het ARRONDISSEMENTyq/K, LIBERAAL,DEMOCRATISCH WEEKBLAD. Zondag 11 November 1900 Prijs I) centiemen bet nummer Eerste Jaargang. Nummer 19 Nieuwe abonnementen Een tweede Schelmstuk. Bericht. Het treurspel «Ier belastingen. Verplichtend Onderwijs. Zondag 18 November, Groote Manifestatie te Brussel voor hel Verplicht Onderwijs. Leerrijk verslag Artikel 510. Abonnementsprijs 3 Jr. yoor de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, Groote Markt, i, Aalst. Prijs der Annoncen: Gewone 15 centiemen O Reklamen 7] centiemen j Per ^ukregel. Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. IONovember I90G VAN 1907. Wie een abonnement neemt VBBi* iOM?, ontvAiigl van beden «f tot 4 JANUARI 1997, de VOMSGAZET kosteloos. BETODRIXG VAN 4 8 NOVEM BER. Volgens de beslissing van 4 November, zullen meer 4an dulzead leden vnn den Llbe- i**le« Werkninnskring van A«Ist deel nemen nnn de betoo- glng van 4 8 November bene vens de Jonge liberale Wacht an de Liberale Asaoclatic Kal ook de Liberale Fnnfarenninni- •ekappQ aan de manifestatie deel nemen. PENSIOENKAS Zondag 4 4 November van 3 1/2 tot uren, nmandeiyksehe stor ting: In Concordia, Schoolstraat k{j M. August Gowie. In Aalst volgt het eene Schelm stuk op het andere. Nauwelijks is dat der Gasverlichting voltrokken of er volgt een schandaal, dat van minder belang maar snooder en gemeener is. Alen doetVan de Putte, den kle- rikalen uitgever van den Dender bode ▼oor tien jaar een cadeauken dat wel berekend jaarlijks 772 franken bedraagt of 7,720 in 't geheel. Zoo wordt door dc klerikalen van Aalst het geld der bevolking ■weggegooid aan hunne creaturen. Denkt eens wat bet kIJis moest eer er liberalen op bet StadbuSs neetelden en allen In stilte gc- •tthotchl en gelepeld werd, ge- Igk bet nu nog: gebeurt in alle f^nieenten waar nocli toeKiclit, neck kontrool in. Hnroni willen w|J betere kies wetten en volledige Evenredige Vertegenwoordiging. 7,720 FRANKEN Wat leeiyke kostelijke vogel 4e dat "Wfl herinneren de Liberalen van Aalst en het Arrondissement dat de aankondigin gen vün Vergaderingen, Feesten enz. van alle liberale maatschappijen kosteloos opge nomen worden. Zoo wat 22 jaren geleden kwamen de kle rikalen aan 't roer om ons van de al te zeer drukkende belastingen te verlossen. Wegin gen leven in een Luilekkerland, waar de gebraden kiekens aan de struiken zouden groeien, waar de wyn langs alle teken zou vloeien, waar de tergen van peperkoek en de huizen van chocolade zouden zyn. Kortom, eenieder ging in weelde baden, en in overvloed dag aan dag het klerikaal gouvernement loven en danken, de gever van zoo vroolyk een leven, van zoo schoon eene toekomst. Maar.... de Belgen zijn geweest gelijk de puiten van de fabel die een koning vroegen en kregen... maar hun koning was eon rei ger en hy slokte menige puit naar binnen. De klerikale regeering is de gulzige reiger die altijd gulziger slokt. De lasten zijn altijd aan vermeerderd en door de lastenbetalers wordt een jammer lijk treurspel afgespeeld, een treurspel dat nooit eindigt, zelfs niet bij nachte. Als de man uit zijn bed komt draagt hy er zorg voor eens naar buiten te kijken, ee« luchtje te scheppen, het daglicht te zien en h\j opent.... de verzwaarde belastingen op deuren en vensters Het weer is goed, hy kleedt zich aan, loopt eens rond, ontsteekt zyn pijpje en rookt... de verzwaarde belasting op den tabak Nu wordt het tyd zyn winkelken te openen waarvoor hij een patent heeft genomen, al is zijn gedoe nog zoo klein, patent moet er zyn en hy betaalt.... de verzwaarde be lasting op het broodgewin. 't Is vijf uren van den morgen, hy ont steekt de stoof zet water op 't vuur en om het drankje voor zijn vrouwtje maar vlug gereed te maken neemt by liet moleken tus- schen de knieën en maalt,., de belasting op den koffie. Ttrwijl hy zoo in de weer is om voor 't huisgezin te zorgen, denkt hy aan den arbeid dien hij zal te verrichten hebben den gehcelen dag, om moed te hebben, schenkt hy zich een druppeltje en drinkt... de ver zwaarde belasting op den alcool. De vrouw en de kinderen hebben gaarne een "aoeTmonaje s morgens, daarom wordt het welgevnld potje op de tafel gebracht en hij bewondert... de belast ing op het suiker. Nu zitten allen aan tafel, vroolijk babbe lend vader, moeder en kinderen, en vader snydt in boterhammen,., de verzwaarde belasting op het brood. 