arrondissement Aau- ^SÉÉÏï I Aan onze Vrienden. DEMGüffATISCH WEEKBLAD. Prijs ormkfccu lacl nutimici' Eerste Jaargang. Nununcr 20 ZanAaa 30 ik-ecmher SJMHS H De Rijkdom der Kloosters Peperkoeken en Zielen. Schoolvossen. De lïobijntjes. Vervalscht lijiimeel Abonnementsprijs: 3 fr. vo» r de stad en den buiten voorop betaalbaar Men aboi neert zich op alle post kan toeren voor den buiten voor de stad, ten kantore \an het blad, Groote Markt, 1, Aalst. Prijs der Annoncen: Gewone 15 centiemen t 1 Reklamen 75 centiemen j P rtlu Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst, Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank. Aalst, 20 December lOOG Wilt Gij goede propaganda ma kenvoor de liberale democratische partij Wilt Gij medewerken aan de opbeuring van het volk en de wel vaart van het land Helpt ons DE VOLKSGAZET verspreiden. Een abonnement kost slechts 3,10 fr. 'sjaars, 1.60 fr. per zes maanden, ontvangstkosten inbe grepen. De Redactie. Eenige dagen geleden vóór de laatste Kamerkiezingen, sprak M. Janson, liberale volksvertegenwoordiger an Brussel, eene merkwaardige redevoe ring uit over de doode hand. De groote redenaar bekwam bij het talrijk publiek dat daaraanwezig was, een overgrooten bijval. Hij steunde zich enkel op feiten in ons land voorgevallen, om te bewijzen welk gevaar er bestaat in steeds aangroeiende fortuin der kloosters, voor 't welzijn van ons dierbaar vader land. Al de liberale gazetten gaven alsdan uittreksels uit die redevoering om aan 't volk te toonen hoe machtig en rijk de kloosters hier geworden zijn en het intelichten over deze zeer belangrijke kwestie. De klerikale bladen, die gewoon zijn met dit ernstig vraagstuk den spot te drijven, en te zeggen dat't fortuin der kloosters, vertelselkens zijn, uitgevon den door de framassons, om de een voudige menschen hun geloof te doen verliezen, zwegen ditmaal, daar het hun gansch onmogelijk was, de gezegden van M. Janson te weerleg gen en doen door te gaan voor leugens. Ongelukkiglijk spreekt eene redevoe ring, hoe prachtig en wel bestudeerd zij ook weze, niet genoeg tot den geest vim 't volk en geraakt dan ook al gauw in den vergeethoek. Maar wat hem meer in 't geheugen blijft en wat hem meer de oogen opent, dat zijn gebeur tenissen die hedendaags voorvallen. Zoo zal de diefstal gepleegd in" het klooster der arme zwarte zusters te Ruppelmonde beter doen uitschijnen, welk gevaar de kloosters opleveren voor de samenleving, dan twintig rede voeringen en artikels in gazetten. In 't verschillig nieuws zullen onze lezers den diefstal kunnen lezen, enkel zullen wij ons bepalen de gestolen som te doen kennen. De zusteroverste verklaarde aan het gerecht dat er ongeveer tachtig dui dend frank ontvreemd was, maar daarna heeft men wat nader toegeke ken en heeft men bestadigd dat de die ven voor ongeveer twee mill wen frank gestolen hadden. Leg ze mij daar Ziehier de opgave van al het gesto len goed gedaan dcor de zusterover ste aan 't parket van Dendermonde i° Een millioen frank in waarden Belgische, Russische, Egyptische en Engelsche Staatsfondsen. 2° Vijf honderd duidend frank in bankbrieven, goud geld en kleinmunt. 3° Vijf honderd duidend frank onge veer in kerkelijke juweelen, in goud en zilver, kostelijke voorwerpen enz. Ge hebt het goed gelezen, nietwaar, vriend lezer, dat maakt al te samen rond de twee millioen of twintig maal honderd duizend frank, dat daar lag in den koffer-fort van een klooster van arme zusters. Zoo is het meest in al de kloosters. Ze geven zich uit, al die paters en non nen, voor arm en gaan van deur tot deur bedelen om niet van honger te vergaan. Welke ijselijke comedianten toch. En al dat geld dat zij opeenstape len, waarom moet dit geld toch diene.i. Wel anders niet dan om het volk te verdrukken en onder hunnen hiel te houden. Ze komen bij u schooien, burgers en werklieien, voorSt. Pieterspenning, voor een heelen boel heiligen, voor zoogezegde kristelijke goede werken, en ge geeft, is het niet vrijwillig, dan is het uit dwang of schrik van brood- verlies, eu al dat geld, cent per cent bijeengezameld, wordt op weinigen tijd millioenen franken, en dient enkel om u te bevechten. Ze smijten poeier in uwe oogen en leven breed en zonder bezorgdheiJ op uw zweet en uw onnoozelheid. Maar toch zal de dag aanbreken dat uwe oogen zullen opengaan, als dan zult gij met ons beseffen welke noodlottige gevolgen de geweldige aangroei van 't fortuin der kloosters voor ons allen teweeg zal brengen wij wenschen maar een ding, dat het niet te laat weze. 