Mononkel Kwinten NINOVE. Geeraardsbergen Groot Concert-Voordracht Uit Sottegem. Het Concert 3 klerikalen een liberaal en een socialist M. De Bonne, «leze laatste in«'t enkele stemmen meerderheid De klerikalen waren in meerderheid in de kiesbureelen, in meerderheid in de opne- mings-bureelen, en in meerderheid ook in het hoofdhureel. Toch waren ze verplicht den uitslag liekend te maken en Mr. De Bunne gekozen te verklaren. Maar onmiddelyk bazuinen «le klerikalen uit dat de socialist De Bunne ni«?t gekozen is, «lat er misgrepen in de berekeninghebben plaats gehad en dat de vierde kandidaat moet gekozen - zijn inde plaats van M. De Bunne. De Kamerzittyd begint den 13 November, de commissie belast met het nazicht der kie zingen gaat met spoed te werk, al «le nieu we gekozen leggen den eed af. De commissie welke de kiezing van Kortryk moet nazien was in groote meederheid, samengesteld uit katholieken en besloot tot de goedkeuring der kiezing. aangezien M. De Bunne nog de vijfde gekozene was, zelfs als men de be weerde misrekeningen in aanmerking nam alleen de verslaggever lloyois, de blaffer van Doornyk kwam tegen die beslissing op en schreef een verslag, «lat aan geen versla] meer geleek. Vier der gekozenen van Kortryk légde den ee«l af, M. De Bunne 's verkiezing alleen wérd nog betwist. Hevige debatten hadden plaats waaraan ook Woeste, de saucisseman deel nam zoo«lat het duidelijk werd, dat de klerikalen knoeiery wilden plegen, M. De Bunne ongekozen verklaren en den klerika len Busschaert in zyne plaats laten treden om een zetel meer te hebben in de Kamers. Wilt ge een staaltje van de waarde der re- klamatien van «le Kortrijksche klerikalen Volgens de wet moeten de voorzitters der opnemingsbureelen de kiesbrieven tellen daarna de stemmen opnemen en de som dei lystenstemmen, moet overeenkomen met het getal in de bussen gevonden kiesbrieven, gevoegd bij «le witteen nietige. De klerikale notaris De Brie, voorzitter van het 2* opnemingsbureel te Moorslede teeken- de het proces-verbaal der stemopnemingen verklaarde, dat de som der lystenbrieven overeenkwam met het getal gevonden bul letyns en nu onderteekende hij eene rekla- matie waarin hij zegde Het blijkt dut «le opstelling der bulletyns moest zyn 'iOW f507 f 534 is gelyk aan 1449 plaats van 4.SO f507 f534 is gelyk aan 1521, zoodat het aangegeven getal stemmen opdat bureel 72 te groot is geweest. De klerikale notaris komt dus bekennen dat hy by de steuiopening heeft gehandeld tegen de weten «le bulletyns niet heeft ge teld of zoo niet beschuldigt hy zich zelve eene valsche officieelo verklaring te hebben onderteekend en dat alles om de klerikalen te bevoordeeligen. Welke waarde kan men hechten aan zulke streken uitgerecht z«»s maanden na de kie zing Men heeft veroordeelden laten stemmen die «laartoe geen recht meer hadden, verkla ren de klerikalen, maar ook als men het tal stemmen dier 42 veroordeelden in aan merking nam bleef M. De Bunne de 5' ge kozene. Welnu die veroordeelden welke zonder recht op de kiezerslijsten stonden en deel na men aan de kiezing waren nochtans, men mag het vlakaf zeggen, klerikalen, want ze werden door klerikale besturen op de kie zerslysten geschreven en men weet dat wan neer klerikale gemeentebesturen kiezers fa- briekeeren of kiezers opschrijven tegen wet en recht, het voorzeker dompers zyn. Men herinnerde aan «le verknoeiing der lijsten in het arrondisesment Aalst, aan de uitkooperyen, aan de wagelijke braspartye enz. en de saucisseman Woeste riep: Ik