De plicht van alk 'liberalen, is Ie stemmen BOVEN aan de lijst Jlr 1. Die l|et wit puntje zwart maal^t boven do lijst en dan nog eene voorkeurstem geeft aan een der kandidaten vernietigt zijnen kiesbrief. pr fl D 1 Boven op den Kop Stemt onder f 1 V Zondag 2 Juni 1912 Prijs 3 centiemen het nummer Zevende Jaargang Nummer 22 Wclgevende Kiezingen ÏF% Aan de werklieden der Staatsspoorwegen Liberale Vrienden luistert naar geenen slechten raad en STEMT en neven geen namen. Li' Geeraardsbe De stemming is geheim, niemand kan weten voor wie gij kiest en neven geen namen. LIBERAAL DEMOCRATISCH WEEKBLAD Abonnementsprijs 3 fr. voor de stad en den buiten voorop -betaalbaar Men abonneert zich op alle postkantooren voor den buiten voor de stad, ten kantore van het blad, Groote Markt, 1, Aalst. Prijs der Annoncen VAN HET ARRONDISSEMENT AALST. Gewone 15 centiemen Reklamen 75 centiemen 'ie' ni e»e Dikwijls te herhalen annoncen, prijs volgens overeenkomst Vonnissen op de derde bladzijde, 2 frank de regel. Aalst, 1 Juni (912. van 2 Juni 1912. Kantlidaten voor «1e Kamer. Zoo stemt men goed. RENS DE WINDT VERBRUGGHEN BEHN DE SWARTE Plaatsvervangende DE WINDT VAN HEGHE -• VAN HEDDEGEM JANSSENS de rijtuigen van 3' klas Voor «Ion Senaat Z.f— Zoo stemt men goed. DE BLÏECK VAN V/ETTER laddertje in klimmen Het zou waarlijk jammer wezen in dien er sedert dien geene verbeterin gen waren toegebracht geworden aan het materieel, aan de diensten, aan het verkeer in 't algemeen!... Zou zouden zij ook kunnen zeggen hebben Hadden de Liberalen ten tijde van Mathusalem aan het bewind geweest en waren de spoorwegen dan reeds uitgevonden geweest, dan zouden de machinisten en stokers 800 jaar heb ben moeten rijden vooraleer recht op pensioen te kunnen doen gelden Maar dit alles is prietpraat Die verbeteringen zijn niet het gevolg van maatregelen door het klerikaal bestuur genomen maar wel de vruchten van den nooitstilstaanden vooruitgang die in alle landen, en minst in Bel genland, te bespeuren is. 2S jaar is bijna ecu half menschcnleven en moesten wij na 28 nieuwe jaren terugblikken op de huidige toestanden waarin gaasch het beheer der Spoorwegen nu ver keert wat zou er onder het personneel gelachen en gespot worden met het zoo bewierookt goevernement van dezen tijd. Overigens, al de statiebedienden zijn ten stelligste er van overtuigd Over enkele jaren nog was er geen spraak het lot der werklieden te verbeteren, zij hadden immers niets in den politie- ken pap te brokken Het is maar sedert zij, door hun stemrecht eene macht, eene gevaarlijke macht voor hunne klerikale verdrukkers zijn geworden, dat er aan lotsverbetering werd ge dacht. En elkeen weet waarin die zoo langebeloofde lotsverbetering bestaat Uit groote beloften en veel kieslokaas en anders niet Dat zij dus van nu spreken en niet van over 28 jaar. VAN CLEEMPUTTE AM E LOT PlaaJsvci'vangenile VAN WETTER VAN DER SCHUEREN DE COCK VAN CAUWENBERGHE KIEZERS I Vergeet niet dat de stemming GEHEIM is, niemand kan weten voor wie gij stemt In ieder kiesbureel zal een liberale getuige zetelen, die zal zorgen dat niemand bespied worde. Het manifest door de Liberalen aan de werklied en van de Staatsspoorweg gezonden, schijnt ten volle raak ge weest te zijn als men nagaat met welke woede de klerikalen te werk gaan om er den invoed van te verij delen. Om uit hunne gewoonte niet te gaan spotten zij met de Liberale Kandida ten, maar Me spoorwegbedienden lezen en oordeelen en weten wie van beiden de waarheid schrijft en spreekt. Ook komen zij, in antwoord, met oude koeien uit den gracht, van in den tijd van het voorgaande Liberaal bestuur, dus van over 28 jaar. In de jaren i860 reden de menschen in ope- ne beestenwagens, blootgesteld aan wind en regen en moesten met een Vroeger bazuinden zij den lof uit van Onzen Woeste, den hevig- sten vijand van het werkvolk, en