S m*! MÉi is uah het arrondissement^^ Het Schelmstuk. Eenige Cijfers. RA AL IOC«ATISCH WEEK B1 Zondag 21 October 1906. centiemen het nummer Eerste Jaargang. Nummer 16 sv -1 fH'5 /ssefe 4S M?/ Prijs der Annoncen: Honderd duizend franken België en Spanje. Honderd duizend franken en Uiristianism. Altijd Leugens «^Efflrassi-^g, «ttlSB» "•"««Sto, Abonnementsprijs 3 fr. voor de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, St-Janstraat, 36, Aalst. I -.«staBBBwaï»»*t Gewone 15 centiemen Reklamen 75 centiemen j Per ^«kregel. Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Anlst, 20 October tOOti Aalstenaars, he-t Schelmstuk is volbracht, het groot Schelmstuk. Jaarlijks kon de Stad met eene goede zelfuitbating der Gas winnen. De katolieken van den Gemeen teraad hebben dat verworpen en de Gas en de winsten voor 35 lange jaren weggegooid aan de klerikale Société Centrale. Schande, duizendmaal schande! de Stadskas is ledig en weldra zullen er nUuwe lasten en opcen tiemen moeten gestemd worden. De tijden worden hard voor de klerikale achteruitkruipers. Men begint Frankrijks voorbeeld te volgen. De burgerlijke macht, aangevallen door de kerk, verdedigt zich overal met hardnekkigheid en Rome zal zyne ultramontaansche politiek betreuren. Men weet dat het Spaansch Staatsbestuur een wetsontwerp opgemaakt heeft dat het burgerlijk huwelijk instelt. Tot hiertoe bestond alléén 'tkerkelijk huwelyk en dat alléén had bijgevolg wettige weerde, zoodanig dat de niet-katholieken, de protes tanten, de joden, de vrijdenkers, enz. ver plicht waren ofwel zich te onderwerpen aan eene ceremonie door hun geweten veroor deeld ofwel in onwettige verbintenis te leven. Tegen dat zoo noodzakelijk ontwerp zijn de bisschoppen, de priesters en de anderen leden van die partij van orde op de hevigste wyze opgestaan en zekere prelaten en kerkvoogden hebben zulke revolutionnaire aanvallen gedaan dat het Staatsbestuur vast besloten is hun eene welverdiende les te geven. En dan zullen zy zich beklagen van vervolgd te worden, van ongelukkige mar telaars te zyn. De ongehoorde houding van die mannen heeft de oogen geopend der gematigdste liberalen en dezen aangespoord het Concor daat te wijzigen Volgens die overeenkomst met het Paus dom wordt de katholieke godsdienst als de éénige Staatsreligie van Spanje erkend. In ons klerikaal België worden vier eore- diensten door den Staat erkend en betaald. De andere eerediensten mogen enkel in bijzondere lokalen beleden worden en de bouwtrant van die zalen mag hunne gods dienstige bestemming niet verraden. En terwyl het Staatsbestuur in onderhan- lingen is met den Paus om dat versleten Concordaat wat aannemelijker te maken, heeft minister Davila, t'akkoord met al zijne kollega's, een wetsontwerp opgemaakt om trent de kloosterorders. Het bepaalt vooreerst dat geene godsdiens tige instelling zal toegelaten worden zonder de goedkeuring der Kamers. De minderja rigen zullen van geene congregatie mogen deel maken. In België zullen de kloosters mogen voort groeien en voortkrioelen als paddestoelen en de ongelukkige kinderen aanveerden die nog niets kennen van de wereld en niet we ten wat zy doen. De Spaanschewet zal aan den minister het recht toekennen van op wolkdanig oogenblrk de toelating van de Kamers te onttrekken aan alle congregatiën die de openbare zedelijkheid en de publieke rust zouden storen... By ons beschikt de Staat over geen enkel middel van toezicht over de kloasterorders en nochtans.., In Spanje zullen de geestelijken maar het onderwijs mogen geven als zy drager zijn van titels of getuigschriften afgeleverd voor de Hoogeschool. En in België hebben méér dan de helft der zoogezegde vrye onderwijzers en onderwij zeressen geen diploma. Ook weet gij wat hun onderricht waard is. De Spaansche wet zal nog vaststellen dat al de congregatiën zullen ontbonden worden waarvan de leden vreemdelingen zijn of waarvan de bestuurder in den vreemde woont. Eene der eerste gevolgen van deze schik king zal zijn de uitdrijving der Fransche geestelyken die in het Spaansche luilekker land zijn gaan nestelen, na de stemming der Fransche wet. Ons land heeft ook tot toevluchtsoord ge diend aan de Fransche kloosterlingen! Die bannelingen die martelaars die de de klerikale drukpers voorstelt in armoede en