HET BROOD Is ile grondslag der voeding van het volk het is gezond, het is voedzaam, het is versterkend, als het goed is. HET BROOD van Werkerswelzijn is vau de beste hoe danigheid, het is wel gebakken en het heeft ziju volle gewicht. WILT GIJ. uw profijt behartigen, de werkersinstel lingen en tevens de broodvoerders be voordeel igen, werklieden, huismoeders, koopt al uw brood vau Werkerswelzijn. Uit Ninove. Dag, jonge Heer Is het niet al te onbescheiden naar de oorzaak uwer afge trokkenheid te vernemen Gij schijnt zoo.. vreestlijk zwaar in gedachten verzon ken.. Meneer, vanwaar die plotselinge eer., uwe vrijmoedige.. 0, het is mij een waar genot u aan te treffen, hier, onder het. loovergewelf dezer verrukkelijke laan, waar alles noopt tot. vertrouwnlijlten kout., en geloof mij, gausch de eer van dit onverhoedse,b samentreffen is voor mij. Zeer aangenaam, Meneer., maar Gedoog dus dat ik uwe stille eonzaam- heid een beetje store. Kunt ge mij een paar oogcnblikjes gunnen Ziel ge, ik beu een onderaardsche geest, en, ik kreeg opdracht u te vinden, u te spreken Anderhalfjaar geleden leefde ik in uwe enmiddelijke omgeving, behoorde ik nog tot. zlezc wereld. Herkent ge mij niet ??V Ik bid ii, wees niet zoo onthutst.. Aliens voyons, herstel u Ik ben een goede «eest., kwade geesten vindt men enkel in de clerlkale hel. Mijne verschijning is noch vreeswekkend, noch schrikbarend zij hoeft Meneer.'. Mr Van.. StGeene nanicu.. Noem mij Pak- Telesphoor Lumignou De steller <jer artikeltjes inde Volksgazet.Gij zijl dus Meneer.. Mr Pakvast V! Ora tl te dienen, Pakvast in persoon. In eigen persoon Heerlijk Eu ik, die wij zoo eveu nog in gissingen verdiepte en verloor Gissen doet missen, jonge Heer. Verbeeld u. Mr Pakvast, dat men mij ook al verdacht hield vau schrijvelarij - te verzenden naar de Volksgazet, zonder ze voorafgaandelijk te laten recensceren door Moeder Censuur, of... door haar lekker autocratisch ventje metouvrankc blikken, wilt ge zeggen. dat toch beweert, met of tcgeu zin, liet recht van controol uitte oefenen, moge het kieseh of onkiesch wezen. Do Volksgazet is toch èene vrije tri buun, meen ik, waar eeu vrije liberaal vrij zijne mecning lean zeggen, vooral als deze strookt met de politieke belangen der par tij. Haar opstelraad kan gewis niet heu- I len dan met overtuigde geloofsgenooten. M. Pakvast. Zoo meen ik het. Het ware al te zot •een enkel oogpinkje te veronderstellen dat de vriend Josse de kolommen van zijn blad i zou ten dienste stellen van Haantje Pik, - Zwakke Jef, of Slimniekeu.. Ha ha ha haa Dat spreekt.. I Maardickwaadwilligeaantijgingcu, die laffe scheldnamen melkbaard, hoogmoedige zot, verwaande betweter, verloopen pedant, enz. enz... welke men u zoo maar naar den kop slingert, die kan ik onmogelijk verte ren, die liggen mij op de maag. Gij moet u dat alles laten welgevallen, jonge riend en denken dat er hoogstens een paar kopjes in de liberale rangen be staan, die tot zulke onbezonnenheden in staat zjjn. Doe gelijk Steppe, Van Ham. A. Violon, enz,., die ook al beticht worden die vagen., (oh, pardou) Maar, ik wil niet beticht worden Ik schrijf geene artikels in de Volksgazet Wie, zooals gij. jonge Heer, begaafd is met een gezond oordeel wie, zooals gij, wie. zooals gij, weet aan te druischen tegen ziekelijke opvattingen en toestanden; wie, zooals gij, met overtuigingsgloed de tegen strijdigheden van bedrieglijke