r7 het ARRONDISSEMENT^, LIBERAAL. DEMOCRATISCH WEEK LAD. Zondag 9 September 1906. Prijs 5 centiemen het nummer Eerste Jaargang. Nummer 10 Herziening der Kiezerslijsten Een Plicht. Gemeenteraad van Aalst Openbare Zitting Het Land van Belofte 1 Katten in Zakken. Verkoop van ondeugende, weerspannige of kwade Paarden. "i."ntsscSSJMCKm Abonnementsprijs 3 fr. voor de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voorde stad, ten kantore van het blad, St-Janstraat, 36, Aalst. Prijs der Annoncen per drukregel. Gewone 15 centiemen Reklamen 75 centiemen Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Alle briefwisselingen moeten gezonden worden aan het bureel der Redactie Graaf van Egmont Groote Markt, AALST. Aalst» 8 September 1906 Liberale Vrienden Opgepast Ingevolge art 69 van het kies wetboek worden de kiezerslijsten voorloopig ge sloten den 31 Augustus. De Kiezerslijsten voor Ï907 - 1908 moeten ter inzage liggen van het pu bliek, van den 3 September 1906 tot 31 Januari 1907, in het gemeentesekre- tariaat en in de policie kommissariaten van iedere gemeente. Iedereen heeft het recht de lijsten daar te gaan nazien. Te beginnen van 9 September, zul len de kiezerslijsten van al de gemeen ten van het arrondissement Aalst, ter inzage liggen van het publiek, in het Bureel der Liberale Associatie, Groote Markt, lokaal Graaf van Egmont Aalst, al de werkdagen van 8 ure 's morgens tot 6 ure 's avonds. Het is een plicht voor al de liberale vrienden zich te komen overtuigen, of zij op de kiezerslijsten zijn ingeschreven en, wel met het getal stemmen waar op zij recht hebben. De Liberale Associatie gelast zich kosteloos de rechten der liberale vrien den te eischen en ze met het getal stemmen te doen inschrijven waarop zij recht hebben. De kiezerslijsten voor 1907-1908 moeten dienen voor de Gemeentekie- zing van October 1907. Dus allen opgepast Dat niemand vergeten worde en aan elk zijn recht worde gegeven. De liberale vrienden onzer stad of uit de gemeenten van ons arrondisse ment, die van wege het Collegie van Bugemeester en Schepenen bericht hebben ontvangen, dat zij van de kie zerslijsten voor 1907-1908 zijn ge schrapt, of hun getal stemmen is ver minderd, worden verzocht de beteeke- ning tedoen geworden, aan het liberaal Bureel der Herziening der Kie- zerslijstengevestigd ten lokale «Graaf van EgmontGroote Markt, Aalst, waar men alles zal doen om de zaak te onderzoeken en recht te eischen voor de liberale vrienden,die men ten onrechte van de lijsten schrabt of hun getal stem men vermindert. De tijd is gekomen dat de ouders beslissen moeten naar welke school zij hunne kinderen zullen zenden. Eerst en vooral, elk is vrij zijne kin deren te sturen naar de scholen, welke hij verkiest. Welke zijn de beste scholen Het zijn onbetwistbaar de officieele -scholende Stadsscholen of Gemeente scholen en de Staats-Middelbare scho len. i° Die scholen bieden meer waar borgen aan voor een degelijk onder wijs, omdat al de leeraars bewijzen van bekwaamheid moeten gegeven hebben. 2° In die scholen, en alleen in die scholen bestaat een regelmatig, wette lijk toezicht en wordt een goed pro gramma gevolgd. 30 In de Gemeentescholen en Staats- Middelbare scholen worden de kinde ren opgeleid tot waardige menschen, verdraagzaam voor iedereen, eerbied hebbende voor ouders en overheid. De zoogezegde katholieke scholen Zijn broeinesten van fanatism en kwezelarij, waar de kinderen hunne medemenschen leeren misprijzen en hun den haat van dweepzuchtige poli tiekers tegen al wat vrijzinnig is wordt ingepompt. De zoogezegde katholieke scholen bieden onvoldoende waarborgen aan in opzicht der bekwaamheid van het on derwijzend personneel. In die zoogezegde katholieke scholen bestaat geen toezicht gelijk in de offi cieele scholen. Daarom Ouders Wilt gij uwen plicht vervullen jegens uwe kinderen, zendt ze allen naar de Stadsscholen of Gemeentescholen en naar de Staats-Middelbare scholen. o Maandag 10 en Dinsdag 11 Sep tember, telkens om 5 uren namiddag. Orde van den dag i° Muziekschool Rekening van 1905 en Begrooting van 1906. 