ellende, koopen prachtige eigendommen, historiesche domeinen en prinselijke erven. De meesten onder hen berokkenen groot nadeel aan den kleinhandel. Het Staatsbestuur van ons gezegend land heeft ze daarom niet verontrust. Integen deel. Want in tegenstrijdigheid met de wet deelt het hun toelagen uit, zoogezegd ver leend aan de vrye scholen. Het klerikaal bewind, gevangene van de priesters en de Congregatiën, levert het land aan de grenzelooze heersch zucht van de Roomsche kerk. Gelukkiglijk ontstaat er in al de klassen onzer bevolking, evenals in Spanjeeene be weging die aan dien noodlottigen toestand moet en zal een einde stellen. J. De grrroote klerikale financiële fe niksen die de gaskwestie hebben bestu deerd zij die beweren dat hunne grondige studie het bewijs heeft gele verd dat de regie aan de stad niets zou hebben opgebracht, dat de zelfuitbating eene slechte operatie was voorde stads kas, hebben geen enkel vast bewijs ge leverd, ze hebben aan de gemeente raadsleden niet eens met klare en dui delijke cijfers er berekeningen bewe gendat de regie slecht is ze hebben integendeel de concessie aan de vreem de en klerikale Société centrale van in den beginne voorgestaan; ze hebben zich als de advokaten aangesteld van die maatschappij. Waarom Dat zullen we misschien later weten. Maar, ware het, omdat ze volgens de door hen alleen gemaakte cijferin gen, cijferingen die ze aan den gemeen teraad niet hebben medegedeeld, ware het, zeggen we, dat die voorbeeldige kasbestuurders zich alleen op hunne cijfers hadden gesteund om te zeggen dat de regie slecht is en dat de concessie 't hemelsch manna inde stadskas zal doen neerstorten, O dan moogt gij, lastenbetalers, dan moogt gij, kleine neringdoeners, werk-en ambachtslie den, dan moogt gij allen Aalstenaars u aan groote verrassingen verwachten. Immers hebben de slimmekens en Cie van ons zoo wereldberoemd sche- pencollegie de stadsrekening en bud jet van verleden jaar niet op meesterlijke wijze opgesteld er aaneengeflansd Wat al goocheltoeren en cijferspron- gen hebben ze niet begaan. Zoo bewees onder andere Mr. De Blieck in den gemeenteraad op onte gensprekelijke en tot heden on weerleg de wijze I. Dat ze hunne begrooting voor 1905 met een batig slot van 65.38 fr. deden sluiten en ze om daartoe te gera- 1 ken overdreven ontvangsten hadden voorzien bewijs ervan is, dat de be stendige deputatie het batig slot in een te kort van 2268 84 fr. veranderde. II. Dat de stadslasten onder vorm van opcentiemen sinds 1898 door onze klerikale jannen werden vermeerderd op den rug van alle lastenbetalers met een jaarlijksche som van ongeveer ne gen en {estig duidend franken en niet tegenstaande dat de jaarlijksche reke ning met een te hort sluit. III. Dat de stad in 1903 de som van een millioen drij honderd vijf en negen tig duidend acht honderd franken ont leende en dat, die som thans reeds bijna gansch naar de maan is. IV. Dat de k lerikalen hunne kiezers voor den aap hielden en ze heel de Aalstersche bevolking wetens en wil lens bedrogen en om den tuin leidden bij 't opmaken hunner jaarlijksche be grootingen want telkenmale zwegen ze, en maakten ze den slechten finan- ciëlen toestand niet kenbaar door 't ver- bloemenen't overdrijven van voorziene ontvangsten. Zoo hebben ze voor 1902 voor verkoop van bouwgronden, ontvangsten fan straat en bijgangstaksen meer voorzien dan ze hebben ontvangen fr. 26996.69 voor 1903 meer voorzien dan ontvangen 150481.69 voor 1904 17901.27 Te zamen fr. 195379.65 Op 3 jaren tijd dus ontvingen ze min dan 't geen ze hadden voorzien voor toevallige ontvangsten de kolossale som van honderd vijf en negentig duidend drij honderd negen en zeventig franken en 6f centiemen. Zeg .lezer, gij die bij 't stadsbeheer geen profijt vindt, gij die van 's morgends vroeg tot 's avonds laat moet werken om de twee eindjes aaneen te knoopen en op wien, indien ge door uw sparen en zwoegen uw huisje of uw land hebt kunnen aankoo- pen, op wien dan de opcentiemen slaan, gij die vrouw en kinderen te onderhou den hebt, vindt geniet zeg ik, dat die heeren van 't stadhuis eenigzins te veel den zot met de Aalstenaars houden dat ze hunne rekening beter zouden kunnen opmaken en die kolossale mis slagen zouden kunnen vermijden. We zijn ook van uw gevoelen, beste lezer, doch