Verschillij;; Nieuws. WELLE. In de Ktimer. De spreekuren van J. Reus i Raoul VAND ESSE L Réparation Judiciaire. Burgerlijke Stand Handels-Rechtbank B O O M E N ZAAILANDEN, E E i\ E HERBERG opgebouwd WOONHUIS Zaailanden en Meersschen Openbare Verkooping. Kanada- en Eike Boomcn, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. TE KOOP. MARKTPRIJZEN Absolon, met zjjne wel gekozene stukken voor violoncelM. Marlapoura met zijne oude en nieuwe liederen, die hij met zooveel gevoel en kunst voordroeg en waaronder La Belle-Mère, en La bonne Vieille, als echte pareltjes mogen aanschouwd wor den, oogsten allen den meeste» by val en wer den dan ook verscheidene malen terugge roepen. Eene bijzondere melding voor onzen stads genoot M. Loockx, die door zijne stukken, op recht electisch, voor klavier, al zijne aanhoor ders in verrukking gebracht heeft en niet on der zyn faam gebleven is. En om dit klein verslag te eindigen, een woordje van dank aan de luitenanten Gabriel en Huart, die zich geene moeite sparen ora 't jaarlijksch concert wel te doen lukken en immer aantrekkelijker te maken. Reporter. N. B. Nogmaals is het gebleken boe gebrekkig het schouwburg aaneengestoten is. Het publiek dat op de eerste rangen zat, bibberde van koude, men zou wel gedacht hebben dat men zich in eenen frigorifére lie vond. Turn-, Dansfeest Weeral een ramp ditmaal met doodelij- delijken afloop aan onzezoogezegdeJIalte. 't Is de tweede in min dan een jaar tijds. Wat zullen die twee rampen aan het Be stuur der ijzeren wegen kosten Ongetwijfeld veel meer dan er? noodig zoo zyn om onze potsierlijke standplaats in eene behoorlijke ingerichte Halte te veranderen en er de rampen, als de twee van het loopen jaar, voortaan onmogelijk te maken. Doch er is wel geld voor prachtwerken, inaar niets voor werkman en l>oer. Wel, zal men mij zeggen, de standplaats is niet belangrijk genoeg om ze tot eene Hal te te verheffen. Er is in Welle noch handel noch nyverheid Dal zijn al drogredens. De mogelykheid in gemakkelijke voorwaarden aan den ijzeren weg te kunnen lossen en laden zou handel en nyverheid in het leven roe pen daar waar zij nog niet hestaan Te Wel le, even als elders, is er middel werk-en handelhuizen in het leven ;te roepen en te houden indien er eene Halte kwam. En in de veronderstelling nu, dat het op richten eener Ilalte te Welle geene winst gevende onderneming zijn zou, op stoffelijk gebied, zou de redding van een paar inen- schenlevens, elk jaar, geene ruimschoots voldoende rente zijn van het kapitaal be steed aan de oprichting onzer Halte X. Deze week is men voortgegaan met de Congobespreking. Dynsdag spraken M. Carton de Wiart en M. Delbeke beide hevige voorstanders van de politiek van den Koning en die Hem dan ook allen lof toezwaaiden. Na hen was het de beurt van M. Helleputte, aspirant-minister, die tegen het overnemen van den Congo spreekt, gelijk de brief van den Koning- Sou verein, in dato van deri 3 Juli 1906 het voorschrijft, dit is zonder bespreking en voorwaarden, 's Woensdags heeft M. Helle- putte zyne redevoering voortgezet. M. De Lantsheere,een der luitenanten van M. Helle- putte en Beernaert, heeft daarna in den zelf den zin gesproken en nog al eenige harde noten doen kraken aan zijne zoogezegde vrienden, 't Zal aan hem niet liegen moest het ministerie vallen met de Congokwestie. Op aandringen van M. Hymans, antwoord nu M. de Smet de Nayer, die lang spreekt om niets te zeggen. Op 't einde van de zitting wordt door de liberalen de sluiting van de be spreking gevraagd, maar de katholieken die zien dat zij in minderheid zijn, verzetten er zich tegen. M. Woeste, die bemerkt dat zijne •■vrienden in