het ARRONDISSEMENT Be Betooging. IBErAaL, DEMOCRATISCH WEEKBLAD. Prijs 5 centiemen het nummer Eerste Jaargang. Nummer 20 Zondag 18 November 1.008 Nieuwe abonnementen Verplicht Onderwijs. De Kluchtspelers aan de Grenzen. Katholieke Plicht Katholieke Werking en fle Gaskweslie Iels voor onze weesmeisjes Prijs der Annoncen: Abonnementsprijs 3 ir. voor de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, Groote Markt, 1, Aalst. per drukregel. Gewone 15 centiemen Reklamen 75 centiemen Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Aalst* 1*7 November iOOÖ WMBMemfa: -.imuALlIB, II.U. IJI 11111*1,11 ..I VAN 1907. Wie een abonnement neemt voer 1907, ontvangt van beden nf tot 1 JANUARI 10O7, de VOLKSGAZBiT kosteloos. De deelnemers van Aalst aan de Betooging voor Verplicht Onderwijs zullen met bijzon- deren trein vertrekken ten u. 45 minuten, 's morgends. Ten 8 uren drie kwaart algemoene bijeenkomst op de Groote markt, van waar men met muziek aart 't hoofd naar de statie 20I trekken. In den stoet te Brussel zullen de liberale maatschappijen plaats nemen op de Antwer- pen-laan (Boulevard d'An vers). De bezondere trein vertrekt terug uit Brussel, Groenlaan (Allee Verte) ten 19 u. Att minuten 'savonds. Iedereen op postl En Jesus zich tot zijne apostelen wendend sprakga- t en onderwijst alle volkeren. Een andere maal sprak hij deze andere veel be toekende woorden de mensch leeft niet alleen van brood. Gaat en onderwijst alle volkeren. Heeft Hij daardoor niet aan allen, die aan het hoofd staan der natiën de verplichting opgelegd, hot volk te onderrichten. De mensch leeft niet alleen van brood. Wil dat niet zeggen dat. liet lichaam alleen niet gespysd moet worden maar dat ook den geest, het verstand voedsel noodig heeft, en het den plicht is der ouders hunne kinderen zooveel het verstandelijk voedsel te bezor gen, als het lichamelijk onderhoud. In heel de lies c haaf de wereld hebben «le regeoringen dat begrepen en hebben een biidervtjs ingericht., dat zij voortdurend uit breiden en verbeteren. In alle beschaafde' landen der wereld heeft de Staat scholen lagericht welke hy onder zijn toezicht houdt, velke hy immer tracht te volmaken en te verbeteren, welke hy voortdurend vermeer-' d®Ft. In al die landen hebben degenen die aan het hoofd staan der volkeren hunnen plicht gedaan. In Belgie alleen, zien we sedert •22 jaren den Staat zijn eigen scholen sluiten, de onderwijzers afstellen en het onderwijs door alle mogelykö middelen verlagen en ontredderen. Dat is de groote en eerste mis daad der klerikale partij tegen het Belgische volk. Nietswaardige gestichten hebben de goede scholen vervangen, onwetende schoolvossen, vreemde broeders en nonnen hebben de plaats ingenomen der bekwame Onderwijzers. Jesus' wil en wet is, dat de ouders hunne kinderen een betamelijk onderwijs geven, dat zy hen inde mate van hun vermogen het verstandelijk voedsel verschaffen Helaas 1 velen zyn er die deze wet niet vol gen en. hunne kinderen in onwetendheid en bekrompenheid, van geest laten opgroeien, sommigen omdat zij in de onmogelijkheid z#n het te doen, maar helaas velen ook om dat ze moedwillig hunnen plicht vergeten en daardoor den naam van vader en moeder onwaardig zyn, die door het opkweeken van onwetende kinderen zich groote!yks schuldig maken tegenover hun land en de samenleving. De regeerders van al de beschaafde landen hebben beseft, hoe gevaarlijk de onwe tendheid is voor den bloei en den voorspoed hunner volkeren en hebben daaromten eerste, het onderwijs ingericht en talrijke scholen.geopend, maar ten