van M. Moyersoen. Die zijn nu, door hunne volksongefindheid achter de schermen geplaatst. Men maakt thans reclame op den naam van M. Louis de Bethune om de zinkende bewaarderschuit te redden en daarom wordt hij afgeschilderd als een almachtige volksvriend met demo- kratische princiepen verguld. Wij heb ben zijne demokratie in de gemeente raad kunnen wikken en wegen ieder maal dat er een belangrijk punt voor de werkende klas op het getouw stond, schitterde hij.,., door zijne afwezig heid of stemde tegen, juist lijk M. Moyersoen in dc Kamer heeft gedaan. Statiemannen, vergeet niet deze zaak M. de Bethune, moge zoo veel goeds stichten als hij wil. Hij staat op rang met Woeste, uwen gezworen vijand, hij heult dus met hem mede hij spant met hem samen en... wie voor de Bethune stemt, stemt ook voor Woeste en voor het behoud van gansch de kle rikale kliek, die ge Zondag aanstaande met klank zoudt willen zien omverke gelen. Stemt dus als één man BOVEN N 1, voor de Liberale Lijstdat is voor de H.H. De Blieck en Rens N. den 28 Mei 1912. Onderwijzers, Wat gij ook zijn moget, officieete of zoogezegde katholieke ondei wijzers, doordringt U allen wel van deze waarheid a De 2 Juni 1912 zal een beslissende dag wezen vóór of tegen het wereldiyk onderwijs Een groot gevaar bedreigt U in 't ver schiet Het is waar sedert eenige jaren is uwe bediening, onder stoffelijk oogpunt beschouwd, merkelijk verbeterd, doch op verre na niet genoeg in verhouding met uw maatschappelijk standpunt,! noch met de studiën die men van U vergt. Ik zal niet spreken van de jaarwedde der bureelbedienden van Spoorweg, Posterijen en Telegrafen. Tot over enkele jaren was een agréé. een briefdrager, een politie-agent beter bezoldigd dan de meesten onder U. Heeft men, na 28 jaar bestuur, uwe positie verbeterd, 't mocht wel. Maar gelooft mij zulks is geschied, niet uit loutere genegen heid, maar wel door den drang zelven der omstandigheden, uit politieke berekening en noodwendigheid. Doch, onthoudt het steeds 0 de klerika len zijn, uit grondbeginsel, de gezworen vijanden van ALLE wereldiyk onder- wijs! Gij hebt alien wel die walgelijke schimp beter gezegd die onnoemlijke, terug- stootende modderbladjes gelezen, waarin de klerikale partij ai haren venijnigen haat uitbraakt tegen de wereldlijke scholen, en waarin zij den maatstaf geeft van hare liefdeen haren eerbied voorde wereldlijke onderwijsgestichten zonder onderscheid. Gij moogt katholiek zijn, gij moogt eene door en door christelijke op\oediDg hebben ontvangen en regelmatig uwe christelijke plichten kwijten maar gij onderwijst in eene wereldlijke schoolgij wordt gelijk gesteld aan eenen Bonnot, eeneD Carouy en andere moderne bandieten van de ergste soort. De brave kinderen, aan uwe ver kleefde zorg-en toe-owwl, vorJatan nu/p school als zwijnen, al» baanstroopers, moordenaars, booswichten, die met dolk en revolver in de hand den vreedzamen voorbijganger beloeren om hem verrader lijk aan te vallen, te doorkerven en te plun deren. Gij, wereldlijke onderwijzers, die zulke wangedrochten voortbrengtGij, onschul dige leerlingen dier wereldlijke scholen, en Gij, ouders, die er uwe kleinen heen zendt, rij allen zijt, volgens die klerikale gazetten, (oor de priesters gratis bij karrevrachten rondgestuurd, galgenaas eD gespuis van denzelfden deesem. Is het niet om ervan te huiveren van ver ontwaardiging Mij echter verwondert die lastertaal niet meer. Ik heb, als buitenonderwijzer, den schooloorlog beleefd. Als deftig man heb ik, in die tijden van schrikbewind, gezucht, jeweend en geleden. Ik heb velen mjner luurbaarste ambtgenooten en knapste on derwijzers, die evenals ik aan hunnen eed gestand bleven, van verdriet en hartzeer, vroegtijdig ten graven zien dalen, vervolgd en gefolterd als zij waren door die haat dragende Farizeërs, die alle zondagen tot de geloovigen riepen