het zand gaan by ten, doet een oproep aan de Kamer om het debat zoo op eens niet te sluiten en de sluiting wordt ver worpen. Men besluit vry'dag tot de stein- rning der verschillige dagorden over te gaan. Donderdag ging men over tot de begroo ting van wegen en werken. In de zitting van vrijdag is men voortgegaan met deze bespre king. M. Buy 1, liberalen volksvertegenwoor diger, heeft alsdan bewezen datde vlaamsche bevolking 1/3 meer grondbelastingen be taalde dan de waalsche en hy voegde er bij zich tot de kat holieken richtend, gy hebt de boefen bedrogen en verraden, maar de vlaamsche boeren zullen u verpletteren, hetgeen nog al rumoer veroorzaakte langs de rechte kant. Op het einde van de zitting werd de be spreking over de Congo voortgezet. Na eene aanspraak van M. Denis, neemt M. Lorand het woord. Deze staat bekend als een hevigen vyand van Congo en bekampt dan ook met al zijn talent de Congostaat en zynen Sou verein. M. Hymans spreekt alsdan in naam der linkerzijde en stelt eenige vragen van 't groot ste belang aan M. de Smet de Nayer. Deze antwoord, en spreekt nu gansch anders dan in de vorige zittingen. Ily schenkt de libe ralen volle voldoening en verklaart dat de Congostaat alle inlichtingen zal geven. Na eene opschorsing der zitting, op aanvraag der liberalen, van 15 minuten, wordt er een nieuw dagorde neergelegd, onderteekend door liberalen en katholieken, dat aangeno men wordt met 128 stemmen tegen 2 en 29 onthoudingen. (Deze allen socialisten en M. Daens). 't Zyn de liberalen die de ware overwin naars van dit debat zyn. Zij toonen dat wij op hen mogen rekenen en dat ze gansch hun plicht doen. Tooneel- en te geven op Zondag; 16 December* 1906, om 5 uren 's avonds, met de welwillende medewerking van den Syinphoniekring Door Eendracht Groot PROGRAMMA 1° DEEL Oefeningen uit te voeren door de Turners (leerlingen en volwassenen). 2* deel De Eerste Hoofdrol. Blijspel in één bedrijf, door Jan Bruyland. 't Spookt er Kluchtspel met zang in één bedryf door J. Wijtijnck. Om 9 1/2 uren BAL. Wij raden de vrienden aan dit feest bij te wonen. Ze zullen een zeer aangenamen avond doorbrengen en tevens onze liberale Turners aanmoedigen. Wy rekenen dus opeen talrijk publiek,'tis een plicht voor ons allen, de liberale maatschappijen te on dersteunen. Voor Taal en Vrijheid. Zondag, 23 December eerstkomende ten 6 uren 's avonds, op Stadsschouwburg, op voering van het oorspronkelijk drama Balt de Marskramer, «door Hubertus Janssen, in 7 tafereelen. De Groote Hlagaxynen van Nieuwigheden «Au Don Mui-clié« Brussel, doen hunnen grooten uitver koop van Winter- solden in oc casies, meteenen afslag; van 50 a GO percent op al hunne koopwaren. De eerste uitgave ran den Agenda Duvard illustrédu Don Marché komt te verschijnen hij wordt fr. 0.45 verkochten geniet een waren bijvul. De personen welke hem alleen zouden willen ontvangen werden verzocht fr. 0.15 voor het port by te voegen. Solo Slim Ter herberg o Het Schip persgilde» bij Dame weduwe De Grauw, Werf, werd verleden zondag Solo Slim ge speeld door M. Edmo'id Vermeeren De-medespelers waren, M. J. B. Gowie. M. Van den Berghe en Albert Dussart. M. L. Van de Voorde zat af. De Solo Slim werd gespeeld met 8 schuppen en 4 koeken van 't|Haas en koeken twee. Er werd een lekker glaasje Bock opge dronken en Albert gaf er de volle explicatie by, Dat was geen Solo gelyk die bij moeder César niet waar Sarto. Hé Susse, 'k heb Solo Sliin. Ondersteuningsfonds tegen de werkeloosheid. Algemeene ver plichte vergadering op Zondag 23 Decem ber ten 3 uren namiddag, in den Graaf van Egmont groote markt. Orde van den dag 1Verslag der laatste vergadering 2. Mededeelingen. 