ft den de theorie der bolsjiwisten vol komen goedkeuren En die tezelfdertijd een deserteur in hun K Werkman - laten schrijven Maar we zullen weldra weerko men en dan zal't de strijd wezen, niet een strijd voor de leute, maar een strijd op leven en dood De kjuppel uit de haag De groene belhamel, die do theorien der bolsjiwisten goedkeurt, die deser teerde omdat hij een lafaard was en zijn volk niet Verdedigen wou tegen de duitsche barbaren in wier land hij nu den bolsjiwist uithangt, die zelfde kerel is nu de groot-profoet der groe ne affrontisten en hemelt den klassen strijd op. de strijd der barbaren, de strijd met de kluppel tegen alle inrich tingen ^staatsbestuur, ministerie, wet geving. De Werkman- predikt de anarchie. En men zegt dat de Middenstands bond van Aalst aan do liberalen voor gesteld heeft mot de 0 groene bolsji wisten - een verbond te sluiten met het oog op de eerstkomende gemeente- kiezingen Dat is voorzeker oene vergissing. Zijn er middenstanders in do rangen der aifrontpartij Zijn er middenstanders in een par tij die onder d,e roede staat van een gemeene deserteur, die de theorien huldigt van een bolsjiwist, die in haar orgaan het opperste woord geeft aan een schoft, welke tot. al degenen die naar anarchie en klassenstrijd snak ken, roept de kluppel uit de haag, "t zal een strijd zijn op leven en dood. troon en regering, en wet en gezag, en bestuur en orde we zullen dat alles vernielen, als microben uitroeien om onze volksmacht.te vestigen. Daarom herhalen wij, dat er allicht eene vergissing in 't spel is. Men zou schaterlachen als men die buitensporigheden leest in een blad,dat het orgaan beweert te zijn eener partij meff zou hertelijk lachen, ja, als men leest, wellcc bedreigingen een gek, die zich een god voelt, uitbraakt en die als een haas wegliep als hij strijden moest indien menniet wist dat er steeds eenvoudiger! zijn, dio zich door de zotste leeringen toch laten beet Vergissing, heel zeker. Want niemand zal toch veronder steld hebben, dat de liberalen een ver bond kunnen sluiten met eene partij die de prooi is geworden van deser teurs, van renegaten, van een staf die zijne handhaving en redding zoekt in. al wat buitensporig is bolsjiwisfn, burgeroorlog, anarchie, klassenstrijd en al wat excentriek is. Klassenstrijd, etcetera., etcetera. Er zullen altijd klassen zijn, al wie met eeuig gezond verstand oordeelen wil, zelfs in eene anarchistische samen leving zouden er lieden wezen, die de gestelde regelen zouden moeten hand haven, die dus gezag zouden hebben, die eene andere klasse zouden uitma ken, door keuze of door verstand. De liberale partijblijft do vrijheid alsgrondslagvan allen vooruitgang be schouwen en' moet daarom eiken klas senstrijd verworpen. Filature Tissage SOCIÉTÉ ANONYME LA COUVERTURE A lost. Messieurs les actionnaires sont priés de vouloii' assistor A l'asscmblée générale qui se tiend™ an siège social. Rue Saint. Joseph, Most., Ie 28 Septembre 1920, k 10 heures du ir ORDRE DU JOUR 1. Rapport du conse.il d'administration et du collége des commissaires. 2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes. o. Décharge a dormer aux administrateurs et de Moedige Stridors,St. Servatins, Deugd en Plezier, de koninklijke Faufarenmaat- schappïj Les Vrais Amis Constants de Liberale Federatie.de Liberale Werkraans- kring,de Vereenigde vakbonden, Eerbied en Recht voor Allen, namen deel aan den optocht. 'Talrijke Maatschappijen zonden brieven en telegrammen van gelukwen- sching, maar verontschuldigden zich geen deel to kunnen nemen aan do inhuldiging audel der feestvierende 4. Elections statutaires. Voor Taal en Vrijheid - Voor Taal en Vrijheid vierde dus haai' vijftig jarig bestaan en reeds de feest avond te dier gelegenheid den Zaterdag 18 September ingericht was iets puiks de Leden waren talrijk opgekomen, de Symfo nische afdeeling voerde hare beste stukken uit, MM. Jan Van Steenwinkel en Ladeuze vergastten ons op de prachtige vertolking van heerlijke liederen en do aanwezigeu zongen in koor het refrein mede van het strijdlied van« Voor Taaien Vrijheid woorden van den eersten voorzitter van het Letter- en Tooueelkuudig Gezelschap, de dichter Michels élk zijn rechten Vlaming •ii Waal muziek van Honoré Steppe, ook e Ledei Maatschappij. Noemen wij de Dijlozonen, Mechelen Tooiieelkring Affigera, van Hekelgem Yver en Broedermin, Antwerpen De Noordstar De Verbroedering De Jonge Topneellief- hebbers en De Wyngaiird van Brussel Broedermin van Molenbeek De Vereenig de Werklieden en do tooiieelkring Kunst, Lichten Vrijheid, enz.. ir De stoet op' het Statieplein gevormd, raer s'el<le zich om 10 uur iu beweging en werd geopend door de Fanfarenmnatechappij St, Cecilia van Erémbodegem. Vroolijk wapperden de talrijke vaandels in de fris- .