hg)# HET ARRÖNDfSSEüEM^/iyq. BE RA AL, DEMOCRATISCH WEEKBLAD. Prijs 5 centiemen het nummer Eerste Jaargang. Nummer 22 Zondag 2 December I90G llr Hens en de Stemmendievon Nog over de Kluchtspelers itiiii de Grenzen. Z E D E L E S De gele hhiarkens. Leerplichten Schooldwang Abonnementsprijs 3 k. voor de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, Groote Markt, 1, Aalst. Prijs der Annoncen: g™n "ntlemen J per drukregel. Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Aalst, i Decemliei* 15MiO van Gecraai'tlMl»ei'g:en. Eenige jaren geleden hebben we hier in Aalst de klerikalen aan 't werk gezien in 't vervalschen der kiezerslijs ten met eerlijke middelen kunnen de dompers zich op verre na niet weren, ze verdedigen immers eene zaak die slecht en doorslecht is al wat ze doen is altijd, in den grond, gericht tegen al wat vrij, eerlijk en rechtvaar dig is volgt hunnen strijd goed op en ge zult weldra ondervinden dat ze al tijd en alleen de private belangen hun ner partij en de voorrechten hunner "vrienden tegen 't algemeen belang en 't algemeen welzijn verdedigen. Daacr om ook is de klerikale partij zoo onbe mind bij de klaarziende burgerij en heel onze redeneerende werkersbevol king en, 't is omdat de klerikalen weten dat ze in een strijd, waarin ze alleenlijk eerlijke wapens zouden ge bruiken, het onderspit zouden delven, 't is omdat ze weten dat de open bare denkwijze tegen hen is, dat ze op ki es- terrein met oneerlijke middelen voor den dag komen. Niet alleen te Aalst treffen we de klerikale lijstenvervalschers aan maar ook in heel België, in alle steden en dorpen zijn ze dezelfde. En (weeral hebben de klerikale fe niksen van Geeraardsbergen daar een klaar en ontegensprekclijK bewijs van gegeven bij 't opmaken hunner kiezers lijsten Gelukkiglijk passen de literalen op de banden en we hopend.it de vernufte mastestoppen die thans over 't welzijn van alle Geeraardsbergenaars moeten waken hunne daad duur zullen betalen. Rechtuit gesproken die lui denken dat hun alles toegelaten is en ze bij 't opmaken hunner kiezerslijsten mogen liegen en bedriegen. Heerlijke leer, voorwaar, bij mannen die gecon- fijt zijn in de christelijke princiepen en die altijd en overal de liberalen en andersdenkenden uitschelden voor be driegers en slecht volk. Onze wakkere volksvertegenwoordi ger Mr RENS, die aan de klerikalen zooveel vertrouwen schenkt als ze maar verdienen, had de taak op zich genomen dc kiesrechten zijner stadsge noten van dichtbij te onderzoeken en waarlijk, de vervalschingen die hij ontdekt heeft zijn de moeite waard om ze aan onze lezers mede te deelen ze stellen de eerlijkheid en de recht vaardigheid die te Geeraardsbergen op 't stadhuis heerschen in een klaar daglicht. Ziehier Op de kiezerslijsten van Geeraards bergen gesloten den 30 November 1904 treft men aan 1) Brodelet Gustaaf, gehore» den 27 Okt. 1876 2) Cuvelier Henri, geboren den 17 Oktob. 1877 3) De Moor Arthur, geboren don 20 Apri11877. 4) Flainant Gust. geboren den 3 Juni 1876. 5) Leroy Jules, geboren den 4 Juni 1876. 6) Pennewaert Gust. geb. den 12 Maart 1876 7) Van der Bruggen, Cam. geb.denSOkt. 1876 8) Van Eesbeek Vitalis, geb. den 25 Oogst 1876 9) V d. DoncktJ., komende van Aalst den 18 Maart 1903. .10) De Vos Edmond, geboren den 2 Mei 1877. 11) Oste Emile,geboren den 13 Juni 1877. 