3. Driemaandelyksche rekening. 4.* Kiezing voor 5 Bestuurleden. Kerstdag en [Nieuwjaar. Voor uwe aankoopen van Beschuiten, Cho coladen, Peperkoek, Speculatiemannen, Spe culatie, massepin, Koeken van Verviers, Dinant en Reims, versierde doozen en fantai sie artikelen, drooge Vruchten, opgelegde Vruchten, Wijnen en Likeuren van alle slach, begeeft u in de hulphuizen van DELHAIZE Gebroeders en Cie.« De Leeuw waarvan de produkten in al de groote Ten toonstellingen bekroond zijn. Met kop en haar. Over zes ja ren waren er in ons klein landeken 2,500 kloosters. Twintig jaar vroeger waren er reeds 1,560. Op twintig jaar tijds zijn erdus bijna duizend kloosters bijgebouwd. Hoeveel zijn er sinds zes jaar, vooral Fransche kloosters niet bijgekomen Over zes jaar hadden wij 37,905 paters en nonnen. Twintig jaar daarvoor waren er reeds 25,326. Op twintig jaar is hun getal dus met i£,579 vermeenierd. Hoevele Fransche kloosterlingen zyn er sinds zes jaar niet naar hier overgewaaid. Al dat volkje is gewoon goed te leven en op tien zijn er negen die hunnen kost verdienen met bedelen. In der waarheid ze eten ons nog op met kop en haar! Maandag 17 December Groote jaarlij ksclie Tekoopetel- ling van 't Huls Cohn Donnay(Léon- hard Tietz opvolger) 54 Nieuwstraat, Brus sel, De naam van Cohn Donnay beduidt goedkoopheid. Met den nieuwen eigenaar M. Tietz worden de prijzen zoo billig dat onze lezers hun het zich niet zullen beklagen eens de reis te doen naar Brussel. De koopwa ren schriftelijk besteld, zullen zoo haast mo- gelyk opgezonden worden, doch men spoed de zich. Franko van port voor bestellingen begaande 20 frank. Een pracht-kalander wordt grati* geschonken aan iederen koo- per boven twee frank. Vraagt de lijst der koopwaren die nog overblijven en schier voorniet verkocht zul len worden. De ongeletterdcn. Het is zeker niet van belang ontbloot te vernemen in welke verhouding zich de ongeletterde re kruten in verschillende Europeesche landen voordoen In Duitschland telt men 1 ongeletterde op 1000 rekruten; in Zweden, 1 op 1000in Denemarken, 1 op 250 in Zwitserland. 1 op 50in Holland, 1 op 28in Frankryk. 1 op 20. In België telt men 1 ongeletterde op 8 rekruten. Dus, wanneer men in Duitsch land 1 ongeletterde telt, zyn er in Belgie 175 De liberalen Volksvertegenwoordiger van J ons Arrondissement, M. Jules RENS, zal zit ting houden TE AALST den eersten Zaterdag van elke maand ten 10 's morgends. in den Graaf van Egmont lokaal der Liberale Associatie Groote Markt. TE SOTTEGEM den tweeden Dinsdag van elke maand ten 9 ure 's morgends, bij Mr. Achiel De Mulder-Francois, aan de Statie. TE NINOVE den derden Dinsdag van elke maand ten 9 uren 's morgends, in net. lokaal van den Liberalen Burgera-en Werkmans bond bij M. Firmin Lecïair, op de Markt. TE IIERZELE den vierden Woensdag van elke maand, ten 10 uren 's morgends by M* We Droeshoudt, aan de Statie. TE GEERAARDSBERGEN te zijnen huize al de dagen des iaars. uitgezonderd de hier boven vastgestelde zitdagen en de dagen, op welke zijnen plicht als volksvertegenwoor diger hem elders zouden roepen. ledereen, arm en ryk, werkman, burger, landbouwer, neringdoener, nijveraar of han delaar mag zich in volle vertrouwen tot Mr. Jules RENS wenden. lliirclitdani, lllnove. Fruitboomen Versierplanten Aanleggen van Lust- Moes-Hoven en Boomgaarden. Nous Léopold deux Roi des Beiges. A tous présents et a venir faisons sa voir Le Tribunal de première instance séant A Termonde, première chambre, a rendu le jugement suivant: En cause de M. Odilon Van der Schueren, brasseur, domicilié a Alost, demandeur, M' Eyerman. Oontre M. Jean Van Nuffel-De Ghendt, imprimeur éditeur du