20 Het bouwen van Werkmanshuizen door de Filature et Filteries Réunies, aan de Breede.straat. 30 DezaakderVerlichtingder Stad We roepen de aandacht van alle Aalstenaars en van al onze lezers op het derde punt, dat voor alle gemeen ten, die openbare diensten in te richten hebben, zeer belangrijk is. Zal de Stad zelve de Verlichting uitbaten of zal zijde duizenden franken winst laten opstrijken door eene Maat schappij. Eindelijk is de Maatschappij gered, en het collectivism door Van derVelde Anseele enz. sedert jaren aangepredikt is verwezenlijkt. Belgie is een collectivistische staat 't is te zeggen, dat alle voortbrengings- middelen grond, gereedschap, voer tuigen, fabrieken enz. aan de collecti viteit, aan den Staat behooren, die er in 't vervolg ten goede van 't algemeen zal over beschikken, evenals over alle voortbrengselen Wel hebben hier en daar, menschen van den buiten zich hevig verzet tegen de onteigening van het plekje grond, dat ze met het zweet van hunnen ar beid hadden gekocht en dat hen nu zon der vergelding wordt afgenomen, maar het socialistisch leger heeft daar spoe dig orde ingebracht. (1) Het spreekt van zelfs, dat alle ont eigeningen geschieden zonder vergoe ding, want als men de eigenaars beta len zou voor hetgeen hun wordt afge nomen. zouden er weer rijken en ar men zijn gelijk vroeger en dat is daar mee uit, alle menschen moeten in den collectivistischen staat gelijk zijn, en even veel verdienen. Alle Belgen moeten werken, wie in den collectivistischen staat niet werkt zal ook niet te eten hebben. Daarom zijn de namen opgeschreven van al de inwoners van het land met opgave van het werk dat ze kunnen verrichten en verkiezen uit te voeren, acht uren daags, noch min, noch meer. Voorde gemakkelijkste werkjes zijn er natuurlijk te veel liefhebbers, voor de vuile niemand, vermits voor het eene niet meer betaald wordt dan voor 't andere. Daarom heeft 't collec tivistisch goevernement beslist, dat de niet beschikte posten door het lot zou den aangewezen worden. Dat valt vele menschen jammerlijk tegen, ze klagen en morren, maar dat is omdat ze 't goede van het collectivism niet begrijpen. Dat onder het gehate stelsel van 't kapitalism een werkman een baas verliet, of duizenden werklie den in werkstaking gingen was te be grijpen, maar nu is dat gedaan voor 't algemeen moet ieder werken en wie niet werkt krijgt geen eten. Al het voorgebrachte behoort aan de collectiviteit, het is dus de Staat, die aan allen het voedsel verschaft, elk weet waarop hij recht heeft en of het brood niet bevalt, of de soep te veel ge peperd is, al de leden van den collecti vistischen staat zijn gelijk en worden gelijk bediend. Zoo ook de kleeren, het gereedschap enz. (2) Men mag niets als persoonlijken eigendom bezitten, want anders ware er geen collectivism meer. Niemand heeft meer meubelen dan hij volstrekt noodig heeft, de andere zijn ter beschik king gehouden van den Staat om ge plaatst te worden waar ze niet overtol lig zijn. Meer als 8 uren mag niemand wer ken en ik heb het bedrukt gelaat gezien van mijn gebuur, den schrijnwerker, die zich na schoftijd een schoone kas had vervaardigd deze is aange slagen als den collectivistischen Staat behoorende en de man heeft twee dagen gevang gehad voor overtreding van de acht-uren-wet. Aangezien er vele kleine en vele groote woningen zijn, wordt ieders wo ning ook door het lot aangewezen en om elk de gelegenheid te geven eens in een prachtig huis te wonen, heeft de herloting alle drie maanden plaats. Al leen de collectivistische ministers, ne men aan de loting geen deel, ze moeten immers altijd in 