't Wordt tijd naar den arbeid te gaan de mieester zegttoe vriend, werk' wat rapper door, want er bestaat nu verzekering voor de ongevallen en zoo slaaft hij voor.., de verzwaarde belasting op het werk. Zijn zoontje moet hij naar eene slechte klerikale school zenden, waar fanatieke meesters niets leeren, dan dweepzucht en verachting voor anderen en zoo weegt op hem..,, de verzwaarde belasting der onwe tendheid. Als hij 's middags 't huis komt is zijn eet maal mager door.... de verzwaarde belas ting op het vleescheri zijn drank te flauw d« >or de.belasting op het bier. 's Avonds komt hij moede en afgemat te huis zet zich te rusten op een stoel-... met de verzwaarde belasting op het mobilair, rond hem kwispelstaart een beestje en blaft de belasting op de honden Na het avondmaal gaat hij in zijn hofje, een voorschoot groot, en plant er kooien voor.de verzwaarde grondlasten. Nu gaat hy ter ruste maar slapen kan hij niet, want zyn geest wordt gekwollen door het hatelyke denkbeeld... der verdubbelde opcentiemen. Hy stapt de kamer op en neer, daar op den schoorsteen staat het portret van zijn zoon, die hem hielp werken en nu weg is voor zyn lot voor... de schandalige bloedbelasting. En morgen, morgen vroeg, zal hij weer herbeginnen 0111 te arbeiden voor... al die verzwaarde belastingen Neen niet waar, dat treurspel eindigt niet en ondanks al de klerikale beloften verer gert het sedert lange jaren. En lang zal het nog duren dat verergeren der kwaal, want de brave Woeste heeft het gezegd we moeten behouden, verbe teren en beletten, hetgeen in 't treur spel der belastingen beteekent We moeten de zware lasten behouden, de verzwaring der andere verbeteren, en de minste verlichting beletten. En geen wonder dat het treurspel zoo treurig wordt en zoo jammerlyk als men ziet hoe 's lands gelden worden verspild. Nemen we b, v. het bud jet van oorlog. Toen de liberalen aan 't bewind waren riepen de klerikalen om 't meest Er wordt te veel uitgegeven voor het leger, wy eischen dat er geen man, geen kanon, geen cent meer worde by gevoegd. In 188-4 bedroeg het budjet van oorlog 47 millioen, nu is dat budjet gestegen tot4 08 millioen 'sjaars. En y y hebben dan nog de nieuwe forten van Antwerpen op den nek die met de nieu we kanonnen en bewapening ten minste 500 miilioen gaan kosten. De strijd om het bestaan is sinds ruime jaren machtig druk geworden. Eenieder voelt in zich de grootsche drang welke u brengen moet tot dat algemeen verlangen, tot die lofwaar dige neiging van menschelijke zelf standigheid. Iets worden een rol ver vullen in het maatschappelijk leven ijveren, uit al de kracht van uw inner lijk wezen, is 't eenige voorwerp ge worden der sociale bekommeringen. Het belgische volk vooral schijnt hieromtrent met de beste en edelste gedachten bezield.Wonderlijk begaafd, niettegenstaande de eeuwenoude on derdrukking van vreemde dwingelan dij, poogt het zich los te rukken en zijn geest vrij te vechten van de her senschimmige denkbeelden, door volks uitbuiters van allerlei aard uitgevon den. Het is moede zich langer, als een ellendig wrak, te laten meêsleuren in den geweldigen stroom der Europee- sche beschaving. Edoch, niettegenstaande die hard nekkige wil, niettegenstaande die be wonderenswaardige geestdrift, komt het in menige omstandigheid aan daden te kort, voelt het zich onmach tig om, met goede uitkomst, den strijd met andere natiën aan te vangen. Tóen, rond dc jaren 70, het liberaal Goevernement de middelen opzocht om hierin te verhelpen, viel de bijzon dere aandacht der grootste en uitste- kendste leiders op de geestelijke toe stand van het volk. Deze was uiterst erbarmelijk! Terwijl alle naburige lan den zich bewogen en zich heldhaftig voorbereidden om het verplichtend onderwijs in te voeren, was hier te lande daaromtrent nog niets tot stand gebracht. W el, bestond een openbaar onderwijs ;wel, ondersteunde de Staat allen persoonlijken ijver in dic« zin, maar de grootste massa volk leefde en woekerde in den peilloozen poel der onwetendheid. Te dien tijde reeds was de liberale partij overtuigd van de heilzame uit werkselen welke een welingericht on derwijs kon teweegbrengen. Zij