m het ARRCNDISSEMcNT LI BE RAAL, 0E M0CRAT1SGH WEEF. BLAD. Priis 5 ©ehtiemen bet nununer Eerste «laargane;. Nummer 2.) Zondag 25 December 1906 Aan onze Vrienden Van koude en Slechte Lezingen. ellende gestorven. 't Verschil. Op Weg Zij worden toch 7.00 vervolgd III It r—TWI"1"!'" JTOWTI Abonnementsprijs 3 fr. vonr de stad en den buiten voorop betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, Groote [Markt, 1, Aalst. Prijs de, Annoneen: j g™, SSS Dikwijls te herhalen annoneen, prijs volgens overeenkomst. Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Anlst, 22 December 19ÜÖ We doen nogmaals een oproep tot al onze vrienden, tot al degenen die met hart en ziel verkleefd zijn aan de liberale, bij uitstek demokratische partij, om hen te verzoeken hun best te doen ten einde nieuwe abonnenten aan te werven voor ons blad De Volksgazet. Min dan een jaar, zijn we verwijderd van de gemeentekiezingen, slechts acht tien maanden scheiden ons van de algemeene kiezingen voor de Kamers het is dus de plicht van al wie belang stelt in de welvaart en vooruitgang van Stad en Land al het mogelijke te doen om een einde te stellen aan de bestu ren van bedrog en knoeierij, welke thans overal nestelen. De Volksgazet heelt corresponden ten in al de kantons van het arrondis sement Aalst en zal immer bereid zijn, om overal waar er gestreden wordt voor rechtvaardigheid, de verdedigers der democratie ter zijde te springen en met hen in de bres te staan voor de vrijheid, voor het volk. De Volksgazet kondigt oorspron kelijk artikels af over alles wat het openbaar leven betreft over poliliek, handel, nijverheid, arbeid, wetenschap, landbouw in een woord over alles wat met het algemeen welzijn in verband 'staat. De strijd is hard, we wisten het eer wij onze taak aanvaardden, maar zoo moeilijk de kamp zal wezen des te hardnekkiger zullen we 't hoofd bieden aan de gewetenlooze vijanden die ons omringen, aan de tegenstrevers voor welke alle middelen goed zijn zelfs de gemeenste om de bevolking onder hun schandelijk jukte houden. De Volksgazet'zal. geen ©Ogenblik weifelen op den weg welken zij heeft betreden, den weg van het goede, den weg van volksopbeuring en volks ontvoogding. Wij zijn dan ook verze kerd dat allen die ons streven goedkeu ren, allen die een walg hebben van valschheid, loensche handelingen, ko- teriebesturen, oneerlijkheid en schijn heiligheid ons helpen zullen om het doel te bereiken dat wij ons hebben gesteld. De Volksgazet lezen en helpen vespreiden is een werk van degelijke, wel begrepen democratie. Een abonnement op De Volkgazet voor een jaar kost 3,10 fr.voor 6 maan den 1,60 fr. innings kosten inbegrepen. De Redactie. Integendeel, wij raden eenieder aan zich niet te vreden te stellen met maar altijd en overal denzelfden klank te hoorenwy ver langen dat de mensch, door vergelijking en nadacht, zich een eigen oordeel kunne vor men, dat hy op zijne rede, op zijn gezond verstand bouwe, en niet alles aanneemt, zon der onderzoek, wat men gebiedt te gelooven. Maar toch kunnen wij niet nalaten onze lezers te waarschuwen, wanneer zij het vuilblad van Aalst lezen het toch in de handen hunner kinderen niet te geven, want deze krijgen al gemakkelijk genoeg vuile woorden in den mond, en 't is de plicht der ouders hun kroost er zooveel mogelijk van te vrijwaren. Verleden Zondag nog, verscheen in dat bladje een artikel op Zola, dat eene aaneen schakeling is van gemeene straatwoorden. Het walgt ons te moeten bestatigen dat er schrijvers gevonden worden die zoo laag ge- allon zijn om op zulke wijze hunne tegen strevers te bekampen. Laat Zola in vrede rusten, letterkundige gelijk gij u in uwen hoogmoed zelf betitelt, want Zola's werken, die onsterfelijk zijn, zijn veel te moraal en te sociaal 0111 geoor deeld te worden door een persoon die naar alle waarschijnlijkheid zijne artikels schrijft met zijne eigene uitwerpsels. (Dit laatste woord volgens de Volksstem). Als wij zulke artikels te lezen krijgen, zijn wij vast overtuigd en het is niette betwisten dat uitsluitelijke klerikale lezingen voor weinig ontwikkelde personen hart- en ziel bedervend zijn en dus dat sommige klerikale bladen ruimschoots den naam van slecht e lezing verdienen. Het lezen van liberale gazetten spoort integendeel aan tot leerzucht, tot verdraag- zaamheicf, tot