WEEKBLAD. Prijs 5 centiemen het nummer Eerste Jaargang. IVummer 18 Zondag 4 iVovember 1000 De aanstaande Zittijd der Wetgevende Kamers. Zondag 18 IVovember, Groole Manifestatie te Brussel voor het Verplicht Onderwijs. De klerikalen en de Gaskwestie. Zondag 18 IVovember, Groote Manifestatie te Brussel voor het Verplicht Onderwijs. Bravo, heer Pastoor. Dc slechle jaren. Abonnementsprijs 3 fr. voor de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, Groote Markt, 1, Aalst. Prijs der Annoncen: Gewone 15 centiemen Reklamen 75 centiemen j Per drukregel. Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens|overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Aalst, 3 November ljiOC Dinsdag 13 November vangt do wet gevende zittijd aan 1906 1907. De kwezelkens schudden en beven, de nonnekens bidden en vasten, al de flambeeuwdragers en kwibussen zien met afgrijzen de toekomst te gemoet. De wetgevende zittijd begint den 13 November 1 noodlottige datum, die de harten van al de schijnheiligen en dweepzuchtigen met angst en dood schrik vervult. Was nummer 13 niet de oorzaak van Jesus kruisiging Heeft de klerikale partij in twee maal niet 13 zetels verloren En is ze niet gedoemd, zij die 22 ja ren lang, 13 maal 13 slechte, gemeene wetten heeft gemaakt, om te bezwijken eer ze 2 maal 13 jaren Judas-heer- schappij zal hebben uitgeoefend. De meerderheid der klerikalen is in de Kamer der Volksvertegenwoordi gers gedaald van 20 tot 12 stemmen. 0 de klerikalen hebben met veel gerucht het verlies hunner 8 stemmen gevierd. Ze blijven immers aan t schotelken ze kunnen immers 'slands penningen voort te grabbelen goeien aan rijke kloosters en kerken, aande duizenden gulzige vriendjes en kozijntjes die naar plaatsen hunkeren en aan de kazakkeerders, die voor hunne laagheid door het ministerie van kazakkeerder De Smedt moeten beloond worden. De wetgevende zittijd begint den .13 November. Brrr brrr het ministerie van on- -wetendheid, fauatism, slavernij en bij geloof is om zeep. -5 Wij liberalen zien de toekomst in met vertrouwen cn gerustheid. Wc zien immers, hoezich langzamerhand •de punten van ons programma op dringen hoe de hervormingen die wij 'voorstaan,immer veld winnen omdat ze practisch en democratisch zijn. We twijfelen er niet aan of de aan- staande wetgevende zittijd zal zeer be langrijk zijn. De klerikale partij sleept met zich de boeien harer slechte wetten vergunningsrecht, kieswet,fortenwet enz. zij is geheel in "de war door onherstelbare verdeeld heid en hare meerderheid is tot 12 gedaald. De klerikale partij heeft niets meer voor te stellen, niets meer... dan het behouden, verbeteren en beletten van Woeste De tuit is ten einde geloopen cn er is geen vlas meer op 't spinrok. En tegenover die machtelooze, on der eigen bedrog en schurkerij, be zwijkende verdeelde partij, staat de oppositie, met het breed demokratisch programma der liberale partij Zui ver Algemeen Stemrecht, verplicht onderwijs, de wetgeving op de mij nen., prachtische wetten betreffende den landbouw, de wet op de pensioe nen, persoonlijken dienstplicht enz. In een woord eene reeks hervor mingen, welke door het volk met on- geduldworden verwacht en waarvan de verwezenlijking ondanks de kleri kalen niet lang meer achterwege zal blijven. Woeste zelve, de negatie van alles wat vooruitgang heet, ziet al die mo derne, vrijzinnige hervormingen iu een kort verschiet. In interviews en ar tikels herkent hij reeds de mogelijk heid der verwezenlijking vande voor naamste der hervormingen, spreekt over het zuiver algemeen stemrecht alsof het reeds bestond, overleerplicht alsof het op het punt s'aat ingevoerd te worden. Ja, de taak der oppositie zal schitte rend zijn., zij zal de zwakheid, de verdeeldheid, de slaafschheid, de on macht der meerderheid doen uitschij nen, en het lan 1 <:oen beseffen hoe noodig het is, dien warboel uit den weg te ruimen, om goede volkswetten te kunnen maken. En onze volksvertegenwoordiger