12) Oste Jaak, geboren den 13 Juni 1877. We doen onze le/ers opmerken «dat al die datums juist zijn, want ze zijn zoo ingeschreven in de boeken van den burgerlijken stand en van de bevolking. Hewel, sindsdien, zijn die ware en .oprechte datums veranderd en op de kiezerslijst gesloten den 15 oogst iQ°5 en op degene voorafgaandelijk gesloten ,den 31 oogst 1906, treft men aan 1) Voor Brodelet, is 27 Oktol-er 4 876, vervangen 2) Cuvelier, is 17 Oktober 4 876, 3) De Moor, is 23 April 1877, 4) Flamant, is 3 Juni 4 876, 5) Leroy, is 12 Maart 4 876, 6) Pennewaert, is 12 Maart 4 876, 7) V. d. bruggen, is 2 Okt. 4 876, 8) V. Eesbeek, is 25 Oogst 4 876, 9) V. d. Donckt. is 18 Maart, 1903, 10) De Vos. is 3 Mei 1877 11) Oste Emile, is 13 Juni 1877, 12) Oste J., is door 27 Oktober 4877. 17 Oktober 4 877 23 Oo^st 1877. 3 Juni 4 877. 4 Juni 4877. 12 Maart 4 877. 2 Oktober 4 877. 25 April 4877. 28 Oogst 1903. 3 Maart 1877. 13 Januari 1877 Het dool van die vervalschingen was de 9 eersten hun kiesrecht te ontnemen voor de gemeentekiezingen van 1907 en de 3 laatsten onrechtvaardig erop tebrengen. De 9 eersten zijn liberalen. De 3 laatsten zyn klerikalen. Ziedaar vrienden; de lijstenvervalschers van Geeranrdsliergen liet rapt op heeler daad, de handen in den zak. Schande over dergelijke handelwijze weg met zulke dieverij We vernemen met genoegen dat M. Rens ponu Llar.ht nopens die vervalsching aan den lieer Prokurew Generaal leJ3ent ho. .'t gestuurd en ditmaal zullen die eerlijke kle rikalen hun bedriegerstalent niet straffeloos gebezigd heliben En gjj, vrienden van Geeraerdsbergen, op de taak niet geslapen, verdubbelt uwe pro paganda werkt, onvermoeid en eendrachtig spijkert de oneerlijke handelwijze uwer tegenstrevers aan den schandpaal, geeselt hun slecht bestuur orimeedoogend af, toont aan uwe medeburgerss dat ae slechts bedro gen en gefopt worden door eene klerikale dweepers bende en weldra breekt het oogen- blik aan dat ge tot welzijn van heel de stad weer't stadsbeheer in handen zult hebben. In dien strijd zullen alle eerlijke lieden met u zijn. - i.< new iflöëreiren zullen de stadhuizen van Aalst en Geeraerdsbergen in liberale en eerlijke handen overgaan. Als men sommige klerikale bladen leest, is men dikwijls verontwaardigd over de schandelijke leugens en de venijnige zinspe lingen, welke men er in aantreft. Doch als men die vindt in een blad, dat door het gerecht gekenmerkt wordt, als de Oneer der drukpersdan verwondert dit niemand immers in zoo een kadodderbladje is het gewoon werk Maakt men eene zaak van algemeen be lang bekend, en voelt het zich in kleine schoentjes, dan antwoordt dit bladje met een hoop on noozel heden, doch raakt de kwestie niet aan. In Denderbode van 22 November, voor zegt men, dat in zijn volgend nummer, als antwoord 'op het Artikel De Kluchtspelers aan de Grenzen (nummer der Volksgazet van 18 November) zal aangetoond worden, dat wij Iiljeralen geen ander doel hebben, dan den ondergang te bewerken van de landbouwnijverheid en de verarming van den landbouwersstand Men treft in 't nummer van 25 November wel een schrijven aan over de muilplaag en de sluiting der grenzen, doch niets weerlegt onze meening, ook wordt niet het minste be- wys geleverd over het schelmstuk dat men ons liberalen, ten laste legt. Ontleden wij dit zoo berucht en aangekon digd artikel, waarvoor de landbouwers vol gens Denderbode