Xj AM HET ARRONDISSEMENT AALsf UBERAAL,DEM< ftTISCH WEEKBLAD. Prijs 5 centiemen liet nummer Eerste Jaargang. Nummer 21 Zondag- 25 November 1906 Nieuwe abonnementen VAN 1907. Gemeen (e-k iezingen. Begrafenis en Liefdadigheid. Libemlismus en Demokratie. Overal dezelfde. Het schip is aan 'l zinken. Van Heuverswyn. Abonnementsprijs 3 Sr. roor de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, Groote Markt, 1, Aalst. per drukregel. Prijs der Annoncen: j £e.7"e '5 centiemen l Keklamen 75 centiemen Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Aalttt, tfi \ovemher U>OG AVie een abonnement neemt voor i 907( ontvangt van lieden ar tot 1 JANUARI 1907, de VOLKSGAZET ko^lolooM. Onze achtbare Volksvertegenwoor diger, M. Rens, heeft met de heeren Mechelynck, Termote, Van Damme, Persoons en Feron, een wetsvoorstel neergelegd waarbij de voorwaarden van het stemrecht voor de gemeente geheel worden veranderd. De wet van 11 april 1895, is wel het gekste, zoo niet het schandaligste, ooit door de klerikalen uitgevonden, de derde stem, de vierde stem, heeft men te recht de drie en vier eerloosheden ge noemd, omdat de instelling eerloos uit zich zelve, nog eerloozer wordt door het bedrog en de vervalsching waar toe zij aanleiding geeft. Voegt daarbij de voorwaarden van verblijfom kiezer te worden op eene gemeente moet ge er ten minste drie jaar wonen, en als ge verhuist verliest ge uw stemrecht een jaar nadien. Het wetsvoorstel van M. Rens komt t«r goeder ure. 't Wordt immers hoog tijd, dat die monsterachtige chinecze- rijen verdwijnen en het bestuur van steden en dorpen niet meer ten prooi worde geworpen aan de dilettanti der stemmengoochelarij, als eene premie toegekend aan vervalsching, aan poli tiek bedrog en.... ander. Alle eerlijke burgers, tot welke par tij ze ook behooren zullen daarom het wetsontwerp van onzen liberalen Volksvertegenwoordiger M. Rensgoed- keuren en bijtreden. Art. 1. Om kiezer te zijn voor de ge meente moet men 1° Belg zyn, 2U 25 jaren oud zyn, 3" de gemeente bewonen sedert ten minste een jaar. Art. 2. Eene stem wordt toegekend aan eiken burger, die de voorwaarden vervult bepaald bij art. 1 en zich niet in een geval van uitsluiting of opschorsing bevindt, voor zien doorde wet. Eene bijkomende stem wordt toegekend aan elkén kiezer ten volle 35 jaren oud zijnde, gehuwd, of weduwnaar met wettige afstammelingen. Art. 3. De hoedanigheid van kiezer en het recht op de bijkomende stem wor den vastgesteld door de inschrijving op de kiezerslysten. Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen doet de herziening der gemeente kiezerslijsten, te gel ijker tijd met deze der algemeen© en provinciale lijsten zij be houdt, schryft er van ambtswege in of op aanvraag van eiken burger, degenen die op I juli ten minsten sedert 1 jaar, hunne woonplaats in de gemeente hebbende, de an dere kiesvoorwaarden vervullen. Art. 5. De art. 8, en 20 tot 23, even als titel III van het kieswetboek, uitgezonderd art. 55, alinea 2. en 57 alinea 1, zijn toepasse lijk op de gemeente-kiezerslijsten. Art. 6~— l)e art. 1 tot G en 8 der wet van II april 1895 zyn afgeschaft. Overgangs-schikkingen. Art. 7. Er zal on middel ijk overgegaan worden tot eene bezondere herziening der gemeehtekiezerslysten. Een koninklijk be sluit zal er de tijdperken van bepalen. De kosten der hangende kiesbetwistingen, nutteloos geworden door de toepassing der huidige wet, zullen ten laste vallen van den Staat. Art. 8. De gemeenteraden zullen ge heel vernieuwd worden den derden