prys myne vrienden erom, dat zede kiezers sau cissen gaven Maar zegt de gekozene der tripkiezers, ik daag u uit mij een artikel, een stuk te too- nen waaron«ler ik mijn naam heb gezet e waarin tot lystenknoeiery werd aangezet Welnu de klerikale gazetten, deelden nog niet lang geleden eene redevoering mede do«r den saucissêman in ons arrondissement Mengelwerk van den 16 December 1906. EENE KAROTTE door II. lie Cock-Creteii. De Merinac riep een tweede. Een kanon Armstrong het systeem van ChazalNeen 't is geheel d«i fortificatie van Antwerpen Neen «le pyramide CréopsNeen de toren van M< chelen Zy had tutten aan Zy had et-nen Iviard Voeten zoo groot als venster ramen! Maar het fluitje ging, en Mononkel voer op Rombroek aan. Gelukkig zat de koets waar Mononkel bin n« n trok vol onverschillige Engelschman.- waar zich eenigen van aan het slapen legde en anderen pistolets met ham er tusschen op- knabbelden en stom «loor het venster uit zagen. Een franschman slechts in het vaarlui;, had gedurig «le zonderlinge dame in het oog en dacht met lachende min wat handen wat v«ieten wat een verschrikkelijke neus Mononkel tr«»k maar onverpoosd aan zyne heupen van schrik dat de krinoline, hem over hals en kop om de lenden geworpen, ging op de hielen vallen. Van zoo leven zuchtte hy, ga ik uit Rombroek niet meer! Frans kan schryven wat hy wilnog op zij- gehouden, waarin hy erop wees dat er veel kon gedaan worden voorden triomf der kle rikalen party en Ten eerste dat het ieve- ig en onverpoosd bewerken der kiezerslijs ten veel tot de zegepraal der goe«le zaak kan bydragen, Heel zeker heeft Woeste willen zeggen dat de klerikalen liesturen geen enkel valsch kiezerken mochten inschrijven, geene da tums veranderen enz., de knoeiers van Gee- raardsbergen hebben getoond dat ze Woeste goed begrepen hadden. Indien M. De Bunne's verkiezing moes£ ver broken worden om die 42 veroordeeld en die ten onrechte gekozen hebben, dan moest heel de kiezing verbroken worden, zoo eischt het «le wet en zulks was niet meer mogelijk aangezien de kiezing van drie klerikalen i een liberaal reeds goedgekeurd was. Dt; klerikale meerderheid der Kamers be slist eene tweede commissie aan te stellen, de loting heeft plaats en die commissie is samengesteld uit 2 klerikalen en 5 antikleri kalen Dat is de Vinger Gods, wordt er ge roepen. De verslaggever der commissie isM. Rens. Het dossier der kiezing van Kortryk wordt nog eens nagezien en de goedkeuring der kiezing van M. De Bunne voorgesteld. Nieuwe debatten in de Kamers, het blijkt at meer en meer dat de dompers den kleri kalen Busschaert in de plaats willen hebben van M. De Bunne. I)e klerikalen beslissen «lus de vorming eener derde commissie, «le lotingheeft plaats en de uitslag is 1 klerikaal en 5 antiklerika len Al meer en meer de vinger Gods wordt er geroepen. Deze «xmimissie moest nu aide bulletyns nazien en definitief vast stellen wat al knoeieryen de dompers uit hunnen koker halen, als er gelogen en bedrogen moet worden. Deze commissie heeft nu Woensdag haar werkzaamheden geëindigd. Het nazien der stembrieven van«le44bu- reelen heeft eene meerderheid van 42 ste-m men gegeven aan M. De Bunne de commis sie heeft dan ook met algemeene stemmen de kiezing van den ou«l stoeivlechter goed- ekeurd. Dontierdag werd het verslag der kiezing van M. De Bunne door M.Hambursin inde Kamer neergelegd en met algemeene stem men aangenomen, M. De Bunne werd dus als gekozene uit geroepen, niettegenstaande al het geknoei «loor de katholieken