moeten staan en lezen I. Iedereen, die zich met de veekwestie bezig houdt, weet, dat sedert eenige weken, de muilplaag hier ten lande op groote schaal heerscht, niet alleen op vier plaatsen in Oost-Vlaanderen en twee of drie plaatsen in Henegouwen, maar wel in een groot getal gemeenten van Oost- en Westvlaanderen. Brabant, Luik, Luxemburg en Henegou wen. II. Volgens het Orakel uit de Korte Zout- straat, is het een onbetwistbaar feit, dat den invoer van Fransch slachtvee in België on beduidend is, en zoo geen invloed op de pry- zen van het vee kan teweeg brengen. Men moet buitengewoon Genie bezitten om dit uit te kramen, daar het bewezen is, door officieele cijfers, dat er in de maand October alleen Twee duizend, driehon derd, negen en zeventig lioeibeesten uit Frankrijk in België zyn ingevoerd, dit is verre van Vijf honderd op zes maanden. III. Zeker zyn de grenzen niet gesloten voor het Fransch Vee, het mag nog inge voerd worden, doch het wordt ingesloten spoorwegwagous naar de groote slachthui zen vervoerd. Paar zyn wy 't akkoord over, maar men sjuit het eene tolkaptoor na het andere en zoo komt het, dat men voor het oogenblik, nog vee kan invoeren langs de kantoren van Meenen en Blandain, en dit nog op zekere dagen en uren. Zoo zijn de kooplieden ver plicht, van de plaats waar de beesten ge kocht worden, hen naar een verwijderd tol kantoor te doen vervoeren, alhoewel er een uur van daar een bestaat, doch dat gesloten is. Buiten de gewone kosten die reeds zeer hoog zijn, moeten de kooplieden dit vervoer en de stallingkosten nog betalen, iets wat den invoer onmogelijk maakt. Waarom mag men dit vee naar de slachthuizen van min deren rang niet sturen Om den invoer zooveel mogèlijk te hinde ren, en de vleeschhouwers der provincie ste den te beletten zich dit Puik vee aan te schaffen, Verder geeft hij nog eene lofpsalm af over de krachtdadigheid van den minister van Landbouw, over den opslag van 't vleesch de boter, enz. enz. De heer minister van Landbouw, en gansch zijn leger pennelekkers en ande re opeters van den staat mogen nog zooveel maatregelen nemen zij mogen zelfs een dub bel rei mannen met gekeerde kazakken langs de grens plaatsen, dan kunnen zy nog de plaag uit ons land niet houden, daar het bewezen is, dat spijts al de maatregelen, de ziekte heel gemakkelyk van de eene naar de andere streek kan overgebracht wor den, door het gevogelte, ja zelfs door eene vlieg. Het is ook belachelijk wat de katho lieke bladen aan hunne lezers willen wijs maken, als zou de ziekte ingevoerd zyn door kooplieden die van de markt van la Villette te Parijs kwamen, ons dunkt dat die mannen die daar ter markt gaan (misschien een half dozyn)per ballon Santos moeten reizen heb ben, om de ziekte zoo opeens aan al de hoe ken des Jands te doen uitbersten. Dit alles zijn uitvluchtsels om hun uithon gering stelsel te behouden. Wat de margarine fabrieken aangaat, denken wy, dat Denderbode zich zal vergist hebben. Het zyn niet de Belgische liberalen of geu zen die zulke fabrieken bezitten, maar een hoop katholieke kapitalisten, waaronder verscheidene kamerleden. Noemen wij ter loops het fabriek van Co- coline van St-Gillis by Dendermonde. Wy denken geantwoord te hebben op het artikel van Denderbodedoch wij verwach ten van hem hetzelfde. Wij bestatigen dat de muilplaag in Frank rijk heerscht, doch dit