het ARRONDISSEMENTAfiis- 'LA O. 't Is Tijd 1 ERAAL.DEMOCRATISCH WEE Eerste Jaargang1. Nummer 12 centiemen het nummer Zondag 23 September 1906. Herziening der Kiezerslijsten Algemeene Wedstrijd Over het Wetsvoorstel Coremans. Het stemrecht der Vrouwen. Ruzie in 't Vatikaan. Overal dezelfde!.. Klcrikalism en Cliristianisin. w Prijs der Annoncen: Abonnementsprijs 3 fr. voor de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, St-Janstraat, 36, Aalst. per drukregel. Gewone 15 centiemen Reklamen 75 centiemen Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Alle briefwisselingen moeten gezonden worden aan het bureel der Redactie Graaf van Egmont Groote Markt, AALST. Aalst) «3 September 19Ö1» BIJ4reding te zenden aan AI. lieyin. Steleman, Benderntond- sclien Steenweg, te Aalst, Se- cretaris «lor Maatschappij of aan den Voorzitter Al. Albert Be Windt, Xotai is, te Aalst. Liberale Vrienden Opgepast Ingevolge art 69 van het kieswetboek worden de"kiezerslijsten voorloopig ge sloten den 31 Augustus. De Kiezerslijsten voor 1907 - 1908 moeten ter inzage liggen van het pu bliek, van den 3 September 1906 tot 31 Januari 1907, in het gemeentesekre- tariaat en in de policie kommissariaten van iedere gemeente. Iedereen heeft het recht de lijsten daar te gaan nazien. Te beginnen van 9 September, zul len de kiezerslijsten van al de gemeen ten van het arrondissement Aalst, ter inzage liggen van het publiek, in het Bureel der Liberale Associatie, Groote Markt, lokaal Graafvan Egmont Aalst, al de werkdagen van 8 ure 's morgens tot 6 ure 's avonds. Het is een plicht voor al de liberale vrienden zich te komen overtuigen, of zij op de kiezerslijsten zijn ingeschreven en, wel met het getal stemmen waar op zij recht hebben. De Liberale Associatie gelast zich kosteloos de rechten der liberale vrien den te eischen en ze met het getal stemmen te doen inschrijven waarop zij recht hebben. De kiezerslijsten voor 1907 - 1908 moeten dienen voor de- Gemeentekie- zing van October 1907. Dus allen opgepast Dat niemand vergeten worde en aan elk zijn recht worde gegeven. De liberale vrienden onzer stad of uit de gemeenten van ons arrondisse ment, die van wege het Collegie van Burgemeester en Schepenen bericht hebben ontvangen, dat zij van de kie zerslijsten voor 1907-1908 zijn ge schrapt,.of hun getal stemmen is ver minderd, worden verzocht de beteeke- ning tedoen geworden, aan het liberaal Bureel der Herziening der Kie zerslij sten gevestigd ten lokale «Graaf van Egmont» Groote Markt, Aalst, waar men alles zal doen om de zaak te onderzoeken en recht te eischen voor de liberale vrienden,die men ten onrechte van de lijsten schrabt of hun getal stem men vermindert. Ouders, 't is nu de tijd om te be slissen naar welke school gij uwe kinderen zenden zult. Van hun onderwijs, van hunne opvoeding hangt hunne toekomst af. De besté scholen zijn de offi- cieele scholen, de Stads- en Ge meentescholen en de Staatsmid delbare scholen. Zendt uwe kinderen naar die scholen, dan zult gij uwen plicht hebben vervuld 1 Het ltestuui- va 11 ilen Ituml «Ier Ouil-Lcerlinfrcn enllcscliermers «Ier Stunts-Middelbare Scholen, doet een warmen oproep total de Velenden van *t. Ofllcleel On derwas om lid te worden van deze MantsclinppU- He bijdrage Is naar keus dei- leden, doch minimum EEN Fr. 'sjnars. Talrijke kinderen van behoeftige lieden wordenjaar- lijkseli lil staat gesteld naai* tie Staats-Middelbare School te gaan. tusselien «Ie Middelbare Seliolen Het Staatsblad (Moniteur) van Zaterdag laatstleden geeft de uitslagen van dien wed strijd. 