vrijheidsliefde. Door vrijzin nige lezingen ontwikkelt men zich op ver standelijk en zedelijk gebied, komt men er toe niemand te haten om reden van verschil van politieke of wysgeerige gedachten en leert men alle rechtzinnige denkwijzen eer biedigen. Ul»er«!e lezingen z.yn dus goede lezingen. Maar dat is voor ons geene rede om aan onze lezers te verbieden katholieke bladen of boeken te lezen, neen, wij zeggen liever .leest onze gazetten, leest ook klerikale gazet ten, onderzoekt en overweegt alles, aan hoort het voor en het tegen en maakt u dan eene overtuiging volgens uw geweten. Want wij zijn niet bevreesd voor tegen spraak, daar wij onze princiepen met open vizier verdedigen, en ons steunen op de rede en het gezond verstand. Maar zulke taal mogen, de katholieke pen- newroeters niet voeren tot de ongelukkigen die zy bedriegen en in onwetenheid houden, wrant dan ware binnen zeer korten tijd hunne macht voor goed verbrijzeld. Rond nieuwjaar, komen de klerikale pen- newroeters immer met hetzelfde afgezaagd deuntje voor den dag. 't ls een oproep aan de ouders, om hunne kinders geene slechte boeken in de handen te geven en tevens een oproep aan hunne lezers om geene slechte gazetten te lezen. Om daartoe te geraken, kramen zij alle soort van laster uit, doen bedreigingenen oefenen alle soort van dwang uit. Alle gazetten zijn slecht, doorslecht voor hen, wanneer zy niet heel en gansch kleri kaal zijn en om dit aan hunne lezers te bewy- zen, gebruiken sommige hunner penlakeien, woorden en zinspelingen die een oud gen darm zouden doen blozen. Hier in Aalst, hebben wy een specimen van zulk heerschap, die er een specialiteit van maakt, de vuilste en onbetamelijkste woorden op te zoeken om de zoogezegde slechte gazetten en boeken, te bekampen. Wij liberalen, hebben er niets tegen dat men andere nieuwsbladen of boeken leze dan die welke van ons gedacht zijn. Verleden week las men in de groote nieuws bladen tusschen verschillende tydingen, rampen en ongelukken het volgende Een gewezen koolmaner, Emmanuel Mat on, 08 jaren oud, leefde op ellendige iqijze te Wasmes in een varkenshok. Men heeft nu zijn lijk in die krocht gevonden, de man icas gestorgpn van koude en el lende. Is dat nieuwsje, verloren tusschen eene reeks onbeduidende artikeltjes, niet ver schrikkelijk door zyne bondigheid en zyn alledaagschen vorm. Het staat daar zoo eenvoudig gèwoon Te X is de oven van M. B. afgebrand De echtgenooten D. hebben hun gouden bruiloft gevierd. Emmanuel Maton is van ellende gekreveerd in een varkenskot. Is 't~ niet wreed dat zulke feiten in de XX' eeu.w medegedeeld worden, dat men op onze dagen nog lezen moet dat in Belgie men- schen van honger en ellende vergaan en omkomen rampzaliger en verlatener als een beest. Ware het varkenshok bewoond geweest door echte zwynen, men hadde voorzeker den trog intyds gevuld maar nu was dat hok de verblijfplaats van een mensch en die is van koude en honger bezweken. De Ver loren zoon voedde zich met den draf der varkens die hij hoedde, Emmanuel Maton stierf nevens den ledigen zwijnenbak. Emmanuel Maton was mijnwerker maar als de ouderdom kwam, kon hy niet meer ai-beiden, hy werd afgedankt, hij genoot een klein pensioen van eene Maatschappij van Voorzienigheid, waarby de man aangeslo ten was geweest, doch het pensioentje was geheel onvoldoende en de afgesloofde arbei der leed gebrek. Maton wras te eerlijk om te stelen, te fier om te bedelen en daarom vond hy noch toe vlucht, noch hulp en was verplicht tegen de koude, eenige beschutting te zoeken in een vuil verlaten varkenskot. Zij die stelen of stroopen zyn gelukkiger, voor hen bouwt het gouvernement gevange nissen als paleizen, verandert prachtige kasteelen in bedelaarsgestichtenHet ver teert millioenen, om de dieven en landloo- pers een goed verblyf te bezorgen, volgens al de voorschriften der gezondheidsleer te kleeden, te laten arbeiden en te voeden, Eerlijke, afgesloofde arbeiders mogen honger lijden voor hen is er niets. De Staat wacht 0111 voor hen te zorgen tot ze dieven of bedelaars worden of laat ze den prooi worden der ellende. J Maton maakte deel van eene Onderstands- kas, doch hetgeen hij had kunnen storten as zoo gering, dat het pensioentje hetwelk hij genoot onvoldoende was om in het vierde zijner behoeften te voorzien. Het klerikaal goevernement ook verleent 65 fr. 