besteed de dan ook hare beste krachten om het land cn zijn volk ter hulp te komen. Maar helaas een groot gedeelte scheen nog tot zulke heerlijke maat schappelijke onwenteling niet opge groeid. Anderen nog, de droefste en. schijnheiligste bekampers der volks ontwikkeling, de priesters en geestelij ken van alle slag wierpen zich, met de laagste schaamteloosheid, in den strijd welke den óndergang moest bewerken hunner laffle volksuitbuiting, en een paal stellen zou aan de leugenachtige beginselen waarmede ze het volk onder den hiel hunner almacht ver drukken. Laster en onwetendheid zegevierden Aan de liberale partij scheen de eer ontzegd te worden, het belgische volk vrij te laten denken, zich vrij te bewegen, zich een weg te banen tot het vrije onderzoek, de drog redenen te dwarsboomen, met gretige hand, aan de natie toegeworpen. Doch alles gaat zen gang Nieuwe krachten kwamen op, en ruimer, en uitgestrekter werd 't strijd- veld. De tijd'zelve deed zijn werk, en de gedachte drong dieper en dieper in de ziel van het denkende volk. Allen eischten, in eene ideale opwelling, de zedelijke trots van hun menschelijk wezen. Daarom is dan ook die stroo ming zoo algemeen machtig geworden daarom ook voelt heden het vrij- den kend belgische volk het oogenblik ge komen om uit al zijne kracht op te rukken tegen het klerikale hydra, om, in een woord, het intellectueele voed sel af te dwingen waaraan het zoo'n pijnlijken honger lijdt. Met het oog hierop zal de volksma nifestatie van 18 November te Brussel, als eene gewichtige gebeurtenis aange- teekendworden in de zedelijke geschie denis van België. Uit haar kan weieens het zonnige pad ontstaan dat voeren mqet tot een «'algemeen verplich- tènd onderwijs Dirk Martens. eener vergadering der kleri kale gemeenteraadsleden. Vóór de bespreking en de stemming der Gazkwestie zijn «1 de klerikale gemeente raadsleden byeen geweestdat die byeen- komst slechts pro forma was, valt niet te betwijfelen, want zoo wij vernomen hebben, werd er in die vergadering aan de knik kers aangekondigd flat het schepencouegte beslist had de vergunning aan de klerikale «société centrale toe te staan, en, dat men de vaste hoop en overtuiging had dat niet een lid der rechterzyde zich daartegen zou verzet hebben. Onze luistervink verzekerde ons ook dat eenige leden nochtans die beslis sing, welke zonder hunne tusschenkomst genomen was, zoo niet in eens konden slik ken, en ziehier eenige brokkelingen van den redetwist die ontstond Mynheeren, zei, M. Bauwens, ik kan niet aannemen, 't stuit tegen myne fiere vlaam- sche borst, zoo iets te moeten stemmen dat we van haar noch pluim kennen, dat we van dichtby noch van verre ondorzocht hebben ik verklaar u dus dat ik aan uw verzoek niet zal voldoen; ik wil eene grondige en ernstige bespreking der zaak, want de belangen zyn zóó groot dat ik alleen in volle kennis van zaken myne stem wil uitbrengen. En de heer dokter hernam zijne plaats, bewust dat hy, zoo ten opzichte van zich zei ven dan ten opzichte zijner geboortestad en zijner medebui^ers, zyn plicht had ge kweten. Onze lezers kennen de houding van M. Bauwensze was armtierig en nietsbedui- dend en onwaardig van een man zooals hy doch wat wilt ge, M. dokter Bauwens ligt onder den hiel der groote chefs en hy hoeft alleen te gehoorzamen wanneer ze spreken. Wat my betreft, mijnheeren, zei plechtsta tig M. Burny, ik ook, ik neem uw ultima tum niet aan en ik wil de zaak bespreken en redeneeren 'k moet u zelfs zeggen dat ik eenigzins voorstaander ben der regie en ik onafhankelyk myne stem versta uit te brengen. De verwondering was groot In het uilen kot, want de vermetelheid van den nieuw- gebakken konfrater was overdreven; nie mand sprak een woord toen opeens de Waterrat, (oom van den voorzitter van den duiven bond,) als een oude vos, een oog knippend naar de bank der groote chefs, zich tot den spreker wendde en hem iets in 'toor fluisterde Onze lezers hebben vernomen dat M. Burny by de bespreking der Gaskwestie niet een woord heeft gerept en dat hy zooals al de andere knikkers de vergunning heeft gestemd. M. De Clippele, die ook de vergadering by woonde sprak geen woord doch hy wist dat, als de grootë «'Manitoes» van 't sche- pencollegie gesproken hebben, er voor de