682 jongelingen namen eraan deel en de volgende leerlingen der Middelbare Jon gensschool van Aalst behaalden onderschei dingen. Wetenschappelijk Gedeelte. Hereman, Emiel Prijs De Briecker, Maurits Benoeming Buys, Michel id Gregoire, Robrecht— id Letterkimdig Gedeelte Categorie A De Schaepdrijven, Frans Accessit Morren, Robrecht Eervolle Melding Pletinckx, Rudolf Benoeming Categorie B Van der Borght, Achilles Benoeming Categorie C Grégoire, RobrechtBenoeming De Briecker, Maurits id Nullens, Raymond— id Viteux, Robrecht id Het Wetsvoorstel Coremans betref fende de studie en het gebruik der Vlaamsche Taal in de gestichten van vrij middelbaar onderwijs laat ons toe eene onrechtvaardigheid te meer tedoen uitschijnen, boven al de andere die men in on\e chineesche kieswet ontdekt. In den tegenwoordigen toestand {ijn de Belgen van het Vlaamsche land die het officieel of staatsmiddel baar onder wijs volgen, aan de voorwaarden der wet van ij Juni i88j op het gebruik der Vlaamsche Taal onderworpen, wil len ij een diploma verkrijgen dat hun recht geeft op eene tweede stem voor de kie\ingen. En integendeel om het elfde diplo ma dat dezelfde voorrechten bijbrengt te bekomen {ijn de Belgen van 't Vlaam sche Land aan de voorwaarden der wet van is Juni i88j niet onderworpen wanneer ij het onderwijs der vrijè katholieke middelbare scholen genie ten. In een woord de liberale en vrij {in nige kieners moeten het diploma voor dien door artikel 77 letter F der kie- {erswet van 12 April 1894 in het vlaamsch behalen, terwijl de katholie ken het {elfde diploma in het Fransch mogen bekomen Is dat de gelijkheid voor de wet voor den door artikel {es der Grondwet Waarom dat verschil Waarom {ul- ke onrechtvaardigheid bij {onderlijk jvamieer 't geldt door gelijkheid en door rechtvaardigheid on{e schoone vlaam sche moedertaal te bevoordeeligen, en {oo aan het vrij katholiek onderwijs het antinationaal, antipedagogisch en anti sociaal karakter te ontnemen dat er een we{entlijk gevaar van maakt voor de onafhankelijkheid des lands, {ooals het de Vlaamsche Volksraad uit den Land dag van 19 Augustus laatst duidelijk kenmerkte. En {oo, in alles en altijd, ge nieten de klerikalen voordeelen. Hun ne vrije scholen moeten de{elfde voor deelen en rechten genieten als de offi- ciëele scholen, maar {ij moeten en mo gen aan de{elfde voorwaarden, aan de- {elfde wettelijke schikkingen niet onder worpen worden Het voorstel Coremans geeft hun de gelegenheid bovengemelde onrecht vaardigheid te doen verdwijnen en tcr- {elfvertijd een blijk van vaderlandslief de te geven door het opdringen oti{er vlaamsche moedertaal aan het vrij ka tholiek onder wijs Zullen on{e katho lieke Heerschappen de{e gelegenheid waarnemen Maar neen, de geestelijkheid heeft gesproken de aartsbisschop van Mechelen, Monseigneur Mercier, heeft {ijne bevelen gegeven het voorstel Co remans moeten {al door de klerikale meerderheid verworpen worden. Jules Rens Volksvertegenwoordiger. Niet de paus van Rome, maar de paus van Brussel, de noodlottige man, Woeste heeft gesproken. Hij zegde." Het is mogelijk dat wé zekeren dag het zuiver Algemeen stemrecht zullen aanne men docli deze hervorming zal gepaard gaan met het verleenen van het stemrecht aan de vrouwen. Natuurlijk, als de paus gesproken heeft moeten al zijne lakeien buigen en meeroepen en juichen Evviva el papa Het vrouwen-stemrechtEn waarom niet vraagt het Aalstersche Woesteblad De Den- derbode (nr3878). De socialisten hebben het in hun programma geschreven, zegt het blad, maar zullen naar de verwezenlijking daarvan niet streven, omdat