^ij^sclie herfstzon en talrijke huizen waren be- jg vlagdHet prachtige nieuwe vaandel werd der Maatschappij Voor Taal en Vrijheid overhandigd ten huize van den Voorzitter, Dirk Mnrtensstraat, waar zij op geestdriftig gejuich en eene krachtige Brabangonne werd onthaald. Zeggen we ook, dat de jubelyierende Maatschappij op geheel den doortocht met de sympathie der talrijke nieuwsgierigen werd begroet en de deelnemende Muziek maatschappijen hunne opwekkendste mar- schen spoelden. Om 11 uur had de officieole ontvangst, plaats ten stadhuize. Torgrootc feestzaal zijn aanwezig MM. De Ilert, burgemeester De Valckeneer, schepen Van Ghysogem Do Blieck, sena tor De Windt, Blanckacrt cu De Somer. Dc heer Burgemeester spreekt de fecst- M. R, IClaes gaf verslag over den. finan- cieelen toestand die guiistig isende schrijver van het Gezelschap, M. E. VanCauveu- bergh schetste in boeiende t aal het ont staan, hot-verleden en bet lieden .van hot Kunstgenootschap en. droog ton slotte een gedichtje vóór. een Nioinyjaarswnnsch van Michels, waarvan hij op bezondcre on heiii eigenaardige wijze al het. pittige deed uitkomen. Dc voorzitters van voorheen Michels, Lefevre, Franclcx, Van Brantoghem werden herdacht en tevens de voornaamste figuren die tot don Kring behoorden D. Ivieckens, Yiolon, De Stobbolcir, Leycau, Michiels en talrijke anderen, aan de voornaamst! ge denkdagen word herinnerd en hulde werd ook gebracht aan de huidige voorzitter M. A. Bruyndouekx en de schare medewer kers dio zich beijveren het Viaainsch Too- neel op te beuren. Herinneren we, dal. van do stichters van Voor Taal en Vrijheid n, nog slechts twee in leven zijn MM. Louis De Schaepdry ver, notaris te Temsche en Cam. Rogiers, te Leuven, die de feestviering zijn toegetreden en voorwaar met trots mogen terugzien op den weg afgelegd door het Genootschap dat. zij hielpen tot stand komen. Kort.de feestviering van IS September was een gezellige, een genooglyko kunst avond en Me-betreuren alleen maar dat er zie waren, we zijn zeker, dat zij die er wel waren er den besten indruk hebben van Verledeu Zondag, de eigenlijke jubeldag is in alle opzichten prachtig geweest cn met genoegen hebben we vastgesteld dat vóél de Kunst, de politieke bekommernis voor een dag geheel terzyde werd gesteld en de toetreding der Maatschappijen der stad schier algemeen is geweest. Dc Fanfarenmaatschappij St, Cecilia en dc Tooneolkring Dc Blauwe Ster n, van Erembodegeuidc Tooncelmaatschappij Voor Eer en Kunst n, van Georaardber- geu en van AalstDe koninklijke Rederijk- kamer Dc Catbarinistens de koninklij ke tooueehnaatschappy u Land van Riem de Maatschappij Door lever Sterk rede uit. Hij herinnert aan de ontvangst onzer oorlogshelden in deze zelfde zaal, na den wereldoorlog de hulde gebracht aan degenen die op de slagvelden hun plicht kweten jegens liet. Vaderland als dappere- soldaten' iredéü is hij gelukkig eene w el verdiende hulde te bréngen aan degenen die getrouw hun burgerplicht hébben ver vuld en door de beoefening Her knust, door bet plegen van menig liefde werk aan de op beuring ynn hot vaderland hebben ge wrocht. De redenaar wijst op de schoon e leuze der jubelvicrende Maatschappij Voor Taal en Vrijheid, wijst op de schitterende loopbaan welke zij reeds achter zich heeft, cn drukt den wensch uit, dat zc geschaard om do prachtige vlag, nog vele jare hartelijkstcn dank aan al dc deelnemende maatschappijen, hij herinnert aan het nederig oDtstaan van Voor Taal en Vry- hoid v en wijst op den huidigen bloei, de Maatschappij telt tliaus ongeveer 300 leden en zal met ijver en volharding de vlag hoog houden van kunst en beschaving. Met is niet mogelyk de redevoeringen op te nemen van do sprekers, die beurtelings hulde brachten en gelukwenschen aan V'oor Taal en'Vrijhoid M. De Windt, namens de Liberale Federatie, M. Florcnt, Van den Berghe, namens De Blauwe ster M. Bocqué, namens Door lever Sterk M. .Tos. Arys, Voorzitter, namens Het Land van Riem M. Val. D'Hóndt, in naam van den Voorzitter Dr Schelfhout, namens de Catharinisten M.