Bericht. bi het ARRONDISSEMENTAALST BE If A AL. D E MÜOfATS SCH WEEKBLAD. Prijs 5 centiemen hel nummer Eerste Jaargang. Xtimmer 2."> Zondag 9 December 1906 Congokwestie. Eene bladzijde uit de ge schiedenis der klerikalen. Vrije Onderwijzers. Tons Pingres. .in—rr-t irverr "TarmnniL - Abonnementsprijs 3 fr. voor de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, Groote Markt, 1, Aalst. Prijs der Annoncen: j karnen 75 centiemen l,er drukre§f Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Aalst, 8 December llMlli Wie een abonnement neemt op de VOLKSGAZET voor liet jaar 1997, ontvangt van lieden af tot Nieuwjaar de Gazet kos teloos. We roepen de aandacht onzer vrien den op De Volksgazet, geen enkel weekblad geeft zulke belangrijke, oor spronkelijke artikels over alles wat de politiek, handel, nijverheid en onder wijs enz. betreft. Wij hebben briefwisselaars in ver schillende gemeenten der vijf kantons van het arrondissement Aalst, en onze lezers hebben steeds met genoegen en belangstelling hunne correspondencien gelezen. Onze liberale Volksvertegenwoordi ger M. Jules Rens, zond ons merk waardige bijdragen telkens zijne tal rijke bezigheden het hem toelieten, en we mogen hem voort onder de mede werkers aan De Volksgazet rekenen. Van nu af is een medewerker, be- zonderlijk gelast met het opstellen van een beknopt overzicht der besprekin gen in de wetgevende Kamers gedu rende de afgeloopen week. De voornaamste gebeurtenissen der streek en van elders worden, altijd ge trouw verhaald alsook het buiten- landsch nieuws dat de aandacht waar dig is. Te beginnen van ons eerstvolgend nummer zal regelmatig elke week een artikel verschijnen over landbouw, hovenierderij, boomkweek, veeteelt enz. enz. Alle mededeelingen betreffende libe rale maatschappijen en kringen ver gaderingen, feesten, concerten, uitstap pen enz. worden, tèn allen tijde koste loos opgenomen Het abonnement op De Volksgazet voor een half jaar bedraagt slechts een frank zestig centiemen, innings- kosten inbegrepen. W ij doen een oproep tot al de libera len die degelijk propagandawerk willen verrichten, opdat ze nieuwe abonnenten voor ons blad zouden aanwerven. O De plaats om aan wereldpolitiek mèe te doen is Kier misschien slecht, gekozen voor uns, ten minste, hoorde Congo buiten het domein van dit blad. Er is echter, sinds wei nigen tijd, wat nieuws onder de zon en dit uitgestrekt afrikaansche rijk schijnt, meer om meer, de aandacht van alle Belgen weg te dragenDaarom acht ik het noodig eenige bedenkingen in 't midden te brengen en de belangrijke zaak eonigwat toe te lichten. We zullen niet inzonders uitwijden over de vruchtbaarheid van den Congostaat, over zpne Volkstammen, zijn klimaat of de mil joenen die hjj ons reeds kostte, maar willen alieCQ de hoogst gewichtige bespreking vol genen dé bewijsvoering voor en tegen eene overname door België zonder hartstocht wik ken en wegen. Engeland, waaraan we tusschen haakjes gezegd veel verschuldigd zijn ten opzichte onzer eigene onafhankelijkheid, houdt zich vooral met de kwestie onledig, en sedert een aantal jaren heeft het te vergeefs gezocht eene conferentie der mogendheden te doen houden ten einde den toestand in Congoland te onderzoeken. Maar, hoe erbarmelijk die toestand ook weze, schijnen de mogendheden niet te willen tusschenkomen. Wat afschuwelijks mag zich daar toch voordoen Volgens de eenen is alles wat mén tegen Congo inbrengt niets dan laster; want met de vleet kunnen feiten vooruitgezet worden welke met welverdiende lof betuigen hoe, onder den drang van beschaving, ditbar- baarsche land met zijne wilde, verbeeste volkstammen, tot een machtige veelbelo vende Staat is ingericht