zondag van cctober 1907. Het mandaat der ge meenteraadsleden oj) dien datum in bedie ning, zal eindigen den 1 januari 1908. Een tweede wetsvoorstel werd neer gelegd door de heeren Rens, Meche lynck, Neujean, Hymans, Termote en Persoons. Daarbij wordt bepaald dat de ge meenteraden geheel zullen herkozen worden alle zes jaren En de Evenredige vertegenwoordi ging zal volledig toegepast worden. Men zal bemerken dat dit tweede voorstel het eerste van M. Rens en zijne vrienden volledigt en noodzakelijk is opdat devereenvoudigde gemeentekies wet al hare uitwerkselen zou hebben. Laat ons hopen, dat de *Kamer na eene grondige bespreking, de beide voorstellen zal stemmen en de wet al dus bekrachtigen zal, hetgene thans ieder wenscht, om in de mate van het mogelijke, voldoening te geven aan de billijke eischen der democratie en der rechtvaardigheid Ik verlang met de grootste eenvoudig- heid mogelijk begraven te worden daar- om begeer ik dat mijn stoffelijk overschot, in den vroegen morgen, bij de opening der stadspoortenlangs den korsten weg, naar mijne laatste rustplaats gevoerd worde (waarvan ik de keuze overlaat aan mijn 1 testamentuitvoerders,) door vier werklie- den, die zy zullen kiezen onder de armste en tevens onderde eerlykste der stad Bergen en der omstreken. Elk van hen zal hebben als loon en als liefdadigheidsgifte, 50 fr. met 10 witte brooden en 10 pond rund- vleesch, samen 200 fr.daarenboven 40 0 brooden en 40 pond vleesch men zal hun ook te vorrfeelen geven het zwart laken dat men koopen zal om mijne kist te be- dekken tot aan de plaats waar ik zal begra- ven worden. Dit was de tekst van het eerste testament om burgerlijk begravende worden. En wanneer had die burgerlyke begrafenis plaats I11 de eerste helft der verleden eeuw. E11 hoe heette de overledene Maximiliaan Surin. Was dat een millionnair, een advokaat, een notaris, een dokter Neen, neen Een priester der roomsche katholieke kerk van Bergen in Henegouwen. Die priester weigerde dus de tusschen- komst zyier kollegas hij kende waarschijn- lyk al te wel hunne zeer groote godsvrucht!... Hy veranderde daarenboven zijne teraarde bestelling in een werk van liefdadigheid dat niemand afkeuren kan, tenzij.... de priesters. Dezen minnen de armoede, zoeken ze, trach ten hun goddelijken meester na te volgen, hy die geen steen had om zijn hoofd op te rusten. l)e klerikalen en de socialisten trachten voortdurend, onder de massa, de meening te doen aannemen dat de liberale partij, uit haren aard, de hardnekkigste vyand is van de demokratie. Volgens hen is onze partij eene klassenpartij, uitsluitelyk samenge steld uit burgers, die uit eigenbelang, de opbeuring der arbeiders bestryden. Het is gemakkelyk die valsche bewerin gen te vernietigen het volk laat er zich overigens niet meer beet aan nemen. Wy zijn nooit verstokte bewaarders of onbezonnen afbrekers geweest, ons grond beginsel is de vrijheid, zy is het kostbaarste goed van het menschel ijk geweten. Om-haar te veroveren zijn millioenen helden gevallen met de wapens in de hand. De liberale partij, dochter der Fransche Omwenteling, heeft voor grondsteen de Ver klaring der Rechten van den Mensch en van den Burger. Deze werd, méér dan eene eeuw geleden, in eenoogenblik van geestdrift uit geroepen. Doch men vernietigt niet in een" oogenblik het werk van een verleden dat v recheidene eeuwen telt. Die Verklaring is h den nog verre van verwezenlijkt te zijn en wij h 'bl en daarenboven nog eiken dag, strijd te voeren tegen hare eeuwenoude