't Is bijna Nieuwjaar, we zijn dus gelijk mijn gebuur zegt in den heiligen tijd van den Peperkoek. We zien ze reeds uitgestald voor de vitrienen van bakkers en winkeliers, de eenen prachtig versierd met suikeren bloemen en allerlei figuren, zoo groot soms als een tafelblad, de andere ne derig en klein. De groote, mooie peperkoeken wor den soms in eene of andere herberg verloot, men verkoopt loten aan 10 centiemen, soms 50 centiemen het nummer en men laat zich inschrijven op eene lijst, welke bij de loting op. Nieuwjaar dienst zal doen. Wij waarschuwen de herbergiers op hunne hoede te wezen en zich wel in acht te nemen, want in Belgie zijn de waagspelen verboden en het verloten van een peperkoek valt onder de toe passing van de wet, de overtreders kunnen met boet en gevang gestraft worden. Nog niet langgeleden hebben wezulks ondervonden in den Graaf van Eg- mont» te Aalst. De schilder Meganck verkeerde in nood en de man stelde in het lokaal der Liberale Associatie eene schilderij tentoon, van geen groo te waarde, welke hij verloten wilde. Nauwelijks had hij eenige loten ver kocht of de politie kwam de schilderij in beslag nemen en de ongelukkige schilder zou voor de rechtbank van Dendermonde verschenen zijn, ware hij niet verdronken eer de zaak werd opgeroepen. Er worden peperkoeken verloot die zooveel kosten als die schilderij op brengen moest. Dus herbergiers of winkeliers opgepast dat ge niet gesnapt wordt, het zou de eerste maal niet zijn. De inschrijvingen zijn begonnen, maar een peperkoek afloten is een waagspel en de waagspelen zijn door de wet ver boden. Maar zoo de inschrijvingen geopend zijn voor de peperkoeken, ze zijn ook geopend voor de zielen. Al de jongens die in 1907 twintig jaren oud worden moeten zich laten inschrijven op de zielenlijst om over eenige weken deel te nemen aan de schandelijkste loting die er ooit bestaan heeftde bloed loting of zielenverloting. Ons Belgenland is toch een wonder land niet waar, menschen Ge moogt geen peperkoek laten af- loten of ge kunt volgens de wet in de doos worden gedraaid, en uwe zonen moeten zich volgens diezelfde wet la ten inschrijven om deel te nemen aan eene trekking waar hun bloed, hun lijf en hunne ziel op 't spel staan. Isdat begrijpelijk, isdat menschelijk Of is dat misschien geen waagspel Is het verloten van lijf en ziel geen ver- foeilijker, geen afschuwelijker ding, dan het afloten v.rn een peperkoek of van een schilderij We weten wel, dat de klerikalen van alle daken kraaien, dat zij niemand ge dwongen soldaat willen doen worden en dat die tijd weldra aanbreken zal. Maar dat is allemaal bluf en leugen, dat ondervinden al de menschen die zonen hebben welke 20 jaren oud wor den, dat ondervinden de duizenden die jaarlijks tegen hunne goesting naar de kazerne moeten trekken voor langen tijd En terwijl die valsche klerikale bluf fers aan 'trazen zijn we willen nie mand gedwongen soldaatmaken ze eene wet op de burgerwacht, welke de k leine burgers en werklieden van vele steden en gemeenten verplicht soldaat te spelen tot 40 jaar en voor hunne k leed ij 80 tot 100 franken uit te geven Welke leugenaarswelke bedrie gers De schandalige loting zal plaats heb ben, de arme zal, indien hij een slecht nummer loot naar de kazerne trekken, de rijke zal zich voor een handvol geld vrij koopen. We zijn in den heiligen tijd van den peperkoek'. De inschrijvingen zijn ge opend. De afloting van een peperkoek wordt door de wet verboden. De afloting van lijf en ziel wordt door de wet bevolen. Dat gebeurt in Belgie, omdat de kle rikalen er meester zijn en met de bevol king den aap houden. I 'k Heb heel wat schoolvossen gekend in mijn leven en al genoot dat slag men schen mijne hartelijkste antipathie, toch heb ik er mij meer dan eens meni ge pint goed bloed over gemaakt. V. Wat is een schoolvos A. 