journalZte Volksstem domicilié a Alost, neuf, rue de l'Eglise, dé fendeur M. Cooreman. Le Tribunal, après en avoir délibéré, rendit le trente Juin mil neuf cent et six, le jugementsuivant Ouï les parties en leurs rnoyens et conclu sions. Vu les pièces du procés Attendu que dans le numero du trois Fé- vrier mil neuf cent et six, de De Volksstem journal qu'il édite, le défendeur a publié un article, sous la rubrique Stadsnieuws, oominengant par les motsc< D'Ambitie is 6oms den ambitiën meesteret finissant par les mots De zak haringsche dekoratie niet vergeten a. u. b., injurieux pour le demandeur, et dommageable Attendu que si le défendeur ne le niait, il serait évidemrnent inutile dans l'occurence de constater que le demandeur est visé par 1'article incriminé. Attendu que les doinmages subis par le demandeur seront suffisamment réparés par les condamnatioiis prononcées ci-après Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de la con- trainte par corps. Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en son avis sur la conlraintepar corps, rejetant toutes fins plus aniples ou contrai- res.condamne le défendeur a publier, dans la huitaine de la signification sous peines de dommages intéréts A libeller, le texte du présent jugement dans le premier numéro qui paraitra du journal De Volksstem et dans les deux numéros suivants autorise le de mandeur a publier le dit jugement dans cinq journaux éson choix, sans que les frais de cette publication, récupérable sur simple quittance, puissent dépasser la somme de cinq cents francs, condauine le défendeur tous les dépens taxés cent et deux francs soixante neuf centimes, non compris le coüt de liexpédition du présent jugement. Ainsi fait et prononcé a l'audience publique de ce tribunal, première chambre, le trente Juin mil neuf cent et six, oü siégeaient Mes sieurs Blórnine, Président, Van Ginderachter et Langerock, juges, De Heem, substitut du Procureur du Roi, Loret. greffier-adjoint. Signé M. A. Blomme, A. Loret. 12 «Ier Stad Aal*t. van den 7 tot den 14 December 1906. GEBOORTEN Mannelijk 5 Vrouwelijk 7 HUWELIJKEN. D. Franck, tw. met R. Beeckman, str. D. De Ryck, lampist met L. De Man, tw. D. Van den Eeckhaut, tw. met U. Van Durpe, tw. OVERLIJDENS. A. Van de Velde, wr De Pelsmaecker, landb. 85 j. breedestr. M. Bastiaens, w* De Brucker, zb. 80 j. binnenstraat. 5 Kinderen onder de 7 jaren. GEERAARDSBERGEN. Burgerlijke Stand GEBOORTEN. Mannelijk 2, Vrouwelijk 1. OVERLIJDENS. Philomena Bruyereel oud 19 j. ong. Steenstraat. 2 Kind ouder de 7 jaren, VAN AELST. Voorkomend Concordaat der Failiet. Bij vonnis van 13 December 1906, heeft de Rechtbank de rechtpleging gemachtigd tot het bekomen van het voorkomend Concor daat der failliet aanzocht doorsieurFrancois De Clercq, handelaar te Geeraardsbergen. Vergadering der schuldeischers op Don derdag JJ7 December 199G. om 10 1/2 uren voormiddag, ten gehoorzale der Rechtbank. Zy mogen zich aanbieden,'t zy persoonlyk 't zij bij gemachtigden. Aelst, den 14 December 1906. De Griffier, Edm. Sclieerlinckx» OPENBARE VERKOOP1NG van schoone en gavige te Opbrakel, Hof ten Bossche. Op WOENSDAG 26 DECEMBER 1906, om 10 ure voormiddag- Op ontvangst van den NotarisRo nihaut te Gent, zullen M. M. Eugène Rombaut, Ingenieur, Algemeen Bestuurder van Nij verheid en Ambachtsonderwys te Brussel en Petrus Faignaert eigenaar en landbouwer te Opbrakel. bij gevoegden wettigen Ambte naar, op zes maand stipt van betaling, verders onder gewone bespreken, in 't open baardoen verkoopen. 