oprecht te grabbel gegooid zoo kennen wij menig boerken, met een koppel felle werkkoeien op stal, dat regelmatig die centjes opstrijkt. Anders is het gelegen met ouderlingen, die verdacht zijn van Liberalism, Daensisten of Socialism voor dezen is er moeilijk, zeer moeilijk aan iets te geraken. Jaar in jaar uit leven dezen, die niet uitgesloten zijn, dan nog in de vrees dit pensioentje te verliezen, indien zij mishagen aan pastoor of burgemeester, hetgeen deze niet nalaten hun op tijds te herinneren, en zoo wordt er een onrechtvaardige, schandalige politieke dwang uitgeoefend met het geld van iedereen, ten voordeele der klerikale partij Maar wat de kroon spant in zake van dwang en uitbuiterij, en waarvan wij de volle echtheid waarborgen, is het volgende Wij kennen in het kanton Geeraardsbergen een postbureel, waar de pastoor der naburige gemeente N..., zelf al het geld der gepension neerden komt afhalen en het dan aanderecht- hebben... uitdeelt Die eerwaarde heer schrijft zich zei ven eene prokuratie doet ze ondertee kenen door de 4 of 5 ouderlingen op de 19 die teekenen kunnen en komt alzoo in 't bezit der fr. 65 x 19 1235 fr. welke aan de oudjes van zijn dorp zijn toegekend Gij ziet van hier welk misbruik er van dit geld gemaakt kan worden 't Is nu 14dagend 3 weken dat de pensioe nen opgehaald zijn geworden en onge twijfeld zijn er nog verscheidene recht hebbenden die hun aandeel niet ont vangen hebbenEn dan welke schoone gelegenheid voor uitbuiterij Karei, zegt onze dorpsherder, verleden jaar hebt ge niets gegeven voor St. Pieterspenning hoeveel mag ik ditmaal wel afhouden Een dubbele frank is niet te veel En de bevreesde ouderling stemt toe. Siska, uw man is nu reeds acht maan den overleden, en hij heeft sedert zijne begrafenis nog geene enkele mis ge had. Ziedaar liggen 59 fr., voor de overige 6 fr. zal ik een jaargetijde lezen. En Siska zwijgt. Aan Marie-Anne(een oude kwe zel). Monseigneur heeft ons geschreven dat de goede werken van het bisdom zeer afvallen, en dat er daar dit jaar inzonderheid moet voor gezorgd wor den. Hoeveel gaat gij er voor beschik ken 't Is al gelijk Mijnheer de pastoor wil. 20 fr. En Marie-Anne knikt. Tist uw zoon is naar de meeting geweest van den geus Rens Adsdit nog gebeurt, dan is het toekomend jaar met u opgeschept, zulle man En Tist verontschuldigt zich enzenz. Is het schandalig genoeg We vertelden u, beminde lezer sin ons vorig nummer, van het jongs ken dat volstrekt van zijne moeder de m aan ten geschenke wou heb ben. en ondamks alle goede reden, niet luisteren wou, stampte en schreeuwde. We vertelden dit maar om te doen begrijpen hoe er altijd dergelijke kinde ren worden aangetroffen ook onder de groote menschen, groote kinderen in een woord, die denken dat het vol doende is, te wenschen, te willen of te eischen om te bekomen wat onmogelijk te bereiken is, en het gewenschte wil len bekomen zelfs met geweld. Wc vertelden dit maar om er op te wijzen hoe sommige misleiders van deze kinderachtigheid gebruik maken om zich eene goede, gemakkelijke en winstgevende plaats in te ruimen in de politieke wereld, door aan die groote kinderen alles te beloven wat ze maar wenschen kunnen. Wc willen sociale gelijkheid, We willen den acht-uren-arbeid, We willen het collectivism, We willen den hemel Zoo roepen de eenvoudigen, de groote kinderen. Ze willen de maan En de slimmerikken welke zich den eenvoud dier groote kinderen ten nutte maken, zeggen Komt tot ons, verheft ons, kiest ons en wij zullen u alles geven. We zullen u meer geven dan de sociale gelijkheid, meer dan den acht uren-arbeid, meer dan het collectivism, meer dan den hemel Niet alleen in 'Belgie treft men groote kinderen aan, die de maan eischen ook in andere landen zijn ze voorhanden en worden ze gemend door liefhebbers die er eer, baat en voordeel bij vinden. In Frankrijk is Jaurès een hunner voornaamste misleiders. Nadat hij, gelijk wij er hier ook kennen, zijn geluk links en rechts heeft beproefd en overal mislukte,- heeft hij het eenvoudiger gevonden zich bij de maangrijpers te scharen en detfnaangrijperij zelfs in de Kamers op te hemelen. Wij denken te voldoen aan den wensch onzer lezers met uit de merkwaardige rede voering, in de F ranse he Kamer uitgesproken door den heer Clemeneeau, dit deel te ver talen waarin hij heeft doen uitschijnen.dat de socialistische droombeelden, hoe schoon en verleidelijk zij dan ook zyn, niet met onze samenleving kunnen vereenigd worden Wij laten hier dit prachtig uittreksel vol gen. Ik zeg dat de persoonlijke eigendom nog langen tyd zal evolueeren ik zeg dat de be trekkingen tusschen den persoonlijken eigen- a'om en den socialen eigendom niet zullen blijven wat zy thans zijn; en wanneer ik zi.uks zeg, zeg ik iets wat iedereen hier kan go edkeuren. 1 Iet is verstaan dat de vraag gesteld is en dat wij haar zullen bespreken op zoo volle dige wijze als gij zult willen; intusschen houd ik er aanalleen dedrogredenen aan te duiden waai 'op gij, Socialisten, uw recht tot ontei gening hebt gebouwd. Gij hebt ons den uiter sten rijkdom en de uiterste armoede aange toond, gij hebt ons beloofd dat gij op zes maanden de middelen zoudt vinden om het kwaad te keer te gaan dat hij aanklaagt en zijt gekomen tot uit besluitZou deze maat schappij niet beter, rechtvaardiger, rnensche 1 ijker zijn Antwoordt vooraleer ons in den ban te slaan M. Jaui"ès, er zijn meer dan twee stelsels aan deze kamer onderworpen tusschen de tegenwoordige maatschappijen de uwe tus schen 'U'Zi- twee uiterst.-, zijn er een onpe- paahi getal van maatschappelijke opvattin den die kunnen ontwikkeld worden. Gij maakt u de taak al te gemakkelijk. Aannemende zelfs dat uwe beknibbelingen gegrond zyn. dat de tegenwoordige maat schappij zoo slecht is als gij zegt, en ik ben niet van degenen, dat weet gij wel, die be weren dat zy goed is, aannemende nog dat de maatschappij die gij hebt opgevat inder daad kan verwezenlijkt worden, hebtgij toch nog een punt uit het oog verloren dat de moeite waard was 0111 te worden onderzocht, namelijk, dat wij niet alleen te kiezen hebben tusschen de maatschappij, die gy ons belooft en de tegenwoordige maatschappij. Er be- 4

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1