m Kiezerslijsten. Het Schelmstuk. r LEBERAAL, DEMOCRATISCH WEEKBLAD. Prijs 5 centiemen liet nummer Éérste Jam-gang. Au miner 1 7 Zondag 28 October 1906 Honderd duizend franken Buigt eerbiedig hel hoofd, Hunne liefde lot den Neringdoend*. Klerikalism en Christianism. Zedenschandalen. Abonnementsprijs 3 fr. voor de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, Groote Markt, 1, Aalst. Prijs der Annoncen: Gewone 15 centiemen Reklamen 75 centiemen j per drukregel. Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Anl.t, 27 OctiOOO De lll»ei*rt!e vrlendeiulle nug niet komen zien zyn, of zij op de kle- zer*I\|Htcn z\jn Ingesclireveio niet liet getal stemmen n aartoe reelit iicltltcn, wortlen di-in- geml verzoelit, de .kiezerslijs ten te komen na zien, tvant de vragen van Inschrijving en ver meerdering van stemmen moe ten voor 31 October aan het Schepencollege gestuurd wor den. De kiezerslijsten van al de ge meenten van "t Arrondissement Aalst liggen ter inzage van het publiek, in liet lokaal (irwaf van Egmonl, Groote Markt, Aalst. Dus opgepast en uwe rechten geciseht. Aalstenaars, het Schelmstuk is volbracht, het groot Schelmstuk. Jaarlijks kon de Stad met eene goede zelfuitbating der Gas winnen. De katolieken van den Gemeen teraad hebben dat verworpen en de Gas en de winsten voor 35 lange jaren weggegooid aan de klerikale Société Centrale. Schande, duizendmaal schande de Stadskas is ledig en weldra zullen er nieuwe lasten en opcen tiemen moeten gestemd worden. de Paus heeft gesproken. Welke paus zult 'gij vragen l)e witte paus Pi us X Neen. neen. I)e zwarte paus of onlangs gekozen generaal dor Jezuïeten Volstrekt niet. 't Is de groene, zienlijke en on faal bare paus Woeste, onze volksverte genwoordiger. Onze is maar eene manier van spreken hij kent onze taal niet en hy vertegenwoordigt en verdedigt slechts de kerk- en de priesterbelangen. En waarover heeft hij gesproken Zooals hy gewoonlyk doet, heeft hij zyne jaarlijk- sche encykliek in het blad La Revue Géné rale doen drukken zwart op wit, en in die pauselijke encykliek handelt hy over de laatste Kamerkiezingèn en over de ontwer pen van zyne kliek. Hy is gelukkig dat de katholieke party de zege behaald heeft ondanks de groote verdeeldheid die in zyn kamp heerschte en nog toeneemt en te weert dat de liberale party verzwakt is. Hy bekent dus dat. de eenheid en de een dracht en de christene broederliefde en de roomsche verdraagzaamheid in de klerikale party volstrekt niet meer bestaan. Wij wis ten heten 't is uit die tweedracht dat de nederlaag en het verval zullen spruiten. Als hy houdt staan dat onze party verzwakt is slaat hy den bal leelijk mis. Eene leugen meer of min'tis toch voor het geloof. Nog zoo een verzwakkingsken van de libe ralen en de katholieken zullen zoo kloek zyn dat zy voor ons zullen moeten plaats maken. Wy hebben een grooten stap vooruitge gaan wy hebben stellig niet alles bekomen wat wij verhoop ten en dat lieten wij verhopen, uit taktiek, maar het deel dat wy behaalden js voldoende om ons aan te zetten tot onver poosde propaganda en daaraan zullen wij niet falen. Ja, wij zullen met verdubbelde krachten arbeiden tot do verwezenlijking der dringen de, rechtvaardige jhervormingen die het volk eischt en waartegen Paus Woeste in zijne laatste encykliek zoo hevig dondert. Vooreerst de kieshervorming. Er is geene spraak van grondwetsherziening maar van eene nederige wijziging van onze kieswet voor provincie en gemeente. Zijne onfaalbaro Heiligheid die vroeger het Algemeen Stemrecht verdedigde, wil er niet van hooren. Zij houdt aan de vier eer loosheden, het tegenwoordige stelsel moet eeuwig duren 1 Daarna de krygshervorming. De schreeu wende onrechtvaardigheid der plaatsvervan ging vindtin Woeste eenwarinenverdediger. Nu het verplichtend onderwys. Groenvink verklaart er zich vijandig aan omdat hy vreest dat het toekomend liberaal ministerie de toelagen aan de vrye scholen zal afschaf fen. Eene partij die verzwakt en die haast een ministerie zal vormen, dat is zonderling M. Woeste, jongen, gy hebt u in istpickcn. Die groote Staatsman wil dus niets