M.Jules Rcnszal in het vervullen dier taak onverpoosd medewerken en in de bies staan tot dat we v or het voll< hebben bekomen onderwijs, recht, gelijkheid en welstand Verleden Zaterdag hielden de liberale leden der Wetgevende Kamers eene alge- meene vergadering in den Restaurant de la Monnaie, te Brussel. De vergadering heeft eene commissie be noemd, welke gelast is met het opstellen van een wetsontwerp voordoet hebbende «1e beteugeling van l»et kieshc- «lrog. en hezomlerlijk van «le nioe«lvvi!lig;e vervalscliing; «Ier kiezerslijsten «leorsoiiunige ge meentebesturen gcplecg»!. Vertier heeft de vergadering hare verkla ringen van april 1906 bevestigt! waardoor de eendracht in de liberale partij werd her steld en er is beslist, dat by de heropening der Kamers zal neergelegd worden le*Een wetsontwerp het Zui ver Algemeen Stemrecht Invoe- rentle voor «le gemeente- en pro vincie kiczlngcn. 2C Een wetsontwerp «le volle- <11 ge Evenre«llge Vertegen wo«n«- «liging invoeren voor «ie ge meente en «Ie provincie. Daarna is eene commissie benoemd om andere belangrijke vraagstukken te bestu- deeren,ende oplossing ervan te vergemak- kelykén. Aan. het noenmaal heeft M. Paul Janson de nieuwe gekozenen welkom geheeten en M. Franck van Antwerpen, heeft in dezer naam. den redenaar oedankt en erop gewe zen hoe den stryd der laatste maanden de eenheid der partij heeft bekrachtigd. In de namiddagzitting kwam de Congo- kwestie ter sprake en gaf aanleiding tot langdurige debatten maar vermits dit punt niet op het programma staat der partij is er beslist dat elk wat dit betreft volkomen vry kan handelen. Onze lezers weten dat in d? bespre king der belangrijke Gazkwestie de liberale Gemeenteraadsleden alleen, tegenover het Schepencollegie en den verslaggever M. Moyersoen, die we hier beter, den advokaat der Société Centrale zouden noemen, de belan gen der stad bebben verdedigd, M. M. De Blieck, Van derSchueren en Leveau hebben er op gewezen hoe voordeelig het voor de stadsfinanciën zou geweest zijn, had de stad zelve de uitbating der Gasverlichting op zich genomen wat ook de domme en sloekachtige «TDen- derbode in zijne niets beduidende kolonnen er moge over reppen, toch heeft de minderheid met vaste en ge staafde cijfers aangetoond dat de Gas- fabricatie groote winsten afwerpt en de Regie eene bron van overgroote win sten zou hebben medegebracht. De stadskas kon er jaarlijks honderd duizend franken bij winnen. De liberalen hadden bij de bespre king alleen 't algemeen nut voor oogen en dat stond bij hen op 't voorplan, niemand of niets had hen van die ge dragslijn kunnen doen wijken. Doch zoo was het niet gelegen met de leden der klerikale meerderheid want we weten heel goed, en, velen onzer stadsgenoten zijn er overigens van overtuigd, dat menige klerikale leden, die ook beter achtten dat die winsten, door de stad zelve werden genoten dan in vreemde handen over te gaan, het voorstel gedaan door M. De Blieck om de stemming voor eeni- gen tijd te verdagen ten einde tot een ernstiger en grondiger onderzoek over te gaan, volstrekt genegen waren en ze hetzelfde met beide handen hadden gestemd, hadden ze niet hoofd moeten buigen en afstand doen hunner per soonlijke gevoelens, om gedwee en slaafsch te gehoorzamen aan de beslis sing genomen door eenige groote chefs, die volstrekt de vergunning der Gaz aan de klerikale «Société Centrale» willen verleenen, beslissing die ze op voorhand genomen hadden. Ziedaar dus de onafhankelijkheid en de waardigheid van al die klerikale gemeenteraadsleden, van die fiere si- cambers,dievlaamsche leeuwen, waar onder er nochtans mannen zijn die op gebied van wetenschap en kennissen, van handel en nijverheid, hier ter stede eene voorname plaats bekleeden, man nen die hunne persoonlijke zaken op meesterlijke wijze weten op te drijven en die, wanneer het de belangen eener geheele stad, wanneer het de intresten van heele generatiën betreft, alle ge voel van waardigheid en