gepleegd. Wy wenschen den nieuwen gekozene van I arte geluk en zien met vreugde dat de rechtvaardigheid zegepraalt. Mnrasmé Men herinnert zich «le gedenkwaardige redevoering van M. Woeste, uitgesproken verleden jaar op het Ceciliafeest van onze katholieke Harmonie. De staatsminister, waarschijnlijk ten ge volge eener ongemakkelijke spijsvertering, beschreef daarin in zwarte kleuren den be- denkelyken toestand zijner party Ze lag in 't marasme, ze leed aan tering en de doo«l- stryil scheen nakend M. Woeste had waarheid gesproken. De laatste kiezingen hebben inderdaad de katho lieke partij 'nen stap nader by het graf ge bracht. Maar om zulke waarheid openlijk te dur ven bekennen, zooals Woeste het kwam te doen, daarvoor, zegden onze kadodders, moest hij den duivel.... of een glas te veel in 't lyf hebben. En waarachtig, toen hy er eens op gesla pen had, beklaagde M. Woeste zich diep zyne lichtzinnigheid, en hij hoopte dal toch niemand zijne woorden zou hebben voortge- strooid. Maar zie, hij had gerekend zonder den on- betaalbaren drukker van Rechten Vrede! Met eene ongewonegetrouwheid verscheen in die gazet, in extenso de lange toespraak van M.Woeste, met al de jeremiades en la mentaties over 't onheilspellend marasme der K. K. partij. De groene paus, en al de Nin<x>fsche pacha- kens met hem, vielen bovenarms Kadodder te lijf en schreeuwden hem in de ooren of hij van zijn zinnen was en of hy 't nog wel zou durven wagen op z<x> onbeschaamde wijze de waarheid te drukken Bevend beleed de brave man dat hij verge ten had te liegen, maar verzekerde dat het hem niet meer zou gebeuren Wij moeten het te zyner eer bekennen hy heeft woord gehouden. En op 't Ceciliafeest van verleden week had Woeste schoon met zyne knetterende volzitinen de borden en bekers te doen ram melen Kadodder is stom gebleven. Liever dan een woord te veel, zegde hy niemendal, en hy nam alleen de lofspraken op van zijne twee talenttvolte stadgenooten. Wij hebben genoemd de heeren Frère en Corset. Wanneer deze laatste zegde, zoo drukt Rechten Vrede: Ja, Heer Minister, de ka tholieken hebben betrouwen in u, maar gij ook, gij moogt betrouwen hebben in hen, enz.» dan steeg de geestdrift ten top. Waar het dus de loftuitingen geldt aan 't adres van M. Woeste, wordt gansch de welsprekendheid van den talentvollen advo- kaat saamgevat in een ellendigen enz. De lezer kan er maar naar r..aden Hij kan er naar r...aden, evenals naar de redevoering van den Staatsminister Waar de pacha's den armen kaddodder toch gebracht hebben Niet meer mogen schrijven wat hij wilMoeten liegen op com mando Moeten bekennen, wanneer hij eens de waarheid schrijft, dat 't. was by misslag, per malheur Lezers van Recht en Vrede, hebt mee lij met den onnoozelen bloed; scheldt hem niet meer uit v<x>r leugenaar, de ware plichtigen zijn de pacha's, en vergeeft hem, zooals gij vergeeftuwen kwaden Amen. Liberale Jonge Wacht Zondag 1 December 4 006, om 4 1/2 ure, juist, in de feestzaal van den Liberalen Kring met de welwillende medewerking van Heer Dokter Jan Persoon», Volks vertegenwoordiger van St-Niholaas. voor het Letterkundig gedeelte en van Juffer Isabelle Fichlowitzpianiste. Mynh. Jan Delaunóit, baryton. Louis Jolig, solist van Orpheus Charles Ghislainfransch kluchtz.. Theodore Bruylant, vlaamsch Edmond Hoog huis, pianist begeleider Fanfaren genootschap Orpheus, onder de leiding van M. Jules Lemoine. nen trouwdag nietdie afschuwelijke politie van Brussel met haren Jud maar nu zal ik toch wel buiten gevaar zyrthield