nieuws, tenzij het programma dat hij in drij woorden samenvat en dat hij voortdurend herhaalt Behouden. Verte teren, en Beletten, Hetgeen wy volgendei' wijze moeten volle- digen De misbruiken bewaren. Den toestand der kerk verbeteren, Don vooruitgang beletten. Niets voor de boeren of het kleine volk zooals gij ziet. Die verklaringen zyn vol gevaar Wy zijn geene revolutionnairs wy willen den voor uitgang langs wettelijke wegen. Maar de gematigdste liberalen zelfs zeggen reeds luidop dat de klerikale party bankroet maakt, dat zy al hare beloften vergeet en dat zij, kost ivat kost van het bewind ver dwijnen moet. Ja, kost wat kost hooren wy nu dikwijls zeggen van mannen die wy gewoon zyn be houdsgezind te noemen. En zeker is het dat indien de klerikalen der Kamers het ordewoord volgen van hun nen Paus en de kieswet voor de gemeente niet,willen verbeteren, er in al de dorpen en steden des lands een verbond zou kunnen tot stand komen van al de oppositie partijen, welk verbond vele stadhuizen zou zuiveren van die achteruitkruipers. De liberale Kamerleden zyn vast besloten hunnen plicht te vervullen tot het einde toe zij zullen het Belgisch volk wakker schud den, wakker houden, overtuigen en naar de zegepraal medeslepen. Wat, M. Woeste gy wilt niets van ons programma Gy zoekt ons te tergen. De liberale Vlaamsche Leeuw heeft een oog in 't zeil. Ily wil en hij zal Bewaren, Verbeteren en Beletten Ilij wil en hy zal onze duurbare vryheden bewaren. Ily wil en hij zal den toestand van den boer en van den werkman verteteren. Hij wil en hij zal de opslorping beletten van onze inkomsten door kerken en kloosters. J. O ja de klerikalen hebben de Ne ringdoeners lief in hunne gazetten, in hunne kringen, in hunne fabrieken doen ze al wat mogelijk is om den klei nen winkelier, den bakker, den nederi- gen man die bij zijn ambacht een wei nig handel drijft, te doen vooruitgaan om zijnen verkoop te doen aangroeien, om zijnen stiel en handel te verheffen en te doen aanwinnen, hij die dat durft loochenen, ontkent het licht der zon; zeggen dat de klerikalen Zwarte Bazar waar geen andere, dan werklieden, (en ze zijn talrijk), hunne aankoopen doen, schade, ja veel scha de berokkent aan tal van kleine winkels en bakkerijen is grove leugen 't zijn alleenlijk de liberalen die dat zeggen om al die inenschen op te hit sen, roepen de dompers, want wij dompers durven beweren dat sedert het opkomen van dien bazar de kliën- teel van aide winkels, bijzonderlijk der kleine, verdubbeld is dat alle bakkers sinds dien wekelijks een oven brood meer uitventen. Neen, onze coöperatief, roepen ze, heeft niet een centiem schade aan die menschcn teweeggebracht, want in Aalst groeit en bloeit alles, Aalst is een luilekkerland voor al wat nering- doener is, het dagelijksch manna valt er hun uit den hemel. Daarom ook onnoodig voor het Ge meentebestuur van te zorgen voor eenige lastenvermindering, de nering doeners, de kleine burgerij winnen immers genoeg en het moet hen heel gemakkelijk vallen hunne contributiën en lasten te betalen, 't is dus volstrekt overbodig eenige vermindering of ver andering te brengen aan de opcentiemen op grondlasten, personeel of patent, of aan de taks der 2 0/° te raken. De stadslasten zijn in 't geheel niet overdreven, de laatste vermeerdering van 40 per cent worden de menschen niet gewaar roepen de dompers wel is waar is de gemeenteschuld eenigzins geklommen en zijn er eenige stadsei- gendommen verkocht, maar zie rond u, en, beken met ons dat alles hier won derschoon is, dat hier alles leeft en tiert dat onze stad aan 't hoofd van den vooruitgang staat, dat de burgerij, de werklieden, de landbouwers, de ne ringdoeners, dat alle inwoners, in het algemeen hier in 't land van belofte geherbergd zijn. En met die klerikale schreeuwers, met die volksbedriegers zien we rond en ontwaren tal van kwijnende en weg stervende bakkerijen en winkels We zien bedroefde en moedelooze neringdoeners, die zwoegen van 'smor- gends vroeg tot 's avonds laat, en er niet in lukken de beide eindjes van het jaar aan elkander te knoopen We zien eene ledige stadskas, besto