het schepencollegie moet, het is verplicht het volk te bedriegen en de rekeningen op charlatans wijze op te maken om het deficit der stadsfi nanciën niet te bekennen. En zoo ook hebben de klerikalen vrij willige misgrepen en gewilde overdrij vingen begaan, bij 't bespreken der gazkwestie. Ze hadden 't volk, ze hadden de las tenbetalers beter kunnen inlichten doch 't mocht niet zijn, zooniet ware de kle rikale vriendenmaatschappij Société Centrale van den buit niet meester ge worden en de jaarlijksche winst die een welingericht gasgesticht hier in Aalst kan doen, winst die we onbeschroomd schatten op. ware tot profijt van iedereen in de stadskas te recht gekomen. In latere tijden kennen we misschien de zedeleer van heel die zaak. - Vervolg. Van de ware leer van Christus, eenvoudig, in overeenstemming met de rede, gansch doordrongen van vrede, liefde en waarheid blijft er nog slechts een valsch en leugen achtig opschrift. De roomsch katholieke Kerk vertegen woordigt in geenen deele de godsdienst ge droomd en betracht door Jezus-Christus zy Is er «Ie tegenstelling van. De Kerk heeft, zich op het lyk geworpen van den verheven en roemrijken martelaar, zij heeft Hem zich toegeeigend en in bezit geno men. Ilij is haar schijnheilig zinnebeeld ge worden en werd de wereld rondgesleurd, soms schoone en edele daden verwezel ijkend immers ze moest toch wel eens het mas ker aantrekken van deugd en opoffering, 0111 hare gebreken en ondeugden te verdui kenmaar Hem ten allen tijde bezoedelend, Hem laf onteerend aan al het vuile werk, noodzakelijk tot hare begeerige en heersch- zuchtige driften. In den beginne sociaal en menschlievend, is de Keek allengskens overgeslagen tot eene machtige naamlooze -priesterlijke vcr- eeniging voor doel hebbende, niet het heil der zielen en het welzijn der volkoren zooals ze tracht te doen geloovon maar de heerschappij, de opslorping van persoonlijke en maatschappelijke rijkdommen. Wonder lijk ingericht heeft ze immer getracht voor deel te trekken uit al de menschelijke zwak heden, uit al de ideale verzuchtingen, uit al de sociale verwachtingen. Na het Judaism als uitgangspunt te hebben gehad, nu door haar belasterd en vervolgd, heeft zij aan al de godsdiensten der Oudheid hunne myste riën en hunne dogmas ontleend, en wist deze op zulke behendige wyze te verdraaien, dat ze weldra uitliep op een soort van hei dendom en beeldenvercering waarin het Opperste Wezen, als eene onbegrijpelijke Drievuldigheid, totaal verloren gaat. De inensch-God, uitgedacht door Sint-Jan- Apocalypsus, lang betwist door de eersteVa- deren der Kerk en opgedrongen door keizer Constantinus, drie-honderd jaren na Chris- tus'dood, bekleed de eerste plaats de maagd Maria, heeft onlangs de tweede bekomen. De tempel is niet meer het heiligdom van den ecnigen God, den God krachtig en jaloersch van Mozes, den God goed en recht vaardig van Jezus hij werd de afgodstem pel van Sint-Petrus, Sint-Jan, Sint-Paulus, Sint-Thomas, Sint Jozef, van de heilige Sul- picia, de heilige Clotilde, de heilige Cecilia, den heiligen Antonius, den heilige Ignatius van Loyola, enz., enz... een oneindig getal halfgoden en godinnen waarmede men heel behendig het hemelscho rijk heeft bevolkt. Na God in drie afzonderlijke deelen geschei den te hebben, wat geenszins helpt Hem beter te begrijpen, is men er toegekomen den mensch-God zelve te verdeelen en een bijzondere eeredienst in te stellen voor ieder zijner organen, voor elk zijner afzonderlijke verrichtingen. Waar zal dat ophouden De Godsdienst van Jezus was een eenvou dige godsdienst, democratisch en rechtvaar dig, een godsdienst van open lucht, een gods dienst van licht en waarheid, van liefde, mededoogen en zachtmoedigheid. Zijne apos telen en discipelen hebben er een verwik kelde godsdienst van gemaakt, gesmoord in zijne dogmas, in zijne mysteriën, in zyne sakramenten, een godsdienst van duisternis en onderaardsche gangen, van onverdraag zaamheid, van sluwe en arglistige kuipe rijen. In plaats van de natuur te verheerlijken, de eenigc veropenharing dat God u gedaan heeft en u toegelaten heeft to be grijpen in plaats van het leven, de kracht en de liefde te verheffen u door den Schep per ingegeven, hebben ze van de natuur een schrikbeeld gemaakt dat 't u niet toegelaten is te beminnenze