wil niet zeggen dat men daarom mits goede voorzorgmaatre gelen te nemen, het puike slachtvee niet zou kunnen laten invoeren. Wat Holland betreft, waar voor het oogenblik geen muilplaag heerscht, waarom zou men die grens niet openen, mits ernstige kont rooi, doch zonder Quarantaines of al die plageryen Zal dit niet beter zyn voor onze melk boeren Zullen er de vetleggers, alsook de kleine boerkens niet bij winnen voor het inkoopen van het mager vee Zullen er de vleeschhouwers en de koop lieden, niet veel voordeel uit trekken En zal er rechtstreeks gansch de belgische bevolking niet alles bijwinnen Zullen onze werklieden, nog verplicht zijn, zich te voeden, met het vleesch van rotte, stinkende, engelsche rossen van paar den waarvan er in de maand oktober alleen, vier duizend en zeventien in ons land zijn ingevoerd Wij verwachten uw antwoord Denderbode, doch blijft dezen keer in de kwestie a. u. b. Breydel. Ziehier eenige voorschriften, wanneer de kwaal in de stad uitbreekt, om de besmet ting te keer te gaan en de genezing te beko men. Tweemaal per dag- worden de dieren Éfoed geroskamd, geborsteld, en de voor- en achterpooten 101 uovtu ut? smen mei ctm. oplossing van yzersulfaat (groene vitriool) of aluin (een kleine soeplepel per liter water) afgewasschen. De mond der dieren zal regelmatig alle twee uren in den beginne, later alle drie uren, uitgewasschen worden met eene ont- smettingstof. Men kan ofwel boorzuur (acide borique) of borax (twee soeplepels per liter gekookt water) of wel aluin (een soeplepel per liter) gebruiken. De hoeven en bijzonder de kroon en de spleet tusschen de teenen zullen ook met eene ontsmettingstof (créoline of acide phénique 4 p. 100) alle drie uren afgedopt worden. Als er zich kenteekens aan den kant van den uier voordoen, zal men dezen alle drie uren afbaden met lauw borax water (een lepel borax per liter water). Het bevuild stroo zal aanstonds weggeno men en door zuiver vervangen worden. Dit in acht nemend, moet men voor geene besmetting bevreesd zyn. eener volkslietouging. De Leerplicht is in aantocht Na triomfantelijk zijn intrede gedaan te hebben by al de beschaafde volkeren, is t hem gewaardigd geworden eens eventjes naar 't kleine Belgenland om te kijken. Hy heeft wat al te wreed gevonden jaarlijks honderdvijftigduizend kinderbreintjes ver- stooten te houden van 't onontbeerlykste geestesvoedsel, en moedwillig in de wraat- zuchtige klauwen te werpen eenerdweepen- de bende huichelaars en schijnheiligen. Hoe vernederd ook die laattijdige aandacht voor ons zyn kan, mogen we niet nalaten hem in naam der openbare erkentelijkheid van harte te groeten. Hij weze welkom Het weldenkende volk strooit bloemen op zynen weg en heft een lofzang te zijner eer Hy weze welkom by allen die 't met het volk welmeenen en onophoudend ijveren voor zijne zedelijke waardigheidby allen, die aan de duizenden verworpelingen het recht wil len toekennen vrij te zien, vry te voelen en vrij te denken. Met den leerplicht zullen in 't land nieuwe wegen geopend worden, tot groot heil van de werkende klas. Wat we echter in dien zien van onze klerika le politieke geestdrijvers te verwachten heb ben is bitter weinig, en, meer dan ooit, zullen de aanhangers van licht en waarheid hunne beste krachten moeten ten beste stellen om de onvervalschte verwezenlijking van leerplicht te bekomen. Dan, ten