len en leeg geplunderd door de schuld van zorgelooze gemeentebestuurders We zien eene kolossale stadsschuld van 3 millioen en half waarvan de te betalen intresten en doodingen jaarlijks tot 137,000 franken beloopen We bemerken dat, op eenige uitzon deringen na, al de stadsgronden ver kocht zijn en er voor de toekomst wei nig of niets overblijft We zien een overgroot te kort in de stadsrekeningen geen enkel middel om aan dien toestand, zonder nieuwe las ten te verhelpen. We zien eindelijk een partijdig, dweepziek en onbekwaam gemeente bestuur, dat den scepter zwaait over een troep klerikale gemeenteraadsleden, ze wezen dan doktor, brouwer, handelaar, ambachtsman of werkman, wier eenige regel is gedwee en slaafs stemmen wanneer de groote meesters spreken. En alle inwoners, alle lastenbetalers zien dat met ons, en bovendien onder vinden.ze alle dagen, de bespreking der Gaskwestie heeft zulks meesterlijk be wezen, dat de klerikalen altijd de poli tiek boven de intresten van 't algemeen plaatsen en ze het voordeel hunner vrienden boven de belangen der stad verkiezen. Heel de bevolking zal hen daarvoor zegenen. Vervolg. Om naar Christus leer priester te worden is er veel, ontzaglijk veel wil, gevoel en zelf opoffering noodig en dit ambt vormt mis schien, op zich zelve, de ideaalste roeping van den mensch. De XIX' eeuw zag onder hen eenige uit stekende mannen oprijzen die het klerikaal mekanism verfoeiden en de heerlijke zending volbrachten volgens het Goede AVoord van Jezus. De XX6 eeuw zal wellicht de overblijfsels van Judaism en iniddeleeuwseh bijgeloof voor goed afschudden om tot het echte geloof van den grooten martelaar terug te komen. In alle kringen der samenleving, op alle trappen der maatschappy maken de massas zich bereid 0111 vrij te denken. De vrye gedachte door de wetenschap voorgelicht, door de verdienstelyke geesten gestemd neemt steeds eene krachtigere vlucht. In de XX" eeuw, onder den lichtstroom welke uitgaat van de opperste inspanning der vrije, eerlijke en onafhankelijke krach ten, onderdengestadigen druk van vooruit gang en beschaving door allerhande werken van gezonde rede verspreid, zal het men- schelijk begrip zich langzamerhand losruk ken van de leugenachtige legenden envalsche theoriën welke het levam vergallen met- spoken, schrikbeelden en allerlei dwaze bedreigingen. In de XX* eeuw zullen voorzeker nieuwe Apostelen opstaan om op de vier tegenstrij dige Evangeliën, vol leugens en aielkwet- sende onwaarheden reeds door zekere god geleerden verloochend -het-echte Evangelie van Christus, het Evangelie van vrede, liefde, waarheid en broederlijkheid heropte- richten het Evangelie dat de Kerk reeds lang hadde moeten prediken ware ze niet onder de roede gekomen van klerikale scriten en rabynen, ware 't voor haar niet verkies lijker geweest voordeel te trekken uit de dubbelzinnige en tegenstrijdige teksten, uit het heidensch bijgeloof, uit de onpeilbaarste diepte der menschelijke domheid. In de XX* eeuw zal een nieuw Evangelie u tot het oorspronkelijke Christianism terug brengen, tot de echte leer van Jezus van Nazareth, tot den godsdienst, en zóo een voudig en zóo verheven, dat deze vyf woor den hem samenvatten God en de Menschheld beminnen. God beminnen, niet in de hersen schimmige scheppingen van de menschelyke inbeelding, niet in de ontegrypelyke vizioe- nen, niet in de hysterische droomeryen nu onder de menigvuldige vormen van zooge zegde verschijningen voorgesteld, maar in de natuur de eenige veropen tering van het goddelijk wezen, de eenige macht, de eenige heerlijkheid die God u te aanschou wen en te begrijpen gaf. God beminnen,deonzichtbare kracht die het leven en de beweging geeft aan alle stof, haar eeuwig en onophoudend veran dert, haar tot een zelfde doel drijft, als ik een doel mag noemen wat eeuwig is, doel dat we niet kennen en misschien nooit ken nen zullen. God beminnen, het Opperste Wezen, onmeetbaar, dat millioenen werelden richt, waarschijnlijk bewoond als de onze, draaiende rond millioenen zonnen het Opperste We zen, oneindig, in wiens gebied millioenen en millioenen mylen niets