57 koopen schoone en gavige Populieren, Olms, Wilgen, Witboom en Eikjes, staande geteekend nabij de hofstede Het Hof ten Bossche» te Opbrakel. De Boomsoorten, hun getal en dikte, zyn op de afdruksels der verkooping aangewe zen. De Boschwachter J. B. De Lange te Opbrakel is met den aanwys gelast. De vergadering zal geschieden vóór en na de verkooping, ter hofstede en herberg van Lievin De Lange te Opbrakel, aan den Bra- kel bosch. OPENBARE VERKOOPING van te Ereiiihoriegem. De Notaris DE WINDT te Aalst, zal ten verzoeke van wien het behoort, openbaarlijk verkoopen: Eerste koopEen perceel land kunnende dienen oor Bouwgrond, gelegen te Erembodegem, op Zwalm- kauter, aan den Duitschenweg, bij cadaster be- I kend sectie B. N"837 met eene grootte van 23 aren 60 I centiaren, palende noord gezegden weg, oost jufvrou wen Jacob te Krembodeg'em. zuid de Godshuizen van Gent en west met den wegel Jan-Baptiste Callebaut en P. Vereecken. In gebruik bij Joseph Verleysen, te Erembodegem. Verdeeld in oost en westhelft. Tweede koopEen perceel land, te Erembodegem, op Doelkauter. bij cadaster bekend sectie BNr 1009, met eene grootte van 26 aren 40 centiaren, palende noord Mr Emiel Van Sinay te Oultre, oost M" Wed. De Clippele te Gijscgem, "zuid Felix en Judocus De Backer en west Mr Moyersoen en Mra0 W' Bauwens. Gebruikt geweest door Petrus N'elis te Welle. Derde en laatste koopKeu perceel land te Erembo degem, Tenbosch, bij cadaster bekend sectie A N° 2565, met eene grootte van 22 aren 50 centiaren, palende oost Mr Van Varenbergh-Coppens, zuid Mr Van Langen- hove advokaat en Karei Van Bellingen, west Andreas Herremans en noord Jan-Baptiste Van Varenbergh, Domien Van Landuyt, de W* Van den Bossche en Pie- ':er Dierickx. i In gebruik bij Franciscus Goetvinck. ZITDAGEN Instel: Woensdag 12December) ianr Verblijf: Woensdag 19December) Telkens om 1 ure nanoen, ter herberg De Blauwe Strik bij Camiel Strickx, te Aalst Scnaliënhuis, Vooralle verdere inlichtingen wende men zich bij voornoemden Notaris De Windt. OPENBARE VERKOOPING van te NIEUWERKERKEN, Kwalestraat. De notaris DE WINDT, te Aalst, zal open baar verkoopen Een nieuw Woonhuis, dienende tot Her- beg, met Schuur, Stallen en Lochting, gele gen te Nieuwerkerken-Kwalestraat, groot in 't geheel 16 a. 42 c. a. Bewoond door de Wwe De Veughele. Verdeeld in 2 gerieflijke deelen. (zie de affichen). Ingesteld eerste deel 2700 fr. Ingesteld tweede deel 1000 fr. Onmiddelijke ingebruiktreding. ZITDAGEN Instel Dijnsdag 4 Deeernber Verblijf 18 1906. Telkens om 1 uur, nanoen ter te verkoopen herberg. 1 OPENBARE VERKOOPING van een nieuw te IMPE, Hof* meer. De Notaris DE WINDT te Aalst, zal ton verzoeke van wien het behoort, openbaarlijk verkoopen Een onlangs nieuw gebouwd woonhuis, gestaan en gelegen te Impe, Hofsmeer, bij kadaster liekend sectie A, deel van nummers 9 en 10, met eene grootte vol gens titel van 1 aar 7 centiaren 00 milliaren, palende noord en oost de verkooper, zuid de straten west Adolf Bogaert. Bewoond door den verkooper Franciscus Van Was- senhove. Onmiddelijke ingebruiktreding. Enkele Zitdag: Maandag 27 December 1900. Om 3 uren namiddag, ter herberg De Jager bij Mr Alfons Schockaert-Braquenè, to Impe. Voor alle verdere inlichtingen wende men zich tot den Notaris De Windt, voornoemd. OPENBARE VERKOOPING van e Smet lede, Oordegein en Lede De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal openbaar verkoopen Gemeente Smetlede. 1) 47a.[60 c. Land aan de Doolaagstraat, sectie A nummers 446 en 447. by samenvoeging gebracht op fr. 2250,00 2) 32 a. 80 c. Land Puttekauter sectie A. nummer 262. gebracht op fr. 1600.00 Beide perceelen gebruikt door Emile Pe- venagie. 