't ministerie zijn. Al de kinderen van af twee jaar wor den opgevoed in de gestichten van den staat, ze zouden de arbeiders belemme ren in de regelmatigheid van het werk, want zoowel de vrouwen, als de man nen moeten dagelijks acht uren arbei den, en de kinderen zijn de kinderen niet meer van deze of gene man of vrouw, maar wel de kinderen der col lectiviteit. De ministers Van der Velde en Fur- némont worden fel bekampt, door de ware collectivisten, zij hebben knech ten voor hun persoonlijk onderhoud, om hunne woning te schuren, hunne schoenen te blinken enz. en dat is een schandelijk overblijfsel van 't kapita lism in den collectivistischen staat mogen er geen knechten of meiden zijn. In dat opzicht spant Anseele de kroon met Milio en eenige anderen, die als ze den tijd niet hebben hunne vest naar de staatskleermakerij te dragen er zeiven de losgeraakte knoppen aan vast zet ten, vooraleer naar den ministerraad te gaan. Waarop zal dat alles nog uitloopen Het gaat er al slechter in den collecti vistischen staat. Niemand is er vrij, het is de slavernij tot in de kleinste bezon- derheden. (1) Art. 6 van het socialistisch programma bevat onder meer andere de volgende schikking Progressieve overname van den grond door den Staat of de Gemeente. En Van der Velde en Rertrand het programma ver klarende zeggen De Hervormers zullen zich niet te bekommeren hebben over de natuur der gebruikte wa pens maar slechts over hunne doeltreffendheid. De onteigening zal geschieden... ongetwijfeld zonder vergoeding. (2) Art. 5 van boven gezegd programma zegt dit doel zal slechts kunnen bereikt worden door de collectieve aaneigetiing der natuurlijke factoren en der werktuigen (instruments du travail), Wanneswasnu met Liesje getrouwd, 't Was zoo'n snoezig jonk, dat Liesje netjes opgeflapt, met lintjes en strikjes van boven tot onder. De jonge heer- kens van de stad noemden haar niet anders als mademoiselle Elise, als ze 's zomers naar Den bonten Os kwamen (de herberg waar Liesjes ouders en zij ook tapten voor alle klan ten). Wannes was er fier op, dat Liesje hem boven de heerkens had verkoren Als ze over straat ging, dan was 't als een katje door moeders net gelekt, het velletje wit als melk, en het roksken zwaaiend als de grillige staart van een minnekepoes. Liesje kon piano spelen, maar pata- ten schillen, dat kon ze niet Liesje kon kantjes en strik werk maken voor hare hoedjes, maar een lap op een broek zetten kon ze niet Liesje kon mooi praten en liefelijk zingen... maar verstand zat er niet in. Tien maanden na datum, trok Wan nes naar den pastoor en deed hem het boeksken van zijn wijf uiteen, van heur kleeren, van heur zingen, van heur muziek enz. Maar Wannes, dat wist ge toch eer ge getrouwd waart, zei de pastoor, ge waart er zelfs fier op. Ja, Menheer de pastoor antwoordde Wannes, maar die kat is voor niets goed absoluut voor niets, en ik ben gekomen om mij te onttrouwen. Onttrouwen, lachte de pastoor, neen man, trouwen is houwen, Liesje is uw wijf en moet het blijven. Hewel, ik ben er wel mee, brulde Wannes, ik zeg u, dat ze dom is, ik zeg u dat ze voor niets goed is, ze en deugt niet als huishoudster, ze en deugt niet als vrouw. Wannes sprak de pastoor op stren gen toon, ge zijt dommer geweest dan zij, men moet geen katten in zakken koopen Wannes was de deur uit Welnu, twee-en-twintig jaren gele den hebben de boerkens ook hunne huishoudster gekozen, de klerikale par tij, ze zag er zoo lief en aanlokkelijk uit als een minnekepoes, opgesierd met schoone beloften, mooie woorden, won derbare verklaringen van liefde en ver kleefdheid aan den landbouw. Maar nauwelijks was de keuze gedaan of de klerikale kat vertoonde zich gelijk ze wezenlijk is, een misselijke, verlepte kater, boos en kwaadaardig en bezon- derlijk degenen krabbende, die haar hadden uitverkoren de landbouwers. Wat