geworden. De beteugeling der barbaarschheid bewee- ren ze is zonder voorafgaande in de geschie denis, want weldra zal zij geen grond meer hebben de inlansche oorlogen en mensche- lijke slachtingen welke het algeheel grond gebied teisterden, dood en ellende zaaiende bij de zwaksten, zijn schier onmogelijk ge worden het gerecht, vroeger totaal onbe kend, heeft de plaats ingenomen der mon sterachtige praktijken waarmedede afgoderij het volk onteerde en bezoedelde de ontgin ning der wouden en rijkdommen van den ondergrond heeft eene bepaalde regeling be komen, en den opzoek in verwijderde streken mocht op weinigen tijd ijzerenwegen, tele graaflijnen, watergemeenschappen in ver bazende uitgestrektheid zien toenemen. En nu wat zeggen de anderen nooit is de menschelijke vrijheid met meer ruw geweld, met meer woestere kracht ten gronde gedrukt dan in Congo. Ongehoorde gruwelen, die gansch de beschaafde wereld met afschuw vernam, zijn gewoon alledaagsche feiten nooit, in welk ander land ook gaan maat schappijen en handelsinrichtingen bloediger en schaamteloozer te werk om in den zak hunner rijke aandeelhouders wat meer goud te doen stroomen. Wat de eenen en de anderen zeggen is waar gevonden en de laatsten vooral deden jammerkreten en vervloekingen op het hoofd van den Onafhankelijken Staat terecht ko men. Echt is het ook dat de Britsche rede ring, onder de schier algemeène kritieken over het gedrag van zekere blanken in Con gostaat, te Brussel bewerkt heeft eene onder zoekscommissie aan te stellen. Deze heeft hare taak volbracht en ongelukkiglijk vele schrikkelijke feiten bevestigd. Er werden dien tengevolge eene reeks dekreten van her vorming onderteekend die voor doel hebben, nevens de waarborg der rechten van het blanke ras tegenover de inboorlingen, name lijk in zake dwangarbeid, de menschelijke behandeling vast te stellen en te verzekeren. Aldus staan de zaken. België dat door zijnen koning den voorrang tot overname van Congostaat in handen heeft, was jammerlijk aangedaan door al deze droeve geruchten. Het opende, of liever de vertegenwoordigers Yan het volk eischten een open debat om eenig licht over dit som ber tooneel te werpen. Gezien de wijze waar op de bespreking gevoerd wordt schijnt de zaak een streng nationaal karakter te nemen en blijft alle partijgeest uitgeslotenmaar wat ook zeker schijnt is, dat we uit die menig vuldige redevoeringen weinig nader tot den werkelijker! toèstand zullen komen. Het gansch debat wordt samengetrokken tot het wel- of niet aanvaarden van een grootsch privaat kroondomein dat in den per soon van onzen koning of zijne navolgelin- gen een bijzonder beheer zou behouden en waaraan aldus eene gansch zelfstandige uit bating zou worden verleend. Een Staat dus in den Staat en hier ligt juist het goud vischje aan den hengel. Met een edel doorzicht hebben de liberale vertegenwoordigers, (we spreken afzonder lijk van dezen omdat ze door ons rechtstreeks gekozen zijn geworden en hunne houding ons dusdanig allereerst bekommert) aan 't belgisch Goevernement inlichtingen om trent de wijze van zulke uitbating gevraagd met betrekking op de grondwettelijke strek kingen van ons land en de onvervreemdbaar heid van het gebied. We meenen echter ver zekerd te zijn dat men hun het antwoord zal schuldig blijven en dit zou ook de struikel steen der overname van Congo kunnen worden. In een nader artikel hopen we hierop terug te komen. Dirk Martens. Onze lezers zullen zich nog wel de zelf moord herinneren, in December 1904, van M. Syveton, secretaris van het Nationaal- klerikaal Verbond, gesticht te Parijs, onder het voorzitterschap van M. Jules Lemaitre. Deze zelfmoord maakte veel