Bericht. HET ARRONDISSEMENT AAL5J LIBERAAL,DEMOCRATISCH WEEKBLAD 5 centiemen het nummer Eerste Jaargang. Mummer 26 /ondag 16 December 1906 Congokweslie. Over Siadszaken. Eenige vraagskens. Voor Gehuwden. BLUF? Een luilekkerland. Slichtend. De kiczing van Korlrijk. Abonnementsprijs 3 tr. voor de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voorde stad, ten kantore van het blad, Groóte|Markt, 1, Aalst. Prijs der Annoncen: j p^™een "ntieSen per drukregel. Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Aalst, 15 Deccnilici- 1966 Wie een altonncineiit neemt «I» «te VOLKSGAZET voor liet Jaar 1967, ont vangt van Eietlen af tot Nieuwjaar «ïe Gazet kos teloos. Als ik in mijn vorig artikel gewaagde over den struikelsteen der overname, was 't vooral met betrekking op eene onniidde- lijke. Onder de voorwaarden door onzen koningin zijn laatste schrijven gesteld oppe ren we hieromtrent den grootsten twijfel. Een aanzienlijk getal kamerleden, tot de drie voornaamste politieke partijen belioo- rende,\vitten inderdaad van geen kroondomein lictoren, of nog, zooals sommigen verlangen, met de vertrouwelijkste klaarheid over de eigenlijke waarde van bewust domein inge licht te worden en ophelderingen te beko men over de wijze van beheer en uitbating. Waarop allen ook drukten was wel de kwestie van algemeene Souvereirtet.dt der Belgiesche natie in Congostaat, of de bescha ving en stoffelijke heropbeuring der inboor lingen door zachtmoedigere handelwijze, en ten slotte de uitdrukkelijke wil de neger niet als een middel te aanzien, maar wel als het einde eener groote wereldsche onderne ming, waarvan ons volk de gewichtigste rol zou te beurt vallen. Het laatste vooral schijnt me uiterst ge wichtig, en, alhoewel het ons allen een dier bare plicht is, met de diepste verontwaardi ging k rachtdadig verzet aan te teekenen tegen zekere uitheeinsche beschuldigingen welke in al hun akeligheid op 'tbelgische volk neer vallen, komt me de vraag of we er wel ooit mogen in gelukken 0111 met de weinige mid delen waarover België Inschikt, aan den hui digen toestand eenige verandering te bren gen. Ik meen waarachtig neenen, zoo ik het met allen eens ben 0111 voor ons land nieuwe wegen op te zoeken zóó ik niet an deren geloof dat, voor de betrekkingen met Congo, ons volk eeriigzins in zijn eigen bloedsap kooktezoo ik Belgie met welge vallen zich in allerhande overzeesche zaken lien bemoeien 0111 in den machtigen strijd der groote natiën zijne zelfstandige plaats te veroveren, toch kan ik me maar niet doen beseffen dat we hier behoeft»» hebben aan koloniale politiek. En aldus stel ik me de vraag of de annex atie van Congo aan België eenig voordeel zou kunnen opleveren en of dit voordeel zal kunnen opwegei tegen de groote bezwaren welke we ons onvermijdelijk zullen op den rug schuiven. Spreken we niet zooals dege nen die droomen van een Groot-België buiten Europa, zooals degenen die gelooven dat Congo zich aan ons opdringt oiu handel en nijverheid rechtte houdenneen, en liever dan te luisteren naar hen die schermen met zeebroiiken en torpedobooten, laat ons, in volle gemoed en zonder verwaande groot heid, denken aan den toestand van ons eigen /.po dierbaar landekon. Welk jammerlijk jot swh pps niet beschoren worden indien we poft om L'oiigu, if) botsing moesten komen, pjet een der Europeeuoip; Hjpgepd heden Kn aan zulk geyaar zullen we rtep >yop- den blootgesteld. Is het ook nog van belang dat België eene koloniale macht worde, want Congo is een uitgestrekt grondgebied Ten eerste, zien we bij al onze naburen (z60 Hollandseli Indië dat aan 't moederland duur te staan komt) ;yelke onaangenaamheden de koloniën berok- kewap, en hoe weinig nut ze ten bate van liet kotoftjs^erende volk opleveren. Het zijn doorgaans groote speelpoppen en bedrieg lijke lokbeelden die, weliswaar een gansch Jeger beambten en hooggeplaatste por- soonaadjes den mond openhouden, die ook nog «ommige nijvepaars of bankiers in den kortst mogelijken tijd eene gouden kap om het hoofd werpen, jnaar die aan het volk zeivö slechts kommer en last veroorzaken. Jlet volk zelve voelt zich in ruiling op onge nadige wijze het bloed en het leven uit pompen. Ik ineen, integendeel te mogen zeggen dat België 0111 zijnen handel en zijne nijverheid uit te breiden én te versterken, en aldus zijne eigene belangen over gansch de wereld te vrij waren, zich van alle koloniale politiek moet afweren. liet ware inderdaad een groot deel zijner krachten verlammen, want voor zeker zouden de groote mogendheden maat regelen nemen, 0111 ons heviger dan ooit, voet bijstek, in alle''andere ondernemingen te be vechten. België kan alleen zijne nationale vlag laten wapperen wanneer het zich op dringt als vrije natie, die vry en onafhanke lijk zijn zegetocht over de wereld wil vol brengen, en niet verplicht is om te kijken naar de ontberingen en beslommeringen van een slenterend en verachterd wildgewest. I)e plicht als kampioen van beschavingen van wèrèldontvooding op te treden behoort aan een groot volk en geenszins aan een klein, al ware 't dan ook een belgisch. Dit zijn in weinige woorden de bedenkin gen welke ik verlangde te doen kennen. Ik moet er nu nog op wijzen dat in de Kamer van volksvertegenwoordigers eene stroo ming bestaat tot annexatie, maar dat ook de grootste a vont uren-liefhebbers stellige waar borgen eischen en van het Goevèrneiiient verlangen op duidelijke wijze ingelicht te worden over de rol welke Belgie deshalve zoute vervullen hebben. Aangezien we hier alleen in principieel oogpunt gesproken hebben laten we die pun ten, uitsluitend van huishoudelijken aard, onverlet liet weze meten slotte nog gegund een w oord van hulde te brengen aan de hon derden moedige oelgische borsten die, met vast gevoel en diepe overtuiging, al wat hun dierbaarst was hebben opgedragen 0111 van Congostaat te maken wat hij nu werkelijk is. En valt er veel over bestuur en uitbating te zeggen, doch mag België met fierheid en flankbaarheid terugblikken op de vijfentwin tig jaren arbeid van die enkele dapperen. De Menschheid draagt hun naam in 't harte. Ook mogen wij, Aalstenaren, met ontroerde vereering blikken op de roemrijke nagedach tenis van een on ',er uitstekendste medebur gers, onzen armen vriend Jan De Windt, aan de wetenschap in Midden*Afrika zóo jong en zóo ongelukkig onttrokken op hetoogenblik dat gansch België, met onzen koning aan 't hoofd, ginder van hem de grootste hoop koesterden voor de toekomst. Zijn aandenken blij ve ons als een dierbare troost voor al het droeve en al het lijden dat de nieuwe wegen nog mochten te staan ko men aan ons edel en dapper volk. Dirk Martens. Meer dan eens hebben wij er met recht op gewezen dat het nazicht welke de gemeenteraadsleden in de armbe sturen kunnen uitoefenen gansch on voldoende is. En dit valt licht te begrijpen, want men laat ons enkel de rekeningen der leveranciën zien, doch wat men er voor levert, daarvan weten wij volstrekt niets. Daarenboven,velewaren, zooals traan, suiker, lijnmeel, veranderen dikwijls van prijs en wij kunnen slechts de re- kgnjngefl van 't jaar, dat yerloopen is, nazien, En ik