vijanden die niet wanhopen haar eens be paaldelijk neer te vellen. Ziedaar het historiek iverk der liber e partij strijden, met hardnekkigheid strijden tegen de onverzoenbare vijanden der rechten van den mensch. Met aldus de vrijheid te verdedigen heeft de liberale pariy de erkentelijkheid verdiend van de werkende klasse, van iedereen. Doch hare werkzaamheid heeft zich niet bepaald tot dien strijd. In België namelijk heeft zy meer gedaan dan weldanig andere partij om het lot van den werkman te ver teteren en zijne waardigheid te verhoogen. 't Is immers een literaal gouvernement dat, ondanks de hevigste tegenkantingen van allen aard, den eersten spoorweg op het vasteland heeft doen aanleggen. 't Is een vrijzinnig bewind dat dit kolos saal werk tot stand bracht, de vrijmaking der Schelde en dat alzoo aan onzen handel en onze nijverheid eene wonderbare toekomst verzekerde. Is het niet een liberaal ministerie dat de oktrooirechten afschafte en de kluisters ver brak die de ontwikkeling van onzen inwen- digen handel belemmerden. Men mag zeggen dat die dry groote her vormingen ons nationaal leven volkomen gewijzigd hebben. Zij hebben in drie vier den eener eeuw, ons land, op den eersten rang geplaatst van alle natiën in het oog punt van den rijkdom en de welvaart. De ongehoopte ontwikkeling van onze nijver heid heeft op aanzienlijke wijze het lot der arbeiders verbeterd. Dezen genieten thans eenen welstand die een groot deel der bur- gery vroeger niet gekend heeft. j Dikwijls ook zeggen onze vijanden de liberale partij is aan het roer geweest en nooit heeft zij bijzondere wetten gemaakt voorde werklieden. De literalen van vroeger waren van hun nen tyd. Hoe zouden zy eene sociale kwestie opgelost hebben die nog niet bestond Het land was toen in volle economische inrich ting. Men moest het veld open laten voor al do initiatieven, voor al de pogingen, voor al de ontwerpen. Dank daaraan zyn die groote nijverheidsgestichten opgerezen waarin he den duizenden werklieden hun brood ver dienen. y Overigens, het is onwaar dat de liberalen niets gedaan hebben voor de werklieden zij zyn het die de Spaarkas gesticht hebben, die ondanks de klerikale te genkanting het recht van coalitie of van vergadering aan de werkende klas verze kerd hebben. Het zou te lang duren wilde men de weldaden opsommen door de libera len aan de arbeiders geschonken. Er is eene nochtans die verdient aangehaald te wor den namelijk de groote opofferingen door de liberalen aan het volksonderwijs ver leend. 't Is daarom dat zy in 1884, met roem gevallen zijn. Ziedaar het werk van het verleden. Sedertdien is het nationaal leven op onge hoorde wijze veranderd. De ontwikkeling der groote nijvtrheid heeft een talryk prole tariaat doen ontstaan. De liberale partij, verre van dat proleta riaat vijandig te zijn, ondersteunt het inte gendeel in zyne billyke eischen. Op politiek terrein bestrijdt zy immers de ▼oorrechten en vraagt gelykheid. Op stoffelijk gebied te weren de liberalen dat men aan ieder menschel(jk wezen moet toekennen het recht/ot het leven, tot den welstand, tot de al geheele ontwikkeling zyner vermogens. Daarom is het noodigde volgende dringen de hervormingen in te voeren het pensioen aan de oude werklieden zooals de liberale volksvertegenwoordiger M. Waroqué reeds voorgesteld heeft in de Kamers, te weten 300 fr. 