plichtbesef verliezen en zich alleen laten leiden, door een engen en bekrompen partij geest, om te gehoorzamen, tegen hun ne eigen overtuiging, aan de bevelen uitgaande van eenige politiekers voor wien alle middelen goed zijn om tot hun doel te geraken. We betreuren oprecht, zulks te moe ten aanstippen bij mannen van wien men nochtans, wanneer het de bespre king geldt van voorname gemeentebe langen, waar de politiek niets in te zien heeft, 't bewijs zou mogen verwachten dat ze onafhankelijk en vrij genoeg zijn om te stemmen volgens hun geweten en overtuiging, om te handelen als ware en oprechte gemeentebestuurders. Alle rechtzinnige lieden, zij allen die de debatten der openbare verlichting 't zij ter zitting van den Gemeenteraad zelve, 't zij in de dagbladen, zonder eenige vooringenomenheid en zonder partijgeest hebben gevolgd, zullen voor waar een heel klein gedacht hebben van die klerikale heeren en heel na tuurlijk zal iedereen zich de vraag stel len wat dergelijke leden in 't voor deel der stad wel doen en op welke wijze ze hun mandaat verstaan Wij zijn overtuigd dat alle lasten- betalers (die op 't leste van 't spel alles moeten afdoppen) een streng oordeel over die plichtvergetende Gemeente bestuurders zullen vellen en dat ze hun bij eene toekomende kiezing loon naar werken zullen geven. Verscheidene klerikale dagbladen hadden zekere katholieke personnages hevig gehe keld, omdat zij de burgerlyke teraardebe stelling van den diepbetreurden Burgemees ter van Antwerpen hadden durven bywo- nen. M.Ryckmans, heeft voor die reden zyn ontslag gegeven van voorzitter der katho lieke Associatie. Een achtbare priester en godsgeleerde van Antwerpen komt aan deze modderbladen een duchtig antwoord testuren, dat zekere dweepzuchtige dompers zwaar op de maag zal blyven liggen. Dat antwoord verscheen in het katholiek dagblad La Metropole van Antwerpen, dat, wij bekennen het graag, het heel en al goed keurde Ziehier een uittreksel van dezen brief die veel ophef gemaakt heeft Ik zou de katholieke en politieke leiders niet kunnen hekelen, die de burgerlyke begrafenis van den Burgemeester van Antwerpen bygewoond hebben. De dag- bladen hebben 't recht niet hen hierover te berispen. Myns dunskens, hebben bedoelde leiders, met zulks te doen, eenen burger- lyken plicht vervuld, zonder inbreuk te maken tegen welk beginsel van hun ge- loof. Dit geloof indien het goed begrepen wordt heeft niets gemeens met de woeste onverdraagzaamheid die sommigen ons zouden willen opleggen... En verder. Wij ant woorden dat er een groot verschil bestaat tusschen onverschilligheid en verdraagzaamheid. Onze tegenstrevers mogen afzien van gebeden en kerkplech- tigheden hetgeenwe overigens niet kunnen beletten toch kunnen wy met verdraagzaamheid, nevens hen een blyk van openbare hulde brengen aan een bur- ger der tegenpartij, die een ambt heeft Ijekleed dat waardig is geëerd te worden. Onze tegenstrevers eeren dit ambt,wan- neer zij door iemand van ons gedacht be- kleed wordt, het past dus ook het te eeren wanneer het door een van hen wordt bediend. Maar komt, zou eene van onze te- gensprekers kunnen opwerpen, dat is toch deel nemen aan eerbewyzen, die zich richten aan het lijk van een zondaar. Maar met welk recht spreekt men zulk vonnis uit Aan wien is de laatste ge- meenschap bekend gemaakt, by den dood, tusschen deze ziel en God Wie zou de daden van zulk een leven kunnen schat- ten, om het te durven stellen buiten der goddelyke gratie... Wat my betreft, ieder maal dat ik eene burgerlyke begrafenis zal ont ij moeten zal ik immer het hoofd ontblooten dewijl ik weet dat Christus voor alle menschen gestorven is... Dit zij opgedragen aan de klerikale jak halzen die zich veroorloofden Jan Van Rtfs- wyk's nagedachtenis met modder te overla- dén, alleenlyk omdat hy gedurende zyn le ven niet zooals zy gedacht, noch geloofd had. Dat men toch iedereen met zyn geweten in rust late. Eerbied aan elk geloof, eerbied aan eiken