stelsels be- kamptkortom, wie, zooals gij. een vurig Tercerder is der naakte waarheid, hoeft zich als verkondiger der liberale religie aan te stellen en als apostel vau het liberaal evangelie op te treden OefM. Pakvast, welke tirade Gij schiet regelrecht uwe vuurpijlen op mij af met gevaar den lioofdvogel te missen. Wat beduidt Dat gij u deerlijk misgrijpt, aan mijn weten en aan mijne bevoegdheden. Gij onderschat uwe verdiensten, jonge Heer. Uw ondernemingsgeest veropenbaar de zich reeds in het stichten vau een libera len studiekring.. 0 maar. dat was niet alleen mijn werk dc studiekring is de vrucht van een collectief pogen en !k was omringd vau 't puik der atudeerende liberale jongeling schap. Juist zoo. Mijne missie raakt nu ook diezelfde jongelingschap. Om er ironisch op ios te gaan in pakvastachtige uitboezemiug Dat hebt go mis. jonge Heer. En uw artikel van verleden Zondag Is van ironie ijrij te plojten. Nochtans V. Beoordeel mijne tactiek niet van zoo laag. Zij gaat uit van een verhevener stand punt en wijst niet dan op ideale scheppin gen in 't liberaal huishouden. Ja, maar zij laat vrecselijk tusschen de lijnen lezen. Dat kun ik niet verhelpen. Wie met schurftig is, hoeft zich Diet te krabben. (Excusez cetle polissonnerie qui ne devrait pas souiller la Louche d'jin esprit.) Het is 11 aan te zien, M. Pakvast, dat gij tot eene ideale wereld behoort. Dat is wel zoo. Maar keeren wij terug tot het doelwit mijuer zending. Ik luister, M. Pakvast. Ligt in uw studiekring niet de kern eeuer model-inrichting van degelijke libera le propaganda Ge wilt ons dus hals over kop in den doolhof der politiek gooien Niet hals over kop na kalm en rijp overleg, ja. Breng mij niet in verzoeking M. Pak- En waarom zou ik liet. niet, jonge Heer? Verleiding zoet is dergcestcnplicht.. Uw studiekring is geregeerd door 't liocdu- nigheidswoord LIBERALE. Dus.. Ja, iu verzet mot similaire kringen, waar Roomsck fanatisme de noot aanslaat. Onze studiekring heeft mobr ecu weten schappelijk karakter. Men gebruikt nooit ydel de benaming LIBERALE eens gegeven, vergt zjj de vervulling van liberale plichten. Overigens, jonge Heer, als navorscher van wetenschap pelijke kwesties kunt gij onmogelijk de staatkundige wetenschap verwaarloozen. en, gelukkiglijk, dat doet uw studiekring niet, want in verscheidene spreekbeurten werd er de vrouwenkiesbevoegdheid op velerlei zijden beschouwd iu hare voor- en nadeelen. Welk ruim veld voor tegenstrijdi ge bespiegelingen, nietwaar Inderdaad' en het nagaan der cultuur- middelen om dat veld doelmatig te doen 'Zwarte raven krassen aanhoudend rond uwe schoone vrouwen, terwijl roode gieren azen cn tieren op blauw bloed, en alles op sleeptouw nemen wat ze kunnen rooven in de liberale gelederen. Zoo is het, M. Pakvast en dit alles langer lijdzaam aan te staren ware zelf moord plegen. Ik spreek zonder verwijl de vrienden en roep ze dringend ter vergade- Ontvang den dank en den vaderzegen der grijze Driee'enheid, alsmede dc innigste toejuichingen der oude Liburale strijders uit het schimmenrijk. Maar, de Levenden Wat bekommert u, jonge vriend Hoe zullen zij ons heoordeelen M ees desaangaande zonder vrees zij zullen u van harte toejuichen, want ze we ten maar al te wel dat ouwerc begrippen, hoe vastgeankerd ook, moeten opgefleurd worden door jongere gedachten.. Richt u, in delegatie, tot den Heer Bur gemeester openhaar u