Van de Scholen zonder God en de meesters zonder geloof, verlos ons Heer Mij dunkt, ik hoor altijd nog de giftige stem van Woeste, die in eene opwelling van innige zelfvoldoening, in volle Kamers uitriep Qu its s'en aiilent 0 Dat zij er van ondertrekken.,.. dat zj creveeren Dat bevestigt wat hij onlangs nog zegde Het wereldlijk onderwijs heeft mijn ver trouwen niet En onder die ontelbare slachtoffers van het klerikale juk, van die geestelijke ver volging, teldet gij misschien eenen gelief den vader, eenen broêr, eenen bloedverwant of uwen gewezen dorpsonderwijzer, die van u gemaakt heeft, wat ge heden zijt een man, een deftig man En aan het hoofd dier onverbiddelijke en hartelooze veMrukkers stond, als spitsman, de hartvochtige Woeste, de Alva deroffi- cieële onderwijzers, die thans ook aan het hoofd staat der klerikale Ijst waarvoor men U Zondag aanstaande wil doen stemmen 1.. Onderwijzers, zijt ge vrije burgers of zijt ge slaven Een slaaf kruipt voor de voeten van den beul die hem tot bloedens toe geeselt Een vrije man verbreekt het juk zjner verdrukkers en verdedigt zjne gekrenkte eer 1.. Iemand die, als ik, den schoolorlog heeft beleefd, weet bj ondervinding, wat de klerikalen en de geestel jkheid in hun schild voeren tegen het wereldlijk onderwijs, van zoohaastde onderw jzer ophoudt hun 1 jdend werktuig te wezen. En, al werde ik zoo oud als Matuzalem, en al wierpe men de onderw jzers nog meerder lokaas toe, nooit zal ik eenen enkelen stond afwjken van deze waarheid De klerikalen... ziedaar de gezworen vijanden van het wereldlijk onderwijs En gij, wereldljke onderwjzers, velen onder U hebben misschien dochters die zj wenschen tot het ambt van onderwjzere» op te leiden. Dat elk in zjn kanton, elk in zijnen schoolkring eens rondblikke Hoe veel wereldlijke onderwjzeressen zult gj nog aantreffen Overal nonnen en kloos ters. Nog eenen nieuwen stap op den inge slagen weg en... gj ook ault vervangen worden door paters en broerkens En daarjuist ligt het gevaar voor U. Als gij nu Zondag alleen in 'tkieskotje staat, denkt dan eens rijpelijk na over de waarschuwingen van eenen gewezen ambt genoot. Kiest onbevreesd als één man boven nummer 1boven de liberale Ijst. Daar pr jken namen van de ware. oprechte, ongeveisde vrienden van een goed, degelijk, verplichtend en wereldlik onderwijs. Het zjn ook die mannen welke, eens aan het bewind, onverpoosd zullen medewerken, niet alleenlijk om uwe positie te verbeteren, maar om van u VRIJE, onafhankelijke burgers te maken, met tot den rang van staatsbedienden te verheffen. Dat zegt u. Een gewezen vrijgtworden Ambtgenoot. A. flit Dnntlni'lppn w. Liberalen van Denderleeuw TER STEMBUS Allen hand in hand om de verkiezing van onzen Volksvertegenwoordiger RENS te verzekeren Bij middel eener afschuwelijke Uk- tiek hebben de klerikalen gepoogd de herkiezing van den heer Rens te bena- deeler. Daarom zeggen wij U Werpt alle banden ai en doet uwen plicht. Stemt als één men voor de lijst IV 1. Het moet, voor de zegepraal van onzen verdediger en die van onze partij Een echte liberaal-democraat. Lafaards en Leuvenaars Eer! jke lieden van Vlaanderen, weet g j tot hoeverre de klerikalen hunne verwaand heid drjven Leest het opschrift van den volgenden omzendbrief door hen uitgezonden en giste ren hier te Denderleeuw gevonden Als wij de meerderheid in de Kamers zullen hebben, zal het Algemeen Stemrecht gestemd worden degenen die zich daar aan niet willen onderwerpen zullen wij in de gevangenis smijten. <x (get.) ANSEELE. Welnu, wat denkt ge van zulke laster, eerl jke menschen Hoe durft men dergeljke stommiteiten, dergel jke Leugens uitkramen f 1 Ziedaar hoe men u bedriegt Anseele behoort niet tot onze partj, doch hij is een eerl ijk man zoodanig eerl jk, dat de klerikalen met hem het Schepencollegie van Gerit vormden en diezelfde klerikalen hem aanstelden