zyn, vermits de ruimte oneindig is dien God door de aposte len en discipelen, naar uw eigen beeld, naar uwe microscopische maten uiterst klein ge maakt, een soort van potentaat, min of meer wispelturig,geteisterd metal de zwakheden, al de kleingeestigheden van het menschel yk schepsel, en die voorwaar het droefste, het ongelukkigste, het meest te beklagen wezen zou zijn, indien onze minste daden aan dien God vreugde of droefheid, smart of genoegen moesten veroorzaken. De Mensclibelri beminnen omdat al wat geschapen werd geboren is voor do liefde, leeft zich v«>ortplant en zich vereeu wigt door de liefde. God heeft u geen ver stand en geen hart gegeven om er een duister en vernielend werk van te maken. Zoo er een vloek, eene zonde, eene misdaad tegen God kan bestaan, hetgeen ik niet geloof, want het Opperste Wezen kan zich alleen onveranderlijk en ongenaakbaar opvatten en zóo verheven teven het menschdom, dat uwe daden slechts u en uwen evennaasten kunnen treffen zoo er eene misdaad tegen God kan bestaan dan is het deze welke do rede en liet verstand trachtte dooven, welke een hinderpaal tracht testellen aan de broe derlijke liefde die alleen meer wel zyn en meer geluk in uw tijdelijk leven kan bren gen, dan is het de misdaad welke de volkeren tot haat, fanatism, schraapzucht en onver draagzaamheid ijvert voort te jagen en waarover de waarheid en de wetenschap alleen kunnen zegevieren. Die sociale misdaad hebben al de gods diensten der vervlogen eeuwen bedreven, uit winsttejag van het klein getal van hen, dii'ze uitbaatten. Christus mocht alleen ge- tracht hebten haar te verzachten. Om zijnentwille, 0111 de maatschappelijke strekking van zyne ideale denkbeelden, uit liefde tot den illciizinntecii denker der spreuken en Bergsermoenen, moet dus elk oprecbt kriston menscli den rug koeren aan de klerikale godsdienstuit buiters en godsdiénstverkrachters' waarvan het streven, doorgaans, niets gemeen heeft met het lijden en strijden van den voor- looper «lor vrye gedachte, van den gr«»«»tMtcn socialen Hervormer Jezus van Xnzaretli. Dirk Martens. In haar nummer van Zondag 1.1, schrift Dender vodde overeen zedeiischandaal dat plaats gehad heeft in het arrondissement Doorn ijk. Eén ondenvyzer is aldaar aange houden en wordt beticht van aanslag op min derjarige kinderen, hem door de ouders toe vertrouwd. Dender vodde vraagt waarom de liberale dagbladen over dit zedenschandaal niets ge schreven hebben, zy, die wanneer het broe derkei is of priesters betreft, het seffens aan hunne lezers in 'i broei 1 en in 't lang vertel len. Vóór wij dit artikel gelezen hadden, wis ten wij niets van die vuile zaak, maar daar wy niet kunnen nalaten Dendervodde aan genaam te zyn, zoo hebten wy aanstonds onze informeerkazah aangetrokken en zie hier wat wij vernomen hebten. De onderwijzer, die opgesloten is in 't ge vang te Doornijk en waarvan deplichWgheid in 't geheel niet bewezen is, jongeling van omtrent 2-3 jaren, is een kweekelingdér vuri» ge Katholieke scholen. Hy heeft zyne studiën voltrokken in ft gesticht St. Sauveur te Bon- ne Esperance (Henegouwen), alwaar hy zyn diploma van onderwijzer bekomen heeft. Dat verandert de kaart, niet waar Den dervodde Maar omdat gij nu toch zoo braaf geweest zyt ons dit feit te hebten verteld,zoo kunnen wy niet nalaten u ook een zedenschandaal aan te halen dat u ongetwijfeld onbekend is. De eene vriendschap is de andere waard of beter, poets wederom poets. Inde gemeénte Aarschot, by Leuven, waar de klerikalen heer en meester zyn, ia eenige weken geleden een onderwyzer een kleri kaal van het zuiverste water, twee zyner broeders zijn pastoors en zyne zuster is non, hy zelf is schryver van den Boerenbond aangehouden voor aanslag op de eerbaarheid van dertien leerlingen-hieisjes. Verleden week is de zaak voorde recht ten k gekomen en na de pleidooien van meester Veltkainp en eene hevige woorden wisseling tusschen hem en het openbaar mi nisterie veroordeelt de rechtbank den be tichte, Frans Brems, onderwyzer, voor aan slagen tegen de zeden op kinderen van meer

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1