3) 27 a. 30 c. aan de Schildekenstraat, sec tie A nummer 558. gebracht op fr. 1520,00 4) 29a. 30 c. Land aan de Veldstraat, sec tie A nummer 707. Ingesteld fr. 1500.00 Beide perceelen gebruikt door Cam. Ven •man. 5) 13 a. 60 c. meersch op Overmeersch, sektie A nummer 818. Ingesteld fr. 920,00 Gebruikt door de W® Oh. Smetryns, te Impe. 6)33. a. 40 c. Land op Binnenveld sectie A nummer 994. Ingesteld fr. 2060,00 Gebruikt door de W° Eug. Malfroy. 7) 24 a. ten westen van Land aan het Dorp, sectie A, nummer 327b. by samenvoeging gebracht op fr. 4200,00 Gebruiker Domien Van Langenhoven. 8) 9 a. 40 c. Meersch gedeeltelijk op Smet lede, Steenveld en gedeeltelijk op Impe. Ingesteld fr, 500,00 Gebruiker Eugeen De Craecker te Impe. Gemeente Lede. 9) 39 a. IX) c. Land en Meersch, Ledezyde, sectie D, nummer 114. Gebracht op fr- 2000,00 Gebruikt door de W® Ch. Smetrijns. Gemeente Oordegem. 10) 36 a. 50 q. Land aan den Gentschen teen weg sectie C nummer 59. gebracht op fr. 1100,00 Gebruikers Aug. Berckmoes en Josef Peirlinck. Derde en laatste Zitdag: DONDERDAG 20 DECEMBER 1906. Telkens om 1 uur nanoen bij Ph. De Wolf Smetlede, Dorp. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zaïopen- baarlijk verkoopen Een schoon llentenicrshuis, te Aalst, Hoek der Esplanadestraat en Espla nadeplein. Laatst bewoond geweest door Madame Van Hille- Van Ghyseghem. Gebracht ep fr. 13000. Laatste Zitdag; Donderdag 20 November 1906. Om 3 uren namiddag, ter Estaminet Au Café de TUnivers bij M. Jan Pan nemans, te Aalst, Hoek|der Statiestraat. VENDITIE VAN £53 koopen te Mcldert, Cravaalhosch. i^Op MAANDAG 17 DECEMBER 1906, om 9 uren juist voormiddag door 't ambt van den Notaris BRECKPOT, te Aalst. GjjDe Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal open baarlijk verkoopen Een hektaaröl aren 80 centiaren Land, te I Aalst-Mijlbeke, op Somergem, aan Immer- I zeeldreer. Gebruikt door B, Troch'en J. Callebaut. Verdeeld in 4 deelen. ZITDAGEN Instel, Donderdag 27 December 1906. Verblijf, Donderdag 10 Janauri 1907. Telkens om 3 uren namiddag, ter Estami net van d'heer Joseph Van der VorstZaad handelaar, te Aalst, aan St. Martenskerk. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal open baarlijk verkoopen 1Eene Hofstede te Erembodegem aan den Holleweg, groot 17 aren 98 centiaren. Bewoond en gebruikt door Emiel en Aloys Abbeloos. Verdeeld in 6 deelen, 2. En 31 aren 06 centiaren Land te Erem bodegem. op den Molenkauter. Gebruikt door Petrus Van Mol. Verdeeld in 2 deelen. ZITDAGEN Instel, Vrijdag 28 December 1906. Verblyf, Vrftdag 7 Januari 1907. Telkens om 3 uron namiddag, ter Estami net van M, Prosper De Kegelte Aalst, Burgemeestersplaats. Best Amerikaansch fjjri Iti-elmnclilcn. Zich te bevragen Serbiestraat 37, Sint-Gilles (Brussel). AALST alle Zaterdagen 00-00 00-00 00-00 5-50 3-00 3-75 Tarwe Haver 00-00 Aardappelen 5-00 Boter de kilo 2-64 Eiers de 25 3-50 Viggen 95.00 35-00 1 baal Hoppe primé van 63-00 00-00 0 ordinaire 00-00 00-50 NINOVE, alle Dynsdagen Tarwe de 100 kilos 17-00 Haver Aardappelen Boter de 1/2 kilo Eiers de 25 18-00 16-00 5-00 1 -55 3-60 15-00 4-50 1-50 0-00 GEERAARDSBERGEN alle Maandagen en Vrydagen Tarwe de 100 kilos 19-00 00-00 Haver lü-00 00-00 Aardappelen 6-00 5-50 Boter de kilo 2-78 SOO Eiers de 23 o-00 3-75 Tabakken de 50 kilos 00-00 00-00 SOTTEGEM alle Dynsdagen Tarwe de 100 kilos 18-00 00-00 Haver ]8-00 00-00 Aardappelen 5-00 00-00 Boter de kilo 3-,J() 0-00 Eiers de 25 4-(i(0-00 ANDERLECHT. Varkensmark t. Te koop gesteld 2306 Prys per kilo op voet 0-94 Veemarkt te koop gesteld 1891 Prys per kilo op voet Ossen 0-72 0-94 Stieren 0-64 Koeien en Veerzen 0-63 BRUSSEL. Varkensmerkt Te koop gesteld 366 Prys per kilo op voet j -oo 1-25 1-12 0-86 0-85

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 3