als Schepen dec Fi- nandën hunner stad. Wj herhalen het: De klerikalen niets kunnende Jiribreng°n tegen ons volksgezind programma, weten nog slechts hunne toe vlucht te nemen tot lage leugens en smerige laster Standaert. Een Monster-leugen te meer Het klerikaal goevernement en zjne pro pagandisten strooien hier rond dat de Staatskist rijk is, dat er jaarhjks eea groote boni gedaan wordt. Als zoo iets waar is, waarom gaan z j dan vijftig miljoen in leening vragen te Londen, tegen 4 114 ten honderd? Dit gebeurde eene maand geleden Wel zf vragen eenvoudig in den vreemde te leeneii, omdat het grootste deel hunner- stemmers die niets leest dan klei ikale frutblaadjes er niets zou van te weet komen. Maar, jandorie tochindien het goever- aement jaarijks zooveel prof jt doet, waar om weigert het dan langer een pensioen van minstens één f rank da tgs te verleenen aan den afgesloofden ouden werkman Alles wat ze vooruitbrengen is bluf Alles wat ze rondstrooien is valsch België geraakt van jaar tot jaar meer ia de schuld Men leidt ons naar den afgrond 1 Ons land ondergaat op heden eene schuld van meer dan vier miljards Ter stembus, vrienden Laatons die leugenaars en lafaards omver kegelen Stemt in massa voor de lijst ii° 1. Standaert. Burgers, Werklieden vnn Denderleeilw Men durft beweren dat wij, Liberalen, de vjariden van den Godsdienst zijn. Dat is gelogen Dat is valsch En w j verzetten ons eens te meer tegen die lastertaal En wij verzetten ons eens te meer tegea die lastertaal Ons programma is 1. fierbied voor alle denkwjzen 3. Volksgezinde wetten. Pensioen aan de oude werklieden. Om die eerl jke rechten te verkr jgen moet men stemmen voor de Liberalen. Allen gedopt van boven onder N' i. Nut en Vermaak. 0— Het Bestuur van Nut en Vermaak zetelt Zondag 2 Juni, van af 7 uur 's avonds. Naarmate de telegrams over de Wetge vende verkiezingen van gansch het land toekomen, zullen zij in 't lokaal Ons Huis aangeplakt worden. N. V. Zondag verleden was 't jolijt in de aloude Denderstad De Liberalen vierden er de benoeming ia de Leopoldsorde van hunnen sympathieken Volksvertegenwoordiger, M. J. RENS en, tevens, de inbezitneming van 't blauwe Vaandel, den wijkclub A hooghartig ge schonken door den gevierden strjder en propagandist M. Franz Crusener. Een dichte stoet ontrolde zjne geleder-n door de straten heen van 't pittoreske ooi monopool van tabak en phosphoren. Vla gen, zwirlend zwaaiend in het goud der Lentezon, ontvouwden hare zacht golvende tonen aan gevelspitsen en kanteelen. Man nen, fier en vrj, kloek en beraden, geest driftvol, in kronkelende bochten, door helder fanfaargeluid voorafgegaan, stapten waL ker aan naar de woon van M. RENS, waar de held van't feest gecongratuleerd en met bloemen werd begiftigd. Na deze plechtigheid, bljde heroptocht door de stad, met ontrolde banier en feesie- ljk geschal Dreunend klonk nu 't macht Hoog Banier, Vlag der Liberalen uit aller borst Gansch ae menigte, zoe toe schouwers als manifestanten, werd door dil kernachtig gezang als gegalvaniseerd eo kreet luide hare hoop en haar verlangen in 't worstelperk der nakende verkiezingen Bravo, Geeraerdsberg;naars, uwe mani festatie was allerwaardigst Noch spot, noch uitdaging in uwe gelederen Enkel, bljde opgetogenheid heerschte in uwe ran gen Uwe tab'jke opschriften, in den stoet gedragen vatten zich in dat enkele te samen M. Pastoor in de Kerk, de Burgemeester op 't Stadhuis, de Onderwijzer in de School. Zóo zal en moet het wezen, indien we den 2Juai boven de Ijst N* 1, onze stem uitbrengen, indien we niet rjp wilLn worden voor slavern j. Een toeschouwer VOLKSGAZET tETriroTjar-gTOK ncssxuzzzeAit,. rrxausmaKasaatva:.-. mt "t> usevseacs BERALEN OPGEPAST B i «t «aza-v* 1 0— Wan r* 111 9 VarTkli^111,01111 Girocr VV l»rr/^n L/tl

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1912 | | pagina 1