vraag ernstig af, of M. Moyersoen die verslaggever van 't arm bureel was, daar wel iets meer van weet dan wij zeiven Voor het leveren der waren aan de Apotheek vroegen wij de Openbare aanbesteding. Dat was gevaarlijk voor de hoedanigheid der waren, antwoordde men ons. Wij echter bewe ren het tegenovergestelde. Immers, eene openbare aanbesteding laat toe, in het lastencohier eene bijzondere be paling in te lasschen, die de goede hoedanigheid zou voorzien en waar borgen met, in geval van niet stipte naleving van het contract er eene bij zondere straf op toe te passen. De hoedanigheid van de waren aan de Apotheek geleverd is uitmuntend, zegt de voorzitter in zijn blad en aan eenen voordeeligen prijs dan die de Apothe kers der stad hebben kunnen verkrij gen. Maar die zelfde Voorzitter is de alomvermaarde drukker der kiezers lijsten en dan ook vond hij «.dat h ij den beste waren leverde aan den civielsten prijs. Iedereen zal dus begrijpen dat al wat hij uitkraamt" niet de minste waarde heeft. Indien M. Moyersoen in de stads- Apotheek eens mag snuffelen, maar serieus snuffelen en niet versnoft zijn, wil hij dan eens onderzoeken i° Wie heeft jaarlijks het geld ont vangen van het terugzenden der em- ballagie, of ongeveer 150 fr.'s jaars, op30 jaren 4300 fr. 2. Wat doet men met het geld voort komende van den verkoop der fleschjes aan de arme menschen (M. Moyersoen weet toch wel, geloof ik, dat de arme menschen hun lleschje moeten betalen van 0,08 tot 0,15 fr.) Hoeveel bedraagt die post jaarlijks Waar gaat dit geld naartoe Ik vind wel de rekeningen der fleschjes die men koopt, maar ik vind nergens een post van inkomen der fleschjes die men verkoopt. Zoekt, M. Moyersoen, ge zult wel gelukkiger zijn dan ik. 3. Ieder recept komt ongeveer ge middeld op 29 centiemen en daar de Apotheek gemiddeld 14,000 fr. kost maakt dit ongeveer 48.000 recepten 's jaars uit of zoo iets van ongeveer 130 recepten per dag op 6 uren te bereiden door den apotheker. Wij wenschen dien man proficiat, hij is een rappe kerel. Maar wie heeft die recepten nageteld. Als M. Moyersoen dat wil nazien en mij dit cijfer bevestigen dan zal ik het gelooven anders niet. 4. Kunt ge de waren niet eens na zien, M. Moyersoen, den alcool pege- len enz. enz. Hetgeen wij vragen is toch niet bui ten reden. Het geldt hier nogmaals eene kwestie van openbaar nut, van algemeen belang en al de lastenbetalers der stad hebben het recht u deze op helderingen te vragen en de oplossing dezer raadsels te kennen. Joseph DE BLIECK, Gemeenteraadslid. Hoeveel winnen, per maand, de jon gens die zich gereed maken om het onderwijzersexamen af te leggen vóór de middenjury en, in afwachting, on derwijzer zijn in de zoogezegde scholen van Me Liénart. Hoeveel moeten die jongens maan delijks van hun loon laten vallen, als vergoeding voor het normaal onder wijs 't welk zij na de schooluren genie ten Welk is de boekhandelaar bij wien de leerlingen dier scholen uitgenoodigd worden boeken en schoolgerief aan te koopen, en die, in de eerste dagen van het schooljaar, in die scholen staat met een kraam van boeken en school gerief Snuffelaar, Het is geen wonder dat vele persoonen zich uit onze kieswetgeving niet verstaan en niet juist weten op hoeveel stemmen ze recht hebben. Onze kieswetgeving is inderdaad een dool hof waarvan men de wegen maar leert ken nen door de studie en ondervinding endaar de klerikalen de meesters zijn in het knoeien en vervalschen der lysten en zy in bijna al de Ylaamsche gemeenten den baas spelen zonder kontrool dan is het nog te verwonde