tweede, ook de plichtvergeten ouders door de wet gedwon gen hunne kinderen behoorlijk te laten onderwyzen. Belgie is het eenige land, waar de regee ring zijn eigen onderwijs afbreekt en de ver plichting der ouders hunne kinderen het noodige onderricht te bezorgen, niet bekrach tigen wil door ecne wet. En die regeering is sedert twee en twintig jaren in de handen der klerikalen, die zich vóór alles aanstellen als de trouwe volgelin gen van Jesus' leering en wet, die zij echter op schandelijke wijze vertreden en ver krachten Neen, roepen de lderikalen, we willen den leerplicht niet, we willen de vrijheid van de ouders eerbiedigenDe ouders hebben dus het recht hunne kinderen op te brengen in domheid, tot groot nadeel en gevaar dei- natie. Schoone vrijheid voorwaar Overigens de klerikalen bekommeren zich anders heel weinig 0111 de vrijheid der ouderswant ze verbieden de oiiders hunne kinderen naar fabrieken of werkhuizen te zenden, ze ver plichten de jongelingen hunne ouders te ver iaten om naar de kazerne te trekken. In Holland, Duitschland, Frankrijk, in een WQord in alle beschaafde landen Instaat het verplicht onderwys en die landen streven ons voorbij in opzicht van ny verheidkunsten en wetenschappen en weldra zal onze min derheid tegenover de ons omringende natiën nog duidelijker worden. Het wordt tijd dat we op de hoogte komen der andere beschaafde landen, het wordt tijd dat in ons land den leerplicht ingevoerd worde en dat al wie vooruitgang wenscht zulks wil, zullen wij heden zondag 18 No vember toon en door met duizenden deel te nemen aan de betooging te Brussel, welke ten 10 uren voormiddag zal plaats hebben. Met groot en brio, kondigt Denderbode af, in zijne nummers van 28 Oktober en 11 No- verabt dat de Belgische Regeering het tol kantoor van Abeele gesloten heeft, voor den invoer van Slachtvee uit Frankrijk komen de, daar er de muilplaag heerscht. Drie hon derd stallen zijn reeds besmet, ook breidt de ziekte zich nog moeren meer uiten dreigt in ons land binnen te dringen. Gelukkig hebben wij ons katholiek minis terie, onzen katholieken minister van Land bouw, onze katholieke Volksvertegenwoor digers, onze katholieke Directeurs, Inspec teurs, Veeartsen, Bureelratten, Voorzitters en Schrijvers van Boerenbonden, Geitenbon den, enz. enz. die allen gelaarsd en gespoord aan de grens gereed staan om seffens al de mogelijke middelen te gebruiken, ten einde de plaag tegen te houden, en zoo onze bra ve boeren te redden van den ondergang, spijts de liberale drukpers en zekere libe rale vleeschhowwérs. De invoer van Fransch vee, is maar 500 beesten op 6 maan den tijd, dus kan dit geen invloed maken op de prijzen hierin Belgie betaald. Tn dezen zin heeft hy h«t groot nieuws ver kondigd Om op dit schrijven te antwoorden ver taal ik uit het Vakblad La Boucherie Beige Orgaan van den Onpartijdigen Bond der Belgische Vleeschhouwers Nummer van 4 November, het volgende Twee wagons met fransche slachtbeesten werden, den 9 Oktober, te Abeele aangeboden en door den Veearts als aangedaan van pootplaag aan zien. Daarop wierd dat doujtnenbureel gesloten en de beesten terug naar Frankrijk gestuurd den 10 dezer, maar verscheidene fransche veeartsen bevonden ze volkomen gezond en nogmaals wierden de twee wagons naar de grens gestuurd nu opeens waren ze volgens den Belgischen Veearts niet meer ziek en kwamen zeden 10dezer langs Meenen naar het slachthuis van Gent waar zeden 18 dezer door twee afgezanten van het ministerie zijn onderzocht en volkomen gezond bevonden. De afzender vraagt twee duizend frank