de boel hier of daar maar een weinig stil om die vodden uit te werpen De trein snelde on- dertusschen door ert Mononkel kwam zonder ongeval te landen.'t Scheelde maar weinigof hij trok op Verviers af. Toen de garde riep les voyageurs pour St-Trond, Hasselt, Maestricht changent de convoi, meende Mononkel blyven te zitten. Gelukkig kwam er een vlaming binnen waar Mononkel aan vroeg wij gaan zoo op Maastricht aan Wel neen. jufvrouw, «lat gaat op Luik sdo«:h1 u maar, daar ginds moet gij zijn. En Mononkel met zyne krinoline door het enge koetsdeurtje uitgesprongen op het andere stoomtuig aan. Wat een afschuwelijk vrouw- merischzag hem de vlaming verwonderd na. I>e Engelschmans zagen haar eveneens glimlachend na en riemen miss, shall i offer you my arm Maar Mononkel stoof door en Vond juist eene koets waar hy alleen kon inzitten. Dat is goed, dacht hij, hier zal ik dien verdomden prul uitdoen maar ik zal wachten tot de boel in gang is en de biljet ten rond zyn gehaald. Het stoomtuig fluit en trok voorwaarts. Mononkel stroop zich den breeden rok af en duwde hem dtxir het venster uit. De wind, veroorzaakt door het «Iry ven van het konvooi, joeg de krinoline in de hoogte, gn zoudt ze voor eenen luchtbal genomen hebben. De hoed vloog met shal en parasol kort van achterna. God«iankzuchtte Mononkel, nu ben ik verlost. IIy had in zyne verwarring op zijnen drytoot niet gedacht. Dat is niets, zei hu, het zal duister zijn als k te Inmaken aankom en dan zal ik zoo wel PROGRAMMA 1. Orpheus: a) Openingsniarsch b) Napoli, tarentelle de Mezzacapo arr. par J. Lemoine. c) Mauviette, val. Strauwen 2. Mynh. J. Delaunóit: Kerelslied Wybo. 3. Mejuf. Fischlowitz: Tanhaüser marche Richard Wagner. 4. Mijnh. Th. Bruylant, in zijn repertorium 5. Voordracht door M. D< Jan Persoons. 6. Mynh. L. Jolly :airvarié voor baryton. 7. o Jan DelaunóitKom schipper trouwe kerelOscar Roels. 8. Mejuf. Fischlowitz Martha, fantaisie Flotow. 9. M. Charles Ghislain in zijn repertorium. o Piano van 't huis L. Hooghuis, alhier. Vrije ingang voor elkeen. N. B. De Concert-Voordracht zal stipt om -4 ure aanvangen, de heer Persoons verplicht zijnde nog den zelfden avond naar Lokeren te vertrekken. De Heeren Leden van« Orpheus zijn dus dringend verzocht op het gestelde uur op post te wezen. Toen ik een drietal maanden geleden in de Volksgazet, schreef dat ik eerstdaags «le goedwillige lastenbetalers van Sottegem breedvoeriger zou hebben ingelicht omtrent de overname van de electrische verlichting, dacht ik niet andei's, en daarover was ik het eens met de andere partijgenooten, dat de Bestendige Deputatie het te dien einde opge steld lastkohier zou hebben goedgekeurd tegen 1 October 1906. De felle katholieke kleppers van 't Sottegemsch parlement, met Burgemeester Eugeen Altyd Gelykgevend en de langoorige schepenen van onderwijs en van po«X)litie, citoyen Edouard Beenhouwers- vest en Monsieur René tie Ryke de la facade émailtèe, aan 't hoofd, dachten er evenmin anders over, vermits zy de overname tegen dien datum hadden aangekondigd. 'tMoet nochtans zyn «lat de vriendjes der Bestendige Deputatie zich weinig om den Sottegemschen warboel bekreunen want, volgens gezegd wordt, is er tot nogtoe geenede minste mede deel ing geworden aan ons verre van benij denswaardig schepencollege en naar den heer secretaris, die op uitkuik is gezonden geweest,vertelt, heeft dat de Bestendige De- putatie^zich zelf nog ryeteens gewaardigdde behalve voordeelige voorwaarden der over name te onderzoeken. Ende zoo zou het kouien dat we te Sotte gem voor wat de verlichting betreft, stille- kens naar de middeleeuwen terugkeeren, want de electrische lampjes geven ten huidi- gen dage evenmin licht als de olielampjes in grootvaders tyd. 