's jaars. Daarop moet volgen de verplichte verze kering tegen ziekte, onwillekeurige werke loosheid en ongevallen. Dat de arbeiders daarenboven machtige vakvereenigingen' stichten onafhankelijk, van de politieke partijen. - Op die wyze zal vrede hcerschen waar nu gedurig haat en mistrouwen woeden de klassenstrijd zal plaats maken voor samen werking van al de klassen der maatschappij. Daaruit zullen spruiten stoffelijke verbete ring van het lot van allen, zekerheid van het dagelijks brood, en terzelfder tijd eene gees telijke en zedelijke verbetering. Waarlijk is dat ideaal niet het schoonste dat bestaat Is dat niet het breedste, het rechtzinnigst en het gezondste demokratisch programma? J. Eenige dagene geleden stierf er te Charle roi eene oude juffer kwezel van 84 jaren, en waarvan het fortuin geschat wordt op ongeveer een half miljoen. Dagelyksch kreeg zij het bezoek van een priester die haar in de kwezelarij nog ver sterkte. Ook waren de go hu ren daarop ver bitterd en ze zegden heel dikwijls dat zij het zonderling vonden, dat eene oude juffer nog zoo dikwijls moest gebiecht worden. In een eerste testament had zy gemaakt 1) Drij duizend frank aan het hospitaal. 2) Duizend frank voor het lezen van mis sen. 3) Duizend frank aan het kerkfabriek van de hooge-stad. 4) 500 frank aan den armen, uit te deelen den dag harer tegravenis doo» een barer familieleden. Maar van dan af werd de oude juffer nog meer lx4zocht door priesters en paters van allen kaliberen zij werd.het troetelkind van al die godvruchtige personen. Ze moes ten toch zorgen voor hare ziele zaligheid, ze moesten toch trachten dat zy de eeuwige pynen der hel kon ontsnappen. Daar viel zij zekeren dag ziek, en die ziekte duurde omtrent een jaar. De dag van haar overlij den werd een nieuw testament op de greffie nedergelegd door eene kristelijke ziel. En ziehier wat dit testament bevat Ik maak aan het kerkfabriek van Charle roi 1°) hek huis dat ik bewoon in de Nieuw- strkat, 2°) een huis, zelfde straat bewoond, door Lavergne 3°) het huis, den hoek uit makende der middenplaats en bewoond door Anna Gillain. Dit is Dry handelhuizen van eene waarde van op 't minst genomen tachtig duizend frank, om wekelijksch eene mis te zingen Men mag rechtuit zeggen dat het wel be taald is, en dat men niet lang zal moeten zoeken naar de personen die voor zulk een schoon stuivertje dat gemakkelijk en niet vermoeiend werkje wekelyksch zullen wil len uitvoeren. Dus, geen cent meer voor het hospitaal, geen cent meer voor den arme, alles voor de kerk voor God en voor 't geloof Men verzekert dat de rechthebbende erf genamen zich tot de rechtbank gaan wenden om eens te zien hoe dit alles wel in deftig heid en eerlykheid is gegaan. 't Is toch aaitlig, dat volkje is langs alle kanten hetzelfde immers liggen zy op loer naar de eene of andere kwezel en 't is raar wanneer zy tot hun doel niet geraken. Hun ryk is hier op de aarde niet, neen, maar toch weten zij beter dan iemand dat men hier op dit tranendal de boter of beter de wijn koopt met het geld. Opgepast dus, vriend lezer, houdt die soort van menschen zoo veel mogelyk uit uw huis, want veel goed moet gy van hen niet verwachten, want wanneer er een kansje te wagen is, zyn zyer de eerste bij. Meer dan eens werd in de kolommen der Volksgazet deze vraag gesteld Waarom heeft het klerikaal stadsbestuur zulke on begrijpelijke overhaasting aan den dag ge legd om vijfjaar voor den vervaldag, reeds het vergunningskontrakt der Gasverlich ting te vernieuwen Alle jaren zoo maar lichtzinnig 100.000 franken uit de stadskas wegsmijten Onze stad 5 jaar voor het uitsterven van hare ver bintenis met de huidige maatschappij der gas, reeds