schadevergoeding aan het ministerie van Belgie. De 1 astenbetalers zullen deze nieuwe bees tigheid wel betalen, want wij hebben hier ongelukkiglijk nog de persoonlijke verant woordelijkheid der staatsbedienden niet. Wy hebben dus het recht te zeggen NVecs voorzichtig, maar niet te veel ijver a.u.b. gezien het Belgisch goevernement geen krachtige maatregelen neemt voorde gezondheid van zijn eigen veestapel, en dat het jaarlyksch bij het millioen franken ver kwist voor de landbouwers di'e zeer nalatig zijn voor de gezondheid van hun ree, mid dels gebruikt die niet gebruikt worden noch in Frankrijk, noch in Holland, noch elders. Geteekend C'. V Indien men een persoonlijk onderzoek moest doen, zou men wel tot het besluit ko men, dat die beesten op bevel van hooger hand zyn afgekeurd, want zoo dom kunnen de Veeartsen, die dienst doen aan de grens niet zijn, om zulke beestigheden te verrich ten en inderdaad Den 10 Oktober, dus den volgenden dag, was er reeds een ministerieel besluit, dat verbood, van af 13 derzelfde maand, beesten in te voeren, langs het Bureel van Abeele, om rede dat er Een geval geweest was van muilplaag, waargenomen den 9 dezer tus- schen de beesten die daar aangeboden wer den. Dus geachte lezer Een geval enge weet hoe het er mede is uitgedraaid. Volgens Denderbode zijn er de laatste 6 maanden slechts 500 beesten ingevoerd. Ik betwist-dit en beweer, dat, volgens de officieele cijfers, erin Brussel alleen, niet op 6 maar op 3 maand 493 beesten uit Frankryk zijn binnengekomen. Wat is er dan nog toegekomen in de slachthuizen van Antwer pen, Brugge, Genten Luik Zou dit cyfer dan niet groot genoeg zijn om invloed te maken op de prijzen der marlet 't Is waarlyk te belachelyk er anders over te denken I Mijn inzicht is niet, vrij en zonder kon- trool alle vreemd vee, hetzij van Holland, Frankrijk of Amerika, te laten invoeren, verre van daar. Doch men kan nuttelooze-plagerijen, die veelgeld kosten, aan de grens afschaffen, om zoo doende den handel te vergemakke lijken, en onze markten te voorzien vameen grooter getal vee. Zonder onze landbouwers daarmede te schaden, zal men zich goedkoo- per het slachtvee kunnen aanschaffen en natuurlijk zal er het volk rechtstreeks veel uit genieten, daar dit dadelijk eene daling in de prijzen van het vleesch zou te weeg bren gen. Van eene andere zyde beschouwd, zullen de vetleggers en de boeren, het mager vee ook aan lageren prijs kunnen inkoopen, om ze in voordeeliger conditiën vet te kun nen verkoopen. Wat het melkvee betreft, dat nu aan schrik kelijk hooge prijzen wordt ingekocht door de plagerijen der Quarantaines dit zul len onze kleine landbouwers ten minste aan honderd vijftig franken per beest min der kunnen in kooperi, en zoo zullen zy hunne inkomsten merkelijk zien vermeer deren, daar het voor hun tegenwoordig het bijzonderste middel van bestaan is gewor den. En dit alles zou kunnen verwezentlykt wor den hadden wij niet af te rekeneninet een Goevernement dat de boeren paait met eenen hoop facade wetten, hun in doekjes rolt met hunne Boerenbonden, waarvan, tusschen haakjes gezegd, a de chefs Pastoor of Onder pastoor, in vele gevallen zich vetmesten doorden collectieven aankoop van alle benoo digheden voor het voederen van het vee, en zoo groote schade berokkenen aan de kleine neri ngdoeners. Wat zitten zy daarmede in, ze trekken de groote percenten en de boer krygt de krui mels. De groote veefokkers slaan de maat, en de minister moet dansen. Het vreemd ingevoerd vee wordt streng nagezien op de grens, het mag naar de slacht huizen niet