ze weten dat de meerderheid dor vrouwen voor de dom pers is. Ge verstaat toch wel, niet waar, lezers der Volksgazetdat indien Woeste voor staander is van het stemrecht, het niet is uit politieke berekening, maar uit oprechte ge negenheid voor de vrouwen. Hij ziet het vrouwvolk zoo geeren, die Woeste Als men het stemrecht vooreen natuur lijk recht houdt, zegt Denderbodemet zijn meester Woeste, aan kan men er de vrouw niet van beroovcn. En Woeste die met hand en tand gewerkt heeft tegen'het gelijk stemrecht dei- manne- lyke Belgen, gaat nu plotselings te velde trekken voor het gelijk stemrecht der vrou wen. Maar als dé vrouwen stemrecht hebben zullen ze ook kiesbaar zijn en dan zullen de Kamers waar het er nu al dikwijls ge noeg zeer bont toegaat met vrouwen-volks vertegenwoordigers niet zelden een echte eiermerkt gelijken. Dan wordt Madame Gheeraerts, burge- meesteres van Aalst, de prefekte der congre gatie, Schepenin van financen, de prima donna der Kwezels toezichtster der politie en juffrouw 't IJzeren peerd commandant der gendarmerie. Het is immers klaar, dat zoo de vrouwen op politiek gebied gelijk worden gesteld met de mannen, zy ook zoowel als de mannen hunne burgerplichten zullen te vervullen hebben, zullen deel nemem aan de loting enz. enz. Wij, liberalen, verwerpen het stemrecht der vrouwen uit princiep niet omdat we de vrouw min bekwaam of min verstandig achten maar omdat haar optreden in onze politieke tuisten stryden zou tegen hare roeping in de samenleving. Ik heb vrouwen gezien, het woord voerende in politieke vergaderingen maar die vrou wen hadden niets vrouwelijks meer aan zich hunne stem en hunne gebaren waren ruw, de teedere uitdrukking was van hun gelaat verdwenen, van zulke kan men niet ver wachter dat ze goede vrouwen en goede huismoeders zouden zyn. De plaats der vrouw is niet in de fabriek, maar ook niet in de politiek. In den huisely- ken kring moet zij het edelste deel harer zen ding vervullen, door hare kinderen op te kweeken tot deugdzame zonen en dochters. Laat ons er voor zorgen dat al de meisjes door den leerplicht een degelijk onderwijs genieten, laat ons zorgen, dat de vrouwen meer en meer door de wet beschermd wor den, opdat zemeteere hunne maatschap pelijke zending mogen ten goede brengen. Al wie het goed meent, zal daarover oor doelen als wij.' Laat de vrouwen buiten de politieke twisten, want dan zou hun karak ter te leur gaan en vermande vrouwen zijn even afstootelyk als verwijfde mannen. Dat het er alles behalve eensgezind in 'tVati- kaan toegaat dat hebben we in een voor gaand artikel bewezen onze lezers weten thans dat al de-Kardinalen, Bisschoppen en andere Prelaten er elkander lief hebben zoo als kat en hond en dat ze zich slechts in schijn wederzydschen eerbied betoonen. De overwegende gedachte, de gedragslijn, die elk van die mannen afzonderlijk in 't oog- heeft, is de plaats innemen van degenen die boven hen staatallen zonder onderscheid zijn bezield met de gedatJite dat ze geroepen zijn om eene groote plaats in te nemen, om een overwegende rol op 's wereldstooneel te vervullen. Een verdokene en daarom niet te minder vurige nijd verdeelt onderling al die zooge zegde heilige mannen, de volgelingen van Christus, apostelen, wien nochthans het edel en schoon gebod bemint elkander bij het menschdom verspreiden. Zoo lezen we in eene briefwisseling gezon den uit Rome aan het dagblad Le Temps dat een hooggeplaatste prelaat zich op de kap van den paus nog al hevig heeft uitgedrukt ter gelegenheid der maatregelen die toy no pens Frankrijk heeft genomen