aan eene nieuwe verbinden voor eenen termijn van 35 jaar, ja, dat alles komt ons onbegrijpelijk en raadselachtig voor en is bijzonder geschikt om aanleiding te geven tot allerhande veronderstellingen. Volgens sommigen echter schijnt die ver onderstelling heel eenvoudig, heel wel ver klaarbaar Wie heeft niet reeds temerkt dat, sedert eenigen tijd vooral, onze stadhuisbazen op bestuurlijk gebied, de eene dwaasheid op de andere stapelden Indien zij het waarlijk met opgezetten wil en voorbedachten rade de den, zouden zij het niet beter aan boord kun nen leggen, om gansch het Aalstersch kie zerskorps, de- verstoktste katholieken er inbegrepen, tegen hun eigen testuur op te ruiën en zooveel misnoegden mogelijk te maken. Overal elders waar de gas bij regie wordt uitgebaat, vindt het testuur er eene rijke bron van inkomsten bij, die de stad toelaten belangrijke werken te ondernemen, volks- lievende instellingen tot stand te brengen. Hier te Aalst werden die ontzaglijke voordeelen aan eene klerikale maatschap pij gegeven. Pas is die openbare aanslag tegen het al gemeen welzijn gepleegd of de kwestie van het drukken der kiezerslijsten kwam op het tapijt. Gevolg: een geschenk van 10.000fran ken aan eenen klerikalen drukker. Nu volgens sommige geruchten, zou er weeral ernstig sprake zyn het contrakt van het leveren der school behoeften voor 10 jaar te vernieuwen, alhoewel dit contrakt nog niet ten einde loopt. Al die zonderlinge daden zyn, onsdunkens van gewichtige beteekenis. Het klerikaal schip is aan 't zinken Dat voelen de wa terratten. Zij willen redden wat er nog te red den valt. Van den eenen kant aan hunne creaturen alle voordeelen verzekeren, zelfs nadat het verontwaardigde kiezerskorps de klerikale stallen van Augias zal gekuischt en ontsmet hebben van den anderen kant aan het toekomstig liberaal bestuur alle middelen ontnemen, zooals b. v. de zelfuitbating dei- gas, om df ontredderde financiën herop te beuren, en zich derwijze zoo spoedig moge lijk onvolksgezind en hatelijk te maken zie daar de sleutel van het geheim, ziedaar d oplossing van hun raadselachtige handel wy- Maar het kiezerekorps zal er hun re kening over vragen en er hun gansch de ver antwoordelijkheid van aan rekenen Wy ontvangen het volgende schryven Mijnheer de Hoofdopsteller van het Weekblad De Volksgazet van 't Arron dissement Aalst. Uw nummer van 11 dezer met het artikel Van Heuverzwijn wordt my medege deeld. Het zal misschien uwen geërden mede werker Mon De Pol niet onverschillig zyn de nieening te' kennen van een reeds lang overleden bloedverwant van my, met naam Van Heuverswyn, aangaande den oorsprong van ons patroniem. Volgons deze heer, een oud gerechts - bediende, met veel ondervinding, moet Van Heuverzwijn (of Van Heuverswyn) be teeken «van over het Swyn, (nu toege stroomde zee-of scheldearm, gelegen aan de Noordzee, tusschen West-Vlaanderen en Zee land.) En aangezien volgens Mon de Pol, Heuver zwijn slechts eene verbastering is van O ver- zwijn, wordt deze veronderstelling zeer waarschynlyk als men overweegt dat in Vlaanderen veel namen van zulken aard gevonden worden, zooals Overmeer, Van Overechelde, Van Overterghe, Overdeput, Overtfeld, Van Overteke, Van Overloop, Van Overmeiren, Van Overstraeten enz,. En hoe ook de Van Heuverswyn en de Van Heuverzwyn gevleid zyn met de bekomme ringen van uwen geachten medew» ra» r over hunnen familienaam, zouden zy toch liever doorgaan als afkomstig van over het

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1