minste, zullen we voor onzen stryd, in 't aanschijn der Europeesche be schaving, niet meer dienen te blozen dan zullen we de droeve vernedering niet meer ondergaan, by den aanvang der XXe Eeuw, nog om geestesbrood te moeten voor onze kleinen smeeken. In naburige landen treden de verscheidene Goe vernemen ten zelve in het strijdperk om aan het volk de dringendste hervormingen toete kennen en te verleenen, hier integen deel zien we de lijdende en zwoegende klas betoogingen inrichten om van zijne klerikale oppermeesters wat meer zedelijke aandacht te bekomen. Die oneer en die schande zullen we hen on ophoudend in 'taangezicht zweepen tot. op den dag dat voor allen het licht zal geboren worden. Dirk Martens. 1 Op den buiten wordt het droevig, Want de zomer heeft gedaan, E11 de bla&rkens van de boomen Vliegèn ruischend langs de baan... Rollen daar met duizendtallen En verstuiven als den rook. Ach de blaarkens zijn aan 't vallen En de klerikalen ook. II 't Najaar bood een eerlyk schouwspel H.eü'u14- Wai> i vuur ziei Zien in 't zonneKen ie warmen 't Was voortdurend volop feest. 't Mocht aan ouden jong bevallen, Maar 't schoon weèris weg als rook, Ach de blaarkens zijn aan 't vallen En de klerikalen ook. III Linde, waar de jonge vrijers Vrolijk gingen onder staan, Populier, die hoog uw hoofd heft. Als een wyspaal op de baan, Geen gezang hoort gij meer schallen. Want daar komt het winterspook Ach de blaarkens zijn aan 't vallen En de klerikalen ook. IV Troost u, wand'laar, troost u. boomen, 't Blijft niet eeuwig wintertijd, Ach 't en zal niet lange duren Eer de Lent u weêr verblijdt, Vrolijk blinkt de zon dra weder. Dra zingt alles blij zyn lied, Blaarkens, gij komt gauwe weder. Maar gij, klerikalen, niet. Sommige klerikale papieren, gelast met alle vuil werk, trachten hunne lezers schrik in te boezemen voor den leerplicht, door vrij willig leerplicht te verwarren met school dwang. Immers het woordje dwang sloot tegen de borst onzer vryheidsminnende be- volking, alhoewel gansch de wetgeving dvvung als bekrachtiging heeft. Waar men van plichten spreekt,'veronder stelt men ook rechten. Indien de vader rech ten te doen gelden heeft op zijn kroost, dan heeft dit kroost en dan heeft de maatschap pij ook hare rechten tegenover den vader. Is de vader niet verplicht by de geboorte van een kind er aangifte van te doen op straf van boet en dit in 't belang van 't kind opdat het in latere levensomstandigheden zyne rechten kunne doen gelden Is de vader niet gehouden zyn kind te voe den opdat het eens bekwaam weze in zyn eigen onderhoud te voorzien Moet de vader geene belastingen l<etalen 'i Is hy niet verplicht zyn zoon den ransel en het geweer te zien opnemen, en staan boete en gevang hem niette wachten indien hij zich aan die wetsbepalingen zou onttrekken Men raast altyd over de vryheid en de rechten des huisvadersmaar het kind is de volstrekte eigendom niet zijner ouders, want dan zouden deze het mogen mishandelen, uithongeren of beulen, onterven, onteeren, enz. Welnu dit is niet en de wet treedt soms streng op tegenover plichtvergeten of ge- we tenlooze ouders. De Staat verbiedt den vader zyn kind naar de fabriek te sturen voor zekeren ouder dom en waarom zou hy die het recht heeft te verbieden ook het recht niet bezitten te gebieden

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1