aan Hem Hi| is ten volle uw vertrouwen waardig en het zal Hem missclien een balsem wezen op het knagend leed, dat Hjj tijdens den oorlog te verduren had vanwege de hatelijke pinhel- mc-n en., (niet het minst) van zijne kwaad willige medeburgers. M. Pakvast, ik wou èene laatste op- helde.,. ik zie hem niet meer... verdwenen, als de bliksem, zoo snel. Rare vogels, die geesten PAKVAST. FEEST DER OPGEËISCIITEN. Na de oud-strijders 1914-1018, na de Oorlogs verminkten, ontving de Bond der Opgc- ëischteji van Ninove, vanwege liet Gemeen tebestuur verleden Zondag ook eeu Vaan del. De MaatschappijendcrStad en broeder bonden hadden den oproep van dt feestvie rende Vereenigiug wel beantwoord en een indrukwekkende stoet doortrok onze straten onder de oogen van eeu meewarig publiek. Elk voelt sympathie voor deze slacht offers van de Duitschc Kultur om onze Nijverheid in den grond te boren werden ónze werkersbevolking iu de hongerkam pen uitgeput, terwij) de machienes der fabrieken uitgebroken en weggevoerd wer- deu terwijl ook de Ylaamsche beweging uitgebaat werd ter grooter verdeeldheid van •iet Vlaamsche volk. Dit ook maakte deel vau het. vijaudelijk plau. Bij zeker slach van Vlamingen ontmoetten dc Duitschcrs meer dienstvaardigheid dan bij de opgeëischteu terwijl onze werkjongens door de piuhel- men werden afgebeuld en doodgemarteld zagen wij bier judassen hun dc hand leeneu om hunne plannen tc helpen verwezeulij- Burgemeester Behn herdacht deze droeve tijden in eene toespraak ten stadliuize, welke herhaaldelijk en te rechte werd toe gejuicht en welke wij hier volgen laten. Redevoering uitgesproken door den lieer Dr C. Behn, Burgemeester i Vrienden Opgeéischten, Zoo 't waar is. dat alle beschaafde Natiën thans geschaard zijn om éon Vlag, die iu haar vouwen het dubbele zinnebeeld beschut van - Vrijheid en Recht 't is dat nooit die - Vrijheid en dit Recht zoo erg met ouder gang bedreigd zijn geworden 't is dat nooit, zelfs niet tjjdeus de groote invallen der oudheid, de barbaarschheid zich met zulk gewold,heeft outketend, als in den loop van den laatsten wereldoorlog. Dat legers elkander ontmoeten, dat hier bij ook veel bloed vergoten wordt, dat ste den, dorpen worden beschoten en ten deelc vernietigd, dat velden worden platgelegd... dat alles is reeds afschuwelijk cn van zul ten aard om onvoorwaardelijk eiken oorlog te veroordeeleu maar toch, als do oorlog tot nog toe niet gausch tc vcgmijdcu was men was op zijn onheilen voorbereid, men droeg ze misschien met ietwat meer gela tenheid Edoch, dat ook het personeel der veld hospitalen werd uitgemoord gekwetste strijders afgemaakt, krijgsgevangen soldaten in afgelegen kampen gemarteld, weerlooze burgers, ouderlingen, priesters, vrouwen en kindei en neergeschoten, ziedaar een krijgs- methode die gewis een ontzettende kreet vau verontwaardiging, als een wraakgeroep de heele wereld door moest zenden.... En toch lieten de duitschcrs het hierbij nog niet Aan de verfijning hunner barbaarschheid ontbrak een kroonstuk, dat do snoodste aan slag was, welke voorheen door geen enkele krijgvoerende Datie, zelfs niet in de bar- baarschte tijden, was beproefd geworden, ik bedoel de geweldige opeisching der Bel gische werklieden die laatste en gruwe lijkste inbreuk op het reeds zoo vaak door hen gekrenkte Volkerenrecht waardoor de duitschcrs zich voor eeuwig hebbeu be zoedeld inet een smaad en ecu