ophef, daar het meest al de hoofdmannen der klerikale partij waren, die aan 't hoofd van La Ligue de la Patrie Frangaise (zoo heette dit ver bond) stonden. Dit verbond werd gesticht gedurende de zaak Dreyfushet had voor doel deze en zijne aanhangers te bestrijden. Door alle middelen bekampte het de mannen die het edel doel op zich genomen hadden de onschuld van Dreyfus te doen uitroepen en tevens ook Frankrijk uit de klauwen te rukken der jesuïten en patei's die den baas speelden in t fransche leger. La Patrie Frangaise onder schijn van 't leger te verdedigen, trachtte immer de fransche republiek, met hun medehulp omver te werpen, de monarchie te doen uit roepen en de een of ander prins op den troon te plaatsen. Op weinigen tijd vond zij vele aanhangers. Geldelijk werd zij ondersteund door rijke kwezels, priesters van allen caliber, ook door den edeldom die zich reeds meester waande van Frankrijk. Het fransche volk, nog al lichtzinnig en dat immer voor nieuwigheden uitkomt, zond verscheidene harer hoofdmannen naar de kanier, onder anderen Syveton. Deze, een zeer hooveerdig man, maakte daar nog al ophef. Zoo gaf hij, op zekeren dag, den minister van oorlog, generaal Andre, een man van in de zestig jaren, een slag- in 't aangezicht. Dit feit werd door zijne vrienden als een helden daad aanzien. Voor hen was het de man die ze noodig hadden om tot hun doel te geraken. Ook kreeg hij nu als belooning van den graaf Boni de Castellane pene jaarlijksche rente van 12.000 frank. De naam van SyVeton was nu in ieders monddoor hem won La Patrie Frangaise dagelijksch honderde en honderde aanhan gers en weldra'zagen zyne strijdgenoten het keizerrijk in 't Verschiet. Maar eensklaps vielen al die luchtkastee- len in duigen. Bliksemsnel verspreidde zich in December 1904 het nieuws van de zelfmoord van Syveton. Het was als viel er een dondersteen in 't kamp der klerikalen. De versteldheid was groot. Bijna hun doel bereikt hebben en nu als de zegepraal met rasse schreden naderde, zelfmoordde zich hun aanvoerder. Dit was niet mogelijk, dit kon niet bestaan. Ook werd het ordewoord seffens gegeven, en de dagbladen die hen verkleefd waren, schre ven dat Syveton vermoord was, en dit dan nog door leden zijner familie. 't Is alsdan dat Mevrouw Syveton, om te bewijzen dat haar echtgenoot tot alles be kwaam was, aan den voorzitter M. J. Lemaitre 90.000 frs. droeg, die door Syveton achtergehouden waren uit de kas van La Patrie Frangaise. Aanstonds gingen de oogen open van den voorzitter, dieonmidde- lijk zijn ontslag gaf en aan den onderzoeks rechter verklaarde dat hij overtuigd was van de zelfmoord van zynen secretaris. Dit beviel de andere hoofdmannen niet, die voort gingen de familie Syveton door de modder te sleuren, en zoo kwam het dat de stiefdochter van Syveton, Mevrouw Menard, eene verklaring voorden onderzoeksrechter gaf, die de zaa. in haar daglicht stelde. Nooit had er vuiler zaak in Frankrijk plaats gehad. Ook werd ze uitgedoofd, de klerikalen zwegen en 't gerecht zag van alle vervolgingen af en verklaarde dat Syveton zich gezelfmoord had. Deze gebeurtenis, die voor het publiek al tijd duister gebleven was. komt nu op eens weer te voorschijn, de sluier die om haar lag is nu gevallen toont ons de vuilste, smerigste en tevens walgelijkste zaak, die in 't brein van een mensch kan ontstaan. 't Zijn twee der groote nieuwsbladen van Parijs Le Journal en Le Matin die door middelen ons tot nu toe nog onbekend, in be zit gekomen zijn van al de stukken in 't on derzoek gedaan door den onderzoeksrechter Henri Boucard, die deze weekj het geheim ontsluierd hebben. 