hebben u een doodendans- godsdienst opgelegd, jacht makende op het menschelyk wee en het menschelyk lyden, op den dood waarvan ze het namaals niet weten, aldus misbruik makende van al uwe zwakheden, van al uwe onmacht, van al uwe wanhoop. In plaats van in u de levenskrachten voor uit te helpen, u te ontwikkelen om stryd te voeren tegen de kiemen van geestelyke ont moediging waardoor elk uwer levensstap pen wordt bespied, in plaats van alle per soonlijke bedrijvigheid aan te prikkelen, de gevoelens van gemeenschappelyken voor uitgang te verspreiden, hébben de apostelen en discipelen niets anders voor oogen dan u te verwoesten en te verkrachten naar geest, naar hart en naar lichaam. De greest met hem te doen buigen onder het dogma «lat ze hebben uitgevonden, met hém alle onder zoek, alle redeneering, alle onafhankelijk- heidsgevoel te betwisten het, hart met zijnen aandrang in enge voorschriften te binden, met het de zelfzucht in te pompen door de eenige bekommering van latere zaligheid waarvan ze beweren de persoon lijke uitdeelers te zijn het lichaam met het te beschouwen als eene verderfelijke en onteerende stof, met het den vasten op te dringen, de kastijding, en tegen de natuur strijdende ontberingen op te leggen. Kan iemand eerlijk en rechtzinnig zulke dwaasheden steunen, en kan iemand waar lijk en oprecht gelooven dat God zulke menschverkrachtende praktijken van het eenigst redelijk schepsel der natuur ver langt Neenen neen tot in het eeuwige 't Ware Hem minachten zulks zelfs maar te veronderstellen. Zyne zoogezegde apostelen en dispelen alleen eischen dit, zijne zooge zegde apostelen en discipelen alleen wisten dit alles uit te denken, daarom ook zijn ze slechts de getrouwe hebzuchtige navolgers gebleven der scriben en rabynen van Jeho vah Verre van my, echter, de gedachte gansch de geestelyke wereld te beschuldigen, al de priesters, al degenen die een priesterrok of een monikkenkleed dragen. Ik bedoel hier alleen de meestors, degenen die het leidtuig van den godsdienst in de handen hebben, 't is te zeggen, de godgeleerden aan wien het toegelaten is geweest historische, filozofische en wetenschappelijke studiën te doen. Vele monilcken en parochiale priesters zyn van goede trouw en gelooven waarach tig mede te y veren tot een werk dat ze als onontbeerlijk aanschouwen voor het heil en het welzyn van 't mensch dom. Van jongs af in het bijgeloof opgekweekt, in diepzinnige vroomheid gebracht, later in de broeikasten van het seminarie opgesloten, gebogen onder de aanhoudendste zedelijke of on zedelijke verdrukkingen, doordrongen van al de schijnheilige godgeleerde teerderheid tegenstrijdig met goede rede, onderworpen aan al de vrome praktijken zoowel uitge dacht om het verstand te dooven en te doen buigen onder den wil der bestuurders van 't menschelijk geweten, gestadig gewikkeld in een soort van wassenbeeld-beheksing, niets wetende, van wat buiten hen in de wijde wereld omgaat, zonder open venster op het werkelijk leven, op den vooruitgang welke zich alom openbaart en bevestigt, nooit in voeling met zijnen evennaasten die heldhaf tig strydt om het dagelijksch bestaan, ont rukt zelfs aan al do familie- en vaderland- sche banden, verliest de jonge priester alle persoonlijkheid, alle zelfstandigheid hij wordt het gekneed raderwerk van eene werktuiglijke samenstelling waarvan hem het ware doel ontsnapt, of waarover het hem niet toegelaten is te oordeelen hij vormt zich eeneeigenevgedweëe natuur, eene bij zondere mentaliteit en geraakt eindelijk zoo ontsteld dat voor de toekomst, niets nog in hem kan recht gebracht worden. Als hy, bij uitzondering, een dag de ydel- heid van zijn geloof bemerkt, van zyne on- gerijnde dogmas, van zijne schoolsche god geleerdheid vol mysteriën, vol ronkende woorden maar leëg van zin, voertjhet licht dat alsdan plots voor hem opgaat, den jongen priester tot verbijstering en pijnigt hem het gezicht gewoon aan duisternisge lijk een onderaardsch wezen, met ruw ge weld, iu de schitterendo klaarte der zon ge bracht, onderscheiden zyne misvormde oogen niets meer. Slot volgt. Dirk Martens. Het Vuilblih schrijft in het nummer van 13 Oktober dat een kweekeling van het We reldberoemd St. Joris-Gesticht van Aalst zijn

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1