OitfiBtaiiny van FeneisenEB Liberaal Democratisch Weekblad. Arrondissement Aalst. 26 September 1920. Gegeilde jaargang. Nummer 59. T Drukker-Uitgever J. VAN OPDENBOSCH, Kapellestraat, 13, Aalst. i heden behoort De drukkerij van !>E VOLItötLVïKT. is gevestigd Molenstraat, 39, Aalst. Alle briefwisselingen gelieve men te zenden, ten bureele van het blad Kapellestraat, 13. Aalst. Papier- en Bockhandel, school- en bureelbehoeften, Muziek. Font ais i e- artikelen. Alle werken in boek- en steendruk en in kleurendruk, registers, stem pels incaouthouc, enz., enz. Achterstallen en voorschotten. In liet Staatsblad is het volgende verschenen betreffende uitbetaling der achterstellen van het 4" kwartaal 1920 en der voorschotten verleend krach tens artikel 30 der herzieningswet van 3 Juni 1020 De achterstallen van 't 4° kwartaal 1920 zijn betaalbaar, door de zorgen der agenten der Schatkist in de pro vinciën en van den agent der Schatkist van het 2" kantoor te Brussel, op de volgende datums der toekomende maand October Te beginnen met den ön, voor de pensioenen der gemeenteleeraars en onderwijzers Te beginnen met den lln, voor de burgerlijke en geestelijke pensioenen En,.te beginnen met den 15n, voor de militaire pensioenen De gepensionneerden zullen terzelf- detijd, het voorschot ontvangen waar van sprake is bij art. 3 van het Koninklijk besluit van 4 Juni 1920. Voor de pensioenen van 2000 frank en minder, is dit voorschot gelijk aan de drie vierdende helft of het vierde van het oorspronkelijk pensioen volgens werd vastgesteld met ingenot- tredingvoor 1 Oktoker 1919, in den loop van het 4'kwartaal 1919 of in den loop van het 1" halfjaar 1920 de titularissen van pensioenen van meer dan 2000 frank hebben reelit op eene vaste som van 1500, 1000 en 500 frank. Achterstallen en vergoeding worden betaald mits overlegging van hetzelfde levensbewijs, dat slechts op gezegeld papier zal geüischt worden wanneer het beloop van het pensioen, op het brevet vermeld 2000 frank over- - schrijdt. De titularissen van militaire wacht- pensioenen, waarvan de vergoeding niet betaald wordt door de bemidde ling der agenten der Schatkist, zullen de vergoeding ontvangen door de zor gen van hét ministerie \an Landsver dediging. Zijn ook betaalbaar, te beginnen met 15 October, de voor het vierde kwartaal 1920 verschuldigde - tege moetkomingen aan de verwanten in opgaande lijn en aan de broeders en zusters van overledene ot vermiste militairen -. aan wie het departement van Landsverdediging een verklaring heeft afgeleverd welke tijdelijk tot brevet dient. Gezegde verklaring, evenals de levensbewijzen welke het bestaan van al de rechthebbenden vaststellen, zal door de belanghebbenden moeten in gediend worden. Wat c de uitkeeringen van burger lijke oorlogsslachtoffers - betreft, de belanghebbenden zullen de vervallen termijnen kunnen ontvangen, zoodra zij in bezit zijn van hun breyet, be kleed methet visa van de Rekenkamer. Hetzelfde zal gebeuren voor de titu larissen van chevronsrenten Voor de drie laatste kategoriën, moeten de levensbewijzen den geboor tedag der rechthebbende kinderen aanduiden voor de tegemoetkomin gen der verwanten en de chevronsren ten moeten zij den burgerlijken stand der titularissen melden, en gebeurlijk bepalen of dc weduwe niet hertrouwd oorlog onder den kreetGott mit uns Maar sedert de middeleeuwen en in som mige landon sedert een tweetal jaren, is do macht dor koningen heel wat verminderd en het getal dergenen die zat zijn als de koning drinkt, of geeuwen als "hij groote vaak heeft, of op krukken springen omdat hij mank gaat is kleiner en kleiner gewor- De lakeiachtigheid jegens de potentaten is gedaald in evenredigheid hunner macht. De macht is van de vorsten overgegaan op de natie en in meest alle grondwetten staar, er geschreven alle macht komt uit het volk. Eu naarmate die woorden tot werkelijk heid werden en worden heeft de vleierij zich verplaatst, want de soevereine macht telt nu zooveel hovelingen, zooveel lakeien als vroeger. Een groote hertog kreeg t en gevolge van een ongeval ecu ietwat lioogen rug en wel dra droegen al zijn hovelingen ren bult. op dat hun vorst nog trotsc.li zou wezen op zijne welgemaaktheid en ze gaven hemden vlei- enden eeretitel die hij in do geschiedenis heeft behouden Godfried met den bult. De lakeiachtigheid was natuurlijk niet belangloos, al die hovelingen, al de vleiers leven ten koste van degenen voor wie ze Vleiers en Lakeien. Velen