't Is ons onmogelijk, zeifin de bedekste woorden, een gedacht te geven waarom Syveton, het hoofd der Nationale, klerikale party in Frankrijk, zich van kant gebracht heeft. Geen woorden genoeg kan men vinden om dien Sater te schandvlekken, die niet aar zelde zijn kind, nu Mevrouw Menard, pas 12 jaren geworden in 't bederf te storten. Jaren lang heeft dat spel geduurd'en nadat de slechte vader in de kamer van volksver tegenwoordigers gedonderd had op de fra- massons en gevochten had voor outaar en kerk, hadden er in zijn schryfbureel de schandaligste feiten plaats diemen ooit zou durven denken. Syveton, de secretaris van «La Ligue de. la Patrie Frangaise zal ongetwijfeld in de geschiedenis geboekt staan als een der groot ste monsters die op aarde bestaan hebben. Weet, lezer, dat Le Journal en Le Matin, die maar een deel der sutkken geven en de vuile zinspelingen van de voornaamste ge tuige Mevrouw Ménard, door puntjes ver vangen, door'tgerecht, op aanvraag van 'tministerie vervolgd worden voor zed elooze schriften. Gekuntdenken wat ophef de onthuling dezer zaak in Frankrijk en hier in Belgie doet ontstaan, en wij zijn zeker dat dit aan vele eerlijke menschen de oogen zal openen. Ja, 't mag vlakaf gezegd worden, de kle rikale wereld is bedorven, door en door lx* dorven en dit is weer een vuile bladzijde te meer in de geschiedenis der klerikale partij in Frankrijk. Gelieft me wel te verstaan, beste lezers van De Volksgazet. Degenen welke men nu noemt, vrije on derwijzers, zijn juist do onderwijzers, die al les zijn, behalve vrij. En onder die onderwijzers-slaven zijn er tweeërleide oudere en nieuwere. De oudere hebben min of meer ernstige studiën gedaan, hebben nog hooren gewa gen van methodeleer en zielkunde, van op voeding en psycologie ze hebben vroeger. O veel vroeger nog de conferencien bijge woond, waar ernstig over onderwijszaken werd gesproken.... hetgeen hen later verbo den is geweest omdat ze.... vrije onderwij zers zijn. De nieuwere vrije onderwijzers zijnde knapen, of beter de bengels welke nu tot scolasters worden opgeleid in gestichten ad hoe waarvan de leerlingen examens afleg gen voor jurys ad hoc, die hen met armen vol diplomas uitdeelen ad hoe. De nieuwere plakvoerders kennen zooveel van onderwijs als ganzen van muziekkunst, zij hebben over 't algemeen zelfs geen den beeld van hoogere mathematieken, staat huishoudkunde enz. enz. welke zeggen de klerikalen toch onnoodig zijn om aan de kinderen het kruisken f a. b. c. te leeren, af te ranselen of te bederven.. Maar zij worden beschermd, er zijn veel kiezers in hun fami lie of ze komen hier of daar schoolmeester spelen aan verminderden prijs gelijk het vrije onderwijzers past. En die nieteligen zijn het, die benevens de fransche paters en broerkens overal de on derkruipers spelen, de oudere onderwijzers (zij die nog in zekere opzichten dien naam verdienen) het leven verbitteren en ze ver dringen waar hun zulks mogelijk is. Geen toezicht meer, geen serieuse examen, men mag van nu af zeggen, dat dank zij-de spe ciale jurys de domste kinkel nog altijd slim genoeg is.om*vrye onderwijzer te worden, gelijk de grootste lummel toch nog goed ge noeg is om pastoor te worden. De diploma's van onderwijzers zooals ze nu worden uitgedeeld aan de eliacins der klerikale school meestersfabrieken beteeke- nen niets meer, noch in opzicht van geleerd heid, noch in opzicht van waarborg voor de jeugd, op zedelijk en stoffelijk gebied. En voor die vrye onderwijzers, worden vrije scholen geopend met de vleet, vrije scholen, die slechts bijzondere ondernemin gen zyn, betaald door Staat en Gemeenten en waarvan de stichters, al dragen ze roem op hunne mildheid, niet zelden dikke per centen opstrijken. O, die goede christene