't Dossier zou dus nog in handen der Be stendige Deputatie zijn zooals het haar werd toegezonden! Als 't maar waar is 1 Ik denk er nochtans heel wat anders over en 't zou ons niet moeten verwonderen, moest de Be stendige Deputatie de zeer onvoordeelige voorwaarden met betrekking tot de overname van de electrische verlichting reeds lang ver worpen hebben. 'tSchepencollege en de man nen uit den katholieken kring zullen er wel iets meer over weten, doch ze zwijgen dat ze zweeten om de degelijkheid van de vooruit gezette gegronde gezegdens der liberale min derheid van den gemeenteraad niet te moe ten bekennen enbovendien, om de brave kie zers van Sottegem niet te veel op de hoogte te stellen hunner nuttelooze niet gerecht vaardigde geld verkwistingen, waarvoor ze wellicht met pak en zak zouden wandelen gezonden worden met de aanstaande gemeen- tekiezing, Anderzijds, wie weet of het Sottegemsch schepencollege van over de halve deur, na de overdracht van de exploitatie der elec trische verlichting te hebben gestemden na de uitgebrachte stemming tot goedkeuring daarvan aan de Bestendige Deputatie te heb ben overgemaakt, zich bewust gevoelende zyner begane grove fout, by de Bestendige Deputatie niet zelf heeft aangedrongen om hare goedkeuring te verdagen in afwachting van nieuwe en voordeeligere inschrijvingen Vanwege onze katholieke vlaamsche leeuwkens mag men zich aan alles verwach ten en niet zonder reden. Indien het anders ware en zoo waarlijk de Bestendige Deputa tie tot nogtoe tot geen besluit zou zyn geko men, zou het van harentwege een ongehoord plichtvergeten en laakbaar feit wezen. Im ihers, 'tgeldt hier eene openbare instellingen voor de hooge lasten die we hier te betalen hebben, mogen we, mijns dunkens, toch wel goed verlicht worden Overigens en ter be vestiging mijner laatste zienswijze, verneem ik, on«ler 't schrijven van dit artikel, dat by de Bestendige Deputatieeene nieuwe en voor deeligere inschrijving onlangs werd inge diend door een onzer dorpsgenooten Ziehier nu ter herinnering en opdat ieder een het goed in zijn geheugen prente, de bij zonderste voorwaarden van overname ge stemd door de katholieke meerderheid van den raad De vegunninghoudende vennootschap zou aan de gemeente slechts 51. h. interest beta len op een kapitaal van 150,000 fr.dat maakt een jaarlijks inkomen voor de gemeente van 7500 fr., maar daar de geheele electrische inrichting met andermans centen werd opge richt, zoo komt het dat de gemeente haar jaarlijks inkomen van bovengemelde 7500 fr. zal moeten besteden om den jaarlijkschen interest voor de geleende sommen te kunnen betalen. Anderzijds, zou de gemeente ver plicht wezen, jaarlijks voor 6000 frank electrisch licht te verbruiken hoewel tot hier toe maar voor 4000 frank per jaar werd verbruiktten tijde van de straatlantarens, kwam de jaarlijksche verbruiking ons slechts op 1200 frank te staan, en de straten waren alstoen zoo goed verlicht als ten huldigen dage. Denk niet dat 't er mee al is Néén, want de gemeente zou ook nog verplicht zijn alle door den vergunninghouder noodig gevon den veranderingen en verbeteringen op hare kosten uit te voeren Als ze rijk zijn en sur tout als 't van het hunne niet is, dan kunnen onze kadodder- kens toch 'tgeld wegwerpen he 't Is mis schien