ter gelegen heid der wet waarbij de scheiding van Kerk en Staat werd gestemd Ik versta niet, zegt de prelaat in kwestie die vreemde en dwaze daad van eenen paus, die er zelf niet aan denkt, in eene zoo gewich tige zaak zooals de gebeurtenissen in Frank rijk het advies of de gedachte te vragen in eene vergadering van alle kardinalen. Hij houdt zelf geen rekening van de beslissingen der Congregatie gelast met de geestelijke zaken en schenkt integendeel al zijn vertrou wen aan nietsbeduidende en politiekmaken- de geestelijken die meestendeels de belangen der kerk verwaarloozen. Onze lezers weten daarenboven dat kardi naal Rampolla thans ook 't vertrouwen niet geniet van Pius X en zijne aanhangers, en niettegenstaande dat heeft hij, de toekomstige paus, vele vrienden in 't Vatikaan dat werd bewezen door de talrijke blijken van gene genheid die hem ter gelegenheid van zijn naamfeest werden gegeven. Hij ook, volgens het dagblad Le Temps, hekelt de handelwij ze van den paus jegens Frankrijk Pius X is onder den invloed der Ruziestokers en han delt alleen naar hun ingeven, zegt hij. Die doenwijze van den paus kan en zal alleen noodlottig wezen aan de kerkelijke belan gen. Niettegenstaande alles en ofschoon de scheiding van Kerk en Staat in Frankrijk werd ingevoerd, behoudt Kardinaal Ram polla, al zijne genegenheid voor Frankrijk. Ziedaar nogmaals het bewijs dat den pau selijken hutsepot aanbrandt, nat er in 't pau selijk huishouden oneenigheid bestaat. Arme Pi us X, hij is de opperste meester hij is de stadhouder van God hier op aarde hij zou de heilige alweter moeten zijn en al wat hij doet of zegt wordt, of schoon in schijn door zijne onderhoorige kardinalen en pre laten aanvaard, door hen afgebroken en in den grond geboord. O pauselyke onfeilbaarheid, waar zijt ge heen Den 2", 3n en 4" September waren de leden van den Algemeenen Belgischen Onderwij zersbond in congres vereenigd te Aarlen, een mooi stedeken gebouwd op de helling van een breeden heuvel. Zij zouden er in kalmte en vrede hunne belangen en die van het onderwijs bespreken, handelen over opvoeding, zielkunde en methodiek en er eenige grondslagen leggen voor de toekom stige, ideale school. Aarlen zou hen feestelijk ontvangen de stad was versierd, de huizen bevlagd, wel kom- en heihvenschen wenkten overal de leden van de machtige federatie. Dat beviel geensziens aan de katholieke drukpers. Een jappersbladje der stad, dat den zater dagavond verscheen en den zondagmorgend gratis werd rondgedeeld, randde op de laag- hartigste wnze de leden der federatie aan. Het beweerde dat een legioen anarchisten op 't stedeken was gevallen en dat Ravachol op het banket zou toasten met de officiëcle onderwijzers. Ziedaar dus liet waardigste, het bekwaam ste deel van het het leerpersoneel der Bel gische lagere scholen uitgescholden voor revolutionnairs, koningsmoorders, bandieten van het érgste slag Hoe vriendelijk van het katholiek bladje, dat ginder in geur van heiligheid praalt en er de benijdenswaardig rol speelt van de vuilvodden van Aalst het al bevuilen en bezwadderen wat reiner, beter,edeler denkt, voelt en leeft dan zij. Maar de bevolking wan Aarlen slikt niet zoo goedsschiks al dten walgelijken rimram. De vuilkar reed 'smiddags reeds doorde stad •n laadde al de gescheurde en verfrommelde 1 asterblaadjes op. De inwoners hadden het zich ten plicht gerekend al die vuile gazet ten optekoopen zoodat slechts weinige exem plaren in ue handen van de onderwijzers zijn gekomen. Gul en hartelijk was de ontvangstplech tig en grootsch de feesten. De grootste