't Is een man die er voornaam uitziet, een bril draagt en snuift. Al zijne bewegingen zijn voornaam afge meten, hij spreekt voornaam traag. Een ding is niet voornaam, te weten zijn verstand. De schoolvosserij is eene nalaten schap van een vervlogen tijdperk en al heeft ze een gevoeligen knak gekregen inde laatste helft der vorige eeuw, zij heeft toch alles overleefd en dreigt zelfs weer op te fleuren en geheel het onder wijs te overweldigen. De Volksgazet wees er reeds op hoe vele oudere onderwijzers getergd en onderkropen worden door de nieuw- soortige schoolvossen, opgeleid naar de onfeilbaarste voorschriften van roede en plak, in de heilige vrees voor opge wektheid en rechtzinnigheid. In 1884 heb ik den hoofdonderwijzer van mijn dorp, een verdienstelijk man zien vernederen voor een schoolvos,die in 79 de huik naar den wind had ge hangen en dan de overhand kreeg, in de school, waar hij eenmaal hulponder wijzer was. Het volk heeft onderwijzers noodig, de klerikalen begeeren schoolvossen en tusschen de twee is een overgroot ver schil. De onderwijzer heeft in de eerste plaats een degelijk normaal onderwijs genoten, waardoor hij besef krijgt van zijn eigen waarde, en besef krijgt ook van de voorname, ja, overwegende rol welke hij in de samenleving te vervul len heeft. De onderwijzer is een man van ka rakter: hij steekt zijne meening niet onder stoelen of banken, hij is geen muilentrekker, geen windhaan hij weet wat hij wil, koestert eerbied voor elks overtuiging, zonder afstand te doen van de zijne en daarom zal hij zijne leerlingen opleiden tot karakter volle burgers. Een schoolvos integendeel is ofwel een overlooper ofwel een van die nieu- werwetsche kruisken a. b. c. wor men, die voor zestien en hal ven daags hunne borst droog krijschen om het aankomend geslacht terug te voeren naar den goeden ouden tijd. De schoolvos staat onder de plak van den pastoor, hij durft nauwelijks eens lachen, moet ten 8 uren binnen, mag snuiven en paternosters bidden maakt zich verdienstelijk door anderen te be spieden en te verklikken en moet zijn best doen om van de moderne gegevens over zielkunde, methodeleer en opvoe ding zoo weinig mogelijk te weten. Het opvoedi:.gs.stelsel der schoolvos serij is onveranderlijk gelijk de dogma's der katholieke Kerk. Toen priester De Coster, bestuurder der Normaalschool van Lier in 1850 (zoo ik me niet be- drieg) zijn handboek uitgaf over ziel kunde en opvoeding (naar den Duit- scher Beneke) werd hem dit, door de hoogere geestelijkheid als eene onvoor zichtigheid (misschien meer) aangere kend en de exemplaren verdwenen uit den handel maar de leerlingen-onder wijzers hadden er afschriften van en toen ik in 1879 te Gent in de Normaal school trad, had ik eene kopij van het werk. De schoolvosserij schrikt terug voor elke nieuwigheid, die de oude opvat tingen zou kunnen schaden en inbreuk maken op hetgeen men als een onbe- schenbaar pand van grootvaders voor tijd zou willen bewaren. Ik ben niet gebelgd tegen de on ver antwoordelij ken, die hier en elders werktuigelijk aan de letterpomp staan gelijk een fabriekwerker aan zijn draad jesmolen ze kunnen er niet aan doen, al gebeurt het wel dat enkelen zich aan den noodlottigen invloed onttrekken om onderwijzer te worden in plaats van schoolvos. Maar er zijn schoolvossen wier schoolvosserij berekening is eii zelfklei- neering uit baatzucht, wier karakter loosheid verre staat beneden de onbe holpenheid der a. b, c. wormen wie een zoogezegd diploma naar het hoofd werd gesmeten, men weet niet hoe. J. Van Opdenbosch. HooMieke Pijpekop, Geef ons nog een bobyntje. Liever een groot als een kleintje Als er maar jenever in is 't Ministerie