denken, dat alleen dc koningen en de keizers omringd zijn van hoveliugen en van vleiers, die hunne minste wenken gade slaan, hunne minste grillen involgen, hunue gebreken naapen. Was't geen groote hoveling, die om de verplichte onderwerping dor natie aan zijn vorst te kenschetsen verklaarde Als dc koning drinkt is zijn volk zat Als de keizer niest, roept-de hcelé natie God zegenc u en de keizer antwoordt Merci cn van 's gelijke en verklaart den Welnu, de volksmacht heeft hare hove lingen, hare vleiers, hare lakeien, gelijk de koningen die vroeger hadden vleiers cn lakeien die leven ten koste van het volk cn die om het te beter uit te buiten, zijne grillen, zijne misselijkheden, zijne gebreken involgen en zelfs aanmoedigen. Lakeien die het volk opleiden, stelsel matig voortslepen in bijgeloof en fanatisrn ouder voorwendsel van godsdienst cn geloof cn op dc kosten van dat volk een zwierig leven scheppen. En nevens die verklecde lakeien ,'dfe zich nederige dienaars uoenien, maar in werke lijkheid hoogmoedige bazen zijn cn do licht- gelooviglieid der meuschen uitbuiten, staan nu de vleiers van alle kleur, die zich do volksmacht ten nutte willen maken, oin huu eigen beestjes vet te mesten. Roode vleiers cn erger nou groene vleiers treft men nu aan met de vleet en de eenen doen bun best om de anderen in vlei taal af te troeven. En die volksvleiers, die bedervers van den volksgeest zijn de plaag van den modernen tijd. Menige vorst die in den grond een braaf man w as cn bezield met de beste inzichten werd misleid en bedrogen door gcwctcnloo- ze hovelingen door wier invloed hunne regeering noodlottig werd, eu zoo wordt nu ook bet volk dat goed is en vrede cn voor uitgang verlangt bedrogen door de hovelin gen die het uit eigenbelang voortduwen op verkeerde wegen. De tijd is lang voorbij toen de roode vlei ers nog uitpakten met.collectivism enandcre theorien die ze nu bij den ouden rommel hebben gesmeten cn huu nieuw evangelie is het alvermogend syndikalism, het roode dwangsyndikalism en staatssocialism. Nu er een leger nietsdoeners recht streeks rijkelijk leven op dc kosten van 't misleide volk, nu er meer en meer roode butjetknagers nestelen in dc. afgrijselijk immer grooter wordende bende staats- en koniiteitsbedienden van allen aard, nu hun ne kopstukken bij dozijnen tronen op dc wet- en ministerzetels cn anderen de hazen spelen en dividenden oprapen cn dikbetaal de beheerders zijnin allerlei naamloozo ven nootschappen, coöperatieven cn onderne mingen, nu moeteu ze een anderen toon zingen en ziet men de roode ministers 't land doorkruisen om overal hun eigen lof uit te bazuinen eu 't cn scheelde geon haar of te Aalst waar men' vroeger eens las Aalst aan Woeste, had men verleden Zondag bij de ontvangst van een roode minister zegebogen opgericht met den groet Aalst, aan Wauters, minister van "t duur leven. Wat hjj de gaaien al foefen beeft opge draaid gaat alle denkbeeld to boven Welnu, door dc- groene bol^jiwisten wor den dc roode volksinisleiders nog overvleu geld dezen overtreffen in 't opsolfercn van verderfelijke leerstellingen al wat de socia listen ooit hebben bedacht en gedurfd Klassenstrijd. Klassenstrijd is oorlog, oorlog van de eene stand tegen de andere, oorlog van de inwoners eener zelfde stad. eeuer zelfde streek tegen elkander. Wonder mag het heeten, dat die oorlog wordt aangeprudikt door dege nen zelvendie beweren uil princiep don oorlog te vervloeken en» den oorlog onmogelijk te willen maken Om strijd te voeren, moet men tot den strijd ingericht zijn en we zien weer, dat juist degenen die elke leger- inricliting welke voor doel Loeft vreemde overweldigers te bekampen, vermaledijden, die wapens en wapen tuig vervloeken, op hun vlaggostok het zinnebeeld plaatsen van moord en verdelging, eene vrouw die 't bebloede zwaard in de hoogte steekt. Is 't geen wonder, dat anderen, die luidop roepen dat ze antimilitaristen zijn die in hun blad - De Werkman - de afschaffing van het leger eischen, terwijl ze anderzijds verkondigen, dat de duitschers weldra weer zullen komen machtiger dan ooit dat de groenen, die in hun blad de deserteurs ophemelen, nu de verspreiders zijn van de leerstellingen van die deser teurs-anarchisten en verklaren. Koningen, keizers, ministers en alles wat rond een troon zich beweegt moeten weneersmakkenom hetmilita- rism te verpletteren - a Waren we materialisten, we zou-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1920 | | pagina 1