zielen Vrije, vrije, vrije, onderwijzers zijn echte slaven bukkende onder de roede van hunne meesters en gewoonlijk betaald in evenredigheid hunner waarde (in zoover die bestaat) terwijl het verschil tusschen die waarde en de ingeschreven sommen binnen- gerevën wordt door kerels die er steeds aèn houden, hunne vrijgevigheid op tien voor grond te plaatsenen zich zei ven te verheffen op een voetstuk, ter bewondering, van al hunne medeburgers en het nageslacht. Vrije bij het woord katholieke ander a-ij zer past zoo min als een roos by een brand netel. De vrije onderwijzer geniet geene de minste vrijheid, noch als mensch, noch als onderwijzer. Gelief dat stuk te teekenen, komt men. hem zekeren dag zeggen, en omdat het. hem te gen de borststuit antwoordt hy het belieft me niet liet te teekenen. 's anderendaags wordt hetzelfde stuk hem ter ondorteeke- ning voorgelegd met de boodschap ge moet dit stuk teekenen en... hy teekentomdat hij een vrjje onderwyzer is .een slaaf. Omdat hy een vrije onderwijzer is betaalt men hem niet altijd de som welke hém vol gens de begrooting toekomt, soins is die som tot den helft versmolten, eer zij in zyne han den terecht komt, en hij moet zwijgen omdat hij een vrije onderwijzer is. .Soms wordt hij gek wollen door n ydige meesters, die heip niet paapsch genoeg vinden en hy liioet zich in houden omdat hij een vrije onderwyzer is. lij moet veel ter kerk gaan of staat, slecht r. ingeschreven, hij moot don kwezelaar uit hangen. godvruchtigheid veinzen., in kleri kale krochten zich dikwijls vertoonen, kle rikale karweitjes verrichten enz. omdat hij een vrije Onderwijzer is. De klerikale vrijheid drukt zwaaropde schouders dier zoogezegde vrye onderwij zers en wel zoo zwaar, dat behalve mis schien eenige der domste papmagisjers, al die vrije onderwijzers als eene gunst smee- ken van hunne vrijheid beroofd te women telkens ze denken ëenplaatsfcen te kunnen verwerven in eene offieieele school. Do vrijheid der vrije onderwijzers van do vrije klerikale scholen, moet dus wel êene verfoeilijke en verafschuwde slavernij wezen, en de toekomstige burgers waarvan de vorming toevertrouwd is aan zulke man nen wat kan er voor het vaderland, uit groeien. Arm Belgie Arm Vlaanderen Moest men de klerikalen gelooven, dan zijn al de liberalen, mannen die op hun nen zak zitten, en gelijk onzen fameuze schepen van 't onderwijs, zekeren dag, in den Gemeenteraad zegde Tous Pingr< s Gelukkiglijk bekreunende liberalen zich bitter weinig over ai dien zeever, zfy. w etéji daarom maar al te goed waar de ha Ifcedtjés* bijters nestelen en, hier .in Aalst inoeté# nog al dikwyls de ooren tuiten van zekeie w el gekende katholieke familieri, wauno» r men over de mildheid of de gierigheid van som mige rijke menschen spreekt. Onze mannen weten* welke ópoffoi ingey by ons gedaan worden om de liberale, ipaat schappijen immer te doen vooruitgaan, ze weten ook dat al wat er gegeven wordt uit den eigen zak ko.mt van onze hoofdman nen, <lat onze maatschappijen ter hunner beschikking de stadskas niet heblen, dat er voor hen niet moet geschooid worden van deur tot-deur om ze in 't léven te hou den. Nooit laten onze hoofdmannen zich tn l, ken wanneer hot er op aankomt ii d« ii zak te gaan, dit is zondag met het cilia feest nog eens gebleken. Wij zouden het feit liever verzwijgen, daar wy weten en overtuigd zijn dat de vrienden enkelyk geven uit gein genheid en niet 0111 hunne mildheid bekend te maken aan't volk, maar wij willen eens toonen langs welken kant men zich r. i jngeu getroost en ook de vleugels koré n aan 't gezegde van onzen vermaarden schepen van 't onderwys.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1