gebracht worden dan in geslo ten wagens, begeleid door de politie, juist als ging het gansch het land besmetten. In 't slachthuis wordt het in afzonderlyke stallen gebracht, waar niemand binnen mag. Na slachting, moet men zich overtuigen dat dit vee ten minste zoo gezond is als het onze. Terwijl ziet nien wekelijks op den steen weg van Gent naar Brussel een staaltje van hetgeen ons gezonden wordt uit Engeland. Oude, afgesloofde, zieke, gekwetste, stin kende karkassen van paarden, worden met troepen voortgesleurd langs de baan. Met moeite kunnen zij hunne afge- proste ledematen nog voortslepen. En dit dient om ónze arme werkersbevo- king te voeden J In Engeland verbiedt de wet, die paarden voor het verbruik te slachten. Ons katholiek ministerie, dringt di e vuile overschotten van Engeland aan ons volk op Roept dat niet om wraak Zou er niet een oneindig groot verschil zyn tusschen die levende schimmels en het schoon, goed en gezond vee van Holland, Frankryk en Amerika. Gezond, want de officieele cyfers hebben bewezen dat de verhouding van ziekten, en bijzonderlijk van pokziekte(tuberculose) hier veel grooter is dan in die andere landen. Daarom is het noodig, dat er verandering aan dien toestand kome. Dat men ons toch al die nuttelooze plage rijen aan de grenzen spare, zoo zal men werken ten voordeele van vetleggers. boe ren en vleeschhouwers, en byzonderlyk van de verbruikers. Ja Denderbode al die grensmaatregelen zyn nutteloos. Maar, waarom worden ze ingevoerd 't Is niet om ons vee te vrijwaren van ziekten, 't is niet om onzen veekweek te ver beteren, maar wel, om aangenaam te zijn aan de groote, rijke, vetgemeste veefokkers, die in de volkskamer zooveel plaats be zetten, maar niets doen dan rooken, om zoodoende den kozyntjcswinkel te onder houden, de vriendschap te handhaven en het. ministerie te vrijwaren van mond en klauwzeer. BREYDEL. Met belangstelling hebben wij in de Volksstem kennis genomen van een schrijven dat verscheen onder- het eerste deel van den titel dat wij voor dit artikel nemen 't is volstrekt het lezen waard 't houdt in zich zeiven de reden waarom ons klerikaal ge meentebestuur tegen alle recht en reden, tegen 't belang van alle lasten- betalers de vergunning der Gaz heeft gestemd. Wij konden gissen waarom ons zoo vernuft schepencollegie, waarom de verslaggever Mr Moyersoen zoo hard nekkig de Regie der Gazverlichting bevochten en zich van in den beginne af als de hevige aanhangers der ver gunning aan de klerikale Société Centrale aanstelden maar 't was hun dan toch nog altijd mogelijk aan de bevolking, aan degenen onzer mede burgers welke die klerikale beheerders van nabij niet kennen, wijs te maken dat ze alleenlijk in 't voordeel der stad handelden, dat zedestad aan'tonbeken de niet wilden verbinden. Doch de brave Volksstem van 3 November lest, die goede sloor die aan de dompers meer kwaad dan goed doet, verhaalt ons klaar en duidelijk, zwart op wit, wat de plicht, wat de werking der katholieken moet zijn op 't gebied der nijverheid. En in een lang artikel wijst ze op 't voordeel en op de belangrijk heid die er voor de klerikalen bestaat, alle nijverheden voor'tgrootste gedeel te in handen van katholieke aandeel houders te zien overgaan om dat doel te bereiken zijn alle middels goed in alles dus en i>oor alles gezorgd om de hand te leggen op alle takken der nijverheid, op koolmijnen, ijzergiete rijen, spinnerijen, gasfabrieken en vele anderfe daar moeten zij, klerikalen de hooge hand hebben eens zooverre dan zullen ze de noodige maatregelen nemen opdat alles zou