ren dat de oppositie zoo sterk vertegenwoor digd is in de Volkskamer. Wij willen voor heden een punt van ons Chineesch kiesstelsel bespreken,namelijk het stemrecht der gehuwden. Op 35 jarigen ouderdom heeft de huisvader recht op eene bijkomende stem indien hij eene zekere som personeele belastingen betaalt. Indien die tweede stem hem toegekend wordt als hoofd deshuisgézinsdan moet men ze hem verleenen zoowel op 25 jaar als op 35 jaar en zoowel aan hen diegeene personeele belasting beta len als aan de anderen, zooniet is het geen voorrecht van het familiehoofd, maar van den ouderdom of van den cijns. Sommigen zien in die tweede stem eene stem verleend aan de vrouw. Waarom dan weer de ouderdom van 35 jaren in stede van den datum des huwelijks of wel den datum, waarop de man recht heeft op de kiezerslijs ten ingeschreven te zijn Men zal toch im mers niet beweeren dat de vrouw maar ver stand genoeg bezit om in haren naam te la ten kiezen wanneer haar man 35 jaar wordt Onze geliefde lezeressen zouden zulks met reden euvel opnemen. De weduwenaar met kinderen behoudt de tweede stem. Kiest hij dus in de plaats eener doode of in de plaats van zijne kinderen, die elk soms een grooter getal stemmen kunnen bezitten dan hun vader? Voor de gewone gemeenteraadsleden heeft de familievader recht op eene bijkomende stemhij verliest ze wanneer hij opgeroepen wordt om, hetzij als patroon, hetzy als werk man, de bijgevoegde raadsleden te benoemen. Waarom zou men dan ook geene tweede stem toekennen aan de gehuwden bij de kie zingen voor de Koophandelsrechtbank, den Werkrechtersraad, den Werk- en Nijver- heidsraad, de Burgerwacht Men kan aannemen dat een huisvader meerdan een ongehuwde belang heeft bij een goed bestuur, doch dan kan enkel de hoeda nigheid van gehuwde in aanmerking komen, zonder bijvoeging van andere beperkende omstandigheden, als cijns of ouderdom. In dien zin is door onzen volksvertegen woordiger, den achtbaren heer Rens een wetsontwerp mede onderteekend en ter Ka mer aangeboden. De meest gematigden, zoo wel als de vooruitstrevendste onzer vrienden kunnen er zich by aansluiten. De klerikalen zullen afleidingen zoeken om dit ontwerp niet ter bespreking te doen komen. Aan de oppositie die taktiek onzer tegenstrevers te verijdelen en ons Chineesch kiesstelsel plaats te doen maken voor een meer democratisch en een min vatbaar voor geknoei en vervalsching. In zijn nummer van 28 Juli 1906 boft De Volksstem op haar 20000 num mers per week. Op 11 Augustus was het 21000 en op 24 November 25000, nummers. Dat is op 4 maanden zoo maar 5000 abonne menten meerWij verwedden dat de zeer eerweerde, die dat schrijft, vergeten heeft dat de hooveerdigheid eene groote hoof zonde is. Of heeft de zeer eerweerde soms eene 0 to veel gezet. Er bestaat in ons werelddeel een land waarde Kerk oppermachtig is waar zy, in der wezenlijkheid, alléén meester is van het onderwijs daar de wetgeving aan dg niet- katholieken verbiedt scholen te openen. Zy is meester van al de openbare machten, die uitsluiteiijk met hare schepselen bevolkt zyn. De rechters hooren haar toe, zy bestuurt ze, zy geeft ze in, zy dicteert hare besluiten. Hare kardinalen en hare bisschoppen zyn beter betaald dan de ministers zelfen, vol gens de grondwet, zyn deze laatsten de on- derhoorigen van de gemijterde bazen. De priesters zijn de eerste ambtenaars van 't land zy genieten al de voorrechten zon der de minste verplichting te hebben en zon der onderworpen te zijn aan het minste toe zicht. De protestantsche sekten hebben het recht niet, in 't