daarmede dat de gemeente tegenwoor dig z«x> goed hare schuldeischers betaalt! Do kas is ledig en de muizen liggen er dood in. Hoe in dergelijke voorwaarden de gemeente ertoe komen zal hare geleende gelden te amorü of ze i ook de noodig gevonden werken en verbete ringen zal kunnen uitvoeren dat is v«x>r my een (re)-geheim. Mijns inziens staan we dus voor eene aan staande failliet en zeker is het dat, eens de kiezingen van 1907 voorbij, onze reeds zoo hoog loopende belastingen, wel eenigszins zullen vermeerderd worden. Maar bah, de Sottegemsche kiezers zorgen eerst en vooral voor anderen en dan voor zich zeiven.. Eens de kiezing voorby en als ze gewaar worden dat ze gefopt zijn, dan klagen ze put ten in den grond en zweren bij God en al zijne Heiligen dat ze 't naaste keer voor de libera len zullen stemmen, Di^seeren, dat is voor mij een geheim en :e met hare 7500 frank interest voormeld, te Rombroek geraken. Achter Hasselt komt de garde weder binnen. Wat is dat? vroeg hij, ik meende dat hier eene jufvrouw zat Menonkel antwoordde niet. Ik meende, her nam de garde, dat hier eene jufvrouw zat Dat meende ik, poddorie, ook, zei Mo nonkel. God God zijt gij dat heer burge meester van RombroeK riep de garde. Deze had vroeger Mononkel te Lanaken en te Hasselt in gang gezien en dacht aan- stonndszij hebben hem wéér ergens tus schen gehad. Heer burgemeester, gij stapt zeker te Lanaken af Ja wel. Wacnt my dan een half uurtje tot ik mijnen dienst gedaan heb, dan vergezel ik u tot Rombroek. Maar Mononkel stoof henen zoodra het kon vooi stil hield en recht op Rombroek aan. Het was twaalf uren toen hij voor zijne deur stond en hevig klopteTrees, Trees, doe dan open Trees vloog het bed uitGod 1 Monon kel, wie zou u nog verwacht hebben Ach lieve Trees, ik heb iets aan de hand gehad, ik zal udat morgen eens vertellen nu maar spoedig eten en drinken ik ben zwart van honger en dorst. Ziet gij wel, zei des anderendaags de pas toor, dat ik u de waarheid gezegd heb Frans heeft u eene leelyke poets gespeeld. Mononkel wou nog maar niet gelooven dat Frans hem gekuld had. Wacht maar, her nam de pastoor, het zal wel scheef uitkomen. Eenigen tyd later begonnen de examens, Frans viel er heerlijk door met eene door luchtige buis. Bah zei hy, ik geef ook den bliksem aan de studiën, daar is niets mede te verdienen. Frans riep Elmire en zijne makkers byeen en sprak ik heb een gedacht. Laat ons hooren, antwoordden zy. Wy zyn met vyven, drij mannen en twee wijven, om op rjjm te klappen, weet ge wat we gaan doen Wij richten eenen troep van komedianten op en gaan zoo het lan«l rondik zal de stukken maken. Het voorstel werd aangenomen. Frans is tegen woordig een der voornaamste tooneeldich- ters in Holland, en wint geld als water. Bah! zegt Frans, het leven is maar eene manier van doen, en geld maken nog minder dan nietseene goede muziekant speelt alle in strumenten. TWEEDE DEEL. Hoe Mononkel Kwinten uit Brussel weer- gekomen met zijne zuster Threes omgaat, en voorneemt van zich te Rombroeck te gedragen. Het was zeer laat toen Mononkel voor de deur zyner woning stond en luidop riep: Trees, doe open of zoudt gij, poddorie al slapen zyn. God ik zie wel dat ik niet meer in ae sta«l ben. Threes kwam dadelijk van de trappen af en «leed verbaasd openGod Mononkel zyt gij al terug van tie reis! wij hadden u zoo schielijk niet verwacht. -- Toe maar spoedig eten sprak Mononkel, ik kan het van honger niet meer uithouden. Hoe maakt het onze Frans dan vroeg Trees met tiene moederlijke