hebben de boeren sedert die twee-en-twintig jaren al niet afgezien van die klerikale valsche kat de kleri kale partij. Beloften, schoone verkla ringen, mooie woorden allemaal leugen en bedrog De landbouwers hebben zich laten misleiden en hebben katten in zakken gekocht de belastingen zijn van jaar tot jaar gestegen, onrecht en valsch- heid is de algemeene regel geworden, het onderwijs is vernietigd, de misda digheid verdubbeld, nog pronkt de domperspartij met valsche strikken en linten boerenbonden, geitenkringen, arbeidsverzekering, ouderdomspensioen maar dat zijn waardelooze prullen, die maar goed zijn omMe landbouwers te plagen en uit te buiten. Krab, op krab heeft de valsche bru id ons toegebracht de onrechtvaardige kieswetten, het vergunningsrecht, ae verdubbeling der schuld, de forten van Antwerpen enz. Eindelijk begrijpen en ondervinden de landbouwers zoowel als de werklie den en neringdoeners hoe ze gefopt zijn geworden hoe ze, door het blind gelooven aan leugen en valschheid, miserie en ramp over het land hebben getrokken. Maar hebben de kiezers, gelijk Wan nes katten in zakken gekocht, ze zijn met de klerikale partij niet getrouwd en moeten ze dus niet houwen. Wij hebben niet opgehouden het te herhalen, de klerikale partij voert ons land ten verderve. Weldra echter zullen de kiezers weer geroepen worden om uitspraak te doen over net lot der ellendige bedriegers- partij, over het lot der klerikale val- schaards. Dan zullen de landbouwers zeggen Een maal sedert die twee-en-twintig jaar, zijn de klerikalen verplicht ge weest hunne genegenheid te toonen, toen M. Jules Rens, liberale Volksver tegenwoordiger van 't Arrondissement Aalst, voorstelde 5 millioen te stem men om de ongelukkige landbouwers ter hulp te komen. Al de klerikalen, Woeste en konsoor ten vooraan, stemden tegen, maar stemden weinigen tijd nadien voor de nieuwe forten van Antwerpen die hon derden millioenen zullen kosten. Welaan, landbouwers, laat u door de klerikale bedriegers geene katten in zakken meer verkoopen en kiest bij de eerste gelegenheid voor de liberalen. Niet zelden wordt er gevraagd welke rechten de kooper heeft tegen dengene die hem zonder verwittiging een on deugend, weerspannig of kwaad paard heeft verkocht. Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, vermits het onmogelijk is op matematische wijze te bepalen wat men verstaat door ondeugende, weerspannige en kwade paarden In algemeenen zin moet men daar door verstaan alle paarden waarvan de behandeling op stal, of aan het werk gevaarlijk is voor de personen die ze moeten voederen of er mede uitrijden. Het is evenwel onbetwistbaar dat een paard dat zonder eenige ondeugd bij een nieuwen meester komt op een paar dagen, door den persoon die het onder handen heeft zoodanig kan mis daan worden, dat het voor hem en voor anderen gevaarlijk wordt het te voede ren, in te spannen of slechts maar aan te raken. Vele gebreken, voortspruitende uit groote zenuwachtigheid, kwalen welke het gevolg zijn van slechte stalling, misselijke voeding, verkeerde ge woonten of te groote gevoeligheid kun nen wel bekampt, verzacht en in de meeste gevallen geheel weggenomen worden door eene rationale behande ling, zoodra men de oorspronkelijke oorzaak der misselijkheid heeft vastge steld, bij vele paarden is dat met de ondeugden zoowel mogelijk, als het genezen van lichaamskwalen of ziek ten. Toch zijn er paarden die geboren schijnen met een weerbarstig en kwaad aardig karakter, dat door niets is in te toornen of te verbeteren, deze zijn weerspannig aan elk juk, stampen, bijten, slaan, laten zich vallen, werpen zich om, weigeren een stap te doen en worden niet alleen gevaarlijk maar ook ongeschikt voor eiken dienst. Zulk paard verkoopen zonder den kooper te verwittigen, is bedrog plegen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1