van de Smedt de Draeyer, leeft grootendeels op de millio.nen welke de belasting op de bobijntjes op brengt. Het klerikaal goevernement wordt, niet ten onrechte, genoemd het goevernement van de kwak. En de minister, die het schandelijk vergunningsrecht behoudt-verwet scht door alle deftige herbergiers-roemt er op, dat door zijne wet de jeneverplaag vermindert is, dat de dronkenschap schier geheel is uitgeroeid e.. de Bel gen weldra het matigste volk zullen geworden zijn der aarde. En de klerikale gazetkribbelaars, zingen den lof van minister Kwak en zwieren in hunnen geestdrift het wie rookvat op zijn bobijn aan stukken. Wat is het gevolg geweest van de nieuwe wetgeving op den alkooi Niet dat het gebruik of misbruik van jene ver verminderd is, integendeel, maar i° dat vele likeuren vervalscht worden, van slechter hoedanigheid zijn en dus nadeeli jer voor de gezondheid 2° dat de hooge rechten eene menigte gehei me stokerijen doen ntstaan. De alkooi wordt vervalscht. We we ten dat vele slijters en herbergiers bo ven alle verdenking staan, maar het is onbetwistbaar, dat het ged.ian wordt en onbetwistbaar is het ook dat zulke alkool noodlottig werkt op het lichaams gestel der verbruikers. Er ontstaan i:ehcime stokerijen. Eene ganschc inrichting om eenige li ters jenever daags te kunnen leveren kost niet duur, ook zijn de geheime stokerijen zeer talrijk. In de laatste maanden werden er een groot getal ontdekt, verleden week werd er nog eene ontdekt op den zolder van zekeren Niche!s te Aalst-Kerrebroek. Men mag zeggen, dat als er eene ge heime stokerij ontdekt wordt er tien zijn die aan alle opsporing ontsnappen en die eene aanzienlijke hoeveelheid jenever in den handel brengen: Maar van die jenever spreekt de Smedt de Draeyer niet, van dien alkool gebaren de klerikale gazetkribbelaars nietste wetenen zoo kunnen zij juichen 't verbruik van jenever vermindert in Belgie. En de minister is tevreden over de uitslagen der wet omdat ze toch zoo vele millioenen in de kas brengtmen spreekt er zelfs van dat de lasten op den alkool nog zouden \erhoogd wor den. Waarbij komt liet, dat er zoovele ge heime stokerijen ontstaan Natuurlijk eerst en vooral omdat er 7.00 gemakke lijk zeer veel geld kan mee verdiend worden en daarenboven omdat de da ders als ze betrapt worden gemakkelijk van de strenge straffen, ja, zelfs van de minste straffen vrij komen, als ze maar spoedig... bij klerikale heeren, die nu en dan dringende behoefte hebben aan dankbare kiezers, omraad gaan. We zouden daarvan aardige voor beelden kunnen aanhalen. Er zijn ge vallen geweest, dat de accijnsbedienden van verbazing letterlijk versuft waren als ze dc gevolgen vernamen van hpT proces verbaal van overtreding, dat zij hadden opgemaakt. Intusschcn strijkt minister de Smedt de millioenen op van den alkooien blijft het schandelijk vergunningsrecht be staan. Den dag van heden zijn er ongetwij feld weinig voedermiddelen of handels meststoffen die zoozeer het voorwerp zijn van bedrog en vervalsching, als wel het lijnmeel. Men zou zeggen dat de bedriegers samenspannen om dit uitmuntend krachtvoeder zóó te ver mengen met allerlei zelfstandigheden van geringe waarde, dat men zich haast zou moeten afvragen waar het nog in zuiveren staat wordt gekregen. En voor eenige vervalschingen welke hier en daar aan 't licht komen, hoev eel honderden waaraan niemand den'.t en die ontsnappen, ten profijte van dc knoeiers Eenige dagen geleden schreef ons een landbouwleeraar het volgende Een mijner toehoorders heeft lijnkoe ken gekocht, welke de dieren weigeren, zelfs als zij tut meel gebroken zijn. Zou ik van U niet een bon kunnen beko men voor een kostelooze ontleding Wij hebben ons verhaast aan dat verzoek een gunstig gevolg te geven, door een bon voor kostelooze ontleding ter beschikking des leeraars tc stellen. Een staal v n het crdachtc meel werd ter ontleding naar t Staatslaborato- rium te Gent verzonden, en kort

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1906 | | pagina 1