nieuwsgierigheid. Als ik u zeg dat ik eten vraag, stampt hij onge duldig op den grond Frans maant het aller best, oh, Frans dat is een jongen 1 Maar komt eene nieuwe kiezing aan, Dan loopt mijnheer de paster, Met zwarte beurs en grove laster, By d'opgehitste kiezers aan. Zeg eens Pier, Klaus of Jan, Waarom maakt g' u zoo woelig dan, Neem liever die volle beurs met geld. En strijdt voor 't goede als een held Als nu is de dag der kieziug aangekomen, Dan speelt Pier, Klaus of Jan, Wel gauw zijn hoogdag fraksken aan, Dat vrouw Katrien uit d'oude kleerklas heeft genomen. Dan loopt Pier, Klaus of Jan met rasse schreên Met hangend oor ter stembus heen, En daar is 't weer van doppe, doppe-dop Van boven aan den kop, Der katholieke lijst, Die hij sinds lang misprijst. Dixit. De repetition voor het aanstaande Concert, te geven doorct De Zuigelingen van Polus, worden werkzaam voortgezet, met de tus- schenkomst van eenen geitenden tooneel- meester. Wij wenschen onze vrienden veel by val ën goede ontvangst. Wij zullen onze lezers op tijd en stond den uitstag van 't avondfeest inededeelen. Criticus. van ^Association Congolaise et Africaiiie <le la Crolxrouge. Het Concert van zondag 1.1., heeft een buitengewonen bijval gehad. Gansch de zaal van 't schouwburg was volzet. Onnoodig hier den lof te maken van de Koninglijke Koormaatsch. L'Orphéon van Brussel, een der oudste en beste van 't land en die verscheidene eerste pryzen be haalde in de groote kampstrijden, uitgeschre ven voor koormaatschappijen, hier en in den vreemde. Al de koren, waarmede l'Orphéon ons vergast heeft, werden op meesterlyke wyze uitgevoerd onder 't bestuur van M. Duyts- burghbijzonder Les Emigrants Irlan- dais en Les Eburons werden by 't slot met daverende applaus begroet. Ook de andere nummers van 't program ma vielen wel in den smaak van het talryk publick. Mejuffer Massart met hare Air des Bijoux »en met hare Chansons a dansd r, deze toch wel een weinig te eentonigM. Ondertusschen liet zich Mononkel langs den haard vermoeid in den zetel vallen, en wachtte hij al slapende dat de pan met spek en eieren zou gebraden zyn. Terwijl Threes een half dozijn eieren over de kissende braaijen klopte, kwamen de geburen inge- loopen en vroegen en raasden en tierden zy! Is Mononkel al komen Is de burgemeester al terug van de reis Hoe maakt het myn heer Frans te Brussel Mononkel, riep een eerste zweep van een twintig zotte jaren, myn goede Mononkel, wat zijn wy toch ver heugd van u weèr te zienMononkel ge baarde dat hij sliep en gaf geen antwoord zeg ons toch een weinig van uwe reis toe goede Mononkel Ik zal u goede Mononkelspringt hy glings in gramschap op en grypt hij zynen reisstok vast, wilt gij nier dadelijk allen de plaat eens poetsen Mononkel, wat gaat u over riepen ze allen en vloden ze op de deur aan. Ik zal dat spelleken van Monenkel eens uitmaken dat zal hier, poddorie, zoo niet meer gaan Ik ben altijd een beest geweest, veel te goed onder de stomme boeren van Rombroek wacht maar, dat zal nu eea ge heel ander deuntje gaan worden den eersten die my nog anders durft heeten dan Burgemeester, breek ik den hals. Te St-Trui- den, te Hasselt en te Brussel hebben zij m» dat anders geleerd. Gij moet maar in de stad eens komen om te zien hoe lomp en plomp een boer is. Wacht maar 1 wacht maar zet hij zich aan tafel neór voor eenen hoop bo terhammen, eenen stoop Maastrichter-bier en eene schotel spek en eieren. Wordt voortgezet

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 2