godsdienst, eerbied aan elke phi- losophische meening I Vrede en rust aan de mannen van goeden wilIs het dan Chris tus zelf niet, die dit verheven en edel grond beginsel aan zyne volgelingen onderwees. Eere dus aan de eerwaardige pastoor die de bovenstaande regels in de klerikale Me tropole van Autwerpen schreef. Maar schan de, duizendmaal schande aan diehatelyke klerikale blaadjes, die zich niet schamen het lyk van een verdienstelyken man, de roem van Antwerpen te vergelyken met't lyk van eenen hond en te schryven zooals 't katho liek weekblad Het Land van Waas» dat de geuzen niets beter gevonden hadden dan een kas van den reinigingsdienst, en 't lyk dus hadden doen plaatsen op eene mestkar, en vooruit naar den putAls met een doo- den hond Is het niet schrikkelyk zulke dingen te moe ten lezen in de XX* eeuw. Dus, nog eens, proficiat, heer pastoor, voor uwe wyze woorden, f Een viertal weken geleden zaten we met vader Caudron van Moorsel op den trein en de spraakzame man vertelde ons uit den Bij bel die hy onder een filosofisch eigen stanjl punt heeft bestudeerd. Weet gij niet, vroeg h(j waarom de mensch ouder wordt dan de hond, ouder dan de ezel, ouder dan de martiko. Neen, dat weten we niet. Dan zal ik het u maar vertellen, aël vader Caudron, en hij begon Als God den zesden dag der wereld al les had geschapen was hy vermoeid, hy zet te zich in zynen leunstoel, onstak zyne pijp en riep al de dieren één voor één tot zich, om hen te zeggen hoe lang ze zouden te leven hebben. Na dat er reeds vele beesten hunne levens duur hadden gekregen, kwam de hond voor den Heer en deze sprak ge zult 30 jaren lé ven. Heer, wat moet ik doen op aai^e, vroeg de hond. Ge zult waken over den mensch, die myn evenbeeld is ge zult hem getrouw en gehoorzaam zyn, en al zyne grillen invol gen, al wordt ge slecht behandeld. Oh heer, riep de hond, doe dan maar 15 jaren, van mynen levensduur af. Fiat, zei de Heer dat het zoo zy. Toen was het de beurt van den ezel, en de goede God zei tot hem, ge zult 50 jaren leven. - Heer, vroeg de ezel, wat zal ik op de wereld te verrichtten hebben. Ge zult werken en slaven voor den mensch, ge zult zware lasten dragen en daarenboven geslagen worden, meer'zonder reden dan anders, ge zult distels eten... Oh lieve Heer balkte de ezel dan heb ik met de helft van 50 jaren meer dan ge noeg. Fiat, zei de Schepper, dat het zoo zij. Nu was het de beurt van den martiko en de Opperheer sprak tot hem Gy zult 60 jaren leven. Wat moet ik op aarde uitzetten, vroeg de aap. Gy, sprak de Schepper, zyt dè karika tuur van den mensch, die ik geschapen heb naar myn beeld en gelijkenis. Ge zult dienen tot vermaak van den koning der schepping, ge zult grimassen maken, muilen trekken alle zotte kuren uitrichten en bespot en bo- gekt worden, Heer, sprak de martiko scheld my dan maarden helft van myn levensduur kwyt. Fiat, zei de Heer, dat het zoo zy. Nu verscheen de eerste mensch, de Schepper klopte eens zyn pypken uit op den nagel van zynen duim. keek welgevallig naar zyn evenbeeld en sprakge zul' 2U ja ren leven. Heer vroeg de mensch, wat zal m{juii bestemming zyn op aarde. Voor u, antwoorde de goede God, heb ik al die pracht, al die weelde geschapen, do heerlyke sterrenhemel, de geurend».- bloe men, de smakelyke vruchten, de millioonen dieren. Wees goed en geniet dat alles. Ach, grootmoedige Heer, smeekte den mensch laat me dan toch langer leven dan twintig jaren. Goed, zei de Heer, half verstoord ter- wyi hy opstond om het aardsch paradys te verlaten, en met een hoekig gebaar zyne pyp en toebakdoos in den slipzak van zyn pita- leer duwde, goedDe hond, de ezel en de martiko hadden jaren te veelik schenk u die by de uwe twintig by. Hy keerde zich om en was weg. De mensch verheugde zich en rekende uit 20 jaren van my, 15 van den hond. 25 van den ezel en 30 van den martiko, 'k heb 90 jar ren te leven Twintig jaren lang was het leven voor

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1