dansen naar hunnen wil, opdat de macht voor altijd aan hunne dweepzieke en haatdragen de partij zou blijven dan zullen ze doen zien dat zij alleen meester zijn, en, wee u, gij bestuurder, bediende of werkman die niet slaafschvoor hen zult kruipen of die het wagen durft op po litiek of philosofisch gebied de meening van uwe door en door klerikale mees ters niet te deelen want, zoo laat de «e Volksstem ons verstaan In de beheerraden der maatschap pijen {al men alleen goede katholieken brengen eens in die beheerraden eene katholieke meerderheid gevormd pijnde, niet meer dan katholieke bestuurders genoemd en alle andersdenkende buiten, welke ook de graad hunner geleerd heid of bekwaamheid we{e. De stand- regelen doen veranderen jvaarbij de klerikale bestuurders alleen het recht f uilen hebben de bedienden en werklie den aan en af te stellen, en meer andere partijdige middelen, die allen naar 't felfde doel streven, namelijk de klerikalisering der nijverheid. De Volksstem maakt ook bekend dat de ontwikkeling van die denkbeel den het voorwerp maakte van een be wonderenswaardig verslag voorgedra gen in het laatste klerikaal kongres van maatschappelijke werken te Meche- len. We weten overigens dat M. Moyersoen aan dat kongres deel heeft genomen en, zoo ook zullen onze lezers wellicht begrijpen waarom M' Moyersoen, die klerikaal vooraf is, als verslaggever in de Gaskwestie. 00 slecht de belangen der stad heeft verdedigd om met hand en tand de vergunning aan de klerikale Société Centrale te doen stemmen. M. Moyersoen heeft immers daarin gehandeld in uitvoering der beslissing van voormeld kongreshij heeft gehan deld als een echt klerikaal voor wien de belangen zijner partij meer opwegen dan 't voordeel van duizende lasten- betalers, dan 't welzijn van eene gan- sche bevolking. Dergelijke handelwijze en houding is oprecht misdadig schande over u, Mr de verslaggever Moyersoen, die niet geaarzeld hebt, de vergunning te verdedigen zonder tot een ernstig ge staafd en op vaste cijfersgesteund onder zoek door mannen van 't vak te doen overgaan. Doch, ge wist dat een wel bestuurd Gazfabriek hier in Aalst, zooals overal elders, voordeelige zaken kan maken- dat, er wellicht honderd duidend fran ken mêe te winnen is dat mocht dócr deskundige mannen niet bewegen wor den {oo niet ontsnapte de {aak aan uwe klerikale vrienden. Ge hebt, Mr Moyersoen, bij die kwes tie alleen als klerikaal gehandeld en niet als gemeenteraadslid ge zijt de noodlottige man geweest en uwe ver antwoordelijkheid zal voorwaar groot zijn. Op 30 Oct. 11. in zitting van onzen gemeen teraad, sprak het raadslid M. Leveau dë volgende woorden uitonze wecsmeis- jes zijn nu met het overbrengen der kin- derlyken gelast. Vele kinderkens sterven van besmettelijke ziekten en zoo kunnen de weesmeisjes, kinderen uit hot volk, die dan toch ook onze kinderen zijn, die doodelyke ziekten betrapen In 't stadsverslag over 1904 lees ik, op bladz. 64, dat er, in 1904, op 84 weesmeisjes 2 overleden zijn, terwijl van de 06 jongens er niet één gestorven is. Ik bezit do shfds- verslagen niet der 15, 20 laatste jaren en 'k kan dus nietuontroleren of mijnt- meening ja of neen waar is, doch ik denk te mogen zeggen dat ik, sinds 15, 20 jaren trouwe lezer van 't stadsverslag zynde, er byna ieder jaar, niet zonder verwondering, heb aangestipt dat er, in evenredigheid der bevolking, aanzienlijk meer sterfgevallen waren in het meisjesweezenhuis dan in het jongensgesticht. 't Schijnt my dus niet zonder belang dat

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1