schande, welke de latere geschiedenis het nooit ver mogen zal uit te wisschen. We zien ze nog aan 't werk, dit ellendig janhagel der duitsche legermachten, als echte sluipmoordenaars hij dage, bij uachte met valschheid of geweld, de huizen binnen breken, onze jongens op hun legerstee vast- gnjpen of verraderlijk bespringen in de straten, en doof voor klachten of smeek in- gen of wanhopige tranen ze met duitsche ruwheid meesleuren naar hun krochten, van waar ze hier en daar als slachtvee wer den heengevoerd om tegen wil en dank en onder de schrikkelijkste bedreigingen tot hun oorlogsdoeleinden te worden misbruikt. En wanneer, als 't mogelijk ware, dat eenig gevoelen Tan schaamte of wroeging wellen kon in 't harte van een d uitschei' wanneer ze aan dit onmenschelijk stelsel van geweldige ontvoering meenden te moe ten Terzaken toen beproefden ze liet raiddel van wat ze uoemden a vrijwillige aanwerving, dat zeker moer sluwheid al thans ook weer schaamteloosheid verried. Werkeloozen zoo luidde liet op de strook en plakbriefjes welke ze verspreidden af uithingen Werkeloozen, c Er wordt gelegenheid geboden aan iedere werkelooze, dadelijk GOED BE TAALD werk te vinden. IIcc is voldoende zich hiervoor aan te bieden te NINOVE, Dreef, 52 voorzien van de indentiteitskaartgetuig schrift van goed gedrag, trouwboek cn por tret. Wij kunnen de werklieden uitnllc vakken plaatsen, zooals Mijnwerkers, Grondwer kers, Ketelmakers, Ajusteurs, Smeden, Machinisten, Werklieden voor hoogovens', enz., zelfs diegenen welke goenen stiel keu- Bureel open alle Dinsdagen van 9 tot 12 uren. En verder nog dreven ze do onbeschaamd heid en lieten uitplakken dat ten einde de hulpbehoevende bloedverwanten der werk lieden, dienaar Duitschland gingeu werken te ondersteunen het duitsch Nijverheids- kantoor - Deutsches Industrie Biiro - na hunne afreis toelagen in geld zou uitbetalen op den dag welke op den bon is aangeduid Wat voel ik mijn boezem van fierheid zwellen, mijn harte kloppen vau geluk, dat ik hier verklaren mag hoe manmoedig en hoe vaderlandsch tevens de Ninoofsche wnrkersbevolking zich schier algemeen heeft getoond in die akelig beroerde dagen Waar ze in de mate der onmogelijkheid zich onttrokken had aan 't geweld, weerstond ze met verontwaardiging en smaad aan de snoodste uitlokking tot het vertrappen van haar eigenwaarde.... welke ze behield, alle ontberingen, ook den bitterstcn nood. ver kiezend boven de schande. Wat hebben die ongelukkige slachtoffers der duitsche barbaarschheid hierbij gele den De moesten ja, zijn nog levend uit huu beulenhanden ontsnapt, doch hoe erbarme lijk iu hun jeugdige krachten gekreukt, uitgeput door ontbering, gebrek en ziekte zoodat eenigen nog slechts den uitersteu troost hebben genoten in 't geboorteland te komen sterven, terwijl menigen op vreem den bodem onder de onuoemelijkstc mis handelingen reeds waren bezweken.... Met eerbied en met de diepste ontroering houd ik thans mijn geest een stonde bij die ongclukkigen stil. U, vrienden werklieden die mij aan boort en die de folteringen der Duitsche barbaren onder de vuurlijn of elders hebt doorstaan. U, durf ik met eeu gerust gewe ten en de rechtzinnigste overtuiging verze keren, dat wij, de heele Ninoofsche bevol king en niet het minst, het bestuur uwer stad binst al dien tijd van ontzettend

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksgazet | 1920 | | pagina 3