andere leden geen lievenheeren meer is en er voor hen nog enkel gedwee te gehoorzamen en te stemmen blyft. M. De Clippele zou: nochtans moeilijk heel die bespreking in den gemeenteraad kunnen bywonen hebben zondier een woord in 't mid den te brengen, en, met den geest van za ken en 't gezond oordeel, dat wy hem ken nen, ware het hem h&el moeilyk geweest de gestaafde en ernstige redenen door de libe ralen in 't voordeel der regie vooruitgezet niet in grondtegin aan..te nemen en dan ten minste toch hun voorsliel van verder onder zoek bij te treden. Doch M. De Clippele is ook meer bezield met partygeest dan hij belang stelt in ,talgemeen voordeel hij heeft zich aan de tucht zyner partij onderworpen en liever dan in de rangen zijner vrienden te ruien, al ware zulks nog in 'Cvoordeel der stad, bleef M. De Clippele thuis en was hij nooit tegenwoordig op eene der besprekingen. De Waterrat, zulks zal niemand verwon deren, was tevreden met 't voorstel van t schepencollegie als 't maar is om vrien den te bevoordeeligen dan is 't immers altijd goed de stad zal zich wel met eénige brok kelingen te vreden houden. Voor wat al de ander sukkelaars betreft die waren ook te vreden en wat zoudt ge willen, zei ons luistervink, dat die menschen meer deden die zitten daar om den hoop te vullen initiatief mogen ze niet hebben een voorstel volgens persoonlyke opvatting te- spreken en verdedigen dat is'hun ontzegd tegen 't gedacht van M. Bethuneof M. Moyer- soen opkomen, dat ware hunnen val: zeg, wat konden ze beter doen dan gedwee en slaafsch de vergunning te stemmen. Ziedaar, beste lezer, zoo trouw mogelyk 'pprcrurzeven het yfirslaor/lolluiciömrink ons heeft overgebriefd. Het is vooreerst een klaar bewijs dat de kliek die hier in Aalst* over 't bestuur der stad beschikt altyd en alleen de belangen van hare party boven 't algemeen verzorgd en tevens toont het ons in heel zijne naakt heid het plichtverzuim aan van zekere oogezegde onafhankelijke en oprechte klerikale gemeenteraadsleden. Ge zult met ons bekennen dat ze altijd en overal dezelfde zijn, hunne leuze is en blyft Eerst onze partij en dan 't algemeen. Het recht van werkstaking werd in Belgie aan de werklieden verzekerd door de libera len; en aldus kregen de werklieden "hot mid del inde hand, 0111 langs wettigen weg her stelling van hunne grieven te bekomen of billijke rechten te verkrijgen. Maar tevens hadde artikel '3.10 van hel strafwetboek moeten verdwijnen," eén arti kel dat als een zwaard van Daniokles aan een draadje teven de hoofden hangt der ar beiders die op vreedzame wijze hun recht willen uitoefenen. ARTIKEL 310. Zal gestraftworden met de gevangenis van acht dagen t<>t drij maanden) en met eene boet(2WM" 26f. tot 1000f.of met een enkele dézer strai fen, ieder die met het doel de yermeenh - ring, of verlaging der loohén óp te di in- gen, of nadeel te berokkenen aan rló''vrije uitoefeningen der ny verheid of van <lfn ar- beid. geweld zal gepleegd beb- l»eii, heleediglngen geuit of be- dreigingen, boeten toegepast, ontzeg- gingen of verbod uitgesproken, of welke vervolgingen ook, hetzy tegen de wcr- kers, het zy tegen de werkgevei-s. Hetzelfde komt in toepassing^ vó».}- dje- genen welke door samenscholingen',' m de nabijheid van werkplaatsen waar arbeid uitgeoefend wordt, of in de nabijheid van de woning dergene die den arbeid testu- ren, inbreuk zullen gemaakt heb! n op de vryheid van de meesters of; van de werkers. Men ziet hoe zwaar de bepaalde s'rtffen zyn, niet alleen voor het plegen van geweld •hetgeen immers altijd onder todpaf sing valt van*andere artikelen van het stratwet boek en beledigingen en bedreigingen, maar daarop volgen nog eene reeks aanha lingen waardoor elke werkstaker deelma kende van een kring of bond gemakkelijk kan getroffen worden, en ze zyn het byna allen, omdat het in hun belang i.-; deel te maken van kringen waar ze goeden raad, zedelyke en stoffelyke opbeuring vinden. Wy hebben reeds dikwijls gezien hoe streng om niet te zeggen willekeurig sonuni ge Belgische rechtbanken tegen heugen meug de zwaarste straffen in art. 310 te paald hebben toegepast, waar noch geweld was gepleegd, noch geen enkel voorschrift van gemeen recht was overtreden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1