drukte heerschte iederen avond in de reine, vriende lijke hoofdplaats. De officieële gebouwen bléven versierd, de huizen bevlagd gedurende drie dagen alleen het gouvernementshotel bleef dood. Triestig en grimmig zag 't er uit als een midde- leeuwsch klooster. Zelfs als de mooie kindercantate door bon derden kleine zangers werd uitgevoerd op de Leopoldsplaats, als er gezongen werd ter eere van Koning en Land, als de vaandels door den heer Burgemeester aan de leerlin gen der stadsscholen werdenomgedeeld, bleef net balkoen van den gouverneur onbezet Een sprekend bewijs van het belang, dat die heer stelt in het onderwijs dat hy moet helpen besturen. Erg vreemd keken de afgevaardigdenvan andere natiën van Frankrijk, Engeland, Nederland, Zwitserland, Roemanië, enz. naar dat zonderling hotel, waar zoo 'n ^onderlinge beschermer van het staatsonder wijs huisde... Bah de kattekoppen zyn overal dezelfde Cephas. Vervolg. Toen Christus den Ivalvarieberg optrok en de afgrijselijkste der folteringen onder stond, had nog niemand zijne tevensgescliie- nis geschreven niemand had nog zij 11e leer, zijne daden, zijne sermoenen, zijne spreu ken of zijne ingebeelde mirakelen aangetee- kend. Christus die volgens de Evangelisten schrij ven kon, schreef niets. Ook gelastte hij geen enkel zijner apostelen diezelfde onderrich tingen op te stellen. Langen tyd, cn gedurende vele jaren, werden de eigenaardige gebeurtenissen van zijn leven, zijne veroordeeling en zijne dood, door enkele overlevering, van mond tot mond voortgezet,en 't is slechts vijf-en-t,win- tig a dertig jaren na het pijnlijk tooneel van den Ivalvarieberg dat zijne Evangeliën verschenen. Het Evangelie van den heili gen Matheus dagteekent van 't jaar 01, dit van den heiligen Marcus verscheen omtrent 63, en den heiligen Lucas stelde het zijne op nagenoeg rond hetzelfde tijdstip. Al deze datums zyn overigens uiterst on waarschijnlijk en nooit heeft men z«- op afdoende wijze kunnen vaststellen. Later kwalnen er opvolgentlijk nogeeji groot getal aan 't licht, veeytig omtrent, die echter allen in hunne verhalen van elkaar verschilden. Ze vertelden, ter goeder trouw, het leven van Christus op veertig verschillende wyzen en werden allen, min of meer, onecht ver klaard. Heden nog heeft men de juiste tijd niet kunnen bepalen waarop Jezus van Naza- retgeboren werd. Men weet nog niet, op zes jaren na, wan neer God, zich mensen willende rniiken, volgens de godsgeleerden, op do wereld is nedergedaald. Tusschen de veelvoudige be wijzen zij het ine toegelaten een enkel aan te halen in de VI1' Eeuw, 't is zeggen, meer dan vijf honderd jaren na Christus' dood, dacht een bekwame en geleerde monnik Denys-de-Kleine, de juiste geboortedag van den Mensch-God te hebl»en ontdekt. Hij was 't ook die de kristene tyd rekening van 't jaar 750 der stichting van Rome deed uitgaan. Nadere studie echter, deed do goede man vinden dat hij zich bedrogen had men veranderde nogthans niets en het Diony- siaansch stelsel bleef in zwang. De levensgeschiedenis van Christus was dus zoo onecht en zoo duister in de eerste jaren na zijne dood, dat niemand het juiste tijdstip van zyne goddelijke of bov on natuur lijke verschijning op de wereld kon vaststel len. Het was wellicht omdat men baar toen niet als goddelijk of bovennatuurtyk aanzag, maar als een ailedaagsch menschel ijk feit Wat vooral eigenaardig voortkomt, is dat de eersten die de gebeurtenissen van zijn leven beschreven,de synoptische of beknopte Evangelisten, geenszins geloof aan zyne

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1