-De Blieck, senator, voegt zyne gelukwenschen bij al de overige en kondigt officieus aan, dat Voor Taal cn Vrijheid den titel van Koninklij ke Maatschappij heeft verworven en het Besluit zal geteekeud. worden, zoodra zijne Majesteit, koning Albert, uit Brazilië in het, vaderland zal terug gekeerd zijn. (Geest driftige toejuichingen begroetcD deze mede.- deeling van den Kwest.oi' van den Senaat., M. De Blieck.) Het gulden boek der gevierde Maatschap pij w.ordt geteekend, door de vertegenwoor digers der deelnemende Maatschappijen, het hoeft ook geon betoog dat menige beker wordt geledigd op de voorspoed var. Voor Taal en Vrijheid op den bloei van alle kringen die mede-arbeiden om door letter kunde, toonecl, zang en muziek den volks geest op te beuren. Op het sl jidskiosk der Groote Markt, vlak tegenover hét lokaal van Voor Taal en Vrijheid geeft de Koninklijke Fanfare Los Vrais Amis Constants onder leiding van M. Coessons, een prachtig concert. En daarboven, hoog aan den hemeltrans, schittert de zon in al baren luister, een zon die weelde giet eu blijheid over dc aarde. Het bal in den Rink het d u-de t( In ons volgend num •knopte iulióud med< Taal en Vrijheid o; liouwbui'g den 3 en «ras iets prachtigs^ •r. deélco 'wij dón .1' stukken welk© ic-ren zal op stads- 'ctober Het Kin- Galavértooning als leuze welke op die vlag prijkt Vrijheid. r wordt dr i. de Do bur Dc Voo: deuburgi or Taal ei :nd t. tterM. A. Bruvndonckx, dankt e aanwezige overheids personen voor de gulle ontvangst, hij dankt, den gemeenteraad voor dc toelage aan het feestvierend Genootschap verleend en geeft de verzekering dat" Voor Taaien Vrijheid niet afwijken zal van dcu weg die ze glorie vol heeft bewandeld. (Toej.) M. Iiichard De Stobbolcir, legt het gul den boek des Genootsscbaps voor, dat door de aanwezige overheidspersonen wordt ge teekeud, terwijl de champagne glazen wor den gevuld, waarna er op de Toekomst van het Letterkundig genootschap Voor Taal en Vrijheid en van hef. Vaderland wordt geklonken en geschonken. Daarna heeft teu lokale «Graaf Egmont» de ontvangst plaats der deelnemende Maatschappijen door het bestuur van Voor Taal en Vrijheid De feestzaal der Maat schappij is keurig versierd, maar het gau- sche lokaal is te klein om degenen te be vatten die van naderbij den jubelviercnden Kring geluk verlangen te wenschen, 't is een gedrang en gejoel zonder weerga rui kers en bloemcu worden iu overvloed aan- De secretaris van Voor Taal cn Vrij heid betuigt namens het Bestuur den tweede deel der verjaringsfeesten. Bovenstaand verslag was geschreven toen wij De Bolsjiwist 't i. t. z. Dc Werk man ontvingen (die nog altijd beweert de Moutccnivxe zijn der sedert lang verdrongen christen dêmo'kraten) en er het volgende in Do stoet der groote uitstervende liberale partij van Aalst was de grootste fiasco. Bui ten eeuige koolbarons, elcktriekbarons.zeep- barons, allen goede boezemvrienden van Sauginetto van onzaliger gedachtenis, wa ren hoop en al Gó deelnemers achter het oud versleten, prottorsmuziek uit de vijf ezels. 7i Dc knappe bolsjiwist, die deze beestig- lieid heeft uitgekraamd moet voorwaar een gepatoutcerde ezel zijn. om aldus den c-zel- stamp te gevcu aan de christen demokrateu wier tooneel Door lever Sterk met M. Bocqué aan 't hoofd deel nam aan den stoet. M: Bocqué zal zeer gevleid zijn dooi den knappen Bolsjiwist in De Werkman gescholden te worden als zeepbaron en boezemvriend van Sanginetto. In zijne redevoering in Graaf Egmont zei M. Bocqué, namens het toonecl dei- christen democraten de algemeene deel neming, het aanzienlijk getal inwoners die uwen oproep hebben beantwoord, bewijst genoeg, dat uw streven en uw werk hoog gewaardeerd worden En do bolsjiwist van De Werkman rekent de deelnemers, dus ookM. Bocqué bij de soort bloedzuigers, gelijk die van welke hij de laatste wekcu van den oorlog de gastvrijheid geeft genoten. Zoo worden de oude demokrateu door de affrentisten vertrapt. SVC-jc-*?

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1920 | | pagina 2