openbaar, hunnen eeredienst te belijdenzy moeten vergaderen in lokalen 1 die hen aangeduid zijn en het is hun streng verboden propaganda te maken voor hun geloof I De kloosters krioelen in heel het land en zy bezitten een aanzienlijk deel van den openbaren rijkdom. De kerk heeft zich ten allen tyde, uit al hare krachten verzet tegen den vooruitgang op welk gebied het ook zy. Het zedelijk, het verstandelijk en het stof felijk verval zyn de onmisbare gevolgen van de alleenheerschappij der Roomsche Kerk die droeve toestand is haar onontbeer lijk om haar ryk recht te houden. De opbeu ring van de liiassas zou haar spoedig doen wankelen, zooveel te meer daar de bevol king, uit haren aard, tot groote daden be kwaam is. En welk is dat gezegend land Het is Spanje, de wieg der Heilige In - kwisitie van wraakroepende gedachtenis. Welke sprekende les voor ons Wij zijn nog niet zoo laag gezonken maar wy zouden er stilaan naartoe dalen indien het Belgisch volk, niet eenen walg kreeg van de kiesvervalschers, en zich niet bereidde om de Stadhuizen, de Provinciera den en de Kamers te zuiveren van de stem- mendievén en de achteruitkruipers. J. Zondag-1. I. schreven wij een artikel over de schandalige zaak, voorgevallen indekle rikale partij in Frankrijk. Verre van ons eene gansche partij verant woordelijk te maken voor de eene of andere misdaad bedreven door een harer aanhan gers. Maaralle treffelijke menschen zullen met ons moéten bekennen, dat het een plicht is, voo/alle partijen, den plichtige uit haar mid den te bannen en niet te trackten hem aan zyn wel verdiende straf te onttrekken. Wij vinden dat een booswicht, al is hy of liberaal, of socialist, of katholiek een boos wicht blyft. Wanneer dus eene partij, al hare macht inspant om eenen slechten kerel, wit te was- schjn, 't zij in de oogen van 'tgerecht, 't zij in de oogen van het volk, dan mogen wij stoutweg zeggen dat die partij zoo slecht, zoo vervallen is, als de misdadiger, die zy verdedigt. Zoo kon men deze week in al de dagbla den lezen dat men zondag het borstbeeld ingewijd had van den Sater Syveton, op het kerkhof van Montparnasse te Parys en dat byna al de hoofdmannen der klerikale partij daaraan hadden deel genomen zelf waren er die garben neerlegden op 't graf van dien kinderverprosser. Wanneer wy zulke dingen lezen dan mo gen wij vlakaf zeggen dat in Frankrijk de klerikale partij door en door rot is, zij tl ie het heel natuurlijk vindt Syveton op te he melen en te bewierrooken. Zulke handelwijze moet aan alle eerlijke menschen walg inboezemen en gansch de klerikale partij er de verantwoordelijkheid doen van dragen. Onze klerikale dagbladen en centjesblad- jes gelyk De Volksstem schijven immer over het verval van Frankrijken trachten aan 't volk wys te maken dat gansch Frank ryk bedorven en haar ondergang naby is. Maar ze zullen zich wel wachten er by te voegen dat het defransche Republiek niet is, die bedorven is, maar wel de klerikale party die in haar eigen vuil zal verstikken. Men kent den boom aan de vruchten die hy voorbrengt. Nooit zou een kluchtschrijver het durven wagen hebben, als voortbrengsel zijner fan tasie, tooneelen te beschrijven als welke er nu in de Belgische wetgevende Kamers wor den opgevoerd ten propooste der kiezing van Kortryk. Men heeft niet ten onrechte gezegd, dat het boertige grens aan het sublieme en in dit geval zou men mogen zeggen de schel merij grenst aan het boven natuurlijke op de allerkodigste manier. Te Kortryk werden in mei laatst gekozen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1