's jaars pensioen aan de oude werklie den (tot in 'tjaar 11!) als ze groot gebrek lijden, geene kinderen hebben die hen helpen kunnen en... hoofdzaak, als ze zich weten te plooien naar de eischen van de klerikale politiekers die weldadigheid... verkoopen. Wij vragen, dat alle oude arbeiders een behoorlijk pensioen zouden krygen, opdat de schande der hongerdooden van ons land zou gewischt zyn we vragen een behoor lijk pensioen voorde afgesloofde werklieden, opdat ze als deftige menschen hunne laatste levensdagen mogen slijten en geen dieven of bedelaars zouden moeten worden, om de bèlangstelling van het goevernement te ver dienen, opdat ze eerlyk zouden kunnen bly- ven zonder er toe gedoemd te zyn hunnen doodstrijd te stryden in een vuil en verlaten varkenskot. En Gy, Medeburgers, gij die medelijden hebt met de ongelukkigen die hunne armoe de verkroppen, die voorbijgegaan worden door politieke dametjes al komen deze ook aan uwe deur schooien om den klerikalen winkel te doen draaien helpt als gy scha mele, verborgen armoede ontdekt, helpt op "bescheiden wijze, dan zult ge waarlijk wel dadig zijn geweest, jegens de armen die het meest uw medelijden verdienen Het is winter en er zijn misschien ook var kenskoten te Aalst. En Gij allen, burgers en werklieden, die bekommerd zyt met uwe toekomst en met de toekomst uwer kinderen, indien het umoge- lyk is sluit u aan by de pensioenkas, dan kunt gy en uwe kinderen de voordeelen ge nieten, welke door den Staat aan de inge schreven deelnemers toekent, het is immers uwen plicht alles te doen wat in uwe macht is om voor den ouden dag te zorgen en U voor mogelyke ellende te behoeden, want al geniet ge thans welstand, ja zelfs weelde tegenspoed en rampen kunnen u treffen, en dan zou het genot van een inkomen hoe gering ook, u voor meerdere ellende behoeden. Als M. Rens in de Kamers eene som vroeg van 5 millioen, om de landbouwers ter hulp te komen die door de stormen geruïneerd waren, werd hem kortaf geantwoord Er is geen geld daarvoor. Met andere woorden de boeren kunnen ons botten kussen, ze kiezen toch voor de dompers. Als verscheidene gemeenten van het Land van Waas den 12 en 13 maart zoo wreed ge teisterd werden door de overstrooming, wei gerden de klerikalen nogmaals de ongeluk kigen ter hulp te komen. De boeren kunnen bedelen, zei de minister. Intusschen werden er 500 millioen gestemd voor nuttelooze forten. In Holland waren door de overstrooming de bewoners van eenige gemeenten, ook hard beproefd geworden en de Liberale Regeering van Holland heeft de volgende hulp- gelden verleend Voor Houtenisse 130.000 franken Voor Grauw96.000 Voor Philippine: 10.600 Voor Ossenisse: 7.200 Voor geheel Zeeland omtrent 1 millioen. In Holland is het goevernement liberaal en daar worden de in nood verkeerende landbouwers geholpen. In Belgie is de regeering samengesteld uit klerikalen en die dryven den spot met de boeren die door het noodlot getroffen worden. Ziedaar 't verschil van de differencie 1! 't Eerste bedrijf van het Congo- debat is afgeloopen zooals we er ons aan verwacht hadden met eene tref fende meerderheid is in de Kamer van volksvertegenwoordigers een dagorder gestemd waarin heel mooie wenschen voorkomen, maar waarin ook, onze overtuigde liefhebbers van koloniale politiek, met een soort van wantrou wen, voorzichtigheidshalve, hunne handen uit het vuur trachten te hou den. Want een Kamer-dagorder is toch zóo een aardig iets bij 't begin wordt alles in acht genomen en allen zijn stel lig overtuigd, op 't einde echter, vindt men het geraadzaam een heelen boel wenschen vooruit te stellen. In dees nu brengen de onderteeke naren vooreerst warme hulde aan het groootsche werk van Congo en aan de vaderlandsche inzichten van zijnen stichter tot groot genoegen van allen, zijn ze zelfs overtuigd dat de zucht naar beschaving, welke bij de stichting van den Onafhankelijken Staat voor- zetelde, nog de eerste plaats moet be- kleeden in de bemoeingen van het land. 't Ware misschien onfatsoenlijk zulke welgemeende inzichten in twijfel te trekken, want we voelen ons zeiven zóo diep van dit alles overtuigd. Maar het is juist omdat we bene vens deze overtuiging, ook nog de stellige verzekering hebben dat de be schaving in koloniën, weinig of sehier nooit, aan de belangen van het volk vóorzetelt't is juist omdat we vast weten dat België nooit, op zich zeiven, bij machte zal zijn om Congo uit den poel van barbaarschheid te verheffen, en de onderneming veel- eer aanlei ding geven zal tot de droefste en pijn lijkste misbruiken, in volle tegenstel ling met onze grondwettelijke gevoe lens 't is juist omdat we hebben inge zien, hoe, door al de onvermijdelijke koloniale schandalen, ons eigen be staan kan in gevaar gebracht worden, dat we het ons als een vaderlandsche plicht rekenden het volk vrij en onbe wimpeld in te lichten. Want, in Congo heeft de beschaving, tot hiertoe, weinig van haar aandeel ontvangen meest in alles drong den winstgevenden handel tot den voor rang. Dddr, wreedaardiger nog dan waar ook, werd het gouden kalf in eere gehouden, bij zooverre, dat een beschaafd mensch ginder alle gevoel van waardigheid moet afwerpen, om naar den wil zijner meesters goed werk te kunnen verrichten. We voelen ons te meer aangedaan daar hier de plaats te kort schiet om breeder uit te wijden doch, zoo we al les niet zegden, meenen we toch het onze bijgedragen te hebben in deze, voor ons land, hoogstingewikkelde kwestie. De toekomst zal oordeelen en de verantwoordelijken treffen. Uitwelk gevoel dezen ook mogen handelen dit doet niets ter zake is 't uit diepen eerbied voor 't werk van onzen koning, is 't in eene opwelling van grootsch verlangen we kunnen er 't volk alleen om beklagen. Indien we dan echter in de toekomst aan krachten mochten tekort komen, durven we verhopen, dat degenen die ons op weg stelden, de noodige open hartigheid zullen bezitten, opdat de wereldgeschiedenis aan het belgische volk de eer toekenne met roem op het strijdveld van beschaving te zijn ge vallen. Dirk Martens. Een onzer correspondenten zendt ons het volgende artikel, getrokken uit het liberaal weekblad van St. Niklaas, ter inlapching. Wij kunnen niet nalaten aan zynen wensch te voldoen het verhaal is waarlyk te indrukwekkend. EEX VETJE Eene godsvruchtige jufvrouw van Sotte- gem, Constantia Van Melckebeke, heeft aan de kerk van Sottegem bezet gedaan, mits het lezen van eenige jaarlijksche zielmissen, van het grootste paart harer fortuin, ge schat voor wat merende goederen betreft, op Dertig iluizeiid negen hon derd zes-en-twintig fr. 9 centie men, voor wat de bebouwde en onroerende goederen betreft, op zeventien dui zend frank, en voor wat het onbebouw de betreft, op veertig «luizend nclit honderd vijftig frank, zy te zamen de begatel van ncht-en-taclitig dui zend zeven honderd zes-en-ze ventig frank en negen centie men. 't Is een vetje, zegden zy in de pastorij, en ze deden de klokken luiden van bim, bom, bam 1 't Schijnt dat ze acht dagen lang geluid heb ben om er al de inwoners van Sottegem.... zot van te maken. Dat de erfgenamen zoo niet heel te vreden waren dit fortuintje van bij de honderd dui* zend frank voor hunnen neus te zien voor bij vliegen naar den diepen zak in den schoot onzer Moederde heilige Kerk, kan men licht begrypen. Alwaart ge 't zelve, he, waarde lezer I Er waren dan ook erfgenamen die meen den dat zij dit vet bezet aan de onbaatzuchti ge Kerk zouden kunnen doen verbreken en zy dienden eene reclamatie in. Onnoozele menschen, wist ge dan niet te gen welken gevel gy gingt botsen De clericale gemeénteraad van Sottegem, de clericale bestendige deputatie, de clericale bisschop Stillemans en zijn onderdanige die naar de minister van justitie waren het spoe dig eens om het bezet van jufvrouw Van Melckebeke goed te keuren en de arme erf genamen te laten schuifelen. Dat er een lekkere flesch van achter de boterkuip opgehaald werd in de pastory, daar valt weinig aan te twijfelen en zeker zal men den volgenden zondag gepreekt heb- bendatde priesters toch zoo vervolgd worden maar dat hun ryk in den Hemel is en dat de ..Roomsche Kerk alle aardsche goede vei- smaadt.... gelijk slyk 1 En daarmee mogen de arme erfgenamen schuifelen en als er eens een reparatie aan .'e kerk van Sottegem te doen is, zullen de be lastingschuldigen het op den hoop toe mo gen uitz weeten. Bim, bom, bam 1 De kluiten zijn binnen. Boeren en burgers, moet gij van iemaid erven houdt